Privacystatement

De gemeente staat dicht bij u en legt voor het uitvoeren van de wettelijke taken veel gegevens van u vast over uiteenlopende onderwerpen. Vaak zijn dat gegevens die tot u als persoon te herleiden zijn. De gemeente mag alleen persoonsgegevens verwerken als daar een goede reden voor is of als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Het vastleggen van persoonsgegevens kan inbreuk maken op uw privacy.

Hoe wordt mijn privacy beschermd?

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) helpt uw privacy te beschermen. De AVG regelt het verwerken van persoonsgegevens. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van uw persoonsgegevens. De gemeente mag volgens de AVG alleen uw persoonsgegevens verwerken voor een duidelijk omschreven doel. Dat doel moet vooraf zijn bepaald en goed zijn omschreven. De gemeente mag niet meer persoonsgegevens verzamelen dan strikt nodig is voor dat doel. De gemeente richt haar werkprocessen zo in dat deze aan de AVG voldoen. Waar het doorsturen van persoonsgegevens niet in wet- en regelgeving vastligt vraagt de gemeente vooraf om uw uitdrukkelijke toestemming.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De gemeente Gulpen-Wittem verwerkt persoonsgegevens over u als inwoner of bezoeker doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer etc.

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden gebruikt:
Godsdienst, politieke voorkeur, medische gegevens, strafrechtelijk verleden, etc.

Hoe gaat de gemeente Gulpen-Wittem met uw persoonsgegevens om?

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG verwerkt. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Of voor andere doelen waarvoor u ze heeft achtergelaten. Denk hierbij aan verzenden nieuwsbrief en/of reclame, telefonisch contact of informeren over wijzigingen van diensten.

Bewaartermijn

De gemeente Gulpen-Wittem bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

De gemeente Gulpen-Wittem verstrekt uw gegevens niet zonder wettelijke grondslag aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Gulpen-Wittem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

De gemeente Gulpen-Wittem neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

  • Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente.
  • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.
  • Recht om “vergeten te worden”.
  • Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op overdracht van zijn gegevens.
  • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Bovenstaande rechten gelden alleen op verwerkingen die niet door de wetgever zijn uitgesloten of worden beperkt. Denk hierbij aan de archiefwet die de gemeente verplicht om bepaalde bewaartermijnen aan te houden.

U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen vragen we u om een geldig legitimatiemiddel.

Wie houdt toezicht?

De Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl (externe link) houdt toezicht op de naleving en toepassing van de privacyregels van de AVG. De gemeente heeft voor vragen over privacy een eigen, onafhankelijke medewerker aangesteld: de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris, dhr. R. Driehuis, ziet binnen de gemeente Gulpen-Wittem toe op het juist verwerken van persoonsgegevens. De FG is voor u maar ook voor de gemeentelijke organisatie het eerste aanspreekpunt over privacy.

Mocht u een privacy-gerelateerde vraag hebben dan kunt u deze aan de FG stellen. Dit kan via mail: info@gulpen-wittem.nl. De gemeentelijke FG is daarnaast ook telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 14 043.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacystatement

Dit privacystatement kan door de gemeente Gulpen-Wittem te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Gulpen-Wittem zijn gepubliceerd. Wij raden u aan dit privacystatement geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken