Werk aan de weg, werk aan projecten

Hier vindt u een overzicht van actuele bouwplannen en -projecten en weg- en rioleringswerkzaamheden.

Verkeershinder Eperweg

Op 11 november 2020 worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Het gaat om de voorbereiding van seismisch onderzoek in de omgeving van de Eperweg. Op de Eperweg achterhalen twee grote vrachtwagens via trillingen of de ondergrond in beeld gebracht kan worden. In de naast gelegen velden wordt in diezelfde week ook onderzoek gedaan met boortractoren.

De werkzaamheden kunnen geluidshinder en trillingen veroorzaken in de directe omgeving. Dit is echter van korte duur. Daarnaast zorgen de vrachtwagens ervoor dat de Eperweg minder goed bereikbaar is. Houd hier rekening mee, wanneer u regelmatig gebruik maakt van deze weg. Het kan een langere reistijd veroorzaken.

Deze voorbereidende werkzaamheden vinden plaats in het kader van het SCAN programma, een landelijk seismisch onderzoek naar de ondergrond in Nederland.

Voorbereiding onderhoudswerkzaamheden Nijswiller 

In 2021 vinden in de kern van Nijswiller onderhoudswerkzaamheden plaats. Ter voorbereiding hebben alle inwoners van Nijswiller een brief ontvangen met uitleg over deze onderhoudswerkzaamheden. Hieronder is deze brief nogmaals te vinden.

Onderhoudswerkzaamheden 

De onderhoudswerkzaamheden zijn voornamelijk gericht op het behoud van het wegdek en bestaan uit:

 • De bestaande geasfalteerde rijbaan voorzien van nieuw asfalt.
 • Straatstenen, waar nodig, herstellen.
 • Trottoirs plaatselijk opnieuw bestraten zodat deze weer mooi vlak liggen.
 • Verbeteringen van de verkeersveiligheid.
 • Onderzoek of op locaties de hemelwaterafvoer van de weg afgekoppeld kan worden.

Plattegrond Nijswiller-cartografie

Verkeersmaatregelen met als doel verkeersveiligheid

De verkeersmaatregelen moeten de aandacht van verkeersdeelnemers verhogen. Dit leidt tot een overzichtelijkere situatie waardoor naar alle waarschijnlijk de snelheid van verkeersdeelnemers zal dalen. De kern Nijswiller is al smal en rustiek zodat hier minimale maatregelen wenselijk zijn. In overleg met de verkeerskundige en op basis van suggesties van bewoners wordt gekeken naar de mogelijkheden.

Mogelijke oplossingen zijn:

 • In de hele kern een 30km zone instellen.
 • De Kerkstraat voorzien van een loopstrook en parkeerhaven van gebakken materiaal. Daardoor wordt de weg smaller en dat leidt er mogelijk toe dat automobilisten langzamer rijden.
 • De kruisingen voorzien van blokmarkeringen.

Geef uw reactie!

Het liefst gaan we met u in gesprek of komen we naar u toe om een toelichting te geven over het project en het proces. Maar vanwege de risico’s rondom het coronavirus organiseren wij op dit moment geen fysieke bijeenkomsten. Om u toch van informatie te voorzien en u de mogelijkheid te geven om ideeën, opmerkingen of problemen te melden, presenteren wij informatie op deze webpagina en kunt u middels onderstaande knop reageren op de plannen.

Geef uw reactie op de onderhoudswerkzaamheden Nijswiller

Ideeën

Ideeën, opmerkingen of problemen worden, in samenspraak met het kernoverleg van Nijswiller, verwerkt in het conceptontwerp. Het kernoverleg denkt mee in het belang van het dorp en ziet erop toe dat uw inbreng wordt behandeld en eventueel wordt meegenomen. Dit wil niet zeggen dat alle ideeën overgenomen worden.

Planning

U kunt tot 21 september 2020 reageren. De gemeente verzamelt de ideeën en verwerkt deze, waar mogelijk, in het ontwerp. Rond december wordt het ontwerp gepresenteerd en wordt er toegelicht hoe de ideeën verwerkt zijn. De keuze voor de presentatiewijze van de plannen is afhankelijk van de coronamaatregelen die op dat moment gelden. De planning is vervolgens om in juli 2021 te starten met de onderhoudswerkzaamheden.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Ralph Spaai, projectleider van de gemeente Gulpen-Wittem, via e-mail: onderhoudswerkzaamhedennijswiller@gulpen-wittem.nl

Project: Fiets- en voetverbinding Cartils-Gulpen

Het Carthilser voetpad en Burggraver voetpad worden veel gebruikt door recreatieve fietsers en schooljeugd. Om een duidelijke scheiding te maken tussen voetgangers (via het Burggraver voetpad) en fietsers (via het Carthilser voetpad) én om het Carthilser voetpad beter begaanbaar te maken, is dit project opgestart. Het project bevind zich in de meanderzone en inundatiegebied van de Geul én doorkruist een natuurgebied. In overleg met Waterschap Limburg, Provincie Limburg en Stichting Limburgs Landschap is een ontwerp opgesteld.

Ontwerp

De aanleiding voor het project is het verbeteren van de bestaande fietsverbinding Cartils-Gulpen (opwaardering Carthilser voetpad) en het fysiek onmogelijk maken voor fietsers om via het Burgravervoetpad te fietsen. Er is inmiddels een ontwerp opgesteld, met als uitgangspunt om de meanderzone en inundatiegebied van de Geul en de natuurzone niet aan te tasten en te respecteren. Langs het Burggraver voetpad wordt een deugdelijke afrastering geplaatst en de gaten in de haag worden aangeplant. Het Carthilser voetpad wordt voorzien van een halfverharding (veldweg), waardoor fietsers ook in natte periodes de fietsverbinding kunnen gebruiken. De aansluiting op de parkeerplaats komt te vervallen en wordt iets verplaatst. De reden hiervoor is dat het gedeelte vanaf de boom naar de parkeerplaats een beschermd natuurgebied is. Tevens is dit onoverzichtelijk. Met het verplaatsen van de aansluiting op de Ringweg tasten we dit natuurgebied niet aan en wordt een betere en overzichtelijke fietsverbinding gemaakt.

Informatie/vragen

Hoewel de coronacrisis een geweldige impact op ons leven heeft, willen we toch ons best doen om cruciale processen door te laten gaan en om onder andere de projecten en voorbereidingen op een zo goed mogelijke manier en met zo min mogelijk vertraging voort te zetten. Dit vergt een andere aanpak, namelijk zo min mogelijk fysiek contact. Normaal gesproken zouden wij een algemene informatieavond organiseren, doch gezien de huidige omstandigheden is dat niet mogelijk. Om u toch van informatie te kunnen voorzien, hebben wij het ontwerp onderaan deze pagina geplaatst. Indien u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u een mail sturen naar pedro.moonen@gulpen-wittem.nl. Het is tevens mogelijk om een afspraak te maken om 1 op 1 de vragen te beantwoorden.
Uw opmerkingen worden meegenomen in de uitwerking naar het definitief ontwerp. Wij vragen aan u om uiterlijk 4 september aanstaande uw reactie te versturen.

Vergunningen

Nadat het ontwerp definitief is vastgesteld, worden de vergunningen bij Waterschap Limburg en de omgevingsvergunning aangevraagd.

Planning

De start van de werkzaamheden kan plaatsvinden nadat de vergunningen verleend zijn. Verwachting is dat de uitvoering start in 2021.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neemt u dan contact op met de heer P.J.E. Moonen van de gemeente Gulpen-Wittem via telefoonnummer 043-8800778 of e-mail pedro.moonen@gulpen- wittem.nl.

Rioleringswerkzaamheden Mesweg - Froweinweg in Eys

Bij dit project staan diverse rioleringswerkzaamheden, de aanleg van een transportriool en de herinrichting van de Wittemerweg, Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg centraal.

Het project wordt voorbereid in samenwerking met Plangroep Heggen en dient in het derde kwartaal van 2021 gereed te zijn voor definitieve gunning aan de aannemer. In de Wittemerweg, Mesweg en gedeelte van de Mr. Dr. Froweinweg wordt de bestaande (transport-)riolering vervangen en een separaat hemelwaterriool aangelegd.

Op woensdag 4 maart 2020 vond in de kantine van Zwart-Wit te Eys een eerste bijeenkomst plaats voor omwonenden en belanghebbenden.
Helaas hebben wij na deze eerste algemene avond de aanpak moeten aanpassen in verband met het Coronavirus. 

Kijk voor alle actuele informatie op de projectwebsite van Plangroep Heggen.

Nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening Gulpen

In april 2017 bereikten de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland (PGMH) en de gemeente Gulpen-Wittem een definitief akkoord over de aankoop van de Toeristenkerk (en het aangrenzende kerkhof) aan de Rosstraat te Gulpen. Dat was het moment, dat de gemeente samen met de samenwerkende verenigingen uit Gulpen, de huidige gebruikers van de Toeristenkerk en PGMH daadwerkelijk kon gaan werken aan het realiseren van de ombouw van de kerk tot een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) voor de kern Gulpen. Een plan, dat al eerder kon rekenen op instemming van de gemeenteraad. Die had middelen beschikbaar gesteld voor de aankoop van de Toeristenkerk, voor de sloop van de bestaande gemeenschapsvoorziening Timpaan, voor de voorlopige herinrichting van de omgeving van de Toeristenkerk en voor de definitieve inrichting van de omgeving van de Toeristenkerk.

Samenwerking

Voor het bouwkundige deel van de ombouw van de Toeristenkerk tot BMV stelde de gemeenteraad 400.000 euro beschikbaar. De Provincie Limburg heeft dit bedrag middels subsidies verdubbeld. Al ruim voor 2017 waren gemeente, PGMH, gebruikers van de Toeristenkerk en de verenigingen uit Gulpen in gesprek over de beheers- en exploitatievorm van nieuwe voorziening die gerealiseerd gaat worden. Er werd ook gekeken naar het Plan van Eisen (PvE) waaraan die voorziening zou moeten voldoen. Die gesprekken hadden tot resultaat, dat PGMH de verantwoording voor beheer en exploitatie op zich nam. Om dat te kunnen doen, hebben zij een nieuwe stichting opgericht. In die stichting hebben naast PGMH ook vertegenwoordigers van verenigingen uit Gulpen en van de huidige gebruikers van de Toeristenkerk zitting. Een belangrijk resultaat was dat er een Plan van Eisen is opgesteld.

Projectgroep

In november 2017 is een projectgroep gevormd (zie foto), die onder leiding staat van de gemeente (projectmanager Wim Herberichs) en waar verder de directievoerder (Math Sprooten van KS Bouwmanagement), vertegenwoordigers van PGMH (o.l.v. voorzitter Henk van Gelderen) en vertegenwoordigers aangewezen door de samenwerkende verenigingen uit Gulpen (de heren Paul Hick en Jan Hacking) deel van uitmaken. Bestuurlijk zijn beide wethouders bij het project betrokken. Piet Franssen vanuit het beleidsterrein accommodaties en Philip Laheij vanuit het beleidsterrein verenigingen en Samen Doen. Deze projectgroep heeft het PvE vervolmaakt, zodat het kan dienen als basisstuk voor de aanbesteding voor de keuze van een architect. Die procedure is inmiddels gestart en zal in februari 2018 worden afgerond. De projectgroep is nadrukkelijk betrokken bij de keuze van de architect op basis van de samen opgemaakte procedure. In maart neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing ten aanzien van de gunning van de architectenwerkzaamheden.

Betrokkenheid omgeving

Afhankelijk van het definitieve nieuwe plan dient het huidige bestemmingplan aangepast te worden. Omwonenden worden hierbij betrokken. Volgens de huidige planning wordt daarna de omgevingsvergunning aangevraagd (vanaf week 23 in 2018). Omwonenden kunnen dan de aanvraag inzien en op deze manier kennisnemen van de definitieve plannen. Via de projectgroep zijn PGMH, de huidige gebruikers en verenigingen uit Gulpen betrokken bij deze planvorming. Verder vindt nu ook al overleg plaats met omwonenden. En dat gebeurt ook met vertegenwoordigers van de horecagelegenheden in Gulpen. Doel van dit laatste is om ondernemers te informeren over de aard en activiteiten van de nieuwe voorziening. De voorziening zet in op de gemeenschap(activiteiten) en zal zeker geen volwaardige horecagelegenheid worden. Bij het verstrekken van informatie hierover is de nieuwe stichting, die het beheer en de exploitatie op zich neemt, nadrukkelijk partij.

Planning

De huidige planning gaat vooralsnog uit van ingebruikname van de nieuwe BMV voor Gulpen per 1 juli 2019. De betrokken verenigingen uit Gulpen zijn via de projectgroep bij de planning betrokken. Zij realiseren zich ook dat onvoorziene zaken natuurlijk kunnen noodzaken tot het aanpassen van die planning.

Centrumplan Gulpen

De gemeente Gulpen-Wittem wil aantrekkelijk zijn én blijven voor inwoners en toeristen. Om een toekomstbestendige leefomgeving te creëren en behouden is het belangrijk om in de openbare ruimte en voorzieningen investeren. Het centrum van Gulpen wordt heringericht en gereconstrueerd. Het projectgebied is opgeplitst in 2 fasen.

 • Centrumplan fase 1: reconstructie Looierstraat en Gulp in Gulpen
 • Centrumplan fase 2: herinrichting Markt, Dorpsstraat, Rosstraat, Kapelaan Pendersplein en Kiebeukel

Reconstructie Looierstraat en Gulp in Gulpen (fase 1)

Doel

Het doel van de reconstructie is tweeledig. Om Gulpen toekomstbestendig te maken moet de gemeente onder andere rekening houden met klimaatverandering. De capaciteit van de waterloop is vergroot. Daarnaast is de inrichting van de direct aangrenzende omgeving heringericht en opgeknapt, zodat de Gulp weer één geheel vormt met zijn omgeving. Hierdoor wordt het centrum van Gulpen aantrekkelijker om er te verblijven. Voor toeristen, maar zeker ook voor de inwoners van Gulpen zelf! De reconstructie van de Looierstraat en Gulp is in juni 2020 opgeleverd.

Visualisatie van plan Gulp Looierstraat

Herinrichting Markt, Dorpsstraat, Kiewegracht, Rosstraat, Kapelaan Pendersplein en Kiebeukel (fase 2)

In januari van het nieuwe jaar 2021 start BLM Wegenbouw in opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem met de wegwerkzaamheden aan Centrumplan Fase 2.  

Doel

Het doel van de herinrichting/ reconstructie is om Gulpen toekomstbestendig te maken. De inrichting van de omgeving wordt heringericht en opgeknapt. Hierdoor wordt het centrum van Gulpen aantrekkelijker om er te verblijven. Voor toeristen, maar zeker ook voor de inwoners van Gulpen zelf.

De uitvoering van de herinrichting zal plaatsvinden nadat de reconstructie van de Looierstraat en Gulp (fase 1) is afgerond. Bewoners, ondernemers en belanghebbenden zijn betrokken bij de planvorming en fasering van de herinrichting.

Informatiebijeenkomsten

Bij de planvorming worden onder andere omwonenden, ondernemers en diverse belanghebbende partijen betrokken. Door middel van informatiebijeenkomsten en werksessies krijgen belanghebbenden de mogelijkheid om hun wensen en opmerkingen in te brengen en is er ruimte voor het stellen van vragen. De eerste bijeenkomst heeft plaats gevonden op 11 juni 2019. Deze bijeenkomst werd druk bezocht en tevens zijn de eerste opmerkingen en aandachtspunten vermeld. In september en oktober hebben nog drie werksessies plaatsgevonden, waarna op 22 januari 2020 het definitieve schetsontwerp gepresenteerd werd.

Globale planning

 • Definitief schetsontwerp: 22 januari 2020 gepresenteerd
 • Besteksuitwerking en onderzoeken: januari-juli 2020
 • Sanering gas- en waterleiding begin 2020
 • Uitvoering werkzaamheden: start eind 2020 / begin 2021. Oplevering juli 2021.

Meer informatie of vragen

Deze pagina wordt aangevuld met meer informatie zodra deze voor handen is. Ook vindt u onderaan deze publicatie relevante documenten terug. Heeft u een aanvullende vraag of opmerking? Neem dan contact op met de heer P. Moonen van de gemeente Gulpen-Wittem. Dat kan telefonisch door te bellen naar 14 043 of per mail: info@gulpen-wittem.nl. Het centrumplan Gulpen fase 2 wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Provincie Limburg.

Documenten

Vernieuwing N595 tussen Wittem en Wijlre

De Provincie Limburg wil samen met de gemeente Gulpen-Wittem de N595 tussen Wittem en Wijlre vernieuwen.

De indeling van de weg wordt veranderd. Daarmee wordt de weg veiliger, ook voor fietsers. De provinciale weg N595 loopt vanaf Valkenburg via Wijlre naar Wittem en vormt de verbinding tussen de A79 en de N278. De weg vervult een gebiedsontsluitende functie. Het weggedeelte tussen Wijlre en Wittem (de Wittemer Allee) is smal, bomen staan dicht op de weg en er ontbreekt een veilige fietsverbinding.

Ga voor meer informatie naar de website van de Provincie Limburg

Vernieuwing N598 De Hut - De Plank

De Provincie Limburg gaat de N598 van de Hut naar de Plank vernieuwen.

De belangrijkste onderdelen van de vernieuwing zijn:

 • rotondes aanleggen bij de Hut en Hoogcruts
 • een voorsorteerstrook maken om linksaf te kunnen slaan bij de Brede Hoolstraat
 • het kruispunt bij de Reijmerstokkerdorpsstraat verbeteren
 • fietspaden vervangen en aanleggen.


Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Limburg.

Project Stokhem

Ons karakteristiek Stokhem

Asfaltweg in Stokhem

De wegen in de kern Stokhem zijn toe aan groot onderhoud. Tevens wordt het oppervlaktewater (regenwater) zo veel mogelijk afgekoppeld van het vuilwaterriool. Deze werkzaamheden waren oorspronkelijk gepland in 2019. Op 5 maart 2018 werd door een grote afvaardiging van de kern Stokhem een dorpsplan gepresenteerd aan de gemeente Gulpen-Wittem. Het dorpsplan geeft de problematiek in Stokhem weer en stelt tevens wensen en oplossingsmogelijkheden voor.

De aangedragen knelpunten/wensen hebben betrekking op de verkeersveiligheid (gevaarlijke kruisingen, te hoge snelheid, geen of smalle loopstroken), riolering (stankoverlast en terugstromend rioolwater tot in woning bij extreme buien), wateroverlast bij extreme buien, parkeeroverlast en zachte bermen buiten de bebouwde kom, overlast bij oprijden inrit t.g.v. molgoot, wens om speelvoorzieningen voor kinderen, wens om karakteristieke uitstraling Stokhem te versterken met de juiste materiaalkeuzes zoals natuursteen en straatbaksteen, wens om antieke verlichting in heel Stokhem aan te brengen en wens om wegprofiel aan te passen in omgekeerd dakprofiel.

De wensen en knelpunten zijn intern beoordeeld uitgewerkt in een drietal varianten. In de uitwerking van de varianten is rekening gehouden met bovenstaande punten. De varianten zijn op 1 juli 2019 gepresenteerd aan de buurtvereniging en een afvaardiging van de inwoners van Stokhem. De gemeenteraad heeft extra krediet ter beschikking gesteld, waardoor de plannen tot uitvoering gebracht kunnen worden. De inwoners van Stokhem hebben een variant gekozen die nu verder uitgewerkt kan worden. Op 13 februari 2020 is het definitieve schetsontwerp en de stand van zaken gepresenteerd aan heel Stokhem en Beertsenhoven.

Naar aanleiding van de wateroverlast is het ontwerp aangepast op verzoek van vele bewoners en in overleg met Waterschap. Op het gedeelte ter hoogte van de huisnummers 73-58 komt een goot in het midden van de rijweg waardoor het regenwater in extreme situaties over de weg zal lopen, en minder snel overlast in de woningen zal veroorzaken. De bestekuitwerking is afgerond en in onderstaande documenten zijn de uitvoeringstekeningen toegevoegd. Medio Juli 2020 wordt het werk aanbesteed en de geplande start is voorzien in september 2020. Voor de daadwerkelijke start worden de inwoners geïnformeerd door de aannemer en gemeente.

Informatie over de uitvoering van het project door Bloem Infra.

Globale planning

 • Besteksuitwerking Q1-Q2 2020. Aanbesteding juli 2020.
 • Voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken Q1-Q2-2020
 • Uitvoering Q3 2020 – Q2 2021 

Fietsverbinding Heuvelland-Parkstad

Aanleg fietspaden en regenwaterbuffers tussen Wijlre-Ubachsberg-Heerlen

fietspad Wijlre Ubachsberg Heerlen

De Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg, tussen Ubachsberg en Wijlre, ook wel de Ruilverkavelingsweg genoemd, en de Daelsweg tussen Ubachsberg en Heerlen zijn al jaren intensief gebruikte verbindingen tussen Heuvelland en Parkstad, door zowel auto-, fiets- en landbouwverkeer. Beide wegen kennen knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid en hebben onderhoud nodig.  De vraag is hoe we deze wegen in de toekomst het beste kunnen inrichten. Belangrijk daarbij is om de verkeersveiligheid te verbeteren en daar waar mogelijk andere doelen te realiseren, zoals het beperken van wateroverlast en het realiseren van een aantrekkelijk fietsnetwerk. Vanuit die gedachte is dit project met meerdere partijen ontstaan, waaronder het Waterschap Limburg. Een integrale aanpak zorgt ervoor dat de omgeving niet meerdere malen belast wordt met meerdere projecten in hetzelfde gebied.

Ga voor meer informatie naar de projectpagina van de gemeente Voerendaal

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken