Sprekersplein

Twee weken voor een raadsvergadering vindt er een sprekersplein plaats. U kunt uw mening geven over voorstellen die op de agenda van de aankomende raadsvergadering staan.

Bijwonen en inspreken sprekersplein

De gemeenteraad vergadert iedere maand over voorstellen van het college of van henzelf. Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen, hoort de gemeenteraad graag de mening van belanghebbenden. Daarom is een zogenaamd ‘sprekersplein’ in het leven geroepen. Tijdens dit sprekersplein kunt u uw mening over zo’n voorstel onder de aandacht van de gemeenteraad brengen.

Wanneer vindt het sprekersplein plaats?

Twee weken voor een raadsvergadering vindt er een sprekersplein plaats. U kunt uw mening geven over voorstellen, die op de agenda van de aankomende raadsvergadering staan.

Het sprekersplein vindt in principe plaats in het gemeentehuis van Gulpen-Wittem van 19.30 uur tot uiterlijk 23.00 uur. U dient gebruik te maken van de ingang aan de achterzijde van het gebouw (Kiebeukel). Het kan voorkomen dat de locatie verandert of een vergaderdatum wordt toegevoegd. Check daarom regelmatig de website van de gemeenteraad.

Wat staat er op de agenda van het sprekersplein?

Een week voordat het sprekersplein plaatsvindt, kunt u de agenda bekijken. Als we een nieuwe agenda online hebben geplaatst, dan kondigen we dit ook aan op onze gemeentepagina in het wekelijkse krantje. De agenda en bijbehorende stukken liggen daarnaast een week voordat het sprekersplein plaatsvindt ter inzage bij de balie in de centrale hal van het gemeentehuis.

Hoe kan ik mij aanmelden voor het sprekersplein?

Als u belanghebbende of betrokkene bij een agendapunt bent, kunt u van het spreekrecht gebruik maken. U kunt zich dan uiterlijk tot 12.00 uur op de dag voorafgaand aan het sprekersplein bij de griffie aanmelden. Als u alleen wilt luisteren (op de tribune), hoeft u zich niet aan te melden.

Wat zijn de spelregels?

U krijgt maximaal drie minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal daarom goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. Als u de dag dat het sprekersplein plaatsvindt voor 12.00 uur uw verhaal per e-mail stuurt naar griffie@gulpen-wittem.nl dan wordt uw verhaal nog doorgestuurd naar de raadsvertegenwoordigers en kunnen zij zich alvast voorbereiden op uw inbreng. Dit is niet verplicht, maar een mogelijkheid waarvoor u kunt kiezen.

Wanneer de gemeenteraad een onderwerp meer dan één keer in een sprekersplein behandelt, dan kunt u alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken.

Van het sprekersplein wordt een opname gemaakt. Ongeveer drie dagen na het sprekersplein kunt u deze opname bekijken. Ook maken we van het sprekersplein een beknopt verslag. Ongeveer 7 dagen na het sprekersplein kunt u dit verslag inzien.

Gang van zaken op en spelregels voor het Sprekersplein:

 • Tijdens een sprekersplein wordt de besluitvorming van de voorstellen die in de raad behandeld worden, voorbereid.
 • De bijeenkomst van een sprekersplein is openbaar.
 • Er kunnen twee sprekerspleinen tegelijkertijd plaatsvinden en tijdens een sprekersplein kunnen meerdere gesprekken achtereenvolgens plaatsvinden.
 • In principe zijn bij ieder gesprek maximaal twee vertegenwoordigers van elke raadsfractie en een lid van het college van burgemeester en wethouders aanwezig.
 • Een raadsvertegenwoordiger (raadslid of burgerfractielid) is voorzitter van een sprekersplein.

  Waarover, hoe en hoe lang kunt u inspreken
   
 • U kunt - als u belanghebbende of betrokkene bent bij een van de punten die op de agenda van het sprekersplein staan - inspreken bij dat agendapunt.
 • U krijgt maximaal 3 minuten de tijd voor uw inbreng.
 • De totale inspreektijd per gesprek bedraagt 15 minuten. Indien er meer dan 5 insprekers zijn, dan wordt de totale inspreektijd verdeeld over de insprekers. In dat geval wordt uw inspreektijd korter dan 3 minuten.
 • Er kan niet worden ingesproken: Over een besluit van het gemeentebestuur waartegen een zienswijze kan of kon worden ingediend of bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan. Over onderwerpen waarbij een (civiele) juridische procedure openstaat of heeft opengestaan. Indien een klacht ex artikel 9 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

  Hoe verloopt het sprekersplein?
   
 • De voorzitter zal de insprekers als eerste het woord geven tijdens een gesprek op het sprekersplein.
 • Na afloop van het inspreken is er gelegenheid voor een dialoog tussen de insprekers, spreker en raadsvertegenwoordigers (vraag en antwoord).
 • Raadsvertegenwoordigers kunnen ook het college en elkaar onderling bevragen; hierbij is het niet de bedoeling dat er een discussie danwel debat ontstaat.
 • Ieder gesprek wordt afgesloten met een advies van het sprekersplein (dit zijn de fracties die aan het gesprek deelnemen) aan de agendacommissie. Een fractie kan in haar advies ook een voorlopig standpunt van de fractie verwoorden. De agendacommissie gebruikt dit advies voor het opstellen van de concept-agenda van de raad.
 • De begin- en eindtijd van een gesprek op het sprekersplein wordt vooraf door de agendacommissie vastgesteld. Als blijkt dat de geplande tijd te kort is voor behandeling van het onderwerp dan loopt het gesprek niet uit, maar wordt een nieuwe sessie gepland (in principe 4 weken later) om het gesprek af te ronden.
 • Benader elkaar met respect.
 • Wanneer u gebruik maakt van het spreekrecht is daarbij geen ruimte voor aantijgingen/bejegeningen aan het adres van bestuurders, raadsleden en/of ambtenaren.

Aanmelden of vragen

Neem contact op met de griffie via tel. 043 - 880 07 69 of per e-mail griffie@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken