Raadsvergadering 26 september 2019

  • uur
  • Raadzaal
  • Voorzitter: Burgemeester

Documenten

Agenda

1 - Opening door de voorzitter

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Eventuele mededelingen

4 - Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 4 juli 2019

5 - Ingekomen stukken

6 - BP/391: Raadsvoorstel bestemmingsplan Recreatiepark Euverem

7 - BP/390: Raadsvoorstel beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

8 - ID/313: Raadsvoorstel doorontwikkeling gemeentelijke organisatie (OOT)

9 - ID/314: Raadsvoorstel verordening digitale kennisgeving gemeente Gulpen-Wittem

10 - A/202: Initiatiefvoorstel rapport Rekenkamercommissie transformatie jeugdhulp gemeente Gulpen-Wittem

11 - A/206: Initiatiefvoorstel eervol ontslag griffier

12 - A/207: Initiatiefvoorstel benoeming griffier

13 - A/205: Initiatiefvoorstel benoeming burgerfractielid namens fractie CDA

14 - Sluiting

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken