Verzuimprotocol

Bij ziekte of doktersbezoek dienen ouders hun kind 's ochtends (of indien van toepassing 's middags) vóór aanvang van de schooltijd op school (telefonisch) af te melden. De leerkracht dient bij aanvang van de les dus op de hoogte te zijn van de afmeldingen. De school registreert de afmeldingen.

Wat u moet weten

In de leerplichtwet staan regels die geoorloofd verlof regelen en ongewenst schoolverzuim zoveel mogelijk moeten voorkomen. De uitvoering van de leerplicht is in handen van de leerplichtambtenaar, die in dienst is van de gemeente. De leerplichtambtenaar maakt gebruik van een zogenaamd 'verzuimprotocol' waarin een aantal handzame regels voor ouders, leerkrachten en leerlingen staan met betrekking tot verzuim en gespijbel.
Hieronder is het verzuimprotocol weergegeven, zoals dat door de leerplichtambtenaar van de gemeente Gulpen-Wittem wordt gebruikt.

'Verzuimprotocol gemeente Gulpen-Wittem'

Algemeen

Bij ziekte of doktersbezoek dienen ouders hun kind 's ochtends (of indien van toepassing 's middags) vóór aanvang van de schooltijd op school (telefonisch) af te melden. De leerkracht dient bij aanvang van de les dus op de hoogte te zijn van de afmeldingen. De school registreert de afmeldingen.

Bij afwezigheid van een leerling zonder opgaaf van reden belt de school onmiddellijk met de ouders (om de reden van afwezigheid alsnog te achterhalen, maar ook voor controle op calamiteiten onderweg of spijbelgedrag). Als ouders niet bereikbaar zijn probeert de school op latere tijdstippen alsnog contact met de ouders te krijgen.

Scholen registreren het verzuim per leerling en doen aan de leerplichtambtenaar schriftelijk melding van (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim. Deze melding bevat tenminste de naam van de leerling en de verzuimdata.

De eerste actie ligt bij de school: deze dient de leerling c.q. ouders aan te spreken op het verzuim. In geval van herhaaldelijk c.q. zorgwekkend verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld (en eventueel andere instanties zoals het maatschappelijk werk). Deze stellen een onderzoek in. De leerplichtambtenaar legt hiervan een dossier aan. Bij voorkeur neemt de school telefonisch contact op met de leerplichtambtenaar wanneer actie noodzakelijk wordt geacht. De school informeert de leerplichtambtenaar over ernst, oorzaken en omstandigheden. De leerplichtambtenaar onderneemt actie in overleg met de school. Actie geschiedt altijd in overleg met de school en indien van toepassing worden andere instanties zoals maatschappelijk werk erbij betrokken. De eerste stap is ouders (en/of leerling indien deze ouder is dan 12 jaar) aanschrijven en hen wijzen op de verplichting tot naleving van de Leerplichtwet. De eerste brief is een waarschuwing. De school wordt vóór verzending van de brief op de hoogte gesteld van de inhoud van de brief.
Indien het verzuim aanhoudt, nodigt de leerplichtambtenaar de leerling/ouders uit voor een gesprek, eventueel in bijzijn van de school. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat wordt bewaard in het dossier. Doel van het gesprek is de reden van verzuim te achterhalen en zonodig oplossingen te zoeken, of extra aansporing tot schoolbezoek en wijzen op consequenties bij aanhoudend verzuim (waarschuwing).
In geval geen gehoor gegeven wordt aan de uitnodiging(en), kan een huisbezoek van de leerplichtambtenaar volgen.
Bij aanhoudend verzuim worden, in overleg met de school (en eventueel andere betrokken instanties), nadere maatregelen genomen. Deze zijn sterk afhankelijk van de individuele omstandigheden. Van belang is dat escalatie en voortijdige schooluitval wordt voorkomen, zonodig dient terugleiding naar school te worden bewerkstelligd. De leerplichtwet geeft hiervoor geen handreikingen. Met de mogelijkheden dient (noodgedwongen) creatief te worden omgegaan (bijv. afspraken over partieel schoolbezoek voor halve dagen, periode thuisblijven met huiswerkregeling, enzovoort). Gemaakte afspraken en ondernomen acties worden vastgelegd in het dossier.
Laatste mogelijkheid is het opmaken van een proces-verbaal. Hiertoe zendt de leerplichtambtenaar een verslag van zijn bevindingen met een overzicht van alle ondernomen acties naar de politie-ambtenaar, die proces-verbaal opmaakt en dit aan de Officier van Justitie doet toekomen.

Drie soorten verzuim

Absoluut verzuim (leerling staat niet ingeschreven op een school):

Wordt door de leerplichtambtenaar opgespoord via de geautomatiseerde leerplichtadministratie.
De eerste actie is ouders aanschrijven met het verzoek aan te geven waar hun kind op school zit. Hierbij worden ook de 4-jarigen betrokken, waarmee ouders tegelijkertijd gewezen worden op de mogelijkheid om hun kind vanaf 4-jarige leeftijd aan te melden.
De leerplichtambtenaar controleert zonodig de door de ouders gedane opgave. In de meeste gevallen blijkt overigens sprake te zijn van niet of te laat door de school gedane meldingen.
Als blijkt dat een leerplichtige leerling nergens staat ingeschreven en geen school bezoekt (en geen sprake is van vrijstellingsgronden) worden ouders aangespoord om hun kind z.s.m. aan te melden op een school. De leerplichtambtenaar kan hierbij een bemiddelende rol spelen.
In geval van blijvende weigerachtigheid wordt proces-verbaal opgemaakt.

Relatief verzuim (spijbelen, thuishouden van kinderen, veelvuldig te laat komen):

Indien regelmatig verzuim plaatsvindt met opgaaf van reden maar twijfel bestaat aan de rechtmatigheid hiervan (bijv. ziekmelding of doktersbezoek) kan de schoolarts gevraagd worden om een medisch onderzoek te verrichten. N.a.v. dit onderzoek kan bepaald worden of inderdaad sprake is van ongeoorloofd verzuim.
Bij signaalverzuim (uiting van achterliggende problemen op school, thuissituatie of persoonlijk) is maatwerk geboden. Door gesprek met betrokkene, school, ouders kan bijv. verwijzing naar hulpverlenende instanties een mogelijkheid zijn, bemiddeling tussen leerling-school-ouders, inschakeling van vertrouwenspersoon, of bezien of overplaatsing naar andere school c.q. andere onderwijsvorm een oplossing is.
Als leerling en/of ouders elke medewerking blijven weigeren, zal proces-verbaal worden opgemaakt.

Luxeverzuim (verlof buiten reguliere vakantieperioden zónder toestemming):

De leerplichtambtenaar onderzoekt de reden van verzuim.
Strikte handhaving en consequente aanpak wordt nagestreefd.
Als duidelijk sprake is van luxeverzuim wordt proces-verbaal opgemaakt (boeteoplegging).

Heeft u vragen over het verzuimprotocol, neem dan contact op met de gemeente via tel. 14 043 of mail naar info@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken