Maatregelen voor Gulpen-Wittem

Verenigingen

Versoepeling maatregelen sport

Voor kinderen tot en met 12 jaar en voor jongeren tot en met 18 jaar

Het Rijk heeft aangegeven dat er vanaf 29 april a.s. versoepeling van de coronaregels komt voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Deze versoepeling houdt in dat zij onder begeleiding buiten kunnen sporten. Concreet betekent het dat kinderen tot en met 12 jaar in georganiseerd verband en onder begeleiding samen buiten kunnen sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen ook in georganiseerd verband buiten sporten, maar alleen met inachtneming van 1,5 meter afstand. Deze eis stelt beperkingen aan het aantal sporters. Officiële wedstrijden zijn nog niet toegestaan. Het bovenstaande betekent dat sportaanbieders – als ze voor deze groepen sport aanbieden – de activiteiten vanaf 29 april weer kunt hervatten. Uiteraard onder de genoemde voorwaarden.

Activiteiten opstarten

Verenigingen die activiteiten willen opstarten worden verzocht om inzicht te geven in de activiteiten / plannen van de verenigingen en hoe zij denken dit binnen de maatregelen te kunnen realiseren. Neem in dat geval contact op met Anneke Hoek, Sport en Cultuurcoach van de gemeente Gulpen-Wittem via e-mail anneke.hoek@gulpen-wittem.nl of telefonisch 043 88 00 682.

Protocol en communicatiemiddelen

Wat er wel en niet is toegestaan en aan welke voorwaarden het aanbieden van sportactiviteiten moeten voldoen is vastgelegd in het protocol NOC*NSF (PDF, 319.4 kB). Er mogen bijvoorbeeld geen ouders of andere belangstellenden aanwezig zijn bij de sportactiviteiten: alleen de begeleiders zijn als volwassenen aanwezig. Het spreekt voor zich dat het aantal begeleiders tot een minimum beperkt moet blijven. Alle voorwaarden zijn te vinden in het protocol ‘Verantwoord Sporten’. Op www.nocnsf.nl/sportprotocol vindt u altijd de meest actuele versie van het sportprotocol. Het NOC*NSF heeft in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten posters ontwikkeld waar de maatregelen rondom buitensport duidelijk op gecommuniceerd worden. Deze posters zijn ook gedeeld met sportverenigingen in Gulpen-Wittem. U vindt ze nogmaals hieronder:

Steunpakket

Sportverenigingen zijn financieel geraakt door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Competities zijn vroegtijdig beëindigd en kantines/clubhuizen zijn gesloten. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van Rijn voor Medische Zorg mee ingestemd de clubs te hulp te schieten zodat zij de jeugd goed kunnen opvangen en de unieke Nederlandse infrastructuur behouden blijft. Met de insteek dat sportverenigingen straks hun deuren weer voor alle Nederlanders kunnen openen. Met de heropening van de sport voor de jeugd, stelt het kabinet 110 miljoen euro extra beschikbaar voor sportverenigingen. De 110 miljoen euro extra voor de sportsector is opgedeeld in twee delen.

€ 90 miljoen via accommodatie-verhurende gemeenten

Gemeenten hebben 8.800 sportaccommodaties in eigendom, waaronder 760 zwembaden. Deze verhuren zij aan sportorganisaties met een bedrag van € 30 miljoen per maand. Gemeenten ontvangen € 90 miljoen van het Rijk in de vorm van een specifieke uitkering, zodat zij in de periode 1 maart – 1 juni 2020 de huur kunnen kwijtschelden. Met deze maatregel worden ongeveer 11.000 sportverenigingen ondersteund.

€ 20 miljoen naar clubs met eigen accommodatie

Er gaat € 20 miljoen naar sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze clubs worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten, maar komen vaak niet in aanmerking voor de rijksbrede regelingen. Indien er 20% of meer omzetverlies is, dan kan een organisatie in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 2.500. Dit betreft circa 7.500 sportverenigingen.

€ 10 miljoen leenfaciliteit

Voor amateursportverenigingen die door de beperkende coronamaatregelen in liquiditeitsproblemen raken, komt er een mogelijkheid om een bancaire lening af te sluiten tegen een lage rente. Reguliere leningen zijn voor hen immers vaak niet bereikbaar, omdat zij in veel gevallen niet aangemerkt worden als onderneming. Om ook sportverenigingen toegang te geven tot kortlopend krediet wordt het borgstellingskapitaal van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) met € 10 miljoen verhoogd.

Vervolg

Hoe het vervolgtraject van dit steunpakket eruit ziet is nog niet duidelijk. Of een vereniging dit zelf dient aan te vragen bij de gemeente of bij het rijk is nog niet bekend. De verschillende regelingen worden zo spoedig mogelijk uitgewerkt en bekend gemaakt. Vereniging Sport en Gemeenten is samen met NOC*NSF door het ministerie van VWS directie sport nauw betrokken bij de inrichting van de regelingen. De komende weken wordt door het ministerie van VWS voor dit doel al een SPUK (regeling specifieke uitkering stimulering sport) ingericht.

Relevante informatie

Via onderstaande links vindt u nog meer relevante informatie over dit onderwerp.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Anneke Hoek, de Sport- en Cultuurcoach van de gemeente Gulpen-Wittem via mail anneke.hoek@gulpen-wittem.nl of telefonisch 043 88 00 682

Hulplijnen en hartverwarmende initiatieven

Deze coronacrisis raakt ons allemaal. Het is voor veel mensen een moeilijke en onzekere tijd. De maatregelen die het Rijk heeft getroffen hebben veel gevolgen, voor zowel jong als oud. Wie vragen of zorgen heeft, of een hand hulp kan gebruiken, kan terecht bij één van de bestaande hulplijnen. Maar er zijn ook tal van hartverwarmende initiatieven ontstaan die de zelforganiserende kracht van onze gemeente laten zien en stimuleren. Mensen steken de handen uit de mouwen en bieden elkaar hulp aan waar dat kan. Zo worden er boodschappen gedaan voor buren, wordt er opgepast op kinderen, anderen brengen elkaar eten of onderhouden simpelweg contact met elkaar. Er zijn diverse hulplijnen:

Maatschappelijk werk Trajekt

Voor iedere inwoner van de gemeente Gulpen-Wittem is maatschappelijk werk van Trajekt beschikbaar. Maatschappelijke werkers Estelle Bruls en Kristel Jakobs bieden kosteloze ondersteuning bij vragen over financiën, opvoeding, relatie, bemiddeling en eenzaamheid. Ook voor praktische hulpvragen waar u zelf niet uitkomt. Vooral in deze Coronatijd is verbinding belangrijk. Zij kijken samen met u hoe zij u hierbij kunnen ondersteunen. U kunt Estelle Bruls bereiken via tel. 06 55 69 52 49. Kristel Jakobs is bereikbaar via tel. 06 11918023. U kunt ook een mail sturen naar gulpen-wittem@trajekt.nl. Neemt u ook eens een kijkje op www.trajekt.nl of op de Facebookpagina Trajekt Gulpen-Wittem

Steunpunt Mantelzorg Zuid

Zorgt u voor een naaste en heeft u vragen of maakt u zich zorgen? De mantelzorgconsulent en mantelzorgmakelaar van Steunpunt Mantelzorg Zuid staan u graag telefonisch te woord. Zij luisteren, beantwoorden vragen en denken mee over mogelijke oplossingen als dat nodig is. U kunt mantelzorgconsulent Lilian Frusch bereiken op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en op de vrijdag in de oneven weken van 8.30 - 17.00 uur via e-mail l.frusch@mantelzorgzuid.nl of per tel. 06 83 66 81 81.
Heeft u vragen over wet- en regelgeving rondom zorg? Neem dan contact op met mantelzorgmakelaar Sonja Stevens. U kunt Sonja op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 - 17.00 uur bereiken via e-mail s.stevens@mantelzorgzuid.nl of per tel. 06 38 92 22 45. U kunt uw vragen aan Sonja ook stellen via WhatsApp. Kijk ook eens op onze website www.mantelzorgzuid.nl voor meer informatie over ander vormen van ondersteuning voor mantelzorgers in tijden van Corona.

Stichting MEE

Cliëntondersteuners Liza en Francien van MEE Zuid-Limburg zijn gespecialiseerd in de ondersteuning van mensen met een kwetsbaarheid. Zij kunnen breed ondersteunen bij hulpvragen. Ook als er vragen zijn bij het vinden van een passend (zorg)aanbod. De cliëntondersteuner kan samen met u optrekken om de weg te vinden naar (zorg)aanbod, regelingen of loketten. Ook nu in deze moeilijke tijden.
Liza Claasens-Lejeune: tel. 088 - 010 22 68 of email: l.lejeune@meezuidlimburg.nl.
Francien Heussen: tel. 088 - 010 22 23 of email: f.heussen@meezuidlimburg.nl.

CJG043

CJG043 heeft verschillende artikelen geschreven met tips en informatie voor opvoeders. Er staat op de site ook een overzicht van initiatieven waar ouders (in de regio) terecht kunnen voor steun, hulp of informatie. CJG043 kunt u vinden via www.cjg043.nl/corona.

Huiselijk geweld

Heeft u vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en vertrouwt u de situatie niet: kijk op de website www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl of neem contact op met Veilig Thuis via tel. 0800 2000.

Noodopvang

Indien u gebruik dient te maken van noodopvang of hier vragen over heeft, kunt u dit kenbaar maken op de volgende manieren:

  • Indien uw kind reeds gebruik maakt van een school en/of kinderopvanglocatie in de gemeente Gulpen-Wittem kunt u rechtstreeks contact opnemen met de school en/of kinderopvanglocatie voor het regelen van noodopvang.
  • Is bovenstaande niet van toepassing of heeft u andere vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 14 043 of een email sturen naar noodopvang@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente bij vragen over Wmo

Neem telefonisch contact op met Salima Ben Braim of Angelique Lövenich via telefoonnummer 14 043 of stuur een e-mail: wmo-loket@gulpen-wittem.nl. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 17.00 uur.

Contact met de gemeente bij vragen over Jeugd

Neem telefonisch contact op met een van onze jeugdconsulenten Veronique Mesters, Kelly van Engelen, Roy Steenstraten of Jacqueline Verbeek via telefoonnummer 14 043 of via e-mail: teamjeugd@gulpen-wittem.nl. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 17.00 uur.

Wilt u zelf helpen?

Wilt u zelf een helpende hand bieden in deze crisistijd? Stuur een mail naar vrijwilligerswerk@gulpen-wittem.nl. Geef aan waarmee u wilt helpen en in welke dorpskern u dat wilt/kunt doen. Wij kijken of we u in contact kunnen brengen met inwoners die opzoek zijn naar een helpende hand. Heeft u al een initiatief en wilt u dit laten toevoegen aan dit overzicht? Ook dan kunt u een mail sturen naar dit mailadres.

De gemeenteraad vergadert de komende tijd digitaal

Het zijn onwerkelijke tijden. Het is crisis, en dat is in alle lagen van de samenleving merk- en voelbaar. Juist in deze tijden mogen inwoners en ondernemers rekenen op de overheid. Ook op de lokale overheid. Onze raadsleden en burgerfractieleden dragen daarom een belangrijke verantwoordelijkheid. Om te voorkomen dat zij fysiek bijeen moeten komen om te vergaderen en besluiten te nemen, vinden de vergaderingen de komende tijd digitaal plaats. Bekijk in het raadsinformatiesysteem alle informatie van de raad en wanneer er raadsvergaderingen zijn.

De openbare raadsvergaderingen worden live uitgezonden via het Youtube-kanaal Griffie Gulpen-Wittem. U kunt deze vergaderingen live van thuis uit volgen. Abonneer u op dit YouTube-kanaal en blijf op de hoogte!

Bekijk de video-opnames van de openbare raadsvergaderingen

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de griffie. De griffie is van maandag tot en met vrijdag van 09.00-15.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 043 8800769 en via griffie@gulpen-wittem.nl.

Voor huurders van gemeentelijk vastgoed

Het college van B & W verleent huurders van gemeentelijk vastgoed uitstel van huurbetaling tot 1 juli 2020. Alle huurders ontvangen persoonlijk bericht met meer informatie.

Openingstijden gemeentehuis

Wij streven ernaar om onze dienstverlening zo goed mogelijk op orde te houden zodat wij u met dringende zaken kunnen blijven helpen. Is het niet zo dringend? Dan verzoeken wij u om op een later moment een afspraak te maken. De balie van het gemeentehuis is volgens de reguliere openingstijden open voor bezoekers. Wij schudden tijdelijk geen handen en vragen bezoekers om een gepaste afstand van 1,5 meter te bewaren. Indien u langskomt, kunt u op de gebruikelijke wijze een afspraak maken. Dat kan via 'afspraak maken' op deze website of door te bellen naar 14 043.

Ervaart u klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Kom dan niet naar het gemeentehuis en maak telefonisch een nieuwe afspraak! Dit uit voorzorg voor ieders gezondheid. Door de openingstijden van het gemeente niet in te korten, voorkomen we dat er piekmomenten ontstaan en verkleinen we het risico op verspreiding. Ook telefonisch blijven we, zoals u dat gewend bent, bereikbaar via het nummer 14 043. Van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. U kunt de gemeente vanuit het buitenland bereiken via 0031 43 8800 600. Beoefent u een cruciaal beroep en moet u de gemeente dringend bezoeken, maar lukt dit niet binnen kantooruren? Neem dan telefonisch contact met ons op, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Onderwijs en (kinder)opvang

Vanaf maandag 16 maart zijn alle onderwijs- en opvang voorzieningen in Nederland gesloten en wordt er op deze locaties enkel nog noodopvang geboden. Maandag 11 mei start het basisonderwijs weer gedeeltelijk op. De gemeente is verantwoordelijk voor de coördinatie van de noodopvang. De noodopvang is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is.

De lijst van cruciale beroepsgroepen kunt u raadplegen op de website van het RIVM. De lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken.

Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen, en werkt u niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing.

Indien u gebruik dient te maken van noodopvang of hier vragen over heeft, kunt u dit kenbaar maken op de volgende manieren:

  • Indien uw kind reeds gebruik maakt van een school en/of kinderopvanglocatie in de gemeente Gulpen-Wittem kunt u rechtstreeks contact opnemen met de school en/of kinderopvanglocatie voor het regelen van noodopvang.
  • Indien bovenstaande niet van toepassing is of heeft u andere vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 14 043 of een email sturen naar noodopvang@gulpen-wittem.nl.

    De gemeente Gulpen-Wittem is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. Buiten kantoortijden kunt u een email sturen naar noodopvang@gulpen-wittem.nl.

Voor algemene landelijke informatie over noodopvang en kinderopvang: www.veranderingenkinderopvang.nl
Voor de toolbox 'verantwoord naar school', met verschillende communicatiemiddellen voor scholen: www.rijksoverheid.nl/verantwoord-naar-school

Toegang jeugd en Wmo

De gemeente vindt het belangrijk dat zowel inwoners als medewerkers gezond blijven en waar mogelijk risico’s vermeden worden. Daarom hebben wij de werkwijze aangepast. Onze toegangsteams Jeugd en Wmo voeren op dit moment geen huisbezoeken uit, tenzij er sprake is van spoed en het noodzakelijk is om een inwoner te zien om een afweging te kunnen maken. Indien een huisbezoek gaat plaatsvinden, zal er voorafgaand contact worden gelegd om na te gaan of het kind/ de kinderen en/ of andere gezinsleden klachten hebben (met name neusverkoudheid, hoestklachten of keelpijn).

Afspraken zullen zo veel mogelijk telefonisch plaatsvinden of worden verplaatst naar een later tijdstip. Staat er bij u een huisbezoek gepland, dan wordt er contact met u opgenomen om een telefonische afspraak te plannen of het huisbezoek te verplaatsen naar een later tijdstip.

Heeft u vragen over Wmo?

Dan kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 043 of een e-mail sturen naar wmo-loket@gulpen-wittem.nl.
We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Heeft u vragen over Jeugd?

Dan kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 043 of een e-mail sturen naar teamjeugd@gulpen-wittem.nl.
We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Werk, inkomen en schulden

Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland (afgekort: SZMH) voert voor de gemeente Gulpen-Wittem de taken uit met betrekking tot werk, inkomen en schulden. Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland neemt de maatregelen van het kabinet in acht en hanteert daarom in elk geval tot en met 31 maart 2020 de volgende uitgangspunten:

  • U kunt op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen met SZMH door te bellen naar 14 043 (spreek vervolgens in “Maastricht”).
  • Heeft u in de maand maart een afspraak met een van de medewerkers van SZMH? Dan nemen zij contact met u op om deze afspraak telefonisch te laten doorgaan. Indien dit niet mogelijk is, wordt de afspraak verplaatst.
  • In geval van spoed en crisis blijft het kantoor van SZMH geopend en wordt u geholpen aan de Randwycksingel door een van de medewerkers. Voor niet dringende verzoeken, kunt u telefonisch contact met SZMH op te nemen door te bellen naar 14 043 (spreek vervolgens in “Maastricht”).
  • De spreekuren voor sociale zaken in de gemeente Gulpen-Wittem (op donderdag) komen te vervallen.

Tijdelijke bijstandsregeling voor ondernemers en zzp’ers vanwege coronavirus

Het kabinet heeft dinsdag 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Een van de maatregelen is tijdelijke financiële steun voor ondernemers en zelfstandigen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. De bijzondere bijstand voor zelfstandigen gebeurt voor de gemeente Gulpen-Wittem door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland in Maastricht. Kijk voor meer informatie onder het kopje 'Ondernemers en zelfstandigen'.

23-03-2020, Sociale Zaken Maastricht Heuvelland | Financiële steun tijdens corona-crisis voor ondernemers en zelfstandigen
17-03-2020, Rijksoverheid | Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie.

Dienstverlening RD4 is aangepast

Het huisafval waaronder restafval, GFT en PMD-afval wordt op gebruikelijke wijze opgehaald. Het ophalen van oud papier door Rd4 wordt per 6 mei hervat. De kringloopwinkels va RD4 zijn tijdelijk gesloten. Raadpleeg voor meer informatie de digitale afvalkalender in de milieu app van RD4.

Relevante nieuwsberichten over afvalinzameling
20-03-2020 RD4 | Stel uw bezoek aan het milieupark uit
25-03-2020 RD4 | Snoeiafval wordt op afspraak opgehaald

Bijeenkomsten in Gulpen-Wittem

Vergunning- en meldingsplichtige bijeenkomsten en evenementen zijn tot 1 september 2020 niet toegestaan. Ook niet met minder dan 100 personen. Bijeenkomsten, externe overleggen en (buurt)bijeenkomsten die vanuit de gemeente worden georganiseerd, zijn afgelast. Het is op dit moment nog niet duidelijk of en wanneer de bijeenkomsten worden ingehaald. Zodra dit bekend is, informeren wij u via de gebruikelijke kanalen. Voor activiteiten die de gemeente niet zelf organiseert (maar in sommige gevallen wel participeert) zal de communicatie plaats moeten vinden door de organisatie zelf. Wij adviseren u dan ook om bij twijfel contact op te nemen met de organiserende partij.

De weekmarkten gaan vooralsnog door.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken