Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 maart 2022. Informatie over de gemeenteraadsverkiezingen vindt u op de website van de kiesraad.

Belangrijke data verkiezingen gemeenteraad 2022

December 2021

 • 20 december 2021 is laatste dag voor registratie naamaanduiding partij

Januari 2022

 • 17-01-2022 laatste dag waarborgsom kandidaatstelling (alleen voor nieuwe partijen)
 • 03-01-2022 tot 31-1-2022 afleggen ondersteuningsverklaringen op het gemeentehuis
 • Mogelijkheid gedurende de gehele maand om vooroverleg te hebben over de kandidatenlijsten
 • 31 januari 2022 datum kandidaatstelling

Februari 2022

 • 1 februari 2022 besloten zitting centraal stembureau voor onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten
 • Tot 3 februari 2022, 17.00 uur mogelijkheid tot herstel verzuim ingeleverde kandidatenlijsten
 • 4 februari 2022, 16.00 uur openbare zitting centraal stembureau over de kandidaatstelling en de nummering van de lijsten

Maart 2022

 • Stempassen moeten uiterlijk 2 maart 2022 in bezit van de kiezer zijn
 • 11 maart 2022 laatste kans om aanvraag om bij volmacht te stemmen in te dienen
 • Kandidatenlijsten moeten uiterlijk 12 maart 2022 zijn bezorgd
 • 11 maart 2022 is de laatste mogelijkheid om een vervangende stempas in persoon aan te vragen
 • 16 maart 2022 VERKIEZINGSDAG
 • 16 maart 2022 na 21.00 uur bekendmaken voorlopige uitslag
 • 21 maart 2022, 10.00 uur zitting hoofd/centraal stembureau voor het vaststellen van de uitslag

Informatie voor politieke partijen

Wanneer uw partij wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022, dan moet u de volgende stappen (deels) doorlopen.

Registratie naamsaanduiding

Politieke partijen die in Gulpen-Wittem onder een bepaalde aanduiding willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen moeten deze aanduiding uiterlijk op 20 december 2021 registreren bij het centraal stembureau, Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA  Gulpen. Wanneer uw partij al geregistreerd is voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of de Provinciale Staten, dan is er sprake van doorwerking en dan hoeft de naamsaanduiding niet geregistreerd te worden. Ook plaatselijke partijen die voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd hoeven de naamsaanduiding niet te registreren.
Voor registratie is het volgende nodig:

 • Het ingevulde registratieverzoek.
 • Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd.
 • Een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Een verklaring van de politieke partij waaruit blijkt wie als gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen.
 • Een bewijs van betaling van de waarborgsom van €112,50.

Het registratieverzoek kunt u opvragen via info@gulpen-wittem.nl en kunt u vervolgens inleveren bij team verkiezingen aan de Willem Vliegenstraat 12 te Gulpen.

Kijk voor meer informatie over het registreren van de partijnaam op de website van de Kiesraad.

Kandidaatstelling

Om mee te kunnen doen met een aantal kandidaten waarop gestemd kan worden moet het proces van kandidaatstelling doorlopen worden. Alle stappen in dit proces leiden tot een lijst met kandidaten die plaats kunnen en mogen nemen in de raad. Hieronder staan de stappen weergegeven. U kunt de informatie ook nalezen op de website van de kiesraad.

Aanmaken kandidatenlijsten in OSV

De kandidatenlijst (model H1) maakt u met de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Het centraal stembureau Gulpen-Wittem gebruikt OSV voor het onderzoeken van de ingeleverde kandidatenlijsten op geldigheid en voor de nummering van de lijsten. Alle benodigde documenten voor de kandidaatstelling worden automatisch in OSV aangemaakt. U kunt OSV verkrijgen bij de Kiesraad vanaf half november 2021.

Wie mag op de kandidatenlijst?

Kandidaten die niet in Gulpen-Wittem wonen, mogen op de lijst geplaatst worden, mits zij een verklaring overleggen waarop staat dat zij in Gulpen-Wittem gaan wonen zodra zij benoemd worden in de raad. Kandidaten die niet in Nederland wonen, moeten op hun instemmingsverklaring een gemachtigde in Nederland aanwijzen. Inwoners van Gulpen-Wittem die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, mogen zich kandidaat stellen als zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen. Minderjarigen mogen op de lijst worden geplaatst, mits zij voor maart 2026 18 jaar worden, en dus tijdens de zittingsduur van de nieuwe raad nog plaats zouden kunnen nemen in de raad. De naam van de kandidaat mag niet voorkomen op een andere kandidatenlijst in Gulpen-Wittem.

Wijze van vermelding kandidaten

Op de kandidatenlijst vult u de gegevens van uw kandidaten in zoals zij staan geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). U kunt zelf kiezen of u (m)/(v) achter de naam wilt plaatsen of dat u wel of geen voornamen vermeldt. Exacte en uitgebreide regels hierover kunt u vinden in artikel H2 van het Kiesbesluit.

Samenvoeging van aanduidingen boven lijst

Als u samen met een andere politieke groepering één gezamenlijke kandidatenlijst wilt inleveren, kunt u boven die lijst de namen van de partijen samenvoegen. Deze samengevoegde aanduiding staat vervolgens ook op het stembiljet. Alleen aanduidingen die al zijn geregistreerd, kunnen worden samengevoegd. De samengevoegde aanduiding mag niet meer dan 35 letters of andere tekens bevatten. De samenvoeging wordt ingediend met een H3-2-formulier.

Ondersteuningsverklaringen

Een politieke groepering die bij de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 geen zetel heeft behaald of voor het eerst meedoet, moet 20 ondersteuningsverklaringen voor de kandidatenlijst verzamelen. Kiezers van Gulpen-Wittem kunnen deze ondersteuningsverklaringen van 3 januari 2022 t/m 31 januari 2022 afleggen aan de balies van het Klantcontactcentrum. De H4-formulieren voor ondersteuningsverklaringen kunt u aanmaken in OSV.

Waarborgsom kandidaatstelling

Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom van € 225 betalen voor de kandidaatstelling (Kieswet artikel H14). De waarborgsom wordt terugbetaald als u geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd of als uw partij een zetel of minstens 75% van de kiesdeler heeft behaald. Voor betaling van de waarborgsom kunt u contact opnemen met het team verkiezingen. U kunt hiervoor bellen met 14043 of een mail sturen naar info@gulpen-wittem.nl.

Voorinlevering

Ter voorbereiding op de officiële kandidaatstelling kunt u in januari 2022 al een afspraak maken bij het centraal stembureau om alle benodigde documenten voor de kandidaatstelling door te nemen. Zo komt u bij de formele inlevering van de kandidatenlijst niet voor verrassingen te staan. U kunt hiervoor bellen met 14 043 of een mail sturen naar info@gulpen-wittem.nl om een tijd af te spreken.

Kandidaatstelling op 31 januari 2022

Op maandag 31 januari 2022 is de dag van kandidaatstelling (Kieswet hoofdstuk H). De kandidatenlijst moet dan tussen 9.00 en 17.00 uur worden ingeleverd door een kiezer van Gulpen-Wittem bij het centraal stembureau, Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen. Deze kiezer is de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij, of een andere kiezer aan wie deze bevoegdheid is verleend door de gemachtigde (met behulp van het H3-1 formulier uit OSV). De kandidaten kunnen bij de inlevering aanwezig zijn.

Voor de kandidaatstelling moet u op 31 januari inleveren:

 • Kandidatenlijst (model H1 is verplicht!)
 • Instemmingsverklaringen van alle kandidaten (H9)
 • Kopie geldig legitimatiebewijs van de kandidaten die nog niet in de gemeenteraad zitten
 • Kopie geldig legitimatiebewijs van de inleveraar

Eventueel:

 • Vestigingsverklaringen van kandidaten die niet in Gulpen-Wittem wonen, dat zij bij benoeming in Gulpen-Wittem gaan wonen.
 • Aanwijzing gemachtigde op H9 voor kandidaten die niet in Nederland wonen.
 • H3-1-formulier waaruit de bevoegdheid van de persoon die de lijst inlevert blijkt (als gemachtigde niet zelf de lijst inlevert).
 • H3-2-formulier: verklaring van de gemachtigden waaruit de bevoegdheid tot samenvoeging blijkt, als u samen met een andere partij één kandidatenlijst inlevert.

Partijen die nog geen zetels hebben in de raad moeten tevens inleveren:

 • Bewijs van betaling waarborgsom van kandidaatstelling van €225,- (H14)
 • 20 ondersteuningsverklaringen (H4). 

Op dinsdag 1 februari om 16.00 uur, houdt het centraal stembureau onder leiding van de burgemeester een besloten zitting tot het onderzoeken van de kandidatenlijsten. Naar aanleiding van dit onderzoek ontvangt de persoon die de lijst heeft ingeleverd per aangetekende brief en per e-mail een overzicht van eventuele geconstateerde verzuimen (Kieswet hoofdstuk I). De door de partijen ingeleverde documenten worden voor alle kiezers ter inzage gelegd. Bij dit onderzoek op grond van Kieswet artikel I2 wordt niet meegewogen of een kandidaat een strafblad heeft of anderszins niet-integer is. Wel kunnen politieke partijen als zij dit belangrijk vinden dit zelf meenemen in het selecteren en screenen van kandidaten, bijvoorbeeld met een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’.

Herstel verzuimen kandidaatstelling tot en met 4 februari 15.00 uur

Als de door u ingeleverde documenten niet in orde blijken te zijn, kunt u deze verzuimen herstellen op woensdag 2 en donderdag 3 februari van 9.00 tot 17.00 uur in het Klantcontactcentrum, Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA  Gulpen.
Let op: Wanneer u op 31 januari géén kandidatenlijst heeft ingeleverd kunt u dit niet doen tijdens de termijn voor het herstel verzuim! Lijsten die niet zijn ingeleverd op 31 januari doen niet mee met de verkiezingen! Dit is géén herstelbaar verzuim.

Centraal stembureau beslist over geldigheid en nummering lijsten op 4 februari 2022

Op vrijdag 4 februari om 16.00 uur beslist het centraal stembureau in een openbare zitting in de raadzaal van het Gemeentehuis over:

 • de geldigheid van de lijsten
 • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
 • het handhaven van de lijstaanduiding

Kijk voor meer informatie wanneer een kandidatenlijst ongeldig is op de website van de Kiesraad.

Tijdens deze zitting worden ook de lijsten genummerd. De groepering die de meeste stemmen heeft behaald in 2018 krijgt lijstnummer 1, enzovoort. Daarna  wordt voor groeperingen die op dit moment nog geen raadszetel hebben, geloot om het lijstnummer. Als 2 politieke groeperingen samen aan de verkiezing deelnemen onder samenvoeging van hun lijstaanduidingen worden de stemmen van beide groeperingen bij elkaar opgeteld voor het bepalen van het lijstnummer. Voor vragen kunt u contact opnemen met het team verkiezingen. U kunt hiervoor bellen met 14 043 of mail naar info@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken