De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals hebben de handen in elkaar geslagen en maken een gezamenlijke omgevingsvisie voor de drie gemeenten. De drie gemeenten noemen zich samen de ‘Lijn 50-regio’. Geïnspireerd op de busverbinding die de drie gemeenten doorkruist (vroeger lijn 50, nu lijn 350). U vindt alle informatie over de omgevingsvisie Lijn 50 op het platform: https://omgevingsvisie-lijn50.ireporting.nl.

Logo omgevingsvisie lijn 50 gemeenten

Uitnodiging: denk mee over de nieuwe Omgevingsvisie Lijn 50!

De Lijn 50-gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals slaan de handen ineen en maken samen een omgevingsvisie. In het najaar van 2020 vroegen we u om via een vragenlijst uw dromen, ideeën en wensen voor uw omgeving en de regio in 2050 met ons te delen. In 2022 zijn er op 21, 23 en 24 maart al digitale bijeenkomsten geweest. In april en in november zijn er fysieke bijeenkomsten geweest. We hebben al veel ideeën opgehaald waarmee we de bouwstenennotitie verder kunnen uitwerken. Als er nieuwe bijeenkomsten volgen, dan informeren we inwoners daarover opnieuw. U kunt dan opnieuw meedenken.

Wat is de omgevingsvisie?

Alle gemeenten zijn verplicht een omgevingsvisie op te stellen vanwege de Omgevingswet. Deze wet treedt naar verwachting op 1 juli 2023 of 1 januari 2024 in werking. De omgevingsvisie geeft een brede kijk op hoe we in de toekomst in onze regio, onze gemeenten en onze wijken willen leven, wonen, werken, verplaatsen en recreëren.

Gezamenlijke uitdagingen

Het is een logische keuze om als regio gezamenlijk één visie op te stellen. De uitdagingen vragen daar om! Denk aan het klimaatvraagstuk, de toekomst van onze energievoorziening, de verduurzaming van het toerisme, de ontwikkelingen in de landbouw, de schaarste op de woningmarkt, de vergrijzing, de druk op zorgvoorzieningen, enzovoort. De drie gemeenten zijn ervan overtuigd dat deze uitdagingen een gemeentegrensoverschrijdende aanpak vragen. Hierbij is ook de omliggende regio in het binnen- en buitenland belangrijk.

Fase 1

De aanpak om te komen tot een gezamenlijke omgevingsvisie hebben we in twee fasen geknipt. In fase 1 hebben we vooral informatie opgehaald: kansen, bedreigingen, wensbeelden, ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke opgaven en beleidskaders van gemeenten en andere overheden. Dat ophalen is door covid-19 vooral digitaal gedaan. Via een bewonersenquête, gesprekken met belangenorganisaties, experts en mensen die op de een of andere manier actief zijn in onze regio. Dat de toekomst van onze regio mensen bezighoudt, blijkt wel uit de bereidheid van mensen om met ons in gesprek te gaan en uit het feit dat maar liefst 1.045 inwoners de enquête ingevuld hebben!

Bouwstenennotitie

Het resultaat van die eerste fase staat in een zogenaamde 'bouwstenennotitie'. De gemeenteraden van de drie gemeenten hebben vlak voor de zomer van 2021 de bouwstenennotitie unaniem en ongewijzigd goedgekeurd. 

Fase 2

De naam bouwstenennotitie geeft aan dat er in de eerste fase vooral informatie opgehaald is. Er zijn geen keuzes gemaakt. De inbreng moet gezien worden als input voor de volgende fase; de fase van keuzes maken. Fase 2 is gestart met gesprekken met een aantal mensen die ook betrokken waren bij fase 1. Doel van deze gesprekken is het aanscherpen van de bouwstenen. Ook in fase 2 staat uw bijdrage centraal. Wij houden u op de hoogte van de voortgang via het platform. U vindt er ook terug op welke manier u kunt deelnemen aan onze discussie over de omgevingsvisie.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken