Werk aan de weg, werk aan projecten

Hier vindt u een overzicht van actuele bouwplannen en -projecten en wegwerkzaamheden.

Werkzaamheden kabel Reijmerstokkerdorpstraat ter hoogte van huisnummer 143

Lomitel gaat in opdracht van Ziggo onderhoudswerkzaamheden c.q. nieuwe aansluitingen in de Reijmerstokkerdorpstraat ter hoogte van huisnummer 143 uitvoeren.

Deze werkzaamheden vinden plaats van 11 tot 17 december 2019 en worden door Voets Infra Vof uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Hans Voets, telefoonnummer  06-55704391 of via e-mail  voetsinfra@gmail.com.

Werkzaamheden kabel Valkenburgerweg ter hoogte van de huisnummers 84 t/m 92 te Wijlre


Lomitel gaat in opdracht van Ziggo, de leverancier van TV-, Radio-, Internet- en of telefonie- diensten, onderhoudswerkzaamheden c.q. nieuwe aansluitingen op de Valkenburgerweg ter hoogte van de huisnummers 84 t/m 92 uitvoeren.
Deze werkzaamheden worden van 2 tot 13 december door Voets Infra Vof uitgevoerd.
Voor vragen kunt u contact opnemen tijdens kantooruren via Hans Voets, telefoonnummer 06-55704391 of via mail voetsinfra@gmail.com.
 

Werkzaamheden aan de Molenweg te Gulpen

In week 46 (na de Hubertusmarkt) wordt de Molenweg in Gulpen opgeknapt. Het gaat om het resterende gedeelte bestaande uit gebakken straatwerk. Het betreft herstraatwerk van de gebakken stenen waarin de afwatering iets wordt aangepast. De karakteristieke uitstraling van de weg blijft behouden. 

De weg wordt tijdens de werkzaamheden voor doorgaand verkeer afgesloten. De werkzaamheden duren ongeveer 7 werkdagen.
Uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. De panden blijven te voet bereikbaar maar voor de auto’s is dit op een bepaald moment niet mogelijk.


 

Werkzaamheden waterleiding Haasstad (Stokhem)

Vanaf week 47 (18 november) start WML met de noodzakelijke vernieuwing van de waterleiding in Haasstad (Stokhem). De doorlooptijd van de werkzaamheden neemt circa 4 weken in beslag.

Om de overlast qua bereikbaarheid zoveel als mogelijk te beperken, gaat aannemer Van Geleuken die de werkzaamheden in opdracht van WML uitvoert, de nieuwe leiding aanleggen door middel van een boring onder de rijweg. Ondanks dat de rijweg niet integraal wordt open gefreesd, zal de toegangsweg tot de woningen/percelen tijdelijk geblokkeerd zijn. De apparatuur om de boorgaten te maken neemt de volle wegbreedte in beslag.
Voor fietsen (afstappen) en wandelaars blijft Haasstad bereikbaar.

Heeft u vragen neem dan contact op met Robert Laeven, opzichter hoofdleidingen via mail r.laeven@wml.nl of telefoonnummer 06-21227265.

Aankondiging werkzaamheden "Kleinschalig asfaltonderhoud Gemeente Gulpen-Wittem"

In het kader van het project “Asfaltonderhoud Gemeente Gulpen-Wittem” gaat KWS Infra in opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op diverse wegen binnen de gemeente Gulpen-Wittem.

Vanaf maandag 4 november a.s. starten zij met onderhoudswerkzaamheden binnen de gehele gemeente Gulpen-Wittem. De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer 1 week (week 45) in beslag zullen nemen. Het betreft kleinschalige asfaltreparaties.

In verband met de uitvoering van deze werkzaamheden zullen de volgende straten voor 1 dag worden afgesloten voor het verkeer: Bommerigerweg, Landsraderweg en Hurpescherweg. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid.
In de overige straten waar asfaltreparaties plaatsvinden blijft de weg open. Het verkeer wordt waar nodig met verkeersregelaars begeleid.

De werkzaamheden kunnen leiden tot enige verkeershinder. Uiteraard probeert KWS Infra de overlast tot een minimum te beperken.

Heeft u vragen, stel ze gerust! Voor opmerkingen, suggesties en klachten kunt u contact met ons opnemen via: jreinders@kws.nl. Bij calamiteiten kunt u direct contact opnemen met de  uitvoerder van KWS, Juul Reinders via 06-25761156. Of met onze  toezichthouder Bas Cornelissen via 06-22993524.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en danken u voor uw begrip in deze.

Zie bijgevoegd de tekeningen 11 (PDF, 752.6 kB)en 12 (PDF, 643.7 kB) voor het afsluiten van de  Landsraderweg en de Bommerigerweg gedurende 1 dag (zie wijziging planning). De vooraankondigingsborden staan niet aangegeven op deze tekeningen.

De planning is gewijzigd o.g.v. de verwachte  weeromstandigheden:

De planning van Landsraderweg, Bommerigerweg en Hurpscherweg is ongewijzigd
6 november wordt er gestart conform planning aan de Landsraderweg.
7 november Bommerigerweg en 8 november de Hurpscherweg.
Dit zijn ook de locaties waar bewonersbrieven zijn bezorgd.

De overige locaties schuiven door naar 11 en 12 november.

 

Werkzaamheden kabel Tramweg en Schoolstraat te Gulpen

Lomitel voert in opdracht van Ziggo, de leverancier van TV-, Radio-, Internet- en of telefonie- diensten om onderhoudswerkzaamheden c.q. nieuwe aansluitingen uit op de Tramweg en Schoolstraat te Gulpen. De werkzaamheden worden van 11 tot 29 november 2019 door Voets Infra Vof uitgevoerd.

Voor vragen neem contact op, tijdens kantooruren via Hans- Voets 06-55704391 of via e-mail voetsinfra@gmail.com.

Werkzaamheden Eys (Mesweg/Mr. Dr. Froweinweg)

Momenteel vinden door WML werkzaamheden plaats aan de Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg. Deze duren tot medio eind mei 2020. De werkzaamheden bestaan uit twee verschillende delen: aanleggen van een nieuwe hoofdleiding en het (gedeeltelijk) vernieuwen van de waterleiding naar de woningen. In beide gevallen bestaan de  werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en herstellen van de bestrating en/of aanplanting.
De bewoners zijn middels een brief hiervan op de hoogte gesteld. We proberen de overlast zoveel als mogelijk te beperken.

Voor meer informatie kunt terecht op www.wml.nl. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan via de afdeling klantenservice WML (043-309 09 09) contact op of rechtstreeks met uitvoerder Bart Van der Elzen +31624880179.

Nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening Gulpen

In april 2017 bereikten de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland (PGMH) en de gemeente Gulpen-Wittem een definitief akkoord over de aankoop van de Toeristenkerk (en het aangrenzende kerkhof) aan de Rosstraat te Gulpen. Dat was het moment, dat de gemeente samen met de samenwerkende verenigingen uit Gulpen, de huidige gebruikers van de Toeristenkerk en PGMH daadwerkelijk kon gaan werken aan het realiseren van de ombouw van de kerk tot een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) voor de kern Gulpen. Een plan, dat al eerder kon rekenen op instemming van de gemeenteraad. Die had middelen beschikbaar gesteld voor de aankoop van de Toeristenkerk, voor de sloop van de bestaande gemeenschapsvoorziening Timpaan, voor de voorlopige herinrichting van de omgeving van de Toeristenkerk en voor de definitieve inrichting van de omgeving van de Toeristenkerk.

Samenwerking

Voor het bouwkundige deel van de ombouw van de Toeristenkerk tot BMV stelde de gemeenteraad 400.000 euro beschikbaar. De Provincie Limburg heeft dit bedrag middels subsidies verdubbeld. Al ruim voor 2017 waren gemeente, PGMH, gebruikers van de Toeristenkerk en de verenigingen uit Gulpen in gesprek over de beheers- en exploitatievorm van nieuwe voorziening die gerealiseerd gaat worden. Er werd ook gekeken naar het Plan van Eisen (PvE) waaraan die voorziening zou moeten voldoen. Die gesprekken hadden tot resultaat, dat PGMH de verantwoording voor beheer en exploitatie op zich nam. Om dat te kunnen doen, hebben zij een nieuwe stichting opgericht. In die stichting hebben naast PGMH ook vertegenwoordigers van verenigingen uit Gulpen en van de huidige gebruikers van de Toeristenkerk zitting. Een belangrijk resultaat was dat er een Plan van Eisen is opgesteld.

Projectgroep

In november 2017 is een projectgroep gevormd (zie foto), die onder leiding staat van de gemeente (projectmanager Wim Herberichs) en waar verder de directievoerder (Math Sprooten van KS Bouwmanagement), vertegenwoordigers van PGMH (o.l.v. voorzitter Henk van Gelderen) en vertegenwoordigers aangewezen door de samenwerkende verenigingen uit Gulpen (de heren Paul Hick en Jan Hacking) deel van uitmaken. Bestuurlijk zijn beide wethouders bij het project betrokken. Piet Franssen vanuit het beleidsterrein accommodaties en Philip Laheij vanuit het beleidsterrein verenigingen en Samen Doen. Deze projectgroep heeft het PvE vervolmaakt, zodat het kan dienen als basisstuk voor de aanbesteding voor de keuze van een architect. Die procedure is inmiddels gestart en zal in februari 2018 worden afgerond. De projectgroep is nadrukkelijk betrokken bij de keuze van de architect op basis van de samen opgemaakte procedure. In maart neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing ten aanzien van de gunning van de architectenwerkzaamheden.

Betrokkenheid omgeving

Afhankelijk van het definitieve nieuwe plan dient het huidige bestemmingplan aangepast te worden. Omwonenden worden hierbij betrokken. Volgens de huidige planning wordt daarna de omgevingsvergunning aangevraagd (vanaf week 23 in 2018). Omwonenden kunnen dan de aanvraag inzien en op deze manier kennisnemen van de definitieve plannen. Via de projectgroep zijn PGMH, de huidige gebruikers en verenigingen uit Gulpen betrokken bij deze planvorming. Verder vindt nu ook al overleg plaats met omwonenden. En dat gebeurt ook met vertegenwoordigers van de horecagelegenheden in Gulpen. Doel van dit laatste is om ondernemers te informeren over de aard en activiteiten van de nieuwe voorziening. De voorziening zet in op de gemeenschap(activiteiten) en zal zeker geen volwaardige horecagelegenheid worden. Bij het verstrekken van informatie hierover is de nieuwe stichting, die het beheer en de exploitatie op zich neemt, nadrukkelijk partij.

Planning

De huidige planning gaat vooralsnog uit van ingebruikname van de nieuwe BMV voor Gulpen per 1 juli 2019. De betrokken verenigingen uit Gulpen zijn via de projectgroep bij de planning betrokken. Zij realiseren zich ook dat onvoorziene zaken natuurlijk kunnen noodzaken tot het aanpassen van die planning.

Verbetering openbare ruimte kern Gulpen

De gemeente Gulpen-Wittem vindt dat de openbare ruimte in de kern Gulpen een opknapbeurt moet krijgen en heeft daarom in oktober 2014 betrokkenen opgeroepen om hierover mee te denken. Tijdens twee inloopmiddagen konden inwoners en ondernemers uit de kern Gulpen kennisnemen van de eerste plannen van de gemeente en verder meepraten over het onderwerp.

In opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem heeft bureau Verbeek de openbare ruimte in de kern Gulpen bekeken. Het gaat hierbij om straatmeubilair, verlichting, terrassen, reclame, bestrating en groen. Ideeën over hoe de kern opgewaardeerd kan worden, zijn door het bureau verwerkt in een zogenaamde (beeld)kwaliteitscatalogus. Deze catalogus is bedoeld als leidraad voor toekomstige plannen in het kader van reconstructies en infrastructurele aanpassingen.

Bekijk de Kwaliteitscatalogus kern Gulpen  (PDF, 4.3 MB)

Reconstructie centrum Gulpen / Looierstraat / herinrichting markt

De gemeente Gulpen-Wittem wil aantrekkelijk zijn én blijven voor inwoners en toeristen. Om een toekomstbestendige leefomgeving te creëren en behouden is het belangrijk om in de openbare ruimte en voorzieningen investeren. Het centrum van Gulpen wordt heringericht en gereconstrueerd. Het projectgebied is opgeplitst in 2 fasen.

 • Centrumplan fase 1: reconstructie Looierstraat en Gulp in Gulpen
 • Centrumplan fase 2: herinrichting Markt, Dorpsstraat, Rosstraat, Kapelaan Pendersplein en Kiebeukel

Nieuwsbrieven

 1. Bekijk maandbericht september (DOCX, 1.6 MB)
 2. Bekijk maandbericht oktober
 3. Bekijk maandbericht november
 4. Bekijk maandbericht december

Schrijf u hier in voor deze maandberichten

Reconstructie Looierstraat en Gulp in Gulpen (fase 1)

Doel

Het doel van de reconstructie is tweeledig. Om Gulpen toekomstbestendig te maken moet de gemeente onder andere rekening houden met klimaatverandering. De capaciteit van de waterloop moet worden vergroot. Daarnaast wordt de inrichting van de direct aangrenzende omgeving heringericht en opgeknapt, zodat de Gulp weer één geheel vormt met zijn omgeving. Hierdoor wordt het centrum van Gulpen aantrekkelijker om er te verblijven. Voor toeristen, maar zeker ook voor de inwoners van Gulpen zelf!

De uitvoering van de reconstructie ligt in handen van aannemer KWS/Den Ouden en gaat op 13 augustus 2019 van start. Naar verwachting neemt dit tot medio 2020 in beslag. Bewoners, ondernemers en belanghebbenden worden betrokken bij de planvorming en fasering van de reconstructie.

Veranderingen

Om alle behoeften en wensen in één plan te laten landen, heeft de gemeente Architectenbureau Verbeek / Plangroep Heggen ingeschakeld. De voornaamste veranderingen die bij deze reconstructie horen zijn:

De Gulp wordt breder gemaakt en de kademuren worden verhoogd zodat er voldoende water doorheen kan stromen op het moment dat het waterpeil stijgt.
De kademuren worden deels vervangen door trappartijen waardoor de Gulp toegankelijker wordt. Zo kunnen inwoners en dagjesmensen volop genieten van deze sprankelende beek waaraan Gulpen zijn naam te danken heeft.
Er worden voor de heropbouw van de Gulp natuurlijke materialen gebruikt zoals Ardenner Gres en hardsteen. Dat geeft de beleving van de algehele omgeving meer sfeer en een positieve impuls.
Er wordt een nieuwe verkeersbrug gerealiseerd.
De parkeerplaatsen worden anders ingedeeld, maar het aantal plekken in de straat blijft nagenoeg gelijk.

Informatiebijeenkomsten

Bij de planvorming zijn onder andere omwonenden, ondernemers en diverse belanghebbende partijen betrokken. Door middel van informatiebijeenkomsten op 12 en 14 december 2017 heeft de gemeente Gulpen-Wittem haar plannen gepresenteerd en was er ruimte voor het stellen van vragen. Ook heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden op 18 juni over fase 1 van het centrumplan voor omwonenden. Er wordt gedurende het proces ook via bewonersbrieven gecommuniceerd.

Globale planning en bereikbaarheid

 • Van januari tot en met mei/juni 2018: voorbereidingen treffen voor de reconstructie en werkzaamheden aan kabels en leidingen. Deze werkzaamheden zijn afgerond.
 • Juli 2018: renovatie hoofdriool. Deze werkzaamheden zijn afgerond.
 • De daadwerkelijke (fysieke) start staat gepland voor 13 augustus 2019. De oplevering is gepland in juni 2020 (onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden).

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast tot een minimum te beperken. De Looierstraat zal met momenten tijdelijk worden afgesloten. Het plaatselijke verkeer wordt in dat geval omgeleid. De parkeerplaats Looiersplein blijft toegankelijk via de Nieuwstraat. Doorgaans zijn de omliggende woningen en winkels makkelijk te voet bereikbaar.

Meer informatie of vragen

Deze pagina wordt aangevuld met meer informatie zodra deze voor handen is. Ook vindt u onderaan deze publicatie situatietekeningen van het nieuwe straatbeeld en bijbehorende visualisaties terug. Heeft u een aanvullende vraag of opmerking? Neem dan contact op met de heer P. Moonen van de gemeente Gulpen-Wittem. Dat kan telefonisch door te bellen naar 14 043 of per mail: info@gulpen-wittem.nl.

De reconstructie van de Looierstraat en Gulp wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg.

Documenten

Werktekening nieuwe situatie (PDF, 1.2 MB)
Bewonersbrief reconstructie Looierstraat en Gulp - 16 april 2019 (PDF, 750.9 kB)
Overzichtstekening huidige situatie - Looierstraat en Gulp (PDF, 3.0 MB)
Presentatie - inloopavond 18 juni 2019 - Centrumplan Gulpen fase 1 (PPTX, 12.5 MB)

Herinrichting Markt, Dorpsstraat, Rosstraat, Kapelaan Pendersplein en Kiebeukel (fase 2)

Doel

Het doel van de herinrichting/ reconstrucite is om Gulpen toekomstbestendig te maken. De inrichting van de omgeving wordt heringericht en opgeknapt. Hierdoor wordt het centrum van Gulpen aantrekkelijker om er te verblijven. Voor toeristen, maar zeker ook voor de inwoners van Gulpen zelf.

De uitvoering van de herinrichting zal plaatsvinden nadat de reconstructie van de Looierstraat en Gulp (fase 1) is afgerond. Bewoners, ondernemers en belanghebbenden worden betrokken bij de planvorming en fasering van de herinrichting. Om alle behoeften en wensen in één plan te laten landen, heeft de gemeente Architectenbureau Verbeek ingeschakeld.

Informatiebijeenkomsten

Bij de planvorming worden onder andere omwonenden, ondernemers en diverse belanghebbende partijen betrokken. Door middel van informatiebijeenkomsten en werksessies krijgen belanghebbenden de mogelijkheid om hun wensen en opmerkingen in te brengen en is er ruimte voor het stellen van vragen. De eerste bijeenkomst heeft plaats gevonden op 11 juni 2019. Deze bijeenkomst werd druk bezocht en tevens zijn de eerste opmerkingen en aandachtspunten vermeld. Diverse geïnteresseerden hebben zich opgegeven om zitting te nemen in de werkgroepen. Na de zomer 2019 zullen vervolgsessies worden ingepland.

Globale planning

 • Startbijeenkomst / algemene bijeenkomst: 11 juni 2019
 • Werksessies: september – december 2019
 • Definitief schetsontwerp: eind 2019 / begin 2020
 • Besteksuitwerking en onderzoeken: 2020
 • Uitvoering werkzaamheden: 2020 / 2021

Meer informatie of vragen

Deze pagina wordt aangevuld met meer informatie zodra deze voor handen is. Ook vindt u onderaan deze publicatie relevante documenten terug. Heeft u een aanvullende vraag of opmerking? Neem dan contact op met de heer P. Moonen van de gemeente Gulpen-Wittem. Dat kan telefonisch door te bellen naar 14 043 of per mail: info@gulpen-wittem.nl. Het centrumplan Gulpen fase 2 wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Provincie Limburg.

Documenten

Presentatie - inspraakavond 11 juni 2019 - Centrumplan Gulpen fase 2 (PDF, 5.2 MB)
Aanmelding werkgroep - inspraakavond 11 juni 2019 - Centrumplan Gulpen fase 2 (DOCX, 14.6 kB)

Vernieuwing N595 tussen Wittem en Wijlre

De Provincie Limburg wil samen met de gemeente Gulpen-Wittem de N595 tussen Wittem en Wijlre vernieuwen.

De indeling van de weg wordt veranderd. Daarmee wordt de weg veiliger, ook voor fietsers. De provinciale weg N595 loopt vanaf Valkenburg via Wijlre naar Wittem en vormt de verbinding tussen de A79 en de N278. De weg vervult een gebiedsontsluitende functie. Het weggedeelte tussen Wijlre en Wittem (de Wittemer Allee) is smal, bomen staan dicht op de weg en er ontbreekt een veilige fietsverbinding.

Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Limburg

Vernieuwing N598 De Hut - De Plank

De Provincie Limburg gaat de N598 van de Hut naar de Plank vernieuwen.

De belangrijkste onderdelen van de vernieuwing zijn:

 • rotondes aanleggen bij de Hut en Hoogcruts
 • een voorsorteerstrook maken om linksaf te kunnen slaan bij de Brede Hoolstraat
 • het kruispunt bij de Reijmerstokkerdorpsstraat verbeteren
 • fietspaden vervangen en aanleggen.


Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Limburg.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken