Als inwoner van Gulpen-Wittem kunt u in contact komen met de gemeenteraad. Dat kan op verschillende manieren:

  • Als toehoorder op de publieke tribune bij commissie- en raadsvergaderingen
  • Als inspreker bij commissievergaderingen
  • Door het maken van een afspraak met een raadslid of een raadsfractie
  • Door het sturen van een brief aan de gemeenteraad

Vergadering bijwonen

De gemeenteraad kent verschillende soorten vergaderingen waarbij u als burger van harte welkom bent. U kunt een raadsvergadering of een commissievergadering bijwonen. Dat kan vanaf de publieke tribune. Verreweg de meeste vergaderingen worden in het gemeentehuis in Gulpen gehouden. De data, agenda's en vergaderstukken vindt u in het raadsinformatiesysteem (iBabs). In de week voorafgaand aan de vergaderingen worden de vergaderingen verder aangekondigd in de gemeentepagina van weekkrant Gulp- en Geuljournaal.

Spreekrecht burgers

In commissievergaderingen kunt u als burger aan het begin van een agendapunt het woord voeren. Er kan alleen worden ingesproken over een geagendeerd raadsvoorstel. Indien u wilt inspreken, moet u dit uiterlijk 48 uur voor de vergadering melden bij de griffie. Na uw eigen inbreng hebben de raadsleden vervolgens gelegenheid om u vragen te stellen. Het inspreken in een commissievergadering is wel aan bepaalde regels gebonden. Deze regels zijn voor u samengevat: Regels voor insprekers (PDF, 24.1 kB).

Afspraak met raadslid of fractie

Als u wilt, kunt u zelf contact opnemen met een raadslid of fractie. Bekijk de contactgegevens van alle raadsleden.

Brief sturen

Brieven aan de gemeenteraad worden op de lijst 'ingekomen stukken raad' geplaatst. De raad stelt elke raadsvergadering de wijze van afdoening vast. De raad neemt kennis van een ingekomen stuk of vraagt het college van burgemeester en wethouders om zorg te dragen voor de afdoening. Raadsleden kunnen ook individueel op uw brief of e-mail reageren. Als in uw brief persoonsgegevens staan, mogen wij dit document vanwege privacywetgeving niet zonder uw instemming openbaar maken. Indien u een poststuk wilt inzien, neem dan contact op met de griffie.

Adres:

Gemeente Gulpen-Wittem
t.a.v. de gemeenteraad
Postbus 56
6270 AB Gulpen

Of per e-mail naar info@gulpen-wittem.nl ter attentie van de gemeenteraad.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken