Ontwerp lokale woonvisie Gulpen-Wittem 2018 - 2025

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem maakt bekend dat zij voornemens is aan de gemeenteraad voor te stellen een besluit te nemen over de Woonvisie Gulpen-Wittem 2018 - 2025. In deze woonvisie wordt richting gegeven aan het nieuwe woonbeleid tot 2025. De ontwerp woonvisie is het resultaat van diverse gesprekken met onze woonpartners, zelfsturingsgroepen, corporaties en andere maatschappelijke organisaties. Daarnaast zijn de uitkomsten van het extramuraliseringsonderzoek (scheiden van wonen en zorg) in de woonvisie doorvertaald.

Ter inzage

Van 4 april 2018 t/m 24 april 2018 ligt de ontwerp lokale woonvisie voor iedereen ter inzage. Gedurende deze termijn kan de ontwerp woonvisie hier (PDF, 4.3 MB) worden ingezien of via een bezoek aan ons klantcontactcentrum in het gemeentehuis te Gulpen.

Indienen inspraakreacties

Gedurende de genoemde termijn kan door iedereen een inspraakreactie worden ingediend. Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 56, 6270 AB Gulpen.

Informatie

Voor nadere informatie en/of het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met dhr. Ralf Defaux, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 14 – 043.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken