Lokale wet- en regelgeving en beleid

De verordeningen van de gemeente zijn door de gemeenteraad vastgesteld. De beleidsregels van de gemeente worden vaak door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Beide bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden. De geldende regelgeving vindt u op de landelijke website Overheid.nl.

Lokale wetten en regels

Beleid en visies

Wat u moet weten

  • De gemeenteraad stelt de verordeningen vast. Beleidsregels worden veelal door het college vastgesteld
  • Een verordening bevat regels die gelden voor iedereen binnen de gemeente en gaat over één bepaald onderwerp
  • De APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) en de Verordening fysieke leefomgeving (Vfl) gelden ook voor iedereen binnen de gemeente en gaan over meerdere onderwerpen, bijvoorbeeld over wat wel/niet mag in de openbare ruimte
  • In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wet, maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden. In sommige gevallen mag/moet het college afwijken van het vastgestelde beleid
  • Verordening en beleidsregels moeten worden bekendgemaakt. Verordeningen en beleidsregels worden bekendgemaakt via Overheid.nl

Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente neemt deel aan samenwerkingsverbanden waarbinnen bepaalde taken gezamenlijk worden uitgevoerd. Zo kunnen taken efficiënter of effectiever worden verricht. Soms is deelname in een gemeenschappelijke regeling verplicht, bijvoorbeeld in geval van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUDZL), maar meestal is deelname vrijwillig, bijvoorbeeld in geval van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken