Informatie voor ondernemers en zelfstandigen

28 mei | 3e stap openingsplan naar voren gehaald

Op de website van de rijksoverheid staat een overzicht van wat dat betekent voor publiek toegankelijke locaties.

17 mei | 2e stap openingsplan wordt definitief gezet

20 april | versoepelingen voor ondernemers

Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

Bekijk alle regels die gelden op het terras.

Informatie over de plannen voor de detailhandel.

21 januari | Forse uitbreiding steun- en herstelpakket

De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

14 december | Nederland gaat op slot tot 19 januari

1 oktober | Tozo 3 beschikbaar 

Na Tozo 1 (die liep tot eind mei) en Tozo 2 (die liep tot 1 oktober) is Tozo 3 beschikbaar. Tozo 3 is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021. Gemeente Maastricht voert Tozo 3 uit voor Gulpen-Wittem, net als de eerdere Tozo-regelingen.

Net als bij de Tozo 1 en Tozo 2 bestaat Tozo 3 ook uit een tegemoetkoming voor levensonderhoud en een mogelijkheid voor het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal (tot maximaal € 10.157,- voor Tozo 1, 2 en 3 gezamenlijk).

Ondersteuning in uw levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden voldoet, toegekend krijgen over de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een uitkering wilt aanvragen.

Geen vermogenstoets

Het inkomen van uw partner blijft in Tozo 3 meetellen in het bepalen van de hoogte van de ondersteuning in het levensonderhoud. Het was de bedoeling om ook een vermogenstoets toe te voegen, maar het kabinet heeft besloten deze voorlopig niet in te voeren door de aangescherpte coronamaatregelen per 29 september 2020. 

Meer informatie? Aanvragen?

Kijk op www.gemeentemaastricht.nl/tozo. Let op! Heeft u eerder Tozo-ondersteuning gekregen? U krijgt niet automatisch Tozo 3. Via het formulier op de website kunt u een nieuwe aanvraag doen.

31 augustus | NOW verlengd + steunpakket economie en arbeidsmarkt

Het kabinet verlengt Coronasteun banen en economie tot en met 2021. Meer informatie vindt u op de website van rijksoverheid

23 juli - Wonen in buitenland, ondernemen in Limburg: Maakt u aanspraak op Tozo voor inkomen?

Door de internationale ligging van Limburg zijn er ondernemers die hier hun bedrijf hebben, maar over de grens wonen. Zij vielen buiten de boot wat betreft het inkomensdeel van de Tozo-regeling. Daarom trok ESZL, samen met de Provincie, aan de bel en stelde vragen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie geeft nu antwoord.

Wat is het probleem?

Laten we de gestelde problematiek nog even samenvatten: Grensondernemers die in Nederland een onderneming hebben maar over de grens wonen, kunnen aanspraak maken op een Tozo-lening. Echter, niet op het inkomensdeel. Hoe wordt deze ‘lacune’ in de regelgeving overbrugd?

Ieder land verantwoordelijk voor eigen inwoners

Het antwoord van het ministerie op deze vraag is theoretisch en ingewikkeld. De essentie komt echter hierop neer: De Tozo is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) en vindt zijn grondslag in de Participatiewet, die de sociale bijstand in Nederland regelt. Hiervoor geldt het beginsel dat alleen mensen die rechtmatig in Nederland woonachtig zijn, aanspraak kunnen maken op sociale bijstand. Iedere EU-lidstaat is verantwoordelijk voor de bijstand voor levensonderhoud voor zijn eigen inwoners. In die zin is er sprake van een sluitend systeem en is er dus geen lacune.

België doet het anders

In Duitsland is de bijstandsregeling ook tijdelijk versoepeld (‘Arbeitslosengeld II’). België heeft daarentegen niet gekozen voor versoepeling van de bijstand (leefloon), maar voor een andersoortige regeling, het zogenaamde ‘overbruggingsrecht voor zelfstandigen’. Deze regeling biedt een inkomensvervangende uitkering voor zelfstandigen met een actief bedrijf in België, ongeacht of zij woonachtig zijn in België of in een ander EU-land.

Wel aanspraak op andere regelingen

De groep ondernemers die in België woont en in Nederland een eigen bedrijf bestiert, komt dus niet in aanmerking voor een Nederlandse bijstandsuitkering. Deze groep komt dan weer wél, onder dezelfde voorwaarden als zelfstandigen die wonen en werken in Nederland, in aanmerking voor diverse andere tijdelijke regelingen.

Alle regelingen op een rij

De coronaregelingen voor grensondernemers zijn vaak onduidelijk en/of gecompliceerd. De gemeente Maastricht heeft daarom een overzicht gemaakt van de beschikbare regelingen en wie voor welke in aanmerking komt.

1 juni - Website 'mijncoronaprotocol' gelanceerd

Vraagt u zich als ondernemer af welk protocol u moet gebruiken? VNO - NCW en MKB Nederland bieden in samenwerking met de rijksoverheid een overzicht van protocollen die gebruikt worden in verschillende branches. U vindt ze op de website https://www.mijncoronaprotocol.nl/.

29 mei - Tozo verlengd met gewijzigde voorwaarden

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt, met een aantal aanpassingen in de voorwaarden, van 1 juni tot 1 oktober 2020. Gemeente Maastricht voerde het eerste deel van de Tozo-regeling voor ons uit en doet dat ook voor Tozo 2.

Ondernemers die nu inkomensondersteuning voor levensonderhoud krijgen en die aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, kunnen nu tot en met september een Tozo-uitkering ontvangen. De Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen.

Partnerinkomenstoets

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Een belangrijke wijziging is dat in de verlengde regeling het inkomen van de partner meetelt in het bepalen van de hoogte van de inkomensondersteuning. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heeft u geen recht op deze uitkering. Tot 1 juni is er nog geen partnerinkomenstoets, daarna wel.

Geen surseance of faillissement

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor hun bedrijfskapitaal. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent van, voor Tozo 1 en Tozo 2 gezamenlijk, 10.157 euro. Het is in Tozo 2 niet mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen.

Beroep doen op Tozo 2?

Heeft u een aanvraag voor inkomensondersteuning en/of lening bedrijfskapitaal gedaan in Tozo 1? Dan krijgt u niet automatisch Tozo 2. U krijgt begin juni een brief thuisgestuurd van gemeente Maastricht. Van iedere aanvrager van Tozo 1 zijn nog aanvullende gegevens nodig. Meer informatie leest u in de brief. Daarnaast kunt u in deze brief aangeven of u verlenging wilt aanvragen voor Tozo 2.

Heeft u nog geen aanvraag gedaan in Tozo 1 en wilt u een beroep doen op Tozo 2? Dan kunt u uw aanvraag vanaf 1 juni indienen bij gemeente Maastricht via www.gemeentemaastricht.nl/tozo.

20 mei - Bekendmaking verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten. De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden. Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie. Bekijk het noodpakket banen en economie zelf op rijksoverheid.nl.

Per 18 mei geopend voor grensondernemers: loket voor aanvragen lening bedrijfskapitaal

Ondernemers die over de grens wonen (in de EU, EER of Zwitserland), in Nederland hun bedrijf hebben en financieel in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal. Per 18 mei is deze financiële ondersteuning aan te vragen bij de gemeente Maastricht. Maastricht voert deze regeling voor heel Nederland uit.
Alle informatie en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website van gemeente Maastricht. Ondernemers met vragen kunnen terecht via een speciaal telefoonnummer (+ 31 (0)43 350 60 30) en e-mailadres (bedrijfskapitaalgrensondernemers@maastricht.nl).

De steun bestaat uit een rentedragende lening van maximaal € 10.157,- die bedoeld is om liquiditeitsproblemen te verminderen. Het rentepercentage van de lening is 2%. De lening moet binnen 3 jaar terugbetaald worden, aflossen hoeft pas vanaf 1 januari 2021.

Inkomensondersteuning voor levensonderhoud

Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, komen niet in aanmerking voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Daarvoor kunnen zij een beroep doen op de sociale bijstand in hun woonland.

Woonplaats in Nederland, bedrijf over de grens

Ondernemers die in Nederland wonen en over de grens hun bedrijf hebben gevestigd, zijn voor financiële ondersteuning van hun bedrijf aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is. In Nederland komen zij alleen in aanmerking voor tijdelijke inkomensondersteuning voor levensonderhoud (voor drie aaneengesloten maanden). Deze aanvraag kunnen ze doen in hun eigen woongemeente.

Ondernemers die in Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, (voormalig) Nuth, (voormalig) Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal wonen, kunnen via deze pagina inkomensondersteuning aanvragen.

750 miljoen euro extra corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven

De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Klein Krediet Corona (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. De overheid staat voor 95% garant (713 miljoen euro). De leningen zullen worden verstrekt door de banken en een rente hebben van maximaal 4%. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen de lening verstrekken. Naar verwachting kunnen enkele tienduizenden ondernemingen gebruik maken van de lening.

Meer informatie

Kickstartfonds Economische Samenwerking Zuid-Limburg

De coronacrisis heeft grote impact op bedrijven. Ondernemers moeten snel inspelen op de veranderende maatschappij en economie. De in de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) vertegenwoordigde partijen introduceren daarom het zogenaamde Kickstartfonds: een bijdrage aan initiatieven van samenwerkende bedrijven, die de kansen willen benutten die de veranderingen met zich meebrengen.

Via het Kickstartfonds kunnen samenwerkende ondernemers een bijdrage vragen van €10.000,-. Deze bijdrage is bestemd voor samenwerkende ondernemers in de regio Zuid-Limburg, met concrete initiatieven. Hun initiatieven moeten zich in de laatste fase van (door)ontwikkeling bevinden en/of op het punt van uitvoering staan.  Het Fonds beschikt over een totaalbudget van €100.000,-.

Meer informatie: www.eszl.nl/kickstartfonds

Tegemoetkoming sierteelt, onderdelen voedingstuinbouw, fritesaardappeltelers

Hoort uw bedrijf bij de sierteeltsector of bij bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw? En heeft uw bedrijf in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020 meer dan 30% verlies van omzet of brutowinst door de coronamaatregelen? Dan kunt u één keer een tegemoetkoming krijgen met de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19.
Deze regeling is pas definitief na goedkeuring door de Europese Commissie en publicatie in de Staatscourant. Met het oog op de snelheid kunt u zich, vooruitlopend op de goedkeuring, alvast aanmelden. U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 7 mei tot en met 4 juni 2020. Dit kan alleen digitaal via mijn.rvo.nl.

Meer informatie over sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-sierteelt-voedingstuinbouw

Teelt u fritesaardappelen? En heeft u in de periode van 16 maart tot en met 31 augustus 2020 uw producten door de coronamaatregelen niet kunnen verkopen? Dan kunt u één keer een tegemoetkoming krijgen met de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. Deze regeling is pas definitief na goedkeuring door de Europese Commissie en publicatie in de Staatscourant. Met het oog op de snelheid kunt u zich, vooruitlopend op de goedkeuring, alvast aanmelden. U kunt de tegemoetkoming aanvragen voor de hoeveelheid fritesaardappelen die u nog in voorraad heeft en niet meer verkocht kan worden. Elke teler krijgt maximaal 6 cent per kilogram fritesaardappelen. De vergoeding is maximaal 40% van de gemiddelde marktwaarde in de periode van september 2019 tot en met februari 2020. U krijgt minimaal € 1.000 en maximaal € 150.000. U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 7 mei tot en met 4 juni 2020. Dit kan alleen via mijn.rvo.nl.

Kijk voor meer informatie over fritesaardappeltelers: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-fritesaardappeltelers

Uitbreiding en versoepeling financiële ondersteuning ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld. Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

TOGS-regeling

28 april - Opnieuw uitbreiding van de regeling

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.
De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofd- of nevenactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes.
Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).

De uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit. Na analyse van de meldingen vanuit ondernemers bij RVO hierover blijkt dat deze geregistreerde nevenactiviteit soms beter aansluit op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten (beiden 4.000 euro). De regeling is te vinden via rvo.nl/togs.

Verruiming TOGS gaat woensdagmiddag 15 april open

Het kabinet heeft op 7 april besloten om de TOGS-regeling nogmaals aan te vullen. Daardoor hebben diverse contactberoepen toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn kleinere mkb-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd.

Dit geldt ook voor vakantieparken, campings en jeugdherbergen.

Ondernemers waarvan de SBI-code is toegevoegd, kunnen vanaf vandaag hun aanvraag indienen. Ondernemers (waarvan de SBI-code is toegevoegd) en waarvan de onderneming en het huisadres op hetzelfde adres staan geregistreerd, zullen bij het indienen van de aanvraag om een aanvullende verklaring worden gevraagd.

Kijk voor meer informatie op de website van Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO).

TOZO-regeling

Voor ondernemers en zelfstandigen die financieel in de knel komen door de coronacrisis is de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)’ aangekondigd door de Rijksoverheid. Deze regeling wordt door de gemeente uitgevoerd. U kunt steun krijgen in twee vormen: uw inkomen kan worden aangevuld voor maximaal 3 maanden of u kunt een lening aanvragen om uw bedrijfskapitaal aan te vullen.

Aanvragen

Vraag de regeling aan

De steun geldt voor ondernemers en zelfstandigen die financieel in de problemen komen door de corona-crisis en woonachtig zijn in de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, (voormalig) Nuth, (voormalig) Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal. U kunt een voorschot ontvangen. Uw bedrijf moet wel aantoonbaar financiële schade lijden onder de corona-crisis. Voldoet u niet aan de voorwaarden voor steun binnen het kader van deze maatregelen? Neem dan contact op met uw brancheorganisatie. Zij kunnen u wellicht wijzen op maatregelen waar u wel voor in aanmerking komt.

Aanvullende informatie

Via bovenstaande link leest u welke voorwaarden gelden en hoe uw aanvraag wordt afgehandeld. Aanvragen kan digitaal via DigiD. Heeft u aanvullende vragen over de tijdelijke steun, bel dan naar 043 350 60 46.

Het kan zijn dat u hinder ondervindt bij het aanvragen. Momenteel doen namelijk heel veel mensen tegelijk een aanvraag, waardoor het erg druk is op de website. Er wordt hard gewerkt om deze problemen op te lossen, maar we vragen u ook om het op een later moment nogmaals te proberen. Ook telefonisch is het erg druk. Het streven is om iedereen zo snel mogelijk te woord te staan, maar het kan zijn dat u langer moet wachten dan normaal. Belt u dan alstublieft op een later moment nogmaals terug.

NOW-loket

Sinds 6 april kan een aanvraag worden ingediend bij het UWV voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Voldoe je aan de voorwaarden en dien je de aanvraag volledig en goed in, dan krijg je binnen 2 tot 4 weken een voorschot.
Hoe doe je de aanvraag? Op de website van het UWV kun je de NOW aanvragen.

Borgstelling Landbouwkredieten (BL)

Met ingang van woensdag 18 maart 2020 kunnen primaire agrarisch ondernemers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de uitbraak van Covid-19 bij hun bank werkkapitaal kredieten aanvragen. Informatie van de Rijksoverheid.

Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

De regeling is voor ondernemingen die problemen hebben met het krijgen van een lening bij de bank. Met de GO-regeling helpt de overheid bedrijven (MKB en middelgrote ondernemingen) door 50% garantie te geven op bankleningen en bankgaranties. Dit geldt voor leningen en garanties vanaf € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen per onderneming. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is. Het maximum per onderneming wordt daarom tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen. De GO loopt via de geaccrediteerde financiers, in dit geval de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Deze verruimingen worden binnen een week uitgevoerd. Informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Qredits

Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven. De stichting heeft een ideëel doel en een aanpak die wezenlijk anders is dan van reguliere banken, met bijzondere persoonlijke aandacht voor de ondernemers en de ontwikkeling van het businessplan.

MKB-Limburg Ondernemersplatform Coronacrisis

MKB-Limburg heeft in samenwerking met haar partners, voor ondernemers in Limburg een interactief platform in het leven geroepen. Hier vindt u informatie, een forum en een trainingsprogramma Crisismanagement. Het platform brengt ondernemers en experts bij elkaar. Deelname aan het platform is voor alle ondernemers in Limburg kosteloos.

Platform: www.mkblimburgondernemersplatform.nl  
Meer informatie: www.gulpen-wittem.nl/nieuws/

Ondernemersklankbord (OKB)

OKB helpt tijdens de coronaproblematiek. U ziet door de bomen het bos niet meer? Waar kunt u terecht voor financiële ondersteuning? OKB helpt bij al uw vragen over waar en bij wie u terecht kunt en hoe u steun kunt aanvragen. De vrijwillige en onbetaalde adviseurs geven u één op één advies. OKB contact: email: team-limburg@ondernemersklankbord.nl, website OKB.

12 mei | EZK maakt coaching voor MKB in coronaproblemen gratis
Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten, bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan. Ondernemers kunnen hiervoor traditioneel terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB), dat mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gefinancierd wordt. Eerder betaalden ondernemers hier een eigen bijdrage van 150 euro voor. Om dit bedrag naar 0 te krijgen verhoogt EZK de subsidie aan het OKB voor dit jaar met 240.000 euro.

KVK Coronaloket en Ondernemersplein

Ook de Kamer van Koophandel biedt hulp aan ondernemers via hun Coronaloket. Dit loket is bedoeld voor vragen over de gevolgen van het coronavirus voor bedrijven en ondernemers. Er staat een heel team aan professionals klaar om concrete vragen te beantwoorden. Bovendien bieden ze via hun vraagbaak op de site al veel antwoorden aan. Het Corona loket is telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur via 0800 2117.

Ga naar het KVK Corona loket

Op de website Ondernemersplein (van Kamer van Koophandel) leest u welke maatregelen er zijn ter compensatie voor ondernemers. En bij welke overheidsorganisaties u terecht kunt voor advies of om zaken te regelen.

Ga naar het Ondernemersplein

Algemene informatie

Advies door derden

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus of op het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 - 2117.

Komt u er niet uit of heeft u vragen aan de gemeente?

Neem dan contact op met de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Gulpen-Wittem: bedrijven@gulpen-wittem.nl of telefoon: +31 (0)43 8800729.

Communiceer over het houden van gepaste afstand

Om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen is het belangrijk dat men afstand houdt van elkaar, minimaal 1,5 meter. Communiceer daarom als ondernemer ter plaatse over het houden van deze gepaste afstand. Daar kunt u het volgende bordje voor gebruiken: Bordje voor ondernemers 'hanteer gepaste afstand van 1,5 meter'.

Maart 2020, RIVM | Veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers
23-03-2020, Sociale Zaken Maastricht Heuvelland | Financiële steun tijdens corona-crisis voor ondernemers en zelfstandigen
19-03-2020, BsGW | Samenwerkende gemeenten en waterschap in BsGW bieden helpende hand voor ondernemers
17-03-2020, Rijksoverheid | Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken