Gemeentelijk kwaliteitsmenu

Het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (GKM) is een verzameling van regels die gelden voor bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Gulpen-Wittem. Het GKM geldt voor zaken als woningbouw, een bedrijfsuitbreiding, nieuwe agrarische bedrijven enz. Dergelijke ontwikkelingen zijn alleen mogelijk als er een kwaliteitsverbetering en/of een harmonieuze inpassing in datzelfde buitengebied plaatsvindt. In groter verband kan het bijvoorbeeld gaan over de aanleg van nieuwe natuur of landschapselementen. De Gemeentelijke Kwaliteitscommissie is een onafhankelijke deskundigencommissie die toetst of wordt voldaan aan de vereisten zoals deze zijn vastgelegd in het GKM, en of er sprake is van een kwaliteitsverbetering. De juridische grondslag voor het GKM ligt in de intergemeentelijke structuurvisie Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul. In hoofdstuk 4 van deze visie wordt verder tekst en uitleg gegeven over het GKM.

Als er een aanvraag Omgevingsvergunning is gedaan voor ontwikkelingen/activiteiten in het buitengebied, die niet passen binnen de regels van het geldende bestemmingsplan buitengebied, wordt beoordeeld of het GKM op deze aanvraag van toepassing is. De gemeente informeert de aanvrager hier dan over. Heeft u plannen / ideeën die zien op locaties in het buitengebied (en afwijken van het bestemmingsplan) maar bent u nog niet zo ver dat er sprake is van een aanvraag omgevingsvergunning, neem dan contact op met de gemeente om uw plan/idee te bespreken. In een gesprek kunnen wij dan uitleggen of wij medewerking kunnen verlenen aan uw initiatief en zo ja, of het GKM op uw initiatief bettrekking heeft.

Gemeentelijke kwaliteitscommissie Eijsden-Margraten - reglement

REGLEMENT KWALITEITSCOMMISSIE EIJSDEN-MARGRATEN

Dit reglement geldt ook voor de gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul

Op 17 december 2013 heeft de gemeenteraad van Eijsden-Margraten het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Eijsden-Margraten vastgesteld. Conform de bepalingen in dit beleid is door het college van Eijsden-Margraten in 2014 de Gemeentelijke Kwaliteitscommissie Eijsden-Margraten ingesteld. Het reglement van deze commissie is op 12 februari 2014 in werking getreden. Het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Eijsden-Margraten is overigens door de gemeenteraad op 11 juli 2017 deels gewijzigd met betrekking tot bijlage 3.

In het kader van de nieuwe Omgevingswet wordt de invulling van de huidige adviescommissie enigszins gewijzigd. Echter is de nieuwe wet uitgesteld. Derhalve wordt er de komende periode tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe wet nog gewerkt op grond van het bestaande beleid en bijbehorende commissie. De Limburgse Kwaliteitscommissie waar de gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul de afgelopen jaren gebruik van hebben gemaakt, stopt 31 december 2022. De drie gemeenten gaan vanaf 1 januari 2023 gebruik maken van de advisering van de Gemeentelijke Kwaliteitscommissie Eijsden-Margraten. Het bestaande reglement wordt hierop aangepast.

Artikel 1   De Kwaliteitscommissie Eijsden-Margraten

 1. Er is een onafhankelijke adviescommissie, de Kwaliteitscommissie Eijsden-Margraten (de commissie), in het kader van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Eijsden-Margraten (GKM).
 2. Deze adviescommissie gaat vanaf 1 januari 2023 ook adviseren voor de gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul in het kader van de Intergemeentelijke Structuurvisie Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul.

Artikel 2   Taak

 1. De commissie brengt schriftelijk advies uit aan Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul over (principe-) aanvragen in het kader van het GKM Eijsden-Margraten, dan wel in het kader van de onder artikel 1 lid 2 genoemde Intergemeentelijke Structuurvisies waarbij met name gelet wordt op:
  a) wat de bouwaanvraag betreft: de locatie, de situering op de kavel, de maat en schaal in relatie tot de directe omgeving;
  b) wat de kwaliteitsverbetering betreft: een ten aanzien van de inhoud en omvang in verhouding tot de bouwaanvraag gepaste kwaliteitsverbetering.
 2. De commissie blijft bij haar advisering binnen de gemeentelijke beleidskaders en respecteert daarbij het door de gemeenteraad op grond van artikel 12 van de Woningwet vastgestelde welstandsnota Eijsden-Margraten, als ook die van Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenbrug aan de Geul en de taken van de commissie op het gebied van de monumentenzorg als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Monumentenwet.

Artikel 3   Samenstelling en lidmaatschap

 1. De commissie bestaat uit vier, onafhankelijk van de gemeenteraad (evenals raadscommissies) en Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten opererende, leden met kennis van natuur, landschap, ecologie, landbouw, cultuurhistorie, archeologie, stedenbouw en financiën/planeconomie/projectontwikkeling.
 2. De leden van de commissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door het college van B&W van Eijsden-Margraten; de benoeming geschiedt in beginsel voor één jaar. Hierna vindt een evaluatie plaats door het college van B&W van Eijsden-Margraten.
 3. De plaatsvervanger van de voorzitter wordt door de leden van de commissie aangewezen uit haar midden. De leden van de commissie kunnen ook zelf tussentijds ontslag nemen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Zij doen daarvan onverwijld mededeling aan het college van B&W en aan de voorzitter.

Artikel 4   Voorzitter

 1. De voorzitter leidt de vergadering en ondertekent samen met de ambtelijk secretaris - van de betreffende gemeente - het advies.
 2. Hij bespreekt met de ambtelijk - van de betreffende gemeente - secretaris de datum, plaats en tijdstip van de vergadering alsmede de te behandelen punten.

Artikel 5   Ambtelijk secretaris

 1. Ambtelijk secretaris wordt door het betreffende college van B&W aangewezen.
 2. Hij bespreekt met de voorzitter de datum, plaats en tijdstip van de vergadering alsmede de te behandelen punten. Streven is om een gezamenlijke jaaragenda op te stellen.
 3. Hij roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten die zullen worden behandeld.
 4. De secretaris van de betreffende gemeente bereidt de behandeling van de aanvragen voor, zo mogelijk op basis van een preadvies.
 5. Hij neemt de nodige initiatieven en maatregelen ter bevordering van de kwaliteit en de voortgang van de advisering.
 6. Hij verzorgt alle uitgaande stukken en draagt zorg voor een tijdige terugkoppeling en voor monitoring aan de leden van de commissie.
 7. De ambtelijk secretaris van de betreffende gemeente heeft geen stemrecht.

Artikel 6   Vergaderingen

 1. De voorzitter, in samenspraak met de ambtelijk secretaris, kan ambtenaren of andere deskundigen en de initiatiefnemers uitnodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de commissie.
 2. Ambtenaren, andere deskundigen en initiatiefnemers die de vergaderingen bijwonen, hebben geen stemrecht.
 3. Het deel van de vergadering waarin de commissie beraadslaagt over het uit te brengen advies vindt achter gesloten deuren plaats.
 4. De vergaderingen vinden in beginsel plaats in het gemeentehuis te Margraten, of te Gulpen, of te Vaals of te Valkenburg.
 5. De commissie vergadert indien gewenst en na overleg met de aanvrager ook op locatie.
 6. Het is bij omstandigheden ook mogelijk om online te vergaderen. Dit wordt vooraf afgestemd tussen de voorzitter en de ambtelijk secretaris en waar nodig de aanvrager.

Artikel 7 Werkwijze

 1. De agenda en de vergaderstukken worden twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden.
 2. De commissie mag geen besluiten nemen omtrent de uit te brengen adviezen, indien niet tenminste drie van de vier leden, waaronder de voorzitter of diens plaatsvervanger aanwezig zijn. Indien bij een vergadering minder dan drie leden aanwezig zijn, wordt het besluit waaromtrent advies moet worden uitgebracht opnieuw geagendeerd en behandeld in de volgende vergadering waarbij wel tenminste drie leden aanwezig zijn.
 3. Adviezen worden uitgebracht bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.
 4. In het geval dat een lid van de commissie, in verband met belangenverstrengeling tussen zijn werk als commissielid en andere werkzaamheden, niet onafhankelijk kan oordelen over een bepaalde aanvraag onthoudt hij zich van stemming.
 5. Het advies van de commissie bevat tenminste de motivering hoe men tot het advies is gekomen en de relevante opvattingen van de leden.
 6. Het advies wordt in principe binnen vier weken na de vergadering waarin de zaak is behandeld ter kennisgeving uitgebracht aan het college van B&W. Als de voorbereiding van de te doorlopen ruimtelijke procedure hierom vraagt, kan het advies ook later en daarmee in de planning van de procedure meelopen.
 7. De ambtelijk secretaris zorgt ervoor dat een afschrift van dit advies wordt verstuurd naar de initiatiefnemers.

Artikel 8   Verantwoording

De commissie brengt samen met de betreffende ambtelijk secretaris in beginsel jaarlijks verslag uit aan hun college van B&W over de verrichte werkzaamheden. De schriftelijke terugkoppeling is vormvrij.

Artikel 9   Bezoldiging

De commissieleden ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding van € 85, - per uur. Voor wat betreft de vergoeding van de voorbereiding- en vergadertijd wordt het maximaal aantal te vergoeden uren vastgesteld op 1 ¼ uur voorbereidingstijd alsmede ¾ uur vergadering per GKM aanvraag. Er worden reiskosten vergoed.

Artikel 10   Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 21 december 2022.

Artikel 11   Vervallen commissies en overgangsrecht

Aanvragen die bij de Kwaliteitscommissie Limburg zijn ingediend en waarover bij de inwerkingtreding van dit reglement nog niet is beslist, worden behandeld door de Kwaliteitscommissie Eijsden-Margraten.

Artikel 12   Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als “Reglement Kwaliteitscommissie Eijsden-Margraten”.

D.D. 14 december 2022 – kenmerk Reglement GKM E-M dec2022

Vergaderschema 2023 Gemeentelijke Kwaliteitscommissie

De gemeentelijke kwaliteitscommissie vergadert normaliter één keer per maand op vrijdag in het gemeentehuis te Margraten/Gulpen-Wittem/Vaals/Valkenburg aan de Geul. De locatie is afhankelijk van de agenda. Zodra deze bekend is, wordt de locatie gecommuniceerd.

Vergaderschema 2023

Aanvragers worden persoonlijk over de definitieve vergaderlocatie geïnformeerd. 

Vrijdag 24 februari 2023, 9.00 uur - 13.00 uur
Locatie: gemeentehuis 
Maandag 6 februari stukken aanleveren bij gemeente: interne toetsing Ovb
Woensdag 15 februari stukken verzenden naar cie

Vrijdag 31 maart 2023, 9.00 uur - 13.00 uur
Locatie: gemeentehuis
Maandag 13 maart stukken aanleveren bij gemeente: interne toetsing Ovb
Woensdag 22 maart stukken verzenden naar cie

Vrijdag 28 april 2023, 9.00 uur - 13.00 uur
Locatie: gemeentehuis
Maandag 10 april stukken aanleveren bij gemeente: interne toetsing Ovb
Woensdag 19 april stukken verzenden naar cie

Vrijdag 26 mei 2023, 9.00 uur - 13.00 uur
Locatie: gemeentehuis 
Maandag 8 mei stukken aanleveren bij gemeente: interne toetsing Ovb
Woensdag 17 mei stukken verzenden naar cie

Vrijdag 30 juni 2023, 9.00 uur - 13.00 uur
Locatie: gemeentehuis
Maandag 12 juni stukken aanleveren bij gemeente: interne toetsing Ovb
Woensdag 21 juni stukken verzenden naar cie

Vrijdag 28 juli 2023, 9.00 uur - 13.00 uur   Onder voorbehoud
Locatie: gemeentehuis
Maandag 10 juli stukken aanleveren bij gemeente: interne toetsing
Woensdag 19 juli stukken verzenden naar cie

Vrijdag 25 augustus 2023, 9.00 uur -13.00 uur   Onder voorbehoud
Locatie: gemeentehuis
Maandag 7 augustus stukken aanleveren bij gemeente: interne toetsing Ovb
Woensdag 16 augustus stukken verzenden naar cie

Vrijdag 29 september 2023, 9.00 uur - 13.00 uur
Locatie: onder voorbehoud
Maandag 11 september stukken aanleveren bij gemeente: interne toetsing Ovb
Woensdag 20 september stukken verzenden naar cie

Vrijdag 27 oktober 2023, 9.00 uur - 13.00 uur
Locatie: gemeentehuis
Maandag 9 oktober stukken aanleveren bij gemeente: interne toetsing
Woensdag 18 oktober stukken verzenden naar cie

Vrijdag 24 november 2023, 9.00 uur - 13.00 uur
Locatie: gemeenthuis
Maandag 6 november stukken aanleveren bij gemeente: interne toetsing Ovb
Woensdag 15 november stukken verzenden naar cie

Vrijdag 15 december 2023, 9.00 uur - 13.00 uur
Locatie: gemeentehuis
Maandag 27 november stukken aanleveren bij gemeente: interne toetsing Ovb
Woensdag 6 december stukken verzenden naar cie

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Dhr. Rob Brouwers, dorpsbouwmeester - voorzitter
 • Dhr. Johannes d’Ansembourg, landbouwdeskundige - plaatsvervangend voorzitter
 • Dhr. Joop Schaghen, landschapdeskundige
 • Mevr. Aegidia van Grinsven, landschapsecoloog

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken