Onderwijs

Onderwijs is een groot goed, alle kinderen kunnen zich hier ontwikkelen en leren vaardigheden om zich een positie te verwerven in de maatschappij. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de aansluiting van zorg en onderwijs goed vorm te geven, onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan, toe te zien op de leerplicht en diverse andere wettelijke taken. 

Als ouder hebt u de plicht uw kind op tijd aan te melden bij een basisschool. U meldt uw kind uiterlijk 10 weken voordat het leerplichtig wordt, aan. Het kan voorkomen dat de school van uw keuze uw kind niet kan plaatsen. Bijvoorbeeld als de school vol zit.

Leerplicht

 • In Nederland gaan vrijwel alle kinderen naar school als ze 4 jaar zijn. Daarvoor kunnen ze naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf
 • De Onderwijsinspectie beoordeelt het onderwijs van basisscholen. Alle basisscholen in Gulpen-Wittem hebben van de inspectie een voldoende gekregen

Leerplichtwet

 • Als uw kind 5 jaar is, is het leerplichtig. Uw kind moet dan naar school op de voorgeschreven tijden. Het is uw plicht als ouder om uw kind op tijd aan te melden en ervoor te zorgen dat uw kind naar school gaat
 • Leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Bijvoorbeeld: is uw kind op 13 mei jarig, dan gaat de leerplicht in op 1 juni
 • Leerplicht geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en nieuwkomers
 • In bijzondere gevallen kunt u beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. Bijvoorbeeld als uw kind niet naar school kan door een lichamelijke of psychische oorzaak
 • Lees meer op Rijksoverheid: leerplicht

Aanmelden basisschool

 • U mag uw kind op meerdere scholen aanmelden. Wel vragen wij u om scholen zo snel mogelijk op de hoogte te stellen als u uw (voor-)aanmelding in wilt trekken of geen gebruik wilt maken van een plaatsingsmogelijkheid
 • Scholen en de gemeente wisselen informatie uit over de plaatsing van leerlingen. Zo krijgen scholen zicht op dubbele plaatsingen en de gemeente op leerlingen die nog nergens geplaatst zijn
 • Welke regels voor aanmelding gelden, hangt af van de leeftijd van uw kind

Vooraanmelding (jonger dan 3 jaar)

 • Officieel aanmelden kan pas vanaf 3 jaar. Daarvoor kunt u een vooraanmelding doen. Bijvoorbeeld als de school van uw keuze de volgorde van aanmelden bepalend laat zijn en u meer kans wilt hebben dat uw kind toegelaten wordt
 • Vanaf de geboorte kunt u uw kind vooraanmelden
 • De vooraanmelding wordt een officiële aanmelding op het moment dat uw kind 3 jaar is

Aanmelding (tussen 3 en 4 jaar)

 • U kunt uw kind aanmelden als het 3 jaar is. U hoort van de school van uw keuze hoe u dat doet
 • Heeft u al een vooraanmelding gedaan, dan wordt deze automatisch omgezet in een aanmelding
 • Aanmelden betekent niet dat uw kind sowieso wordt toegelaten. U hoort binnen 10 weken of de school uw kind plaatst. Zo niet, dan kan uw kind misschien op een wachtlijst komen

Aanmelding (ouder dan 4 jaar)

 • Uw kind wordt alleen toegelaten op scholen die nog plaats hebben. Informeer daarom eerst welke scholen nog plaats hebben in de groep waar uw kind in thuishoort
 • Na uw aanmelding neemt de school contact op om te bespreken of uw kind kan worden toegelaten
 • De school neemt - als dat kan - contact op met de school waar uw kind eerst op zat. De gegevens van de oude school neemt de school mee in de beslissing om uw kind wel of niet toe te laten

Toelating

 • De school stuurt u een schriftelijke bevestiging van toelating (dit wordt ook wel plaatsing genoemd)
 • Iedere school heeft eigen criteria voor de toelating van leerlingen. U vindt ze op de websites van de scholen
 • Kan uw kind niet geplaatst worden , dan krijgt u daarvan schriftelijk bericht

Afgewezen

Soms heeft een school wel plaats, maar zijn er zwaarwegende redenen om uw kind niet toe te laten. Bijvoorbeeld omdat de school onvoldoende mogelijkheden heeft om aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind te voldoen. Dan treedt de zogenaamde zorgplicht op. Dat houdt in dat de school u begeleidt bij het vinden van een passende andere school voor uw kind. De school heeft 6 weken de tijd om een passende plek te vinden (gewone weken, geen schoolweken). Eventueel kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.

Heeft u vragen over onderwijs, neem dan contact op met de gemeente via tel. 14 043 of mail naar info@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken