Vermindering afvalstoffenheffing wegens medische indicatie

Sinds 1 januari 2018 biedt de gemeente Gulpen-Wittem de mogelijkheid om vermindering van de afvalstoffenheffing wegens medische indicatie aan te vragen. Deze vermindering kunt u aanvragen via de BsGW via het daarvoor bestemde formulier. U dient het formulier volledig in te vullen en te laten ondertekenen door een medisch specialist of behandelend arts.

Aanvraagformulier

Via onderstaande link kunt u het aanvraagformulier raadplegen en afdrukken.
https://bsgw.nl/uploads/documents/aanvraagformulier_medische_vrijstelling_2018_1515060024.pdf

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U komt in aanmerking voor vermindering van de belasting indien u als gevolg van chronische ziekte of handicap dan wel chronische ziekte of handicap van personen die behoren tot uw huishouden, extra afval moet aanbieden aan de gemeentelijke inzameldienst.
  • Indien u in aanmerking wilt komen voor vermindering dan dient u uiterlijk binnen 6 maanden na dagtekening van de opgelegde belasting door BsGW een verzoek in te dienen bij de BsGW via het daarvoor bestemde formulier.
  • Bij dit verzoek dient een schriftelijke verklaring van de huisarts of medisch specialist te worden overlegd waaruit blijkt dat als gevolg van een chronische ziekte of handicap extra afval wordt aangeboden.
  • De vermindering bedraagt 60% van de totaal verschuldigde belasting als gevolg van het aantal aangeboden ledigingen restafval, met een maximum van € 60,- per belastingjaar.
  • De berekening van de vermindering vindt plaats na afloop van het betreffende belastingjaar.
  • Er wordt slechts één vermindering per huishouden verleend.

Contact BsGW

Heeft u over bovenstaande nog vragen? Neemt u dan contact op met de belastingtelefoon van de BsGW in Roermond via telefoonnummer 088 842 04 20 of kijk op www.bsgw.nl

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken