Realisatie Agro Leisure en Productiepark Nijswiller

De Limburgse ‘Stichting Agroproductie en Leisure Park (ALP)’ is al een aantal jaren in de weer met plannen om, op de locatie van de voormalige vestiging van de school voor voortgezet onderwijs Sophianum te Nijswiller, een Agro Leisure Park te ontwikkelen. Het park wordt een centrum voor de productie van lokale melk en kazen, verkoop van streekproducten, verkoop-lab van Jan Linders, het belevingscentrum voor het Heuvelland en de producten die er vandaan komen. Verder herbergt het een driesterren hotel en biedt het tevens ruimte voor sociale en culturele activiteiten, die vanuit de kern Nijswiller worden georganiseerd.

Aangepaste plannen

Om het ALP mogelijk te maken is een wijziging van het geldende bestemmingsplan noodzakelijk. In 2016 is daarvoor een procedure gestart. In dat kader zijn zienswijzen op de plannen ontvangen. Die zijn  aanleiding geweest om de procedure stop te zetten en de plannen aan te passen. De eerste fase van die aanpassingen is tot mei van dit jaar uitgevoerd.

Regionale afstemming

In de periode januari tot en met mei 2017 heeft ook regionale afstemming met de gemeenten in Zuid-Limburg plaats gevonden. Die afstemming is voorgeschreven in het POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg), dat door Provincie Limburg is vastgesteld en door de gemeenten in Limburg wordt onderschreven. Het resultaat van de overleggen was in grote lijnen positief. Meer dan voldoende voor Stichting ALP en de gemeente Gulpen-Wittem (ook in afstemming met Provincie Limburg) om een nieuw plan daadwerkelijk in procedure te brengen.

Nieuwe procedure

De volgende stap in de voortgang om te komen tot aanpassing van het geldende bestemmingsplan om de ontwikkeling ALP mogelijk te maken, is de aanvraag voor die aanpassing concreet bij de gemeente in procedure te brengen. Het initiatief ligt bij de aanvrager Stichting ALP. Aanvankelijk werd er naar gestreefd om de gemeenteraad in januari of februari 2018 over de plannen te laten beslissen. Dat bleek helaas niet mogelijk. De reden is gelegen in een aantal factoren. Zo is in de procedure voor de aanvraag gekozen om een aantal onderzoeken in het kader van flora en fauna, milieuwetgeving en verkeerssituatie nog eens extra onder de loep te nemen. Het proces van verder onderzoek en de beoordeling van de resultaten is in de tijd ook nog doorkruist door de vakantieperiode.

Doorkijk naar juni/juli 2018

De aangepaste planning gaat nu uit van behandeling van het concept-wijzigingsvoorstel voor het bestemmingsplan in de raadsvergadering van juni of juli  2018. Dat betekent dat het ontwerp-bestemmingsplan in de periode februari-maart-april voor een ieder ter inzage ligt. Er wordt dan ook een speciale informatiebijeenkomst over de aangepaste plannen georganiseerd. In die periode is het mogelijk om zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan in te dienen. Die zienswijzen worden vervolgens in de bespreking/behandeling door de gemeenteraad meegenomen en meegewogen.

Kijk voor meer informatie ook op: www.dnhoaf.nl

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken