Raadsvergadering 26 september 2019

  • uur
  • Raadzaal
  • Voorzitter: Burgemeester

Agenda

- advieslijsten auditcommissie en sprekersplein 1 van resp. 11 en 12 september 2019

- Geluidsbestand

- Vastgestelde besluitenlijst (B.19.03866)

1 - Opening door de voorzitter

2 - vaststellen van de agenda

3 - Eventuele mededelingen

4 - Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 4 juli 2019

5 - ingekomen stukken

6 - BP/391: raadsvoorstel bestemmingsplan Recreatiepark Euverem

7 - BP/390: raadsvoorstel beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

8 - ID/313: raadsvoorstel doorontwikkeling gemeentelijke organisatie

9 - ID/314: raadsvoorstel verordening digitale kennisgeving gemeente Gulpen-Wittem

10 - A/202: initiatiefvoorstel rapport Rekenkamercommissie transformatie jeugdhulp gemeente Gulpen-Wittem

11 - A/206: initiatiefvoorstel eervol ontslag griffier

12 - A/207: initiatiefvoorstel benoeming griffier

13 - A/205: initiatiefvoorstel benoeming burgerfractielid namens fractie CDA

14 - sluiting

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken