Eerste stap naar een duurzame toekomst voor Gulpen-Wittem

In het huidige regeerakkoord staat aangegeven dat uiterlijk in 2050 alle woningen van het gas afgekoppeld moeten zijn. Als gemeente zijn we bewust van de opgave om energie uit fossiele brandstoffen te besparen en verder te verduurzamen. Momenteel wordt de meeste energie nog opgewekt vanuit fossiele brandstoffen en gaat veel energie verloren door slechte isolatie, verouderde apparatuur, en inefficiënt gebruik van brandstoffen. We streven als gemeente naar een situatie waar we de energie die wordt verbruikt ook duurzaam wordt opgewekt zonder daarbij grote aanpassingen in het landschap te doen.

Klimaat- en energiebeleidsplan

De gemeente heeft het bureau “Driven by Value” laten onderzoeken op welke wijze we een energie-neutrale gemeente kunnen worden.  De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het “klimaat- en energiebeleidsplan gemeente Gulpen-Wittem”. Dit plan is op 25 januari jl. door de raad vastgesteld. Tevens heeft de raad een bijbehorend uitvoeringsprogramma voor de komende 4 jaar vastgesteld.

Uitvoeringsprogramma

De komende vier jaar gaat de gemeente in kaart brengen hoe we de bestaande bebouwing in onze gemeente kunnen verduurzamen en duurzame energie en warmte gaan opwekken. Hiervoor zal onder andere  een plan worden opgesteld waarin we aangeven op welke wijze onze gemeente bestaande woningen van warmte kunnen voorzien zonder gebruik te maken van gas. De gemeente zal hierbij de samenwerking opzoeken met de regio-gemeenten en lokale partners c.q. stakeholders.

Informatie

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan contact op met Ilona van den Esschert, mail ilona.van.den.esschert@gulpen-wittem.nl. of ga naar www.gulpen-wittem.nl en zoek op Beleid en visies / Bouwen en Wonen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken