Werk aan de weg, werk aan projecten

Hier vindt u een overzicht van actuele bouwplannen en -projecten en weg- en rioleringswerkzaamheden.

Aanleg gasleiding Rijksweg Wahlwiller

Op maandag 14 november starten werkzaamheden langs de Rijksweg in Wahlwiller voor het aanleggen van een nieuwe hoge druk gasleiding. De werkzaamheden vinden plaats op de volgende locatie:

Tekening locatie wegwerkzaamheden

Om het werk veilig en efficiënt uit te voeren, is er tijdelijk een omleiding voor het fiets- en wandelverkeer. De Kerkstraat wordt voor een korte periode afgesloten voor al het verkeer.

Het werkdepot wordt ingericht op de parkeerplaats aan de President J. F. Kennedylaan. Hierdoor kunnen omwonenden enige hinder ondervinden van werkverkeer gedurende de looptijd van het werk. De werkzaamheden duren ongeveer 3 maanden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer ‘van Geleuken infra’ en hebben geen gevolgen hebben voor de gaslevering bij u aan huis.

Heeft u vragen? Neem contact op met  uitvoeder Kille Mols via telefoonnummer +31 6 28755262 of 0495-652750.

Commandeurstraat Mechelen

In de Commandeurstraat worden maatregelen getroffen ter beperking van wateroverlast. Hiervoor is i.o.m. Waterschap Limburg een ontwerp opgesteld. Geplande uitvoering is eind 2022/ begin 2023.

Schets riolering Mechelen Commandeurstraat

Parkeerplaats/evenemententerrein Wahlwiller

Er is een schetsontwerp opgesteld dat met de buurt wordt besproken. In Q3-Q4 2022 worden de kansen, wensen en eisen opgehaald, waarna het ontwerp verder uitgewerkt kan worden. Geplande uitvoering 2023

Schets evenemententerrein en parkeerplaats Wahlwiller

Aanpak wateroverlast Meester Beukenweg en Burg. Pappersweg Mechelen

De gemeente gaat in 2023 een regenwaterriool aanleggen in de Gonthofweg en een gedeelte van de Burgemeester Pappersweg in Mechelen. Bovendien gaan we openbare verhardingen afkoppelen, waarbij vuilwater en hemelwater van elkaar worden gescheiden. Dit is een belangrijke maatregel om het gemeentelijke rioolstelsel klaar te maken voor de toekomst. Door klimaatverandering neemt het aantal zware buien toe. Dit leidt steeds vaker tot problemen. Het scheiden van het vuilwater en hemelwater zorgt ervoor dat het regenwater beter afgevoerd kan worden en het riool niet overbelast raakt. Bovendien gaat het schone regenwater niet meer onnodig naar de zuiveringsinstallatie.

Samen met de aanwonenden

Aangezien de straat hiervoor moet worden opengebroken, is dit een goed moment om ook de bovengrondse inrichting, zoals verharding en beplanting, te vernieuwen. Hiervoor moet een ontwerp worden gemaakt. Dat maken we samen met de aanwonenden. Die hebben we uitgenodigd voor een bijeenkomst om van hen te horen wat ze missen in hun wijk, welke knelpunten en wensen er zijn op het gebied van parkeren, verkeerssituatie, water en groen.

Hoe het project verder verloopt leest u op de website van Plangroep Heggen.

Vervangen van gas- en waterleidingen in De Rust in Gulpen

Op maandag 19 september is Enexis gestart met werkzaamheden vanaf kruising Kiebeukel/Koningin Julianastraat richting Prinses Christinastraat. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de bodemgesteldheid duren de werkzaamheden ongeveer 18 weken.

De aannemer zal het trottoir opengraven, leidingen leggen, sleuf verdichten en weer bestraten. Woningen zijn tijdens de werkzaamheden toegankelijk via loopschotten. Tijdens het vervangen van de gasleiding zullen ook de huisaansluitingen overgezet worden van de oude op de nieuwe leiding.

Te verwachten overlast en werktijden

Om de leiding te vervangen zal gegraven moeten worden. Hierdoor kan enige geluids- en trillingoverlast ontstaan. Ook kan door modder de stoep/straat vervuild raken. We zullen indien nodig de vervuilde locaties laten schoonmaken.

Daarnaast kan vanwege de werkzaamheden de toegang tot de straat tijdelijk afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Veiligheidsvoorschriften maken ongehinderde toegang namelijk niet altijd mogelijk. De aannemer streeft ernaar om de toegang zo snel mogelijk weer vrij te geven. De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door BAM Energie & Water. Werktijden zijn van 07:30u tot 16:15 uur.

Parkeerverbod tijdens de werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden van 07:30 uur tot 16:15 uur wordt een parkeerverbod rondom de werklocatie ingesteld. Er mogen dan geen voertuigen in de straat geparkeerd worden ter hoogte van de werkzaamheden.

Contactpersoon aannemer

Uitvoerder namens BAM Infra Energie & Water is dhr. R.Heffels. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-15885512 . U kunt hem benaderen voor aanvullende informatie, vragen, aan- en/of opmerkingen.

Maatregelen wateroverlast Commandeurstraat Mechelen

In de Commandeurstraat worden maatregelen genomen om wateroverlast te voorkomen. De gemeente heeft in overleg met Waterschap Limburg een ontwerp opgesteld. De werkzaamheden beginnen eind 2022/ begin 2023.

Onderhoudswerkzaamheden wegen 2022

In mei start in de gemeente Gulpen-Wittem de uitvoering van Groot Onderhoud wegen 2022. Voordat de werkzaamheden daadwerkelijk starten, worden bewoners geïnformeerd via een brief.

Het gaat vooral om het vervangen van asfaltverhardingen. Het vervangen gebeurt door het frezen van de bestaande asfaltverharding en het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt. Ook wordt op verschillende plaatsen een oppervlaktebehandeling (slijtlaag) aangebracht die de levensduur van de rijbaan verlengt. Het herstraten van diverse verhardingen, zoals stoeptegels en betonstraatstenen, wordt waar nodig gecombineerd met het asfaltonderhoud.

Gepland groot onderhoud 2022:

 • Boeienstraat Epen  -  asfaltherstel en molgoten (KLAAR)
 • Beatrixstraat Eperheide  -  asfaltherstel en molgoten (KLAAR)
 • (Gedeelte) Elkenraderweg Wijlre - asfaltherstel en herstellen bermen (KLAAR)
 • Kern Elkenrade  -  asfaltherstel (KLAAR)
 • Kern Eyserheide  -  asfaltherstel en molgoten
 • Achterweg tot Mingersborg  -  asfaltherstel in de kom en markering aanbrengen buiten de kom
 • Helweg Epen  -  asfaltherstel (KLAAR)
 • A ge veld Mechelen  -  asfaltherstel en plaatselijk herstraten bestratingen (KLAAR)
 • De Reijmer en Putveld Reijmerstok  -  asfaltherstel (KLAAR)
 • Kruising Ingberdorpstraat/Ingbergrachtweg Gulpen  -  asfaltherstel (KLAAR)
 • Riehagervoetpad Gulpen  -  uitvullen gaten en aanbrengen slijtlaag (KLAAR)
 • Groenendalsbergweg Euverem  -  asfaltherstel (KLAAR)
 • (Gedeelte) Elzeterweg Mechelen  -  asfaltherstel en slijtlaag (KLAAR)
 • (Gedeelte) Bommerigerweg Mechelen  -  asfaltherstel en slijtlaag (KLAAR)
 • (Gedeelte) Spetzesweide Mechelen  -  asfaltherstel en slijtlaag (KLAAR)
 • Oude Elkenraderweg Wijlre   -  asfaltherstel en slijtlaag (KLAAR)
 • (Gedeelte) Teventweg Partij (voetbalveld)  - asfaltherstel en slijtlaag (KLAAR)
 • (Gedeelte) Partijerweg Partij  -  asfaltherstel (KLAAR)
 • (Gedeelte) Terzieterweg/Dorphof  -  asfaltherstel
 • Hub. Ortmansstraat-Julemontstraat Partij  -  plaatselijk herstraten trottoirs en rijbaan (KLAAR)

Gepland klein houd 2022:

 • Reparatievakken asfalt door de gehele gemeente
 • Herstellen sleuven kabels en leidingen diverse locaties

Planning

De precieze planning is onder andere afhankelijk van de voortgang van de sanering van kabels en leidingen, financiën, onvoorziene omstandigheden, weersomstandigheden en dergelijke. Uitvoerende partij is vd Kreeke Wegenbouw. Voor de daadwerkelijke start van de werkzaamheden worden betreffende bewoners geïnformeerd middels een bewonersbrief. Hierin staan onder andere de contactgegevens van de uitvoerder.

Contact

Contactpersoon en toezicht namens de gemeente is Sjors Dieteren: 06-27216850
Contactpersoon bij de gemeente is Patrick Cruts: 043-8800687.
Voor meer informatie neemt u in eerste instantie contact met Sjors Dieteren op.

Vernieuwen waterleiding Elkenrade in Wijlre

De firma Van Geleuken start week 13 in opdracht van WML met het vernieuwen van de waterleiding. Deze werkzaamheden duren ongeveer 5 werkdagen. Het gehele werk is binnen 4 weken afgerond. Wat gaan we precies doen? 

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit twee verschillende delen; aanleggen van een nieuwe hoofdleiding en het overzetten van de waterleiding van uw huis op de nieuwe hoofdleiding (ook huisaansluiting genoemd). In beide gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van de leidingen en het herstellen van bestrating en/of aanplanting aan de straatzijde.

Afspraak huisaansluiting

Als we de huisaansluiting gaan overzetten hebben wij toegang tot uw woning nodig, om binnen de waterleiding te ontluchten dient iemand thuis te zijn. Daarom nemen de monteurs die in onze opdracht de werkzaamheden uitvoeren contact met u op om een afspraak te maken. Dan weet u precies wanneer uw huisaansluiting aan de beurt is en kunt u uw planning van de dag hierop afstemmen.

Beperken van de overlast

Tijdens de werkzaamheden blijft de toegang tot uw woning gegarandeerd. Wij streven ernaar de sleuven zo snel mogelijk te dichten en de bestrating te herstellen. Indien uw auto in een garage, oprit of parkeerstrook staat, adviseren wij u de auto voor 07.30 uur te verplaatsen. Dit geldt uiteraard alleen in de buurt van de werkstrook. Er zal tijdens werktijd een tijdelijke wegomleiding voor het doorgaand verkeer richting Elkenrade en Wijlre van kracht zijn waarbij ook de lijnbus tijdelijk een ander route zal nemen.

Advies bij troebel water

Het is mogelijk dat de waterlevering tijdelijk wordt onderbroken. Wij informeren u hierover tijdig, mits zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Het drinkwater kan tijdens en na de werkzaamheden tijdelijk troebel zijn. Dit water is geschikt voor consumptie. Het advies is om uw kraan te laten lopen totdat het water weer helder is. Gedurende deze periode raden wij aan om de apparaten, zoals de (af)wasmachine, niet te gebruiken.

WML info-service

Op www.wml.nl staan alle actuele storingen en werkzaamheden vermeld. Als er iets wijzigt in de situatie wordt dit op deze pagina vermeld. Om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden in uw buurt, kunt u zich aanmelden voor de info-service. Dit doet u door uw e-mailadres achter te laten in het informatiescherm van het desbetreffende item. U krijgt van ons een seintje als er iets verandert.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de klantenservice via telefoonnummer 043-309 09 09). 

plattegrond planning werkzaamheden waterleiiding Elkenrade

plattegrond werkzaamheden waterleiding Elkenrade

Plaatsing laadpalen voor elektrische voertuigen

Gemeente Gulpen-Wittem stimuleert het rijden met elektrische voertuigen. Daarom plaatst de gemeente de komende 10 jaar 150 laadpalen (300 publieke laadpunten). Dat gebeurt in fases. In 2022 worden 10 laadpalen geplaatst (20 laadpunten) op daarvoor gereserveerde parkeerplaatsen.

Locaties laadpalen

 1. Laadpaal ID 1729-51: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Witteweg 1, 6271 CE Gulpen
 2. Laadpaal ID 1729-52: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Willem Vliegenstraat 14, 6271 DA Gulpen
 3. Laadpaal ID 1729-53: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Oude Maastrichterweg 13, 6271 EA Gulpen
 4. Laadpaal ID 1729-57: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Cobbejennegats 1, 6271 BC Gulpen
 5. Laadpaal ID 1729-58: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Schoolstraat 5, 6271 JD Gulpen
 6. Laadpaal ID 1729-66: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Looiersplein 3, 6271 HD Gulpen
 7. Laadpaal ID 1729-67: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Burgemeester van Laarstraat 38, 6321 CW Wijlre
 8. Laadpaal ID 1729-78: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de De Goerschenweg 2, 6281 CH Mechelen
 9. Laadpaal ID 1729-102: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Mesweg 6, 6287 BH Eys
 10. Laadpaal ID 1729-110: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Lijsterstraat 1, 6287 BA Eys.

Voor de uitvoering heeft de gemeente een contract afgesloten met Vattenfall. Er zijn veel ontwikkelingen die de komende jaren invloed hebben op de verdere ontwikkeling van elektrisch rijden en laadinfrastructuur. Daarom gebeurt de plaatsing van laadpalen in fases. Hierbij bekijkt de gemeente steeds naar de laadbehoefte van dat moment.

Plaatsingsleidraad

Om de uitrol goed te laten verlopen, is er een plaatsingsleidraad. Met deze leidraad is per wijk bepaald waar mogelijkheden zijn voor parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen. Heeft u interesse in het plaatsingsbeleid? Stuur dan een mail naar samengroen@gulpen-wittem.nl. Dan ontvangt u de leidraad.

Onderhoudswerkzaamheden kern Nijswiller

Uitvoeringsfase, juni 2022

In Nijswiller wordt er gewerkt op verschillende plekken in het dorp. De uitvoering heeft veel impact op de openbare ruimte. Het werk wordt uitgevoerd door Brune Wegenbouw. Kijk voor alle actuele informatie op www.wegenbouw-brune.nl > klik op Projecten > Nijswiller.

Wat is er al klaar?

Een aantal straten zijn al klaar (op een paar kleine onderdelen na) en open voor het verkeer:

1. Ireneweg (zuidelijk deel tot over de brug)
2. Franciscanessenweg, Hofkensweg, Kersenweide, Hontenerweg tot aan de kruising met Ireneweg
3. Schulsbergweg, westhoek
4. Kerkstraat (vanaf de Rijksweg tot aan de het plein)

Wat moet er nog worden uitgevoerd?

De werkzaamheden die nog gaan volgen nemen naar verwachting* tot en met 5 augustus 2022 (start bouwvak) in beslag. Dinsdag 7 juni starten de infra werkzaamheden in:

1. Vossenstraat (totale reconstructie wegdeel vanaf de kruising Kerkstraat t/m einde werk ter hoogte van 23)
2 Kerkstraat (totale reconstructie vanaf het plein t/m de kruising met Hofstraat en Kolmonderstraat)
Aansluitend wordt gewerkt in:
3. Op d’r Welsch (alleen het vervangen asfalt deklaag)
4. Kolmonderstraat en Hofstraat (alleen herstelwerkzaamheden aan trottoirs + trottoirbanden en vervangen asfalt deklaag)
Als eerste wordt dus aan de Vossenstraat gestart en daarna naar beneden, richting de Kerkstraat.

Tot slot wordt de Ireneweg noordelijk deel uitgevoerd en worden alle belijningen, wegmarkeringen en markeringsvlakken op de kruisingen uitgevoerd.

* Deze planning is mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

Verkeersmaatregelen, omleiding(en) en parkeren

Daar waar werkzaamheden worden uitgevoerd zullen betreffende straten en / of delen daarvan zijn afgesloten voor alle verkeer (hulpdiensten uitgezonderd). Wij verzoeken inwoners die wonen in het werkgebied om hun voertuig buiten het werkgebied te parkeren. Zij dienen hun leveranciers en/of bezorgers te laten weten dat de straat mogelijk tijdelijk alleen te voet bereikbaar is.

Laden en lossen afstemmen met de uitvoerder

Inwoners en bezoekers van Nijswiller zullen gedurende de werkzaamheden overlast ondervinden als gevolg van de uitvoering, plaatselijke wegafsluitingen, ingestelde verkeersmaatregelen en -omleidingen. We doen ons best om de overlast tot een minimum te beperken. We proberen bij noodzakelijke situaties waarbij er sprake is van laden en lossen graag met u mee te denken. Bijvoorbeeld bij een verhuizing of het leveren van een nieuwe keuken. Als dit voor u geldt, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de uitvoerder van dit project zodat u dat goed met elkaar kunt afstemmen.

Ophalen afval

Zorg dat uw huisnummer goed zichtbaar op uw afvalcontainer(s) staat. Tijdens de dagen dat in uw straat het afval wordt opgehaald verzoeken wij u om uw afvalcontainer, PMD-zakken of oud papier vóór 7.00 uur aan het begin van uw oprit te plaatsen. Het afval wordt opgehaald en naar een centrale verzamelplek gebracht. Daar wordt het door reinigingsdienst Rd4 opgehaald. Als uw afvalcontainer leeggemaakt zet de uitvoerder deze terug bij uw oprit. Maatwerk afspraken kunt u maken met de uitvoerder Toine Nederstigt.

Communicatie

Inwoners die vragen hebben over de werkzaamheden ter plekke in hun straat kunnen tussen 8.00 en 17.00 uur contact opnemen met:

1) Uitvoerder: 06 – 21673918 (ook voor melding calamiteiten na werktijden
2) Projectleider Pierre Bruls: 06 – 5532 4530

Inwoners met vragen en/of opmerkingen over het project in het algemeen kunnen tussen 8.00 en 17.00 uur contact opnemen met:

1) Toezichthouder namens de gemeente Martin Sanders: 06 – 2555 4839
2) Projectleider Pedro Moonen 043 – 88 00 778

Inloopuurtje in het verblijf Team Toezicht

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een toelichting ontvangen over de werkzaamheden? Of wilt u wellicht de tekeningen inzien? Dan kunt u op woensdagen (exacte data staan op het infobord bij het bouwverblijf) tussen 17.00 en 18.00 uur terecht in het verblijf van de toezichthouder. Dan zijn de toezichthouder namens de gemeente en de uitvoerder van Brune Wegenbouw aanwezig om u te woord te staan. U hier vooraf geen afspraak te maken.

Ontvang elke maand een update

Wilt u op de hoogte blijven van dit project in Nijswiller? Abonneer u dan op de maandelijkse nieuwsbrief. Meld u aan via de website van Brune Wegenbouw.


Uitvoeringsfase, januari 2022

In opdracht van de Gemeente Gulpen – Wittem start  Brune Wegenbouw in januari 2022 met de werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van de kern Nijswiller.

Algemene project informatie

Het totale project kern Nijswiller betreft in grote lijnen het aanbrengen van aanvullende regenwater rioleringen; uitvoeren maatregelen ter voorkoming wateroverlast; deels vervangen bovengrondse infrastructuur; deels onderhoud aan asfaltwegen, bestratingen, trottoirs. Op de website van Brune Wegenbouw vindt u meer informatie.  

Bouwkundige opname

Het is gebruikelijk dat er voor aanvang van de werkzaamheden de direct aan de weg aanliggende panden bouwkundig geïnspecteerd worden. Middels een fotorapportage wordt de bestaande toestand (binnen en buiten) van het gebouw vastgelegd. Dit wordt gedaan om meningsverschillen te voorkomen bij eventuele schade veroorzaakt door trillingen. Deze inspectie is op vrijwillige basis. In het kader van privacy hoeft u hier niet aan mee te werken, het is in uw eigen belang wel aan te bevelen. Deze inspectie wordt uitgevoerd door Quattro Expertise.

Planning en faseringen

Het werk wordt in meerdere fases uitgevoerd:   

plattegrond met planning werkzaamheden kern Nijswiller

• Wij starten met de uitvoering van de fase 1 A;B;C op maandag 24 januari 2022
• De einddatum en algehele oplevering van het project is gepland op 05 augustus 2022.
• De uitvoeringstermijn, per fase, zijn en blijven afhankelijk van werkbare weersomstandigheden.
• Indien noodzakelijk kunnen faseringen tijdens de uitvoering wijzigen.
• Per uitvoeringsfase worden de direct aangrenzende bewoners geïnformeerd middel een bewonersbrief.

Bereikbaarheid en parkeren

 • In een werkfase is het onmogelijk om wegen / of wegdelen altijd bereikbaar te houden voor alle verkeer (behoudens hulpdiensten)
 • Uw woning / onderneming / horeca zal op enig  moment dan ook niet per auto bereikbaar zijn.
 • Uw woning / onderneming / horeca zal altijd voor voetgangers / fietsers bereikbaar blijven via trottoir of tijdelijke loopstroken.
 • Per uitvoeringsfase worden de direct aangrenzende bewoners geïnformeerd middels een bewonersbrief.
 • Voorafgaand aan de start van een fase worden tijdig vooraankondigingsborden geplaatst waarop staat aangegeven wat en hoe lang een wegdeel / fase wordt afgesloten.
 • Er worden, afhankelijk van een fase, omleidingsroutes ingesteld voor alle verkeer.
 • Laden en lossen in verband met bijvoorbeeld een verhuizing of een levering van een nieuwe keuken >altijd in overleg met de uitvoerder.

Praktische zaken en ophalen huisvuil

Tijdens de dagen dat in uw straat vuilcontainers (gft; restafval; papier; plastic en dergelijke) worden geledigd verzoeken wij u om uw vuilcontainers; plastic zakken vóór 07.00 uur voor aan uw oprit te plaatsen. Wij zorgen er vervolgens voor dat uw vuilcontainer; zakken, conform afspraak met RD4, op een verzamelplaats worden gezet en na lediging containers ook weer worden teruggezet bij uw oprit.
Wij verzoeken u wel uw containers te voorzien van uw huisnummer.

Voor bedrijven, horeca, vakantieappartementen complex zal er in samenspraak tussen uitvoerder en pandeigenaar afgestemd worden op welke tijdstip(pen) hun afval (grote afvalcontainers) kan worden geledigd. Maatwerk afspraken kunt u maken met de uitvoerder.

Communicatie

Voor vragen betreffende de daadwerkelijke uitvoering in uw straat kunt u contact opnemen tussen 08:00 uur en 17:00 uur

1) met de uitvoerder: Dhr. Toine Nederstigt telefoon: 06 - 21673918 > ook voor melding calamiteiten na werktijden
2) met de projectleider: Dhr. Pierre Bruls telefoon 06 – 5532 4530

Voor eventuele andere vragen en/of opmerkingen betreffende het project/werk kunt u tussen 08:00 uur en 17:00 uur contact opnemen

1) met de toezichthouder namens de Gemeente:  Martin Sanders telefoon: 06-2555 4839
2) met de gemeente: Pedro Moonen, telefoon: 043-8800778

Inloopuurtje in het verblijf TeamToezicht. 

Mocht u vragen / opmerkingen hebben of een mondelinge toelichting willen over de geplande werkzaamheden, en/of  de uitvoeringstekeningen willen inzien, dan kunt u vanaf de start uitvoering tweewekelijks op woensdag tussen 17:00 en 18:00 uur terecht in het verblijf van de toezichthouder. Een afspraak vooraf is niet nodig. Op dit tijdsstip is de toezichthouder namens de gemeente Gulpen-Wittem aanwezig en de uitvoerder van Brune Wegenbouw om u te woord te staan.

De bouwunit komt aan de Kerkstraat op het plein voor de ‘waterpomp’ te staan.
Het 1e inloopuurtje is gepland voor 02 februari 2022, van 17:00 tot 18:00 uur.
Zolang er animo is zal dit twee wekelijks georganiseerd worden. Er zullen wel COVID gerelateerde maatregelen van toepassing zijn in het verblijf van de toezichthouder.

Maandelijkse informatiebrief

U kunt zich aanmelden voor de maandelijkse informatiebrief. Wij geven hier kort de stand van zaken weer om u nog beter te kunnen informeren. Dit bericht wordt maandelijks verzonden naar uw opgegeven E-mail adres. Aanmelden kan via de website voor dit project van Brune Wegenbouw.


Ontwerpfase, maart 2021

Op 4 maart 2021 hebben wij u voor de tweede keer geïnformeerd over de onderhoudswerkzaamheden in Nijswiller. We informeren u nu over het definitieve ontwerp en de werkzaamheden.

Verkeer

Buiten een aantal kruispunten is de huidige inrichting van Nijswiller geschikt voor een 30-zone. De kruisingen die nog worden aangepast zijn:

- Kolmonderstraat-Hofstraat
- Kerkstraat-Vossenstraat
- Kerkstraat-Schulsbergweg-Rijksweg
- Ireneweg-Schulsbergweg

De overige kruisingen krijgen een opvallende markering.

Aan het bovenste gedeelte van de Ireneweg komt een parkeerstrook. In de Schulsbergweg wordt het trottoir verlengd tot het voetpad.

Maatregelen riolering en wegafwatering

We nemen maatregelen om wateroverlast te beperken en de kwaliteit van het water op de Selzerbeek te verhogen. Deze maatregelen zijn:

- Het wegprofiel in de Vossenstraat en een gedeelte in de Schulsbergweg wordt aangepast.
- Er worden bergingsriolen aangelegd in het onderste deel van de Ireneweg en in de Kerkstraat achter de brug.
- De huisaansluitingen in de Vossenstraat, de Kerkstraat en Ireneweg worden waar nodig in het werk vervangen.

De wateroverlast die onlangs heeft plaatsgevonden is ontstaan uit het beeksysteem en van hoger gelegen gebieden. De gemeentelijke maatregelen hebben invloed op het beperken van wateroverlast vanaf het hoger gelegen gebied. Vanuit dit project kunnen we geen invloed uitoefenen op het beeksysteem. Er vindt met het Waterschap een evaluatie plaats over de wateroverlast. Uit deze evaluatie zal vanuit een breed perspectief naar de aanpak van de wateroverlast gekeken gaan worden.

Bestrating

Voor de aanleg van het plein in de kern is een visiedocument opgesteld. In dit document is voorgesteld om de trottoirs en ook de parkeerplaatsen rondom het plein te voorzien van gebakken bestrating. Wij gaan dit zo uitvoeren. Omdat de Vossenstraat door de maatregelen een ander wegprofiel krijgt, wordt deze gebakken bestrating in de loopstroken doorgetrokken. Er ontstaat dan een eenduidig beeld.

Sophianum

Er heeft afstemming met de projectleider van het Sophianum plaatsgevonden. Omdat de invulling van de bestemming nog in ontwikkeling is, wordt ter plaatse alleen het hoognodige onderhoud gedaan. Eventuele aanpassing van de openbare ruimte vindt in de herbestemming van het Sophianum plaats.

Overzichtskaart

Er is nu een definitieve themakaart opgesteld. Op de kaart staat een uitwerking van de visie voor nagenoeg de hele kern Nijswiller. 

Overzichtstekening onderhoudswerkzaamheden

Uitvoering

De doorlooptijd in de ontwerp en voorbereidingsfase van dit project heeft, met name vanwege de pandemie, langer geduurd. De werkzaamheden worden in september aanbesteed. De werkzaamheden starten nog dit jaar. Over de uitvoeringsplanning en fasering wordt u na de aanbesteding geïnformeerd. 

Klapstraat Wijlre

De Klapstraat in Wijlre is toe aan groot onderhoud. Wij willen een aantal verkeersknelpunten aanpakken en de snelheid verlagen naar 30 km/uur. Dit signaal kwam duidelijk naar voren via bewoners van de Klapstraat tijdens informatiebijeenkomsten over het project “fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland-Parkstad”.

Het schetsontwerp is, n.a.v. diverse opmerkingen van bewoners en belanghebbenden aangepast en definitief gemaakt. De maatregelen omvatten in hoofdlijnen:

 • Wegbreedte wordt aangepast naar minimaal 4,80 meter breed
 • Klapstraat wordt 30-zone
 • nieuwe asfalttoplaag
 • molgoot wordt vervangen door een schuine (overrijdbare) trottoirband
 • in het talud wordt over een gedeelte van de Klapstraat een grasbetontegel aangebracht (passeermogelijkheid)
 • opstelruimte trap met aansluiting op Klapstraat wordt verbeterd
 • rood kruisingsvak op kruising Frombergweg
 • talud wordt deels opgeschoond en voorzien van bloemenmengsel
 • zicht bij aansluiting op de rijksweg wordt verbeterd
 • fietsknooppunten routebord wordt verplaatst
 • extra bord met waarschuwing hoogtebeperking tunnel
 • lichtmasten worden verplaatst zodat deze niet hinderlijk in de stoep staan
 • bestaande stoep wordt voorzien van straatbaksteen
 • drempels worden watervoerend gemaakt

De besteksvoorbereiding is opgestart. De tekeningen worden technisch uitgewerkt en de noodzakelijke onderzoeken worden uitgevoerd.

Heeft u vragen of wilt u de plannen komen inkijken?

Stuur dan een mail naar de heer Pedro Moonen, afdeling Beleid en Projecten: pedro.moonen@gulpen-wittem.nl
Wanneer u de plannen fysiek wilt bekijken, kunt u ook een afspraak maken via telefoonnummer: 043 - 8800 778.

Planning

De exacte planning van de werkzaamheden is afhankelijk van de voortgang van de sanering van kabels en leidingen, financiën, onvoorziene omstandigheden, weersomstandigheden en dergelijke. De uitvoering staat gepland voor 2022, bij gunstige weersomstandigheden. De uitvoerende partij is nog niet bekend.
Voor de start van de werkzaamheden worden betreffende bewoners geïnformeerd middels een bewonersbrief, waarin ook de contactgegeven van de uitvoerder staan (waarmee maatwerk afspraken gemaakt kunnen worden).

Meer informatie over de fietsverbinding vindt u op de website van de gemeente Voerendaal en Waterschap Limburg.

Reconstructie Mesweg – Mr.Dr. Froweinweg Eys

Alle actuele informatie over het project, zoals de planning, wegafsluitingen en omleidingen vindt u op de website van aannemer Wegenbouw Kurvers.

Vernieuwing N595 tussen Wittem en Wijlre

De Provincie Limburg wil samen met de gemeente Gulpen-Wittem de N595 tussen Wittem en Wijlre vernieuwen.

De indeling van de weg wordt veranderd. Daarmee wordt de weg veiliger, ook voor fietsers. De provinciale weg N595 loopt vanaf Valkenburg via Wijlre naar Wittem en vormt de verbinding tussen de A79 en de N278. De weg vervult een gebiedsontsluitende functie. Het weggedeelte tussen Wijlre en Wittem (de Wittemer Allee) is smal, bomen staan dicht op de weg en er ontbreekt een veilige fietsverbinding.

Ga voor meer informatie naar de website van de Provincie Limburg

Vernieuwing N598 De Hut - De Plank

De Provincie Limburg gaat de N598 van de Hut naar de Plank vernieuwen.

De belangrijkste onderdelen van de vernieuwing zijn:

 • rotondes aanleggen bij de Hut en Hoogcruts
 • een voorsorteerstrook maken om linksaf te kunnen slaan bij de Brede Hoolstraat
 • het kruispunt bij de Reijmerstokkerdorpsstraat verbeteren
 • fietspaden vervangen en aanleggen.


Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Limburg.

Fietsverbinding Heuvelland-Parkstad

Aanleg fietspaden en regenwaterbuffers tussen Wijlre-Ubachsberg-Heerlen

fietspad Wijlre Ubachsberg Heerlen

De Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg, tussen Ubachsberg en Wijlre, ook wel de Ruilverkavelingsweg genoemd, en de Daelsweg tussen Ubachsberg en Heerlen zijn al jaren intensief gebruikte verbindingen tussen Heuvelland en Parkstad, door zowel auto-, fiets- en landbouwverkeer. Beide wegen kennen knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid en hebben onderhoud nodig.  De vraag is hoe we deze wegen in de toekomst het beste kunnen inrichten. Belangrijk daarbij is om de verkeersveiligheid te verbeteren en daar waar mogelijk andere doelen te realiseren, zoals het beperken van wateroverlast en het realiseren van een aantrekkelijk fietsnetwerk. Vanuit die gedachte is dit project met meerdere partijen ontstaan, waaronder het Waterschap Limburg. Een integrale aanpak zorgt ervoor dat de omgeving niet meerdere malen belast wordt met meerdere projecten in hetzelfde gebied.

Ga voor meer informatie naar de projectpagina van de gemeente Voerendaal

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken