Werk aan de weg, werk aan projecten

Hier vindt u een overzicht van actuele bouwplannen en -projecten en weg- en rioleringswerkzaamheden.

Klapstraat Wijlre

De Klapstraat in Wijlre is toe aan groot onderhoud. Wij willen een aantal verkeersknelpunten aanpakken en de snelheid verlagen naar 30 km/uur. Dit signaal kwam duidelijk naar voren via bewoners van de Klapstraat tijdens informatie-bijeenkomsten over het project “fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland-Parkstad”.

De gemeente stelt geld beschikbaar voor de reconstructie en wil in overleg met omwonenden de plannen voor het ontwerp definitief maken. De eerste plannen voor de nieuwe inrichting van de Klapstraat zijn door de firma RA infra voorbereid. Er ligt nu een schetsontwerp.

Wat vindt u van het schetsontwerp? Deel uw mening!

Het liefst gaan we met u in gesprek of komen we naar u toe om u uitleg te geven over het project, het proces en het schetsontwerp. Maar vanwege de risico’s rondom het coronavirus organiseren wij nu geen fysieke bijeenkomsten. We presenteren de plannen daarom digitaal via een online platform van RA infra. Voordat het schetsontwerp definitief wordt gemaakt, nodigen wij u van harte uit om ze in te zien, uw stem te laten horen en te reageren.

Het schetsontwerp bekijken en/of hierop reageren doet u zo:


1. Ga naar rainfra.nl/project/klapstraat-wijlre (https://www.rainfra.nl/project/klapstraat-wijlre/)
2. Inzien: u kunt op deze pagina de laatste ontwerptekening en visualisaties bekijken
3. Reageer: onderaan de pagina kunt u een reactie geven. Gelieve uw contactgegevens in te vullen in het formulier.

Reageren kan tot uiterlijk dinsdag 27 april 2021.

Heeft u vragen of wilt u de plannen komen inkijken?

Stuur dan een mail naar de heer Pedro Moonen, afdeling Beleid en Projecten: pedro.moonen@gulpen-wittem.nl
Wanneer u de plannen fysiek wilt bekijken, kunt u ook een afspraak maken via telefoonnummer: 043 - 8800 778.

Planning

Wij verzamelen de opmerkingen en verwerken ze waar mogelijk en/of nemen contact met u op. In de periode voor de bouwvak worden de plannen definitief gemaakt en vastgesteld. In combinatie en/of in afstemming met de werkzaamheden ‘fietsverbinding Heuvelland-Parkstad’ worden de werkzaamheden op een nader te bepalen moment uitgevoerd.

Meer informatie over de fietsverbinding vindt u op de website van de gemeente Voerendaal en Waterschap Limburg.

Schoonmaak riolering in Beutenaken, Slenaken en Heijenrath

De rioleringen in Beutenaken, Slenaken en Heijenrath worden nagekeken en gereinigd. Dit gebeurt door het bedrijf ‘Van der Valk + De Groot’, opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem. De werkzaamheden starten vanaf 5 april en duren tot en met 25 april. Doordat de rioleringen met een hoge waterdruk schoongemaakt worden, bestaat de kans op enige overlast. Omwonenden kunnen hun toilet kan wel gewoon blijven gebruiken. Omwonenden worden via een bewonersbrief geïnformeerd en ontvangen tips over wat zij bij eventuele overlast kunnen doen. Ter plaatse kan er tijdelijke verkeershinder ontstaan doordat er vrachtwagen worden ingezet voor het schoonmaken van de riolen. Van der Valk + De Groot probeert de overlast tot een minimum te beperken.

Planning

 • Vanaf 5 april: Beutenaken
 • Vanaf 12 april: Slenaken (Dorpsstraat, Grensweg, Heijenratherweg)
 • Vanaf 19 april: Heijenrath

Bedrijf Van der Valk en De Groot BV

Werkzaamheden aan de gasleiding aan de Valkenburgerweg in Wijlre

Enexis Netbeheer gaat de gasleiding (lage druk) aan de Valkenburgerweg saneren. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de kruising Pastoor Schulpenstraat tot aan de kerk. De werkzaamheden starten in week 15 (12 april 2021) en duren tot medio augustus. Er wordt gewerkt vanaf Valkenburg richting Wijlre, telkens in korte stukken, zodat de verkeerdoorstroom gehandhaafd blijft. Het verkeer wordt ter plaatse geregeld met behulp van borden. 

wijlre werkzaamheden gasleiding enexis

Voorbereiding onderhoudswerkzaamheden Nijswiller

Bewonersbrief maart 2021

In 2020 hebben wij u geïnformeerd over de onderhoudswerkzaamheden in Nijswiller. Daarbij hebben wij u ook gevraagd om aandachtspunten aan te geven voor deze werkzaamheden. Deze punten kunnen, waar mogelijk, worden ingepast. Graag informeren wij u middels deze brief verder over de werkzaamheden en willen wij u bedanken voor de input die u ons heeft gegeven.

Situatieschets visueel met geplande werkzaamheden (PDF, 25.1 MB)

Aandachtspunten

Gezamenlijk met het kernoverleg Nijswiller zijn uw reacties geïnventariseerd en (op locatie) doorgenomen.

De volgende zaken zijn hierbij duidelijk naar voren gekomen en dienen aandacht:

 • Dat er op locaties alleen plaatselijk onderhoud gepleegd zou worden en verzocht is het onderhoud grootschaliger op te pakken.
 • Hoogwaardige materialen toe te passen voor de leefbaarheid binnen de kern van Nijswiller.
 • Een 3-tal kruisingen als verbeterpunten werden aangedragen.
 • Extra aandacht te hebben voor de inrichting van de Kerkstraat inclusief het parkeren.

Deze opmerkingen willen we zo veel als mogelijk in de opgave verwerken.

Verkeer

Er zijn snelheidsmetingen gehouden in de Kerkstraat en Ireneweg. Dit is gedaan om te kunnen bepalen of en welke maatregelen nodig zijn om tot een 30 km inrichting te komen. Uit deze metingen blijkt dat de snelheid in de kern reeds laag ligt. De huidige inrichting van Nijswiller is, naar onze mening, op een paar punten na, geschikt voor een 30-zone. Er zal rekening gehouden moeten worden met doorgang van grotere voertuigen, maar ook de overzichtelijkheid. Dit betekent dat een aantal kruispunten aangepast moeten worden of attentie verhogende markeringen toegepast worden. Dit is afhankelijk van de situatie.

De kruisingen zijn:

 • de Kerkstraat-Vossenstraat,
 • Kerkstraat-Schulsbergweg-Rijksweg
 • Ireneweg-Schulsbergweg

Ter hoogte van de Kolmonderstraat-Hofstraat zal de kruising voor grotere voertuigen aangepast worden. Verder wordt momenteel onderzocht of van het bovenste gedeelte van de Ireneweg en de Hofstraat het wegprofiel iets aangepast kan worden. Door mogelijk aan de Ireneweg een parkeerstrook en in de Hofstraat een loopstrook te creëren.

Maatregelen voor de kaderrichtlijn water (KRW)

Buiten het onderhoud heeft de gemeente nog de ambitie om waar mogelijk KRW maatregelen toe te passen. KRW maatregelen zijn maatregelen voor schoon en gezond water. Binnen Nijswiller worden momenteel samen met het Waterschap en een ingenieursbureau een aantal aanpassingen onderzocht. Het gaat dan concreet om het wegprofiel te wijzigen in de Vossenstraat en een gedeelte in de Schulsbergweg. Bergingsriolen aan te leggen in het onderste deel van de Ireneweg en in de Kerkstraat achter de brug. We treffen deze maatregelen om wateroverlast te weren en ook de kwaliteit van het water op de Selzerbeek te verhogen.

De hoofdriolen zijn onlangs geïnspecteerd en waar nodig gerepareerd. De huisaansluitingen in de Vossenstraat en deels in de Kerkstraat en Ireneweg worden in het huidige werk vervangen.

Bestrating

Voor de aanleg van het plein in de kern is een visiedocument opgesteld. In dit document is voorgesteld om de trottoirs en mogelijk ook de parkeerplaatsen rondom het plein te voorzien van gebakken bestrating. We willen dit graag zo uitvoeren. Omdat de Vossenstraat een ander wegprofiel krijgt (KRW) willen we deze bestrating hier doortrekken. De rijbaan blijft gezien de helling van asfalt maar de stroken willen we in 1 gebakken bestratingssoort uitvoeren, zodat er een eenduidig beeld ontstaat.

Overzichtskaart

Door de combinatie van opgaven hebben we een (concept) themakaart opgesteld. De kaart betreft een visie voor nagenoeg de hele kern Nijswiller. De themakaart treft u bij de brief (verkleind) als bijlage aan. We willen tegemoet komen aan uw verzoek om het onderhoud ruimer op te pakken en de kern een betere uitstraling te geven. Omdat de ambitie verhoogd wordt bestaat de mogelijkheid dat onderdelen niet nu direct, maar op een later moment uitgevoerd kunnen worden. We streven ernaar om dit wel zo aaneengesloten als mogelijk uit te voeren. Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Ook kan het zijn dat qua materialisatie een andere keuze gemaakt wordt. Uiteindelijk zal er een definitief ontwerp aan u gepresenteerd worden. Hopelijk kunnen we u deze persoonlijk presenteren.

Jos Last
Wethouder Ruimte en Milieu

Project: Fiets- en voetverbinding Cartils-Gulpen

Het Carthilser voetpad en Burggraver voetpad worden veel gebruikt door recreatieve fietsers en schooljeugd. Om een duidelijke scheiding te maken tussen voetgangers (via het Burggraver voetpad) en fietsers (via het Carthilser voetpad) én om het Carthilser voetpad beter begaanbaar te maken, is dit project opgestart. Het project bevind zich in de meanderzone en inundatiegebied van de Geul én doorkruist een natuurgebied. In overleg met Waterschap Limburg, Provincie Limburg en Stichting Limburgs Landschap is een ontwerp opgesteld.

Ontwerp

De aanleiding voor het project is het verbeteren van de bestaande fietsverbinding Cartils-Gulpen (opwaardering Carthilser voetpad) en het fysiek onmogelijk maken voor fietsers om via het Burgravervoetpad te fietsen. Er is inmiddels een ontwerp opgesteld, met als uitgangspunt om de meanderzone en inundatiegebied van de Geul en de natuurzone niet aan te tasten en te respecteren. Langs het Burggraver voetpad wordt een deugdelijke afrastering geplaatst en de gaten in de haag worden aangeplant. Het Carthilser voetpad wordt voorzien van een halfverharding (veldweg), waardoor fietsers ook in natte periodes de fietsverbinding kunnen gebruiken. De aansluiting op de parkeerplaats komt te vervallen en wordt iets verplaatst. De reden hiervoor is dat het gedeelte vanaf de boom naar de parkeerplaats een beschermd natuurgebied is. Tevens is dit onoverzichtelijk. Met het verplaatsen van de aansluiting op de Ringweg tasten we dit natuurgebied niet aan en wordt een betere en overzichtelijke fietsverbinding gemaakt.

Informatie/vragen

Hoewel de coronacrisis een geweldige impact op ons leven heeft, willen we toch ons best doen om cruciale processen door te laten gaan en om onder andere de projecten en voorbereidingen op een zo goed mogelijke manier en met zo min mogelijk vertraging voort te zetten. Dit vergt een andere aanpak, namelijk zo min mogelijk fysiek contact. Normaal gesproken zouden wij een algemene informatieavond organiseren, doch gezien de huidige omstandigheden is dat niet mogelijk. Om u toch van informatie te kunnen voorzien, hebben wij het ontwerp onderaan deze pagina geplaatst. Indien u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u een mail sturen naar pedro.moonen@gulpen-wittem.nl. Het is tevens mogelijk om een afspraak te maken om 1 op 1 de vragen te beantwoorden.
Uw opmerkingen worden meegenomen in de uitwerking naar het definitief ontwerp. Wij vragen aan u om uiterlijk 4 september aanstaande uw reactie te versturen.

Vergunningen

Nadat het ontwerp definitief is vastgesteld, worden de vergunningen bij Waterschap Limburg en de omgevingsvergunning aangevraagd.

Planning

De start van de werkzaamheden kan plaatsvinden nadat de vergunningen verleend zijn. Verwachting is dat de uitvoering start in 2021.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neemt u dan contact op met de heer P.J.E. Moonen van de gemeente Gulpen-Wittem via telefoonnummer 043-8800778 of e-mail pedro.moonen@gulpen- wittem.nl.

Rioleringswerkzaamheden Mesweg - Froweinweg in Eys

Bij dit project staan diverse rioleringswerkzaamheden, de aanleg van een transportriool en de herinrichting van de Wittemerweg, Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg centraal.

Het project wordt voorbereid in samenwerking met Plangroep Heggen en dient in het derde kwartaal van 2021 gereed te zijn voor definitieve gunning aan de aannemer. In de Wittemerweg, Mesweg en gedeelte van de Mr. Dr. Froweinweg wordt de bestaande (transport-)riolering vervangen en een separaat hemelwaterriool aangelegd.

Op woensdag 4 maart 2020 vond in de kantine van Zwart-Wit te Eys een eerste bijeenkomst plaats voor omwonenden en belanghebbenden.
Helaas hebben wij na deze eerste algemene avond de aanpak moeten aanpassen in verband met het Coronavirus. 

Kijk voor alle actuele informatie op de projectwebsite van Plangroep Heggen.

Centrumplan Gulpen

De gemeente Gulpen-Wittem wil aantrekkelijk zijn én blijven voor inwoners en toeristen. Om een toekomstbestendige leefomgeving te creëren en behouden is het belangrijk om in de openbare ruimte en voorzieningen investeren. Het centrum van Gulpen wordt heringericht en gereconstrueerd. Het projectgebied is opgeplitst in 2 fasen.

 • Centrumplan fase 1: reconstructie Looierstraat en Gulp in Gulpen
 • Centrumplan fase 2: herinrichting Markt, Dorpsstraat, Rosstraat, Kapelaan Pendersplein en Kiebeukel

Reconstructie Looierstraat en Gulp in Gulpen (fase 1)

Doel

Het doel van de reconstructie is tweeledig. Om Gulpen toekomstbestendig te maken moet de gemeente onder andere rekening houden met klimaatverandering. De capaciteit van de waterloop is vergroot. Daarnaast is de inrichting van de direct aangrenzende omgeving heringericht en opgeknapt, zodat de Gulp weer één geheel vormt met zijn omgeving. Hierdoor wordt het centrum van Gulpen aantrekkelijker om er te verblijven. Voor toeristen, maar zeker ook voor de inwoners van Gulpen zelf! De reconstructie van de Looierstraat en Gulp is in juni 2020 opgeleverd.

Visualisatie van plan Gulp Looierstraat

Herinrichting Markt, Dorpsstraat, Kiewegracht, Rosstraat, Kapelaan Pendersplein en Kiebeukel (fase 2)

In januari van het nieuwe jaar 2021 start BLM Wegenbouw in opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem met de wegwerkzaamheden aan Centrumplan Fase 2.  

Doel

Het doel van de herinrichting/ reconstructie is om Gulpen toekomstbestendig te maken. De inrichting van de omgeving wordt heringericht en opgeknapt. Hierdoor wordt het centrum van Gulpen aantrekkelijker om er te verblijven. Voor toeristen, maar zeker ook voor de inwoners van Gulpen zelf.

De uitvoering van de herinrichting zal plaatsvinden nadat de reconstructie van de Looierstraat en Gulp (fase 1) is afgerond. Bewoners, ondernemers en belanghebbenden zijn betrokken bij de planvorming en fasering van de herinrichting.

Informatiebijeenkomsten

Bij de planvorming worden onder andere omwonenden, ondernemers en diverse belanghebbende partijen betrokken. Door middel van informatiebijeenkomsten en werksessies krijgen belanghebbenden de mogelijkheid om hun wensen en opmerkingen in te brengen en is er ruimte voor het stellen van vragen. De eerste bijeenkomst heeft plaats gevonden op 11 juni 2019. Deze bijeenkomst werd druk bezocht en tevens zijn de eerste opmerkingen en aandachtspunten vermeld. In september en oktober hebben nog drie werksessies plaatsgevonden, waarna op 22 januari 2020 het definitieve schetsontwerp gepresenteerd werd.

Globale planning

 • Definitief schetsontwerp: 22 januari 2020 gepresenteerd
 • Besteksuitwerking en onderzoeken: januari-juli 2020
 • Sanering gas- en waterleiding begin 2020
 • Uitvoering werkzaamheden: start eind 2020 / begin 2021. Oplevering juli 2021.

Meer informatie of vragen

Deze pagina wordt aangevuld met meer informatie zodra deze voor handen is. Ook vindt u onderaan deze publicatie relevante documenten terug. Heeft u een aanvullende vraag of opmerking? Neem dan contact op met de heer P. Moonen van de gemeente Gulpen-Wittem. Dat kan telefonisch door te bellen naar 14 043 of per mail: info@gulpen-wittem.nl. Het centrumplan Gulpen fase 2 wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Provincie Limburg.

Documenten

Vernieuwing N595 tussen Wittem en Wijlre

De Provincie Limburg wil samen met de gemeente Gulpen-Wittem de N595 tussen Wittem en Wijlre vernieuwen.

De indeling van de weg wordt veranderd. Daarmee wordt de weg veiliger, ook voor fietsers. De provinciale weg N595 loopt vanaf Valkenburg via Wijlre naar Wittem en vormt de verbinding tussen de A79 en de N278. De weg vervult een gebiedsontsluitende functie. Het weggedeelte tussen Wijlre en Wittem (de Wittemer Allee) is smal, bomen staan dicht op de weg en er ontbreekt een veilige fietsverbinding.

Ga voor meer informatie naar de website van de Provincie Limburg

Vernieuwing N598 De Hut - De Plank

De Provincie Limburg gaat de N598 van de Hut naar de Plank vernieuwen.

De belangrijkste onderdelen van de vernieuwing zijn:

 • rotondes aanleggen bij de Hut en Hoogcruts
 • een voorsorteerstrook maken om linksaf te kunnen slaan bij de Brede Hoolstraat
 • het kruispunt bij de Reijmerstokkerdorpsstraat verbeteren
 • fietspaden vervangen en aanleggen.


Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Limburg.

Project Stokhem

Ons karakteristiek Stokhem

Asfaltweg in Stokhem

De wegen in de kern Stokhem zijn toe aan groot onderhoud. Tevens wordt het oppervlaktewater (regenwater) zo veel mogelijk afgekoppeld van het vuilwaterriool. Deze werkzaamheden waren oorspronkelijk gepland in 2019. Op 5 maart 2018 werd door een grote afvaardiging van de kern Stokhem een dorpsplan gepresenteerd aan de gemeente Gulpen-Wittem. Het dorpsplan geeft de problematiek in Stokhem weer en stelt tevens wensen en oplossingsmogelijkheden voor.

De aangedragen knelpunten/wensen hebben betrekking op de verkeersveiligheid (gevaarlijke kruisingen, te hoge snelheid, geen of smalle loopstroken), riolering (stankoverlast en terugstromend rioolwater tot in woning bij extreme buien), wateroverlast bij extreme buien, parkeeroverlast en zachte bermen buiten de bebouwde kom, overlast bij oprijden inrit t.g.v. molgoot, wens om speelvoorzieningen voor kinderen, wens om karakteristieke uitstraling Stokhem te versterken met de juiste materiaalkeuzes zoals natuursteen en straatbaksteen, wens om antieke verlichting in heel Stokhem aan te brengen en wens om wegprofiel aan te passen in omgekeerd dakprofiel.

De wensen en knelpunten zijn intern beoordeeld uitgewerkt in een drietal varianten. In de uitwerking van de varianten is rekening gehouden met bovenstaande punten. De varianten zijn op 1 juli 2019 gepresenteerd aan de buurtvereniging en een afvaardiging van de inwoners van Stokhem. De gemeenteraad heeft extra krediet ter beschikking gesteld, waardoor de plannen tot uitvoering gebracht kunnen worden. De inwoners van Stokhem hebben een variant gekozen die nu verder uitgewerkt kan worden. Op 13 februari 2020 is het definitieve schetsontwerp en de stand van zaken gepresenteerd aan heel Stokhem en Beertsenhoven.

Naar aanleiding van de wateroverlast is het ontwerp aangepast op verzoek van vele bewoners en in overleg met Waterschap. Op het gedeelte ter hoogte van de huisnummers 73-58 komt een goot in het midden van de rijweg waardoor het regenwater in extreme situaties over de weg zal lopen, en minder snel overlast in de woningen zal veroorzaken. De bestekuitwerking is afgerond en in onderstaande documenten zijn de uitvoeringstekeningen toegevoegd. Medio Juli 2020 wordt het werk aanbesteed en de geplande start is voorzien in september 2020. Voor de daadwerkelijke start worden de inwoners geïnformeerd door de aannemer en gemeente.

Informatie over de uitvoering van het project door Bloem Infra.

Globale planning

 • Besteksuitwerking Q1-Q2 2020. Aanbesteding juli 2020.
 • Voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken Q1-Q2-2020
 • Uitvoering Q3 2020 – Q2 2021 

Fietsverbinding Heuvelland-Parkstad

Aanleg fietspaden en regenwaterbuffers tussen Wijlre-Ubachsberg-Heerlen

fietspad Wijlre Ubachsberg Heerlen

De Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg, tussen Ubachsberg en Wijlre, ook wel de Ruilverkavelingsweg genoemd, en de Daelsweg tussen Ubachsberg en Heerlen zijn al jaren intensief gebruikte verbindingen tussen Heuvelland en Parkstad, door zowel auto-, fiets- en landbouwverkeer. Beide wegen kennen knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid en hebben onderhoud nodig.  De vraag is hoe we deze wegen in de toekomst het beste kunnen inrichten. Belangrijk daarbij is om de verkeersveiligheid te verbeteren en daar waar mogelijk andere doelen te realiseren, zoals het beperken van wateroverlast en het realiseren van een aantrekkelijk fietsnetwerk. Vanuit die gedachte is dit project met meerdere partijen ontstaan, waaronder het Waterschap Limburg. Een integrale aanpak zorgt ervoor dat de omgeving niet meerdere malen belast wordt met meerdere projecten in hetzelfde gebied.

Ga voor meer informatie naar de projectpagina van de gemeente Voerendaal

Riolerings- en wegwerkzaamheden Tuinstraat Etenaken

In januari 2021 voert de gemeente Gulpen-Wittem werkzaamheden uit aan de Tuinstraat in Etenaken. De werkzaamheden worden uitgevoerd om neerslag niet meer in de vuilwaterriolering te laten stromen maar oppervlakkig af te laten stromen naar de Etenakerbroeklossing. Dit voorkomt overbelasting van het rioolstelsel als gevolg van grote afvoerpieken in de vuilwaterriolering en zorgt ervoor dat het “schone” regenwater via het natuurlijke watersysteem kan infiltreren of afstromen. 

Om het regenwater af te koppelen worden de straatkolken in de Tuinstraat verwijderd. Ter hoogte van de Etenakerbroeklossing wordt het profiel van de rijbaan aangepast zodat het afstromende regenwater in de richting van de watergang wordt geleid. Ook in de watergang worden voorzieningen getroffen zodat het regenwater netjes de watergang instroomt.

Bereikbaarheid

Voor het verwijderen van de straatkolken wordt de rijbaan telkens voor een korte periode, hooguit enkele uurtjes, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers blijven dan altijd doorgang houden. Aan het einde van iedere werkdag is de weg dan ook weer gewoon opengesteld.

Bij het werkvak ter hoogte van de Etenakerbroeklossing wordt de gehele rijbaan verwijderd om het profiel aan te passen. Hierdoor zal op dit punt enkele dagen geen gemotoriseerd verkeer kunnen passeren. De werkzaamheden kunnen mogelijk leiden tot enige overlast, wij proberen dit echter tot een minimum te beperken.

Meer informatie

Heeft u vragen over de uitvoering of bereikbaarheid? U kunt dit altijd de werknemers buiten bespreken of telefonisch contact opnemen Bas van Vliet via telefoonnummer 06-52128129. Neem voor overige vragen contact op met toezichthouder Bas Cornelissen via telefoonnummer 06-22993524.

Werkzaamheden WML waterleiding(en) Nijswiller

De firma van Geleuken start in opdracht van WML op 21 januari 2021 met het vernieuwen van de waterleidingen. Het werk gaat ongeveer 12 weken duren. 

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit twee verschillende delen; aanleggen van een nieuwe hoofdleiding en het (gedeeltelijk) vernieuwen van de waterleiding naar uw huis (ook wel huisaansluiting genoemd). In beide gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en herstellen van de bestrating en/of aanplanting. Check voor meer informatie www.wml.nl/nieuwewaterleiding.

Afspraak huisaansluiting

Als we de huisaansluiting gaan vervangen, hebben we toegang tot uw woning nodig. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, moet er iemand thuis zijn. Daarom nemen de monteurs, die in onze opdracht de werkzaamheden uitvoeren, contact met u op om een afspraak te maken. Dan weet u precies wanneer uw huisaansluiting aan de beurt is en kunt u uw planning van de dag hierop afstemmen.

Beperken van de overlast

Tijdens de werkzaamheden blijft de toegang tot uw woning gegarandeerd. Wij streven ernaar de sleuven zo snel mogelijk te dichten en de bestrating te herstellen. Indien uw auto(s) in een garage, op een oprit of parkeerstrook staat(n), adviseren wij u deze vóór 07.30 uur te verplaatsen. Dit geldt uiteraard alleen in de buurt van de werkstrook.

Advies bij troebel water

Het is mogelijk dat de waterlevering tijdelijk wordt onderbroken. Wij informeren u hierover tijdig, mits zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Het drinkwater kan tijdens en na de werkzaamheden troebel zijn. Dit water is geschikt voor consumptie. Ons advies is om uw kraan te laten lopen totdat het water weer helder is. Gedurende deze periode raden wij aan om apparaten, zoals (af-)wasmachine, niet te gebruiken.

WML info-service

Op de website www.wml.nl/werkzaamheden staan alle actuele storingen en werkzaamheden vermeld. Als er iets wijzigt in de situatie wordt dit op deze pagina vermeld. Om op de hoogte te blijven, kunt u zich ook aanmelden voor updates. Dit kunt u doen door uw mobiele telefoonnummer of e-mailadres achter te laten in het informatiescherm van het desbetreffende item. U krijgt van ons bericht als er iets verandert.

Contact

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de Klantenservice van WML via telefoonnummer 043 30 90 9 09.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken