Wethouder

Taken

2e locoburgemeester

Sociaal domein en duurzaamheid

Portefeuille

 • Sociale Domein 3D (Jeugdwet, Participatiewet en Wmo)
 • Armoedebeleid
 • Vluchtelingen/ Statushouders
 • Welzijn (breed)
 • Vervoer (leerlingen-, ouderen- en gehandicaptenvervoer)
 • Onderwijs (incl. nieuwbouw)
 • Volksgezondheid
 • Kunst en cultuur
 • Subsidiebeleid
 • Evenementen en markten
 • Duurzaamheid
 • Klimaatbeleid
 • Leefbaarheid, burgerparticipatie en zelfsturing (inhoudelijk m.b.t. portefeuille)

Gemeenschappelijke regelingen, verbonden partijen en samenwerkingsverbanden

 • GGD Zuid-Limburg
 • Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)
 • Omnibuzz

Programmalijnen middengebied

 • Vitale samenleving
 • Duurzaamheid

Projecten

 • Herontwikkeling Sophianum Nijswiller
 • Uitwerking integraal huisvestingsplan onderwijslocaties
 • Toekomst gemeentehuis

Nevenfuncties

Onbezoldigd

 • Lid Financiële commissie GGD Zuid-Limburg
 • Lid Bestuurlijk overleg SRMM/Annex
 • Lid AB GGD Zuid-Limburg
 • Lid AB Omnibuzz
 • Lid AB Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)
 • Lid Bestuurlijk overleg Podium 24
 • Lid PHO Sociaal Domein Maastricht en Heuvelland
 • Lid AB Sociale Dienst Maastricht en Heuvelland
 • Lid PHO Jeugd Maastricht-Heuvelland
 • Lid Bestuurlijk overleg Wielergemeenten
 • Plv. lid BsGW
 • Erevoorzitter CV de Öss
 • Collectant Parochie St. Agatha
 • Lid Balans Gulpen-Wittem
 • Lid SV Zwart-Wit '19
 • Lid IVN Eys
 • Lid ANWB
 • Lid CNV

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken