Warm zomerweer: neem maatregelen tegen de zon en hitte. Lees meer...

Raadsvergadering 27 september 2018

  • uur
  • Raadzaal
  • Voorzitter: Burgemeester

Documenten

Agenda

1 - Opening door de voorzitter

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Eventuele mededelingen

4 - Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 september 2018

5 - Ingekomen stukken

6 - BP/371: Raadsvoorstel bestemmingsplan Slenakerweg 5 Gulpen

7 - BP/368: Raadsvoorstel centrumregeling verwerving jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019

8 - ID/305: Raadsvoorstel benoeming lid en plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur BsGW

9 - A/197: Intiatiefvoorstel rapport Rekenkamercommissie Stimuleringsmaatregelen Gulpen-Wittem

10 - A/198: Initiatiefvoorstel beschikbaar stellen budget waarnemend griffier

11 - A/199: Initiatiefvoorstel instellen stuurgroep strategische visie en benoemen van door de fracties voorgedragen leden

12 - Motie CDA en Fractie Franssen inzake vissterfte Geul

13 - Motie raadsbreed inzake voetbalveld Eys

14 - Sluiting

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken