In april 2017 bereikten de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland (PGMH) en de gemeente Gulpen-Wittem een definitief akkoord over de aankoop van de Toeristenkerk (en het aangrenzende kerkhof) aan de Rosstraat te Gulpen. Dat was het moment, dat de gemeente samen met de samenwerkende verenigingen uit Gulpen, de huidige gebruikers van de Toeristenkerk en PGMH daadwerkelijk kon gaan werken aan het realiseren van de ombouw van de kerk tot een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) voor de kern Gulpen. Een plan, dat al eerder kon rekenen op instemming van de gemeenteraad. Die had middelen beschikbaar gesteld voor de aankoop van de Toeristenkerk, voor de sloop van de bestaande gemeenschapsvoorziening Timpaan, voor de voorlopige herinrichting van de omgeving van de Toeristenkerk en voor de definitieve inrichting van de omgeving van de Toeristenkerk.

Samenwerking

Voor het bouwkundige deel van de ombouw van de Toeristenkerk tot BMV stelde de gemeenteraad 400.000 euro beschikbaar. De Provincie Limburg heeft dit bedrag middels subsidies verdubbeld. Al ruim voor 2017 waren gemeente, PGMH, gebruikers van de Toeristenkerk en de verenigingen uit Gulpen in gesprek over de beheers- en exploitatievorm van nieuwe voorziening die gerealiseerd gaat worden. Er werd ook gekeken naar het Plan van Eisen (PvE) waaraan die voorziening zou moeten voldoen. Die gesprekken hadden tot resultaat, dat PGMH de verantwoording voor beheer en exploitatie op zich nam. Om dat te kunnen doen, hebben zij een nieuwe stichting opgericht. In die stichting hebben naast PGMH ook vertegenwoordigers van verenigingen uit Gulpen en van de huidige gebruikers van de Toeristenkerk zitting. Een belangrijk resultaat was dat er een Plan van Eisen is opgesteld.

Projectgroep

In november 2017 is een projectgroep gevormd (zie foto), die onder leiding staat van de gemeente (projectmanager Wim Herberichs) en waar verder de directievoerder (Math Sprooten van KS Bouwmanagement), vertegenwoordigers van PGMH (o.l.v. voorzitter Henk van Gelderen) en vertegenwoordigers aangewezen door de samenwerkende verenigingen uit Gulpen (de heren Paul Hick en Jan Hacking) deel van uitmaken. Bestuurlijk zijn beide wethouders bij het project betrokken. Piet Franssen vanuit het beleidsterrein accommodaties en Philip Laheij vanuit het beleidsterrein verenigingen en Samen Doen. Deze projectgroep heeft het PvE vervolmaakt, zodat het kan dienen als basisstuk voor de aanbesteding voor de keuze van een architect. Die procedure is inmiddels gestart en zal in februari 2018 worden afgerond. De projectgroep is nadrukkelijk betrokken bij de keuze van de architect op basis van de samen opgemaakte procedure. In maart neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing ten aanzien van de gunning van de architectenwerkzaamheden.

Betrokkenheid omgeving

Afhankelijk van het definitieve nieuwe plan dient het huidige bestemmingplan aangepast te worden. Omwonenden worden hierbij betrokken. Volgens de huidige planning wordt daarna de omgevingsvergunning aangevraagd (vanaf week 23 in 2018). Omwonenden kunnen dan de aanvraag inzien en op deze manier kennisnemen van de definitieve plannen. Via de projectgroep zijn PGMH, de huidige gebruikers en verenigingen uit Gulpen betrokken bij deze planvorming. Verder vindt nu ook al overleg plaats met omwonenden. En dat gebeurt ook met vertegenwoordigers van de horecagelegenheden in Gulpen. Doel van dit laatste is om ondernemers te informeren over de aard en activiteiten van de nieuwe voorziening. De voorziening zet in op de gemeenschap(activiteiten) en zal zeker geen volwaardige horecagelegenheid worden. Bij het verstrekken van informatie hierover is de nieuwe stichting, die het beheer en de exploitatie op zich neemt, nadrukkelijk partij.

Planning

De huidige planning gaat vooralsnog uit van ingebruikname van de nieuwe BMV voor Gulpen per 1 juli 2019. De betrokken verenigingen uit Gulpen zijn via de projectgroep bij de planning betrokken. Zij realiseren zich ook dat onvoorziene zaken natuurlijk kunnen noodzaken tot het aanpassen van die planning.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken