Hoe werkt de gemeente?

 • De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De gemeenteraad neemt alle besluiten die belangrijk zijn voor de gemeente. De gemeenteraad krijgt ondersteuning van de griffie. De rekenkamer helpt de gemeenteraad bij de controles die ze moet doen.
 • Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente en voert de besluiten van de gemeenteraad uit.
 • De ambtelijke organisatie heeft als doel om de inwoners en het gemeentebestuur van Gulpen-Wittem optimaal te bedienen.

Ambtelijke organisatie

Bij de gemeente Gulpen-Wittem werken ongeveer 165 medewerkers, waarvan een deel parttime. De ambtelijke organisatie heeft als doel om de inwoners en het gemeentebestuur van Gulpen-Wittem optimaal te bedienen. Dit gebeurt op een betrouwbare, flexibele, efficiënte, flexibele, respectvolle en mensgerichte manier. Zo dicht mogelijk bij de inwoners. Hierbij is de insteek dat zij zaken mogelijk maken.

De gemeentelijke organisatie in Gulpen-Wittem bestaat uit 10 teams. Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de algemeen directeur/gemeentesecretaris. Hij heeft de dagelijkse leiding over de organisatie en is adviseur van het College van Burgemeester en Wethouders.

De gemeentelijke teams:

 1. Team Omgeving
 2. Team Samenleving
 3. Team Klantenservice
 4. Team Financiën
 5. Team Juridische Zaken
 6. Team Informatie
 7. Team Personeel & Organisatie
 8. Team Communicatie & kernencontact
 9. Team Bestuurs- en directieondersteuning
 10. Team Veiligheid & handhaving

De buitendienst van de gemeente en de vrijwillige brandweer voeren daarnaast, alleen of in samenwerking met de gemeente, gemeentelijke taken uit.

De gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De gemeenteraad neemt alle besluiten die belangrijk zijn voor de gemeente. De voorbereiding van deze besluiten loopt via twee raadscommissies. De gemeenteraad controleert vervolgens of het college van burgemeester en wethouders deze besluiten goed uitvoert. Daarnaast maken de leden van de gemeenteraad de begroting en controleren zij het financiële jaarverslag van de gemeente. Tot slot hebben de leden van de gemeenteraad contact met de inwoners. Zo kunnen ze de belangen van de inwoners meenemen bij de besluiten die ze nemen. De gemeenteraad wordt ook wel 'de raad' genoemd.

Het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente en voert de besluiten van de gemeenteraad uit. Het college voert ook wetten en regels van het Rijk en de provincie uit. De burgemeester is zowel voorzitter van de gemeenteraad als van het college en is onder andere verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Elke wethouder heeft zijn eigen taken, bijvoorbeeld voor onderwijs, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, toerisme, of welzijn. Het aantal wethouders per gemeente is afhankelijk van het aantal inwoners.

De griffie

De gemeenteraad krijgt ondersteuning van de griffie. De griffie, met aan het hoofd de raadsgriffier, valt niet onder de eindverantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris, maar is direct verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad. De griffie helpt bij de voorbereiding van de vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad. Ook regelt de griffie goed overleg tussen de raad, het college en de ambtenaren. De griffie is daarnaast de verbinding tussen de gemeenteraad, de inwoners en organisaties van een gemeente.

De rekenkamer

De rekenkamer helpt de gemeenteraad bij de controles die ze moet doen. Daarvoor doet de rekenkamer onafhankelijk onderzoek. Ze onderzoekt of de gemeente haar doelen haalt en of dit met het gebruik van zo weinig mogelijk middelen gebeurt. Daarna maakt de rekenkamer een verslag hiervan voor de gemeenteraad.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken