Raadsinformatiebrieven

Raadsinformatiebrieven zijn brieven van het college van burgemeester en wethouders aan de leden van de gemeenteraad en bevatten informatie van een bepaald onderwerp. De brieven worden gezonden op grond van de actieve informatieplicht van het college.

Lijst van raadsinformatiebrieven
DatumTitel
13 december 2018ontwikkeling van de algemene uitkering over de jaren 2018-2022
6 december 2018Wijziging begroting Rd4 2019
29 november 2018Stand van zaken sloop Oude Heirbaan 9 te Partij
28 november 2018Verlenen vergunningen Gulpener Bierbrouwerij
19 november 2018Plan van aanpak van personen met verward gedrag
8 november 2018Uitstel datum vaststelling bestemmingsplan Reijmerstokkerdorpsstraat 123
8 november 2018behandeling raadsvoorstel BP/373 gewijzigde vaststelling BP d'n Hoaf Nijswiller
8 november 2018toekomst van tafeltje Dekje 2.0
5 november 2018voorraad gemeentelijke bouwkavels
5 november 2018aanbestedingen
30 oktober 2018GR WOZL kwartaalrapportage Q1 2018
23 oktober 2018Einstein Telescoop
23 oktober 2018Landschapscamping Alleleijn
16 oktober 2018Actuele ontwikkelingen bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
8 oktober 2018Parkeeronderzoek kern Mechelen
3 oktober 2018algemene verordening gegevensbescherming
1 oktober 2018veilige fietsverbinding schooljeugd Wahlwiller/Nijswiller naar basisschool Mechelen
27 september 2018de Kindercirkel
26 september 2018aanpak laaggeletterdheid
20 september 2018Motie "behoud klooster Wittem"
20 september 2018Cittaslow
20 september 2018ICT-kosten Open Line 2018 - 2020
17 september 2018voortgang sloop gymzaal Wahlwiller
29 augustus 2018Projectenrapportage
24 augustus 2018Evaluatie StartersCentrum Limburg 2018
22 augustus 2018Meicirculaire gemeentefonds
9 augustus 2018Toekenning bijdrage door Waterschap Limburg m.b.t. herinrichting Looierstraat/Gulp
12 juli 2018ontwerpbestemmingsplan voor het wijzigen van een kantoor bestemming in een burgerwoning
12 juli 2018Centrumplan 1e fase, onderdeel Looierstraat / Gulp
12 juli 2018terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Eyserbosweg ong. te Eys
12 juli 2018KCC
4 juli 2018aanvraag keurmerk Cittaslow
4 juli 2018BP Reijmerstokkerdorpsstraat 123
27 juni 2018Voorstellen kadernota
21 juni 2018verlenging exclusiviteitsovereenkomst met Stichting ALP
15 juni 2018tijdelijke voortzetting maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje
13 juni 2018bestemmingsplanwijziging Slenakerweg 5 Gulpen
5 juni 2018Vaststelling Lokale Woonvisie
29 mei 2018Snel internet lijn 50 gemeenten
16 mei 2018herzien ontwerpbesluit Nbwet vergunning
15 mei 2018reactie op rapportage beweging op de woningmarkt
15 mei 2018stand van zaken lijn 50 samenwerking
8 mei 2018Evaluatie KCC
30 april 2018Juridisch Jaarverslag 2017
25 april 2018resultaten eerste kwartaal 2018 nieuw afvalbeleid
25 april 2018Rd4 inzake de aankoop van 2 locaties
19 april 2018Communicatie Subsidiebeleid 2018
19 april 2018Motie gratis Wifi in centrum Gulpen
10 april 2018Dossier Kromhagerweg 19 te Eys
3 april 2018Voortgang Projectgroep Lijn 50 Beheer Openbare Ruimte
30 maart 2018Voortgang ZLSM
30 maart 2018Lokale woonvisie
27 maart 2018GR WOZL
23 maart 2018Brede Maatschappelijke Voorziening kern Gulpen
20 maart 2018Lening RKMVC Mechelen
15 maart 2018interne controle sociaal domein tbv de jaarrekening 2017
12 maart 2018Einstein Telescope
9 maart 2018Regioplan Beschermd Thuis 2020
26 februari 2018ALP
21 februari 2018Tafeltje Dekje
19 februari 2018AED netwerk 2017
7 februari 2018voorziening financiële activa NV VTC
5 februari 2018WOZL
18 januari 2018overname activiteiten Virenze
18 januari 2018reactie op motie PS knelpunten woningmarkt
11 januari 2018Decembercirculaire
11 januari 2018Subregionale planvoorraad Maastricht-Heuvelland
19 december 2017Communicatie afvalinzameling per 1 januari 2018
19 december 2017Q3 rapportage 2017 GR WOZL en de aangepaste Q3-rapportage 2017 GR WOZL
19 december 2017Sporthal Gulpdal
15 december 2017Woonmonitor Limburg 2016
15 december 2017Surseance van betaling Virenze
13 december 20172de begrotingswijziging 2017 GR WOZL
13 december 2017Acties tekort BUIG-budget 2017AZangnetuitkering Participatiewet 2017
13 december 2017Ontvangst Vangnetuitkering 2016
11 december 20171e en 2e begrotingswijziging BsGW 2018
5 december 2017WOZL inzake Relim
3 december 2017Resultaten Podium24 2016 t/m augustus 2017
1 december 2017Ontwikkelingen Virenze
30 november 2017Afschaffen leges/heffingskosten verenigingen
23 november 2017Regeerakkoord en algemene uitkering
23 november 2017Motie postcodes Wittem
10 november 2017Parkeerbeleid kern Gulpen
7 november 2017Nieuwe gemeentelijke website
3 november 2017WOZL inzake contract met Multifix
2 november 2017AgroProductie en Leisure Park (ALP)
1 november 2017Regeerakkoord 2017 - 2021 en algemene uitkering
26 oktober 2017Extramuraliseringsonderzoek
25 oktober 2017Motie Toeristenbelasting
25 oktober 2017Algemene voortgang project gebiedsontwikkelingsplan Gulperberg (1ste fase)
19 oktober 2017Geluidsoverlast groeiend vrachtverkeer Maastricht Aachen Airport is bedreiging toerisme in Heuvelland gemeenten
18 oktober 2017Dorpsplein Partij
18 oktober 2017Heropening en uitbreiding van de zinkmijn Bleyberg
4 oktober 2017Mondriaan
4 oktober 2017SeptembercircuIaire 2017
20 september 2017WOZL inzake samenwerking met Relim
18 september 2017 Onderwijs
12 september 2017Cliënttevredenheidsonderzoeken Wmo en Jeugd
5 september 2017Onderhoud sporthal Gulpdal
1 september 2017Managementrapportage Wmo Jeugd en Samen Doen
25 augustus 2017WSP Parkstad en GR Wozl
17 augustus 2017Gunning sloop Timpaan ca.
28 juli 2017Reactie RUD Zuid Limburg op zienswijze
28 juli 2017Harmonisatiewet kinderopvang
28 juli 2017Basisschool op de Tien Bunder
27 juli 2017Reclamebeleid Gulpen-Wittem
20 juli 2017Verslag horizontale verantwoording Archiefwet 1995 ingevolge de Wet RGT (HT-verslag 2016)
17 juli 2017Inkoop jeugdhulp
14 juli 2017Stand van zaken aanbesteding website
6 juli 2017Toekomst voormalige school Wahlwiller
4 juli 2017WOZL
23 juni 2017Meicirculaire
16 juni 2017Uitkomsten inventarisatie par-keerevaluatie kern Gulpen
14 juni 2017Menselijke Ketting Tihange
14 juni 2017Actuele stand van zaken informatieveiligheid
13 juni 2017Juridisch jaarverslag 2015-2016
12 juni 2017Stand van zaken extra investering groenonderhoud.
7 juni 2017Stand van zaken vernieuwing gemeentelijke website
26 mei 2017Ontwerpbesluit Nbwet Vergunning
16 mei 2017Bestemmingsplan Heijenratherweg 7 Slenaken
11 mei 2017Agro Leisure Park
8 mei 2017Veilig Thuis
26 april 2017Kunstgrasveld sportcomplex Mechelen
13 april 2017OV-ToerPas
11 april 2017AED netwerk 2016
30 maart 2017Gunning werk sanering en herinrichting locatie voormalige dierenpark panoramarestaurant Gulperberg
23 maart 2017Golfbaan U
14 maart 2017Voortgang ontwikkelingen dossier Kromhagerweg 19 Eys
6 maart 2017Pendile Eys
23 februari 2017Uitvoering toekomstagenda Sociaal Domein maastricht-Heuvelland 2022
23 februari 2017Actieplan armoede
23 februari 2017Vervreemding draadboomactiviteiten
21 februari 2017Kunstgrasveld Mechelen.
2 februari 2017Cliënttevredenheidsonderzoeken Wmo en Jeugd
1 februari 2017Afhandeling schadeclaims Gerrekens Reijmerstok
25 januari 2017Samenwerking lijn 50
11 januari 2017Convenant VVV Zuid Limburg en gemeente
23 december 2016Veilig Thuis
22 december 2016Tussentijdse Rapportage WOZL 2016 / Kwartaalrapportage Q3 2016
29 november 2016Update Experimenten In De Participatiewet
24 november 2016Woonmonitor Limburg 2015
24 november 2016Verbouwing Souterrain Gemeentehuis
16 november 2016WOZL Inzake De Kerstens-Projecten
8 november 2016Parkeerdrukmeting Kern Gulpen
8 november 2016Aankoop Gronden Voormalig Restaurant En Dierenpark Gulperberg
1 november 2016Budgetbesteding Verduurzaming Gemeentelijke Gebouwen
1 november 2016Actuele Stand Van Zaken NV Vrijetijdscentrum
25 oktober 2016Overnachtingscijfers Gulpen-Wittem 2015 En Voortgang Uitvoering Toeristische Visie
19 oktober 2016Uitspraak Raad Van State Inzake Paul's Ijsboerderij Wijlre
19 oktober 2016Septembercirculaire 2016
4 oktober 2016Aanvullende Toelichting Budgetvraag KCC In Kadernota
1 september 2016Pluimveebedrijf Gerrekens Te Reijmerstok
31 augustus 2016Wateroverlast Slenaken
30 augustus 2016Voorgenomen Uittreding WOZL
30 augustus 2016Overleg Dorpsplein Partij
4 augustus 2016WOZL Mbt Een Onderzoek Van De Rekenkamercommissie Gemeente Brunssum
28 juli 2016Definitieve Afrekening Subsidie CJGH
15 juli 2016Regoinaal Onderzoek "Meer Dan Geld Alleen"
22 juni 2016Bestemmingsplan D'n Hoaf Nijswiller
22 juni 2016Voortgang Kindcentrum Mechelen
16 juni 2016WOZL Kwartaalrapportage Q 1 2016 En Beëindigen Samenwerking Tussen WOZL En Kwekerij Schiffelers
8 juni 2016Stand Van Zaken Vertrouwensexperiment Participatiewet
7 juni 2016Wijndomein Fromberg - Vrakelberg
6 juni 2016Klooster Wittem
13 mei 2016Aanpak Plaatsen Extra Hondenbakken
4 mei 2016Regionale Bestuursafspraken Zuid-Limburg
4 mei 2016Aanpak Onkruidbestrijding
20 april 2016AED Netwerk 2015
20 april 2016BP Gulpener Bierbrouwerij
20 april 2016Mantelzorgcompliment 2015
4 april 2016Voortgang Procedure Bestemmingsplan D'n Hoaf
31 maart 2016Woningbouw Pendile Eys
29 maart 2016Verplaatsing Bibliotheek Gulpen-Wittem
29 maart 2016Agro Leisure Park Nijswiller
29 maart 2016Ontwikkelingen Basisonderwijs
29 maart 2016Dam In Slenaken
24 maart 2016WOZL Inzake Opvolgend Werkgeverschap
17 maart 2016Voortgang Ontwikkelingen Project Doelgroepenvervoer Omnibuzz
10 maart 2016Stand Van Zaken Gemeenschapsvoorziening In De Kern Gulpen
7 maart 2016QuickScan aanleg vrijliggende fietsvoorziening verbindingsweg Eys-Simpelveld
3 maart 2016 Ontwikkelingen Harmonisatiewet Kinderopvang In Relatie Tot Peuterspeelzaalwerk
2 maart 2016Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Zuid-Limburg
1 maart 2016 WOZL Inzake Cao Sw 2015-2018 En Voortgang Contract Kwekerij Schiffelers
24 februari 2016Bestuursovereenkomst Regionale Afspraken Zuid-Limburg
16 februari 2016Nieuwe Openingstijden En Werken Op Afspraak
29 januari 2016Logopedische Dienstverlening 2016
29 januari 2016LVO - Bibliotheek Gulpen
15 januari 2016WOZL Over De 1e Wijziging Begroting 2016 En Samenstelling DB
24 december 2015 WOZL Inzake P&C-Rapportage Q3
17 december 2015Ter Inzage Legging Bestemmingsplan D'n Hoaf Nijswiller
17 december 2015Voortgang Project Groene Hart Mechelen
16 december 2015WOZL inzake vonnis opvolgend werkgeverschap
14 december 2015Woonmonitor Limburg 2014
11 december 2015Toekomst Openbare Bibliotheek
27 november 2015 Parkeerdrukmeting Kern Gulpen
25 november 2015Kennisgeving Toetreding Rd4
24 november 2015Jeugd, Alcohol En Omgeving
24 november 2015Stand Van Zaken Klant Contact Centrum
18 november 2015Effectmeting Wmo 2015
29 oktober 2015Stand Van Zaken Verzoek Tot Uittreden Uit WOZL
22 oktober 2015Septembercirculaire 2015
3 oktober 2015Motie Fractie Balans Over Vuurwerkoverlast
24 september 2015Stand Van Zaken Reparatie BP Buitengebied - Onderdeel Golfterrein
18 september 2015 Nieuw: Digitale Nieuwsbrief "Nieuws Uit Mijn Gemeente"
18 september 2015Verlenging Contract Accountant
10 september 2015Managementrapportage Wmo
10 september 2015Monitoring Jeugd 1e Kwartaal 2015
1 september 2015WOZL Stand Van Zaken M.B.T. Vonnis Opvolgend Werkgeverschap
5 augustus 2015Uitspraak Rechtbank Omgevingsvergunning Emmaus
15 juli 2015Doelgroepenvervoer
9 juli 2015 Asbest Naast Klapstraat 2 Te Wijlre
8 juli 2015Proces Uittreden Uit GR WOZL
8 juli 2015Voortgang Uitvoering Vonnis Ontslag Cao-Medewerkers
30 juni 2015Juridisch Jaarverslag 2014
24 juni 2015Telefonie
16 juni 2015Meicirculaire
10 juni 2015WOZL Uitspraak Rechter Over Opvolgend Werkgeverschap CAO Personeel
10 juni 2015WOZL Rapportage Q1 2015
29 mei 2015 Asbest Naast Klapstraat 2 Te Wijlre
27 mei 2015Faillissement Taxivervoer Van Meurs
28 april 2015Zelfsturing / dorpsontwikkelingsplan
28 april 2015Nieuw Reclamebeleid
20 april 2015Evaluatie OV-ToerPas
1 april 2015Spuitzone Fruitteeltbedrijf Leienhuisweg 17 Wijlre
20 maart 2015Parkeerkdrukmeting Kern Gulpen
18 maart 2015Klimaatcoalitie
16 maart 2015Wegonderhoud 2015
13 maart 2015 Structuurvisie Wonen Zuid Limburg
5 maart 2015Onderzoek Renovatie Tweede Veld Sportcomplex Mechelen
26 februari 2015Evaluatie GrensInfoPunt
25 februari 2015Herinrichting Locatie Triangel E.O
9 februari 2015Benchmarking Publiekszaken
29 januari 2015Cluster Educatie In Algemene Uitkering
23 januari 2015Openbare Verlichting
21 januari 2015Instellen Verbrandingsbelasting
15 januari 2015SW Groenbedrijf
14 januari 2015Onderwijs Leerplichtige Leerlingen Opvangcentrum Landsrade En Omgevingsvergunning
22 december 2014Voortgang Afwikkeling Faillissement Licom NV
17 december 2014Uitspraak Rechtbank Mbt Pluimveebedrijf Gerrekens Reijmerstok
17 december 2014Ontwikkelingen Voorschoolse Voorzieningen
16 december 2014AED Netwerk 2014
15 december 2014Wmo
10 december 2014WOZL Voortgang Derde Kwartaal 2014
2 december 2014Realisatieplan KCC
26 november 2014Snel Internet
25 november 2014Uitspraak Rechtbank Beroepen Mbt Pluimveedrijf Gerrekens Te Reijmerstok
24 november 2014 Toestemming Om Een Collecte Te Houden
18 november 2014Strategische Notitie En Voortgang Overhevelen Publiek Groen
12 november 2014Benoeming Algemeen Directeur WOZL
5 november 2014Woonmonitor Limburg 2013
31 oktober 2014Terrein Pendile Eys
31 oktober 2014GrensInfoPunt
30 oktober 2014Onderzoek ICT-Organisatie En ICT-Kostenstructuur
30 oktober 2014Boa-Evaluatie Artikel 213A
22 oktober 2014Septembercirculaire Gemeentefonds 2014
15 oktober 2014Wozl Inzake Afwikkeling Faillissement Licom NV
10 oktober 2014Vervangen Openbare Verlichting Terziet E.O
22 september 2014Verslag Horizontale Verantwoording Archiefwet 1995 Ingevolge De Wet RGT
17 september 2014Afwikkeling Van Faillissement Licom
17 september 2014Mediabeleid Voor Eigen Media (Evaluatie Art. 213A)
16 september 2014Voortgoang Bedrijfsvoering Wozl
16 september 2014Nieuwe Initiatieven In En Rondom Wittem
13 augustus 2014Rapportage Woningmarktkenmerken Gulpen-Wittem
4 augustus 2014Cultureel Erfgoed En Communicatie
16 juli 2014Voortgang Besluitvorming Strategische Visie Basisonderwijs
10 juli 2014Zienswijze Ontwerp POL 2014
10 juli 2014Inspraak Verordening Wmo, Jeugd, Addendum Beleidsplan Wmo
23 juni 2014Meicirculaire Gemeentefonds 2014
23 juni 2014Handhaving 2013
23 juni 2014Duurzame Maatregelen Gebouwen
23 juni 2014Jaarrekening 2013 RUD ZL
19 juni 2014Voortgang AgroLeisurePark
17 juni 2014Juridisch Jaarverslag 2013
12 juni 2014Jaarrekening 2013 Van De Veiligheidsregio Zuid Limburg
2 juni 2014Eindconclusie Geheimhouding Dossier "Spuitzone Wijlre"
21 mei 2014WOZL Inzake Vervoerovereenkomst
1 mei 2014Hondenbeleid
28 april 2014 WOZL
24 april 2014Afsluiting Mediation Reijmerstok
15 april 2014Mediation Tussen HuurdersBelang Cour De Galouppe En Woningstichting Gulpen
10 april 2014Onderzoek Naar Vormgeving Een Gezamenlijke Uitvoeringsorganisatie Sociale Dienst Maastricht-Heuvelland
2 april 2014Uitkomsten Pilot Illegaal Grondgebruik
13 maart 2014 Verhogen Busperrons
13 maart 2014Raadsinformatiebrief WOZL Inzake Wozl Kwekerij
11 maart 2014Claim Van Curatoren Aan De Aandeelhoudende Gemeenten Licom NV
11 maart 2014Jaaroverzicht Regionale Vrijwilligerscentrale 2013
18 februari 2014Groene Speelpleinen
13 februari 2014Tussenrapportage WOZL D.D. 4 Februari 2014
27 januari 2014Golfbaan
16 januari 2014 Voortgangsbericht Sociaal Domein
15 januari 2014Tussenrapportage WOZL

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken