Werk aan de weg

Als er wordt gewerkt aan een weg, groen of een gebouw of als ergens een evenement wordt gehouden, is de weg soms tijdelijk afgesloten voor verkeer. Hier vindt u een overzicht van de actuele wegwerkzaamheden en wanneer ze eindigen.

Werkzaamheden Gulpen-Wittem

Begin 2018 gaan de voorbereidingen van start voor de reconstructie van de Looierstraat en het toegankelijker maken van de Gulp.

Onderhoudswerkzaamheden Schuttersveld Gulpen

Lomitel heeft van Ziggo, de leverancier van TV-, Radio-, Internet- en of telefonie- diensten, opdracht gekregen om van 17 tot 24 december onderhoudswerkzaamheden c.q. nieuwe aansluitingen in het Schuttersveld te Gulpen uit te voeren. De uitvoering ligt in handen van TeleZuid B.V. 

We proberen de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. Heeft u verdere vragen? Neem dan contact op met H. Paulssen via mail hpaulssen@lomitel.nl of telefoonnummer 0457-410461                                          .

Onderhoudswerkzaamheden Rijksweg 54 te Gulpen 

Lomitel heeft van Ziggo, de leverancier van TV-, Radio-, Internet- en of telefonie- diensten, opdracht gekregen om vanaf 13 tot en met 19 december onderhoudswerkzaam-heden c.q. nieuwe aansluitingen uit te voeren. Deze werkzaamheden zullen door Voets Infra Vof worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons tijdens kantooruren bereiken via Hans Voets 06 - 55 70 43 91 of via e-mail  voetsinfra@gmail.com..

Onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden aan de Lodewijk 14e straat én de Pastoor Duckweilerweg te Eys

In de Lodewijk 14e straat (PDF, 918.6 kB) wordt een regenwaterriool aangelegd t.h.v. hnr. 1-19 en hnr. 22-36. Hierdoor kan het oppervlaktewater van de hele straat afgekoppeld worden van het bestaande rioolstelsel. De asfaltverharding wordt deels compleet vervangen en deels voorzien van een nieuwe asfalttoplaag, waarbij de slechte plekken vooraf gerepareerd worden. De bestaande bestratingen worden vervangen door nieuwe betontegels cq. nieuwe betonstraatstenen en de haakse parkeerplaats t.h.v. hnr. 31-41 wordt verhard met betonklinkers. In de nieuwe inrichting zal een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de loopstrook (grijs) en de parkeerstrook ( rood/zwart). Verder is het ontwerp zo opgesteld dat het maximaal aantal parkeerplaatsen gerealiseerd kan worden, waarbij we rekening hebben gehouden met de beperkte ruimte, de technische aspecten en financiele mogelijkheden.

De Pastoor Duckweilerweg (PDF, 321.8 kB) zal worden voorzien van een nieuwe asfaltconstructie, nieuwe trottoirbanden en betontegels. Tevens worden nieuwe kolken aangebracht t.b.v. de afwatering van het regenwater. Momenteel zijn wij bezig met de planvoorbereiding en de uitvoering staat gepland in het najaar van 2018/ begin 2019.

Vragen en/of opmerkingen? Neem contact op met:

P.Moonen
Directievoerder CCT, gemeente Gulpen-Wittem
e-mail: pedro.moonen@gulpen-wittem.nl
Tel: 14 043
 

Onderhoudswerkzaamheden Terzieterweg in Terziet Epen

Wegenbouw Brune BV gaat in opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem onderhoudswerkzaamheden aan de Terzieterweg in Terziet realiseren.

Onlangs zijn onderhoudswerkzaamheden gestart die op 19 december 2018, indien de weersomstandigheden dit toelaten, klaar zijn. Gedurende de werkzaamheden is de weg voor het verkeer toegankelijk. Mocht op enig moment de weg volledig worden afgesloten dan wordt hierover informatie verstrekt. Er zal dan een omleidingsroute plaats vinden en getracht worden om de afsluiting zo kort mogelijk te houden.

Wij zijn ons bewust van de overlast die de werkzaamheden met zich mee brengen en trachten deze tot een minimum te beperken.

Vragen?
Bij vragen kunt u zicht wenden tot dhr. R. Hutschemakers van Wegenbouw Brune BV, telefoonnummer 06-11195146 of de heer B. Cornelissen van Plangroep Heggen toezichthouder namens de gemeente Gulpen-Wittem, telefoonnummer 06-22993524.

Omleiding Terzieterweg in Terziet Epen

Gezien de rioolvervangingswerkzaamheden in Terziet aan de Terzieterweg ter hoogte van de Terpoorterweg in Epen is de doorgang afgesloten en een omleiding voor ca 8 werkdagen ingesteld.

De aannemer heeft in eerste instantie getracht om de veldweg Dorphof als route bereikbaar te maken en houden, maar helaas gezien de slechte weersomstandigheden zal voor de veiligheid toch de reguliere omleiding gebruikt moeten worden.

We hebben dan ook toestemming van onze Belgische buurgemeente om de route om te leiden. We begrijpen dat het mogelijk tot overlast leidt maar doen een beroep op uw begrip en medewerking.

Bewoners worden middels een bewonersbrief geïnformeerd.

Crapoel 7

Lomitel heeft van Ziggo, de leverancier van TV-, Radio-, Internet- en of telefonie- diensten, opdracht gekregen om onderhoudswerkzaam-heden c.q. nieuwe aansluitingen te Crapoel 7 uit te voeren.

Deze werkzaamheden zullen binnenkort door Voets Infra Vof worden uitgevoerd.

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan tijdens kantooruren contact op met Hans-Voets 06-55704391 of via e-mail  voetsinfra@gmail.com. Zij doen er alles aan om het ongemak te minimilaseren.

Nieuwe voedingskabel Spetsesweide te Mechelen

Binnenkort vinden werkzaamheden in de Spetsesweide plaats. De firma teleZuid BV zal in opdracht van Ziggo starten met het aanbrengen van een nieuwe voedingskabel.

Wat gaan ze precies doen?
De  werkzaamheden zijn vooral uit graven, vervangen van kabels en herstellen van de bestrating en/of aanplanting. Ze proberen de overlast zoveel als mogelijk te beperken.

Contact
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan via de ronald.schreurs@inspecare.nl.Zij doen er alles aan om het ongemak te minimaliseren.

Onderhoudswerkzaamheden Kampsweg Euverem (Gulpen)

Wegenbouw Brune BV gaat in opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem onderhoudswerkzaam-heden uitvoeren aan de Kampsweg in Euverem. Deze werkzaamheden starten op 19 november 2018 en zijn op 21 december 2018 afgerond, mits de weersomstandigheden dit toelaten.

Werkzaamheden
De toegang tot uw woning met de auto zal zo lang mogelijk gehandhaafd blijven. Tijdens het verwijderen en aanbrengen van het nieuwe asfalt ( week 50/51) zal de weg enkele dagen afgesloten worden en wordt een omleiding geplaatst. Uw woning is dan te voet toegankelijk. Omdat deze werkzaamheden zeer weersafhankelijk zijn, kan de wegafsluiting nu niet exact gepland worden. U wordt enkele dagen van te voren middels een brief hierover geïnformeerd door de aannemer. Getracht wordt om de wegafsluiting zo kort mogelijk te houden.

Wij zijn ons bewust van de overlast die de werkzaamheden met zich mee brengen en trachten deze tot een minimum te beperken.

Informatie
Bij vragen kunt u zich wenden tot dhr. R.Hutschemakers, tel. 06-11 19 51 46 of kunt u zich melden bij dhr. B.Cornelissen van plangroep-heggen toezichthouder namens de gemeente Gulpen-Wittem, tel. 06-22 99 35 24.

Werkzaamheden Reconstructie N598 De Hut – De Plank

Ingenieursbureau Inter Contracting start met een aantal voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de Reconstructie N598 De Hut – De Plank. Deze werkzaamheden bestaan uit een DTM-meting (Digitaal Terrein Model) en onderzoeken naar de bestaande bodem, fundatie en asfalt. Deze werkzaamheden worden vanaf week 47 (19 november) tot en met  week 6, 2019 (8 februari)  uitgevoerd (de duur is wel weersafhankelijk). De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur. De werkzaamheden geven weinig overlast, aangezien er alleen metingen worden uitgevoerd. Er is geen sprake van stof-, tril- en/of geluidsoverlast.

Voor de onderzoeken naar de bestaande bodem, fundatie en asfalt kan het zijn dat u wel enige hinder ondervindt. Dit omdat er diverse boringen in de rijbaan, fietspad en bermen uitgevoerd worden. Uiteraard worden hiervoor passende verkeersmaatregelen ingezet om de veiligheid voor u als weggebruiker en voor de werklieden die de werkzaamheden uitvoeren, te garanderen.

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen dan kunt u contact opnemen via N598@prvlimburg.nl.

Werkzaamheden in de regio

Een overzicht van de werkzaamheden in de regio vindt u op de website www.vananaarbeter.nl. Kijk ook eens op de website van Rijkswaterstaat voor actuele wegwerkzaamheden of op de website van Maastricht Bereikbaar.

Melding maken

Ziet u een losliggende stoeptegel, omvergereden paaltje, kapot speeltoestel, omgewaaide boom, kapotte straatlantaarn, scheefstaand verkeersbord, zwerfafval of overhangend groen? Geef het dan aan ons door.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken