Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen, verbouwen of renoveren? Slopen of asbest verwijderen? Wilt u een boom in uw tuin kappen? Een in- of uitrit aanleggen? Een monument veranderen of onderhouden? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u aan in het Omgevingsloket online van de Rijksoverheid.

Omgevingsloket online met DigiD of eHerkenning

Maak een afspraak met de gemeente

Wat u moet weten

Slopen of asbest verwijderen

Als u meer dan 10 m3 sloopafval heeft of als u asbest verwijdert, moet u een sloopmelding doen. Dat kan via Omgevingsloket online. Een sloopmelding is gratis.

Kappen

 • Naast de gemeentelijke regels, is op het kappen van een boom tevens de Wet Natuurbescherming van toepassing. In deze wet staat onder andere dat vogelnesten niet verstoord mogen worden
 • Ook voor het kappen van een dode boom heeft u een vergunning nodig
 • Voor het kappen van naaldbomen is geen kapvergunning nodig
 • Voor bomen op privaateigendom op percelen kleiner dan 120 m2 is geen vergunning nodig, tenzij het een monumentale boom betreft
 • Voor lintvormige beplantingen zoals houtwallen, (lint) beplantingen van heesters en struiken, beplantingen van bosplantsoen, struweel of heggen, met een lengte dan minder dan 25 m is geen kapvergunning nodig
 • Bent u niet de eigenaar van de te kappen boom? Dan moet u schriftelijke toestemming van de eigenaar hebben om een kapvergunning aan te kunnen vragen.

In- of uitrit aanleggen

Bij het beoordelen van uw melding toetsen wij de volgende zaken:

 • Of gevaar of hinder ontstaat voor het verkeer
 • Of de in- of uitrit het gebruik van een bestaande openbare parkeerplaats onmogelijk maakt
 • Of de groenvoorziening in de gemeente wordt geschaad

Voor de aanvraag

Check of u een vergunning nodig heeft

Met de vergunningcheck van Omgevingsloket online controleert u of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Misschien hoeft u alleen een melding te doen. Soms is helemaal geen vergunning of melding nodig.

Check het bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat precies waar wat gebouwd mag worden.

 • Past uw bouwplan in het bestemmingsplan? Dan mag u in sommige gevallen zonder vergunning bouwen
 • Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan heeft u alsnog een omgevingsvergunning nodig

Check het Bouwbesluit

Als u gaat verbouwen, moet u voldoen aan de bouwtechnische regels die landelijk zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Ook als u geen vergunning nodig heeft, moet u voldoen aan dit bouwbesluit.

Check de Welstandsnota

Uw aanvraag moet voldoen aan de welstandsnota van de gemeente Gulpen-Wittem. De welstands- en monumentencommissie geeft advies aan burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd.

Overleg met gemeente

Wilt u met de gemeente overleggen of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplannen? Of uw plannen in het bestemmingsplan passen? Via de optie 'Contact met bevoegd gezag' in het Omgevingsloket online kunt u schriftelijk vooroverleg met de gemeente (of ander bevoegd gezag) aanvragen.

 • Stuur ontwerptekeningen en schetsen mee waarin de afmetingen van de nieuwe situatie duidelijk worden. Wij toetsen dan uw verzoek en laten u weten waar u op moet letten en of uw verzoek haalbaar is. Dit is een informele toetsing; de uitkomst is een advies en geen formeel besluit waartegen u bezwaar kan maken

Kosten

Een omgevingsvergunning is maatwerk. De kosten zijn onder andere afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt en van de bouwkosten. Uitgebreide informatie vindt u in de op de website Overheid.nl: legesverordening.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken