Werk aan de weg, werk aan projecten

Hier vindt u een overzicht van actuele bouwplannen en -projecten en weg- en rioleringswerkzaamheden.

Werkzaamheden Haasstad Wijlre

Tussen 11 en 14 oktober 2021 worden asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd aan de Haasstad in Wijlre. Het werkgebied loopt van de Dodemanweg tot de ingang van camping de Gronselenput. De rijbaan is dan afgesloten voor verkeer. Er worden verkeersregelaars ingezet. De woningen blijven bij noodgevallen bereikbaar voor hulpvoertuigen.

Wegwerkzaamheden Pesakerweg Euverem

Tussen maandag 20 september 2021en vrijdag 24 september 2021 wordt de Pesakerweg in Euverem opnieuw geasfalteerd. De straat wordt hierbij afgesloten voor verkeer. De woningen blijven bij calamiteiten bereikbaar voor hulpvoertuigen. De bewoners zijn geïnformeerd via een bewonersbrief

Overzichtskaart wegwerkzaamheden

Werkzaamheden Morgensweg Epen

Vanaf maandag 13 tot vrijdag 17 september krijgt het wegdek vanaf de Herresweg naar de Morgensweg een nieuwe deklaag.

Wij vragen u dan via de Diependalsweg uw weg te vervolgen.

Contact

Van de Kreeke Wegenbouw voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente.

Heeft u vragen over de technische uitvoering? Neem dan contact op met projectleider Leon Dautzenberg via telefoonnummer 06-46082121. Voor andere zaken vragen is Bas Cornelissen namens de gemeente te bereiken op telefoonnummer 06-22993524.

Werkzaamheden Eyserbosweg Eys

Vanaf maandag 13 tot donderdag 16 september krijgt de Eyserbosweg een nieuwe deklaag. Het gaat om het wegdek vanaf de boerderij richting de zendmast van Eys. 

Wij vragen u via Eyserheide te rijden..

Contact

Van de Kreeke Wegenbouw voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente.

Heeft u vragen over de technische uitvoering? Neem dan contact op met projectleider Leon Dautzenberg via telefoonnummer 06-46082121. Voor andere zaken vragen is Bas Cornelissen namens de gemeente te bereiken op telefoonnummer 06-22993524.

Aanbrengen reparatievakken Kromstraat Heijenrath

Op vrijdag 10 september maakt Van de Kreeke Wegenbouw reparatievakken in de Kromstraat in Heijenrath. De vakken zijn aangetekend met witte verf.

De werkzaamheden duren van ongeveer 7.00 uur tot en met 17.00 uur. Parkeer uw auto tijdens de werkzaamheden op een andere plek en NIET op de aangetekende verf. Gezien de breedte van de weg vragen wij u om tijdens werkzaamheden de rijweg niet te gebruiken.

Vragen? Projectleider Leon Dautzenberg is te bereiken op telefoonnummer 06-46082121, voor de technische uitvoering. Voor andere zaken is Bas Cornelissen namens de gemeente te bereiken op telefoonnummer 06-22993524.

Aanbrengen reparatievakken Kuttingerweg Epen

Van maandagmiddag 6 tot woensdag 8 september maakt Van de Kreeke Wegenbouw reparatievakken in de Kuttingewerweg in Epen. De vakken zijn aangetekend met witte verf.

De werkzaamheden duren van ongeveer 7.00 uur tot en met 17.00 uur. Parkeer uw auto tijdens de werkzaamheden op een andere plek en NIET op de aangetekende verf. Gezien de breedte van de weg vragen wij u om tijdens werkzaamheden de rijweg niet te gebruiken.

Vragen? Projectleider Leon Dautzenberg is te bereiken op telefoonnummer 06-46082121, voor de technische uitvoering. Voor andere zaken is Bas Cornelissen namens de gemeente te bereiken op telefoonnummer 06-22993524.

Onderhoud wegmarkeringen in juli 2021

Elk jaar wordt gekeken of de markeringen op het wegdek nog voldoende zichtbaar zijn. Op verschillende plaatsen in de gemeente blijkt onderhoud nodig. 

Dit onderhoud wordt in de maand juli 2021 uitgevoerd door de firma Van Rens Mobiliteit. De werkzaamheden kunnen plaatselijk kort voor verkeershinder zorgen. 

Voorbereiding onderhoudswerkzaamheden Nijswiller

Bewonersbrief maart 2021

Op 4 maart 2021 hebben wij u voor de tweede keer geïnformeerd over de onderhoudswerkzaamheden in Nijswiller. We informeren u nu over het definitieve ontwerp en de werkzaamheden.

Verkeer

Buiten een aantal kruispunten is de huidige inrichting van Nijswiller geschikt voor een 30-zone. De kruisingen die nog worden aangepast zijn:

- Kolmonderstraat-Hofstraat
- Kerkstraat-Vossenstraat
- Kerkstraat-Schulsbergweg-Rijksweg
- Ireneweg-Schulsbergweg

De overige kruisingen krijgen een opvallende markering.

Aan het bovenste gedeelte van de Ireneweg komt een parkeerstrook. In de Schulsbergweg wordt het trottoir verlengd tot het voetpad.

Maatregelen riolering en wegafwatering

We nemen maatregelen om wateroverlast te beperken en de kwaliteit van het water op de Selzerbeek te verhogen. Deze maatregelen zijn:

- Het wegprofiel in de Vossenstraat en een gedeelte in de Schulsbergweg wordt aangepast.
- Er worden bergingsriolen aangelegd in het onderste deel van de Ireneweg en in de Kerkstraat achter de brug.
- De huisaansluitingen in de Vossenstraat, de Kerkstraat en Ireneweg worden waar nodig in het werk vervangen.

De wateroverlast die onlangs heeft plaatsgevonden is ontstaan uit het beeksysteem en van hoger gelegen gebieden. De gemeentelijke maatregelen hebben invloed op het beperken van wateroverlast vanaf het hoger gelegen gebied. Vanuit dit project kunnen we geen invloed uitoefenen op het beeksysteem. Er vindt met het Waterschap een evaluatie plaats over de wateroverlast. Uit deze evaluatie zal vanuit een breed perspectief naar de aanpak van de wateroverlast gekeken gaan worden.

Bestrating

Voor de aanleg van het plein in de kern is een visiedocument opgesteld. In dit document is voorgesteld om de trottoirs en ook de parkeerplaatsen rondom het plein te voorzien van gebakken bestrating. Wij gaan dit zo uitvoeren. Omdat de Vossenstraat door de maatregelen een ander wegprofiel krijgt, wordt deze gebakken bestrating in de loopstroken doorgetrokken. Er ontstaat dan een eenduidig beeld.

Sophianum

Er heeft afstemming met de projectleider van het Sophianum plaatsgevonden. Omdat de invulling van de bestemming nog in ontwikkeling is, wordt ter plaatse alleen het hoognodige onderhoud gedaan. Eventuele aanpassing van de openbare ruimte vindt in de herbestemming van het Sophianum plaats.

Overzichtskaart

Er is nu een definitieve themakaart opgesteld. Op de kaart staat een uitwerking van de visie voor nagenoeg de hele kern Nijswiller. 

Overzichtstekening onderhoudswerkzaamheden

Uitvoering

De doorlooptijd in de ontwerp en voorbereidingsfase van dit project heeft, met name vanwege de pandemie, langer geduurd. De werkzaamheden worden in september aanbesteed. De werkzaamheden starten nog dit jaar. Over de uitvoeringsplanning en fasering wordt u na de aanbesteding geïnformeerd. 

Klapstraat Wijlre

De Klapstraat in Wijlre is toe aan groot onderhoud. Wij willen een aantal verkeersknelpunten aanpakken en de snelheid verlagen naar 30 km/uur. Dit signaal kwam duidelijk naar voren via bewoners van de Klapstraat tijdens informatiebijeenkomsten over het project “fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland-Parkstad”.

De gemeente stelt geld beschikbaar voor de reconstructie en wil in overleg met omwonenden de plannen voor het ontwerp definitief maken. De eerste plannen voor de nieuwe inrichting van de Klapstraat zijn door de firma RA infra voorbereid. Er ligt nu een schetsontwerp.

Wat vindt u van het schetsontwerp? Deel uw mening!

Het liefst gaan we met u in gesprek of komen we naar u toe om u uitleg te geven over het project, het proces en het schetsontwerp. Maar vanwege de risico’s rondom het coronavirus organiseren wij nu geen fysieke bijeenkomsten. We presenteren de plannen daarom digitaal via een online platform van RA infra. Voordat het schetsontwerp definitief wordt gemaakt, nodigen wij u van harte uit om ze in te zien, uw stem te laten horen en te reageren.

Het schetsontwerp bekijken en/of hierop reageren doet u zo:


1. Ga naar rainfra.nl/project/klapstraat-wijlre (https://www.rainfra.nl/project/klapstraat-wijlre/)
2. Inzien: u kunt op deze pagina de laatste ontwerptekening en visualisaties bekijken
3. Reageer: onderaan de pagina kunt u een reactie geven. Gelieve uw contactgegevens in te vullen in het formulier.

Reageren kan tot uiterlijk dinsdag 27 april 2021.

Heeft u vragen of wilt u de plannen komen inkijken?

Stuur dan een mail naar de heer Pedro Moonen, afdeling Beleid en Projecten: pedro.moonen@gulpen-wittem.nl
Wanneer u de plannen fysiek wilt bekijken, kunt u ook een afspraak maken via telefoonnummer: 043 - 8800 778.

Planning

Wij verzamelen de opmerkingen en verwerken ze waar mogelijk en/of nemen contact met u op. In de periode voor de bouwvak worden de plannen definitief gemaakt en vastgesteld. In combinatie en/of in afstemming met de werkzaamheden ‘fietsverbinding Heuvelland-Parkstad’ worden de werkzaamheden op een nader te bepalen moment uitgevoerd.

Meer informatie over de fietsverbinding vindt u op de website van de gemeente Voerendaal en Waterschap Limburg.

Project: Fiets- en voetverbinding Cartils-Gulpen

Het Carthilser voetpad en Burggraver voetpad worden veel gebruikt door recreatieve fietsers en schooljeugd. Om een duidelijke scheiding te maken tussen voetgangers (via het Burggraver voetpad) en fietsers (via het Carthilser voetpad) én om het Carthilser voetpad beter begaanbaar te maken, is dit project opgestart. Het project bevind zich in de meanderzone en inundatiegebied van de Geul én doorkruist een natuurgebied. In overleg met Waterschap Limburg, Provincie Limburg en Stichting Limburgs Landschap is een ontwerp opgesteld.

Ontwerp

De aanleiding voor het project is het verbeteren van de bestaande fietsverbinding Cartils-Gulpen (opwaardering Carthilser voetpad) en het fysiek onmogelijk maken voor fietsers om via het Burgravervoetpad te fietsen. Er is inmiddels een ontwerp opgesteld, met als uitgangspunt om de meanderzone en inundatiegebied van de Geul en de natuurzone niet aan te tasten en te respecteren. Langs het Burggraver voetpad wordt een deugdelijke afrastering geplaatst en de gaten in de haag worden aangeplant. Het Carthilser voetpad wordt voorzien van een halfverharding (veldweg), waardoor fietsers ook in natte periodes de fietsverbinding kunnen gebruiken. De aansluiting op de parkeerplaats komt te vervallen en wordt iets verplaatst. De reden hiervoor is dat het gedeelte vanaf de boom naar de parkeerplaats een beschermd natuurgebied is. Tevens is dit onoverzichtelijk. Met het verplaatsen van de aansluiting op de Ringweg tasten we dit natuurgebied niet aan en wordt een betere en overzichtelijke fietsverbinding gemaakt.

Informatie/vragen

Hoewel de coronacrisis een geweldige impact op ons leven heeft, willen we toch ons best doen om cruciale processen door te laten gaan en om onder andere de projecten en voorbereidingen op een zo goed mogelijke manier en met zo min mogelijk vertraging voort te zetten. Dit vergt een andere aanpak, namelijk zo min mogelijk fysiek contact. Normaal gesproken zouden wij een algemene informatieavond organiseren, doch gezien de huidige omstandigheden is dat niet mogelijk. Om u toch van informatie te kunnen voorzien, hebben wij het ontwerp onderaan deze pagina geplaatst. Indien u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u een mail sturen naar pedro.moonen@gulpen-wittem.nl. Het is tevens mogelijk om een afspraak te maken om 1 op 1 de vragen te beantwoorden.
Uw opmerkingen worden meegenomen in de uitwerking naar het definitief ontwerp. Wij vragen aan u om uiterlijk 4 september aanstaande uw reactie te versturen.

Vergunningen

Nadat het ontwerp definitief is vastgesteld, worden de vergunningen bij Waterschap Limburg en de omgevingsvergunning aangevraagd.

Planning

De start van de werkzaamheden kan plaatsvinden nadat de vergunningen verleend zijn. Verwachting is dat de uitvoering start in 2021.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neemt u dan contact op met de heer P.J.E. Moonen van de gemeente Gulpen-Wittem via telefoonnummer 043-8800778 of e-mail pedro.moonen@gulpen- wittem.nl.

Rioleringswerkzaamheden Mesweg - Froweinweg in Eys

Bij dit project staan diverse rioleringswerkzaamheden, de aanleg van een transportriool en de herinrichting van de Wittemerweg, Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg centraal.

Het project wordt voorbereid in samenwerking met Plangroep Heggen en dient in het derde kwartaal van 2021 gereed te zijn voor definitieve gunning aan de aannemer. In de Wittemerweg, Mesweg en gedeelte van de Mr. Dr. Froweinweg wordt de bestaande (transport-)riolering vervangen en een separaat hemelwaterriool aangelegd.

Op woensdag 4 maart 2020 vond in de kantine van Zwart-Wit te Eys een eerste bijeenkomst plaats voor omwonenden en belanghebbenden.
Helaas hebben wij na deze eerste algemene avond de aanpak moeten aanpassen in verband met het Coronavirus. 

Kijk voor alle actuele informatie op de projectwebsite van Plangroep Heggen.

Centrumplan Gulpen

De gemeente Gulpen-Wittem wil aantrekkelijk zijn én blijven voor inwoners en toeristen. Om een toekomstbestendige leefomgeving te creëren en behouden is het belangrijk om in de openbare ruimte en voorzieningen investeren. Het centrum van Gulpen wordt heringericht en gereconstrueerd. Het projectgebied is opgeplitst in 2 fasen.

 • Centrumplan fase 1: reconstructie Looierstraat en Gulp in Gulpen
 • Centrumplan fase 2: herinrichting Markt, Dorpsstraat, Rosstraat, Kapelaan Pendersplein en Kiebeukel

Reconstructie Looierstraat en Gulp in Gulpen (fase 1)

Doel

Het doel van de reconstructie is tweeledig. Om Gulpen toekomstbestendig te maken moet de gemeente onder andere rekening houden met klimaatverandering. De capaciteit van de waterloop is vergroot. Daarnaast is de inrichting van de direct aangrenzende omgeving heringericht en opgeknapt, zodat de Gulp weer één geheel vormt met zijn omgeving. Hierdoor wordt het centrum van Gulpen aantrekkelijker om er te verblijven. Voor toeristen, maar zeker ook voor de inwoners van Gulpen zelf! De reconstructie van de Looierstraat en Gulp is in juni 2020 opgeleverd.

Visualisatie van plan Gulp Looierstraat

Herinrichting Markt, Dorpsstraat, Kiewegracht, Rosstraat, Kapelaan Pendersplein en Kiebeukel (fase 2)

In januari van het nieuwe jaar 2021 start BLM Wegenbouw in opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem met de wegwerkzaamheden aan Centrumplan Fase 2.  

Doel

Het doel van de herinrichting/ reconstructie is om Gulpen toekomstbestendig te maken. De inrichting van de omgeving wordt heringericht en opgeknapt. Hierdoor wordt het centrum van Gulpen aantrekkelijker om er te verblijven. Voor toeristen, maar zeker ook voor de inwoners van Gulpen zelf.

De uitvoering van de herinrichting zal plaatsvinden nadat de reconstructie van de Looierstraat en Gulp (fase 1) is afgerond. Bewoners, ondernemers en belanghebbenden zijn betrokken bij de planvorming en fasering van de herinrichting.

Informatiebijeenkomsten

Bij de planvorming worden onder andere omwonenden, ondernemers en diverse belanghebbende partijen betrokken. Door middel van informatiebijeenkomsten en werksessies krijgen belanghebbenden de mogelijkheid om hun wensen en opmerkingen in te brengen en is er ruimte voor het stellen van vragen. De eerste bijeenkomst heeft plaats gevonden op 11 juni 2019. Deze bijeenkomst werd druk bezocht en tevens zijn de eerste opmerkingen en aandachtspunten vermeld. In september en oktober hebben nog drie werksessies plaatsgevonden, waarna op 22 januari 2020 het definitieve schetsontwerp gepresenteerd werd.

Globale planning

 • Definitief schetsontwerp: 22 januari 2020 gepresenteerd
 • Besteksuitwerking en onderzoeken: januari-juli 2020
 • Sanering gas- en waterleiding begin 2020
 • Uitvoering werkzaamheden: start eind 2020 / begin 2021. Oplevering juli 2021.

Meer informatie of vragen

Deze pagina wordt aangevuld met meer informatie zodra deze voor handen is. Ook vindt u onderaan deze publicatie relevante documenten terug. Heeft u een aanvullende vraag of opmerking? Neem dan contact op met de heer P. Moonen van de gemeente Gulpen-Wittem. Dat kan telefonisch door te bellen naar 14 043 of per mail: info@gulpen-wittem.nl. Het centrumplan Gulpen fase 2 wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Provincie Limburg.

Documenten

Vernieuwing N595 tussen Wittem en Wijlre

De Provincie Limburg wil samen met de gemeente Gulpen-Wittem de N595 tussen Wittem en Wijlre vernieuwen.

De indeling van de weg wordt veranderd. Daarmee wordt de weg veiliger, ook voor fietsers. De provinciale weg N595 loopt vanaf Valkenburg via Wijlre naar Wittem en vormt de verbinding tussen de A79 en de N278. De weg vervult een gebiedsontsluitende functie. Het weggedeelte tussen Wijlre en Wittem (de Wittemer Allee) is smal, bomen staan dicht op de weg en er ontbreekt een veilige fietsverbinding.

Ga voor meer informatie naar de website van de Provincie Limburg

Vernieuwing N598 De Hut - De Plank

De Provincie Limburg gaat de N598 van de Hut naar de Plank vernieuwen.

De belangrijkste onderdelen van de vernieuwing zijn:

 • rotondes aanleggen bij de Hut en Hoogcruts
 • een voorsorteerstrook maken om linksaf te kunnen slaan bij de Brede Hoolstraat
 • het kruispunt bij de Reijmerstokkerdorpsstraat verbeteren
 • fietspaden vervangen en aanleggen.


Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Limburg.

Project Stokhem

Ons karakteristiek Stokhem

Asfaltweg in Stokhem

De wegen in de kern Stokhem zijn toe aan groot onderhoud. Tevens wordt het oppervlaktewater (regenwater) zo veel mogelijk afgekoppeld van het vuilwaterriool. Deze werkzaamheden waren oorspronkelijk gepland in 2019. Op 5 maart 2018 werd door een grote afvaardiging van de kern Stokhem een dorpsplan gepresenteerd aan de gemeente Gulpen-Wittem. Het dorpsplan geeft de problematiek in Stokhem weer en stelt tevens wensen en oplossingsmogelijkheden voor.

De aangedragen knelpunten/wensen hebben betrekking op de verkeersveiligheid (gevaarlijke kruisingen, te hoge snelheid, geen of smalle loopstroken), riolering (stankoverlast en terugstromend rioolwater tot in woning bij extreme buien), wateroverlast bij extreme buien, parkeeroverlast en zachte bermen buiten de bebouwde kom, overlast bij oprijden inrit t.g.v. molgoot, wens om speelvoorzieningen voor kinderen, wens om karakteristieke uitstraling Stokhem te versterken met de juiste materiaalkeuzes zoals natuursteen en straatbaksteen, wens om antieke verlichting in heel Stokhem aan te brengen en wens om wegprofiel aan te passen in omgekeerd dakprofiel.

De wensen en knelpunten zijn intern beoordeeld uitgewerkt in een drietal varianten. In de uitwerking van de varianten is rekening gehouden met bovenstaande punten. De varianten zijn op 1 juli 2019 gepresenteerd aan de buurtvereniging en een afvaardiging van de inwoners van Stokhem. De gemeenteraad heeft extra krediet ter beschikking gesteld, waardoor de plannen tot uitvoering gebracht kunnen worden. De inwoners van Stokhem hebben een variant gekozen die nu verder uitgewerkt kan worden. Op 13 februari 2020 is het definitieve schetsontwerp en de stand van zaken gepresenteerd aan heel Stokhem en Beertsenhoven.

Naar aanleiding van de wateroverlast is het ontwerp aangepast op verzoek van vele bewoners en in overleg met Waterschap. Op het gedeelte ter hoogte van de huisnummers 73-58 komt een goot in het midden van de rijweg waardoor het regenwater in extreme situaties over de weg zal lopen, en minder snel overlast in de woningen zal veroorzaken. De bestekuitwerking is afgerond en in onderstaande documenten zijn de uitvoeringstekeningen toegevoegd. Medio Juli 2020 wordt het werk aanbesteed en de geplande start is voorzien in september 2020. Voor de daadwerkelijke start worden de inwoners geïnformeerd door de aannemer en gemeente.

Informatie over de uitvoering van het project door Bloem Infra.

Globale planning

 • Besteksuitwerking Q1-Q2 2020. Aanbesteding juli 2020.
 • Voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken Q1-Q2-2020
 • Uitvoering Q3 2020 – Q2 2021

Fietsverbinding Heuvelland-Parkstad

Aanleg fietspaden en regenwaterbuffers tussen Wijlre-Ubachsberg-Heerlen

fietspad Wijlre Ubachsberg Heerlen

De Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg, tussen Ubachsberg en Wijlre, ook wel de Ruilverkavelingsweg genoemd, en de Daelsweg tussen Ubachsberg en Heerlen zijn al jaren intensief gebruikte verbindingen tussen Heuvelland en Parkstad, door zowel auto-, fiets- en landbouwverkeer. Beide wegen kennen knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid en hebben onderhoud nodig.  De vraag is hoe we deze wegen in de toekomst het beste kunnen inrichten. Belangrijk daarbij is om de verkeersveiligheid te verbeteren en daar waar mogelijk andere doelen te realiseren, zoals het beperken van wateroverlast en het realiseren van een aantrekkelijk fietsnetwerk. Vanuit die gedachte is dit project met meerdere partijen ontstaan, waaronder het Waterschap Limburg. Een integrale aanpak zorgt ervoor dat de omgeving niet meerdere malen belast wordt met meerdere projecten in hetzelfde gebied.

Ga voor meer informatie naar de projectpagina van de gemeente Voerendaal

Werkzaamheden WML waterleiding(en) Nijswiller

De firma van Geleuken start in opdracht van WML op 21 januari 2021 met het vernieuwen van de waterleidingen. Het werk gaat ongeveer 12 weken duren. 

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit twee verschillende delen; aanleggen van een nieuwe hoofdleiding en het (gedeeltelijk) vernieuwen van de waterleiding naar uw huis (ook wel huisaansluiting genoemd). In beide gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en herstellen van de bestrating en/of aanplanting. Check voor meer informatie www.wml.nl/nieuwewaterleiding.

Afspraak huisaansluiting

Als we de huisaansluiting gaan vervangen, hebben we toegang tot uw woning nodig. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, moet er iemand thuis zijn. Daarom nemen de monteurs, die in onze opdracht de werkzaamheden uitvoeren, contact met u op om een afspraak te maken. Dan weet u precies wanneer uw huisaansluiting aan de beurt is en kunt u uw planning van de dag hierop afstemmen.

Beperken van de overlast

Tijdens de werkzaamheden blijft de toegang tot uw woning gegarandeerd. Wij streven ernaar de sleuven zo snel mogelijk te dichten en de bestrating te herstellen. Indien uw auto(s) in een garage, op een oprit of parkeerstrook staat(n), adviseren wij u deze vóór 07.30 uur te verplaatsen. Dit geldt uiteraard alleen in de buurt van de werkstrook.

Advies bij troebel water

Het is mogelijk dat de waterlevering tijdelijk wordt onderbroken. Wij informeren u hierover tijdig, mits zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Het drinkwater kan tijdens en na de werkzaamheden troebel zijn. Dit water is geschikt voor consumptie. Ons advies is om uw kraan te laten lopen totdat het water weer helder is. Gedurende deze periode raden wij aan om apparaten, zoals (af-)wasmachine, niet te gebruiken.

WML info-service

Op de website www.wml.nl/werkzaamheden staan alle actuele storingen en werkzaamheden vermeld. Als er iets wijzigt in de situatie wordt dit op deze pagina vermeld. Om op de hoogte te blijven, kunt u zich ook aanmelden voor updates. Dit kunt u doen door uw mobiele telefoonnummer of e-mailadres achter te laten in het informatiescherm van het desbetreffende item. U krijgt van ons bericht als er iets verandert.

Contact

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de Klantenservice van WML via telefoonnummer 043 30 90 9 09.

Onderhoudswerkzaamheden Reijmerstokkerdorpsstraat

Tijdens de levensduur van een weg zijn een aantal maatregelen bepaald. Deze maatregelen zijn nodig om de weg op een duurzame wijze in goede conditie te houden. Momenteel zijn in de Reijmerstokkerdorpsstraat onderhoudswerkzaamheden rehabilitatie klein aan de orde. Rehabilitatie klein bestaat voornamelijk uit een nieuwe asfalttoplaag met waar nodig reparatievakken en het plaatselijk herstraten van trottoirs. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn tot stand gekomen door de toestand van de weg in combinatie met de ouderdom van de weg. Aanvullend wordt het hemelwater van de rijbaan afgekoppeld van het vuilwaterriool en aangesloten op het hemelwaterriool. Dit geldt voor de Reijmerstokkerdorpsstraat tussen de Brede Hoolstraat en het aangrenzend gedeelte van Putveld. Met het afkop-pelen van het regenwater geven wij invulling aan de Kader Richtlijn Water doelstellingen. Dit is Europese wetgeving.

Inspraak

De geplande onderhoudswerkzaamheden maken deel uit van het door de gemeenteraad vastgesteld uitvoeringsprogramma. Omdat het onderhoud rehabilitatie klein betreft en dit gericht is op de in stand houding van de weg is er momenteel weinig ruimte voor inspraak. Wel is medio juni 2019 de werkgroep van het kernoverleg geïnformeerd dat de Reijmerstokkerdorpsstraat in de onderhoudsplanning van wegen 2020 opgenomen is. Destijds is gevraagd om de aanliggende onverharde parkeerplaats aan te pakken. Dit wordt momenteel in een apart traject opgepakt. 

Verkeer

In het kader van het uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan worden alle wegen in de gemeente Gulpen-Wittem verkeerskundig geïnventariseerd en voorzien van een verkeerskundig wensbeeld. Aan de hand van een risicoscan/veiligheidsscan ontstaat er een prioritering van de wegen die aangepast moeten worden om te voldoen aan het verkeerskundig wensbeeld.

Aangezien nu slechts een deel van de Reijmerstokkerdorpsstraat voor onderhoud in aanmerking komt, ligt het niet voor de hand om vooruitlopend op de inventarisatie al verkeerskundige maatregelen te nemen. Het onderhoud richt zich op de instandhouding van een deel van de weg. Dit heeft echter geen invloed op eventuele verkeerskundige maatregelen op een latere termijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verlaging van de snelheid. Om op voorhand een deel van de Reijmerstokkerdorpsstraat anders in te richten komt de uniformiteit van het wegbeeld van Reijmerstokkerdorpsstraat in zijn geheel, en daarmee de verkeersveiligheid, niet ten goede.

Bij verkeerskundige maatregelen worden naast bewoners ook overige stakeholders, zoals hulpdiensten, het openbaar vervoer en agrariërs betrokken. Bij eventuele maatregelen moet rekening worden gehouden met gevolgen van het aanpassen van bijvoorbeeld de maximale snelheid, voorrangsaanduidingen, verkeersmaatregelen en dergelijke.

Uitvoering

De start van de onderhoudswerkzaamheden staat gepland op 31 mei as. Uitvoerende aannemer is BLM Wegenbouw bv. De werkzaamheden worden in verschillende fasen achtereenvolgend uitgevoerd.

Fase 1 A) week 22

Werkzaamheden kruising Reijmerstokkerdorpstraat en de Brede Hoolstraat.
Doorgaand verkeer via Reijmerstokkerdorpstraat is nog mogelijk.

Fase 1 B) week 23 t/m week 28
Werkzaamheden Reijmerstokkerdorpstraat vanaf Brede Hoolstraat t/m Putveld
Doorgaand verkeer via Reijmerstokkerdorpstraat is niet mogelijk meer mogelijk, er wordt een omleidingsroute ingesteld.

Fase 2) week 27 t/m week 31
Werkzaamheden Reijmerstokkerdorpstraat vanaf Putveld tot aan de provincialeweg N598.
Doorgaand verkeer Reijmerstokkerdorpstraat is niet mogelijk, er wordt een omleidingsroute ingesteld.
 

De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:

- Opbreken bestaande verharding
- Bestratingswerkzaamheden
- Asfalteringswerkzaamheden
- Aanbrengen riolering t.b.v. afvoeren hemelwater fase 1.

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt er wel nog een bouwkundige vooropname (oftewel een ‘momentopname’) van uw pand gemaakt. Het doel hiervan is om de staat van de panden van omwonenden in kaart te brengen. Vermeer Expertise neemt contact met u op om een afspraak in te plan-nen.

Hinder

In verband met de werkzaamheden verzoeken wij u, namens de aannemer, vanaf 31 mei 2021 rekening te houden dat gedurende de werkzaamheden op enkele momenten uw inrit tijdelijk niet bereikbaar is. U wordt hierover tijdig geïnformeerd door onze uitvoerder. Te voet is uw woning te allen tijde bereikbaar. Voor het doorgaand verkeer zal een omleiding worden ingesteld. Door de aanwezigheid van machines en vrachtauto’s kan enige hinder ontstaan. We zullen er alles aan doen om deze hinder tot een minimum te beperken. De aannemer zal u assisteren om uw huisvuil, op de dagen van inzameling, bereikbaar te maken de vuilophaaldienst.

Bij eventuele calamiteiten en/of vragen over de uitvoering van de werkzaamheden uwerzijds kunt u zich wenden tot de aannemer BLM, de heer Jeroen Maas, bereikbaar op 06-28299296.

Werkzaamheden Kleinveldjesweg Wijlre

In opdracht van de gemeente start BLM Wegenbouw vanaf 21 juni 2021 met werkzaamheden aan de Kleinveldjesweg.

De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:
- Opbreken bestaande oude verharding
- Aanbrengen nieuwe verharding
De werkzaamheden duren ongeveer 2 weken.

In verband met de werkzaamheden verzoeken wij u er vanaf 21 juni 2021 rekening mee te houden dat gedurende de werkzaamheden de Kleinveldjesweg tijdelijk niet bereikbaar is. Door o.a. de aanwezigheid van machines en vrachtauto’s kan enige overlast ontstaan, ook op de Leienhuisweg.

Contact

Neem bij eventuele calamiteiten en/of vragen contact op met de heer Jeroen Maas, bereikbaar op 06-28299296.

Werkzaamheden Kuttingerweg Terziet

In opdracht van de gemeente start BML Wegenbouw na de bouwvakvakantie 2021 met werkzaamheden aan de Kuttingerweg.

De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:
- Opbreken bestaande verharding
- Aanbrengen riolering t.b.v. afvoeren hemelwater
- Aanbrengen nieuwe verharding
De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken.

Voordat de werkzaamheden van start gaat wordt er een bouwkundige vooropname (oftewel een ‘momentopname’) van uw pand  gemaakt. Het doel hiervan is om de staat van de panden van omwonenden in kaart te brengen. Vermeer Expertise zal, in opdracht van BLM Wegenbouw, contact met u opnemen om een afspraak in te plannen.

Te voet is uw woning altijd bereikbaar. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Terzieterweg en Smidsberg. Lokaal verkeer kan via Smidsberg de Kuttingerweg bereiken. Daarnaast zal een grotere omleiding via Belgïe plaatsvinden.

Door o.a. de aanwezigheid van machines en vrachtauto’s kan enige overlast ontstaan. We zullen er alles aan doen om deze overlast tot een minimum te beperken. Verder zullen we u assisteren om uw huisvuil op de dagen van inzameling op een bereikbaar punt neer te zetten voor de vuilophaaldienst.

Contact

Neem bij calamiteiten en/of vragen contact op met de heer Jeroen Maas, bereikbaar op 06-28299296.

Werkzaamheden Teventweg Partij

In opdracht van de gemeente start BML Wegenbouw vanaf 28 juni 2021 met werkzaamheden aan de Teventweg.

De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:
- Opbreken bestaande verharding
- Aanbrengen riolering t.b.v. afvoeren hemelwater
- Aanbrengen nieuwe verharding

De werkzaamheden duren ongeveer 5 weken.

Voordat de werkzaamheden van start gaat wordt er een bouwkundige vooropname (oftewel een ‘momentopname’) van uw pand  gemaakt. Het doel hiervan is om de staat van de panden van omwonenden in kaart te brengen. Vermeer Expertise zal, in opdracht van BML Wegenbouw, contact met u opnemen om een afspraak in te plannen

In verband met de werkzaamheden verzoeken wij u op 28 juni 2021 vóór 7.00 uur ’s morgens uw auto ergens anders te parkeren. Een mogelijkheid hiervoor is op de parkeerplaats aan de Oude Heirbaan. Tevens dient u er rekening mee te houden dat uw straat ook na genoemde werktijden mogelijkerwijs niet met de auto bereden kan worden in verband met uitgevoerde werkzaamheden.
Te voet is uw woning altijd bereikbaar.

Door o.a. de aanwezigheid van machines en vrachtauto’s kan enige overlast ontstaan. We zullen er alles aan doen om deze overlast tot een minimum te beperken. Verder zullen we u assisteren om uw huisvuil op de dagen van inzameling op een bereikbaar punt neer te zetten voor de vuilophaaldienst.

Contact

Neem bij calamiteiten en/of vragen contact op met de heer Jeroen Maas, bereikbaar op 06-28299296.

Kolkenreiniging

In week 24 (14 juni) en 25 (21 juni) start de gemeente Gulpen Wittem met het reinigen van alle kolken. Kolken zijn de putjes langs de weg die het regenwater afvoeren.

Reinigen

Het reinigen bestaat uit het opzuigen van het grove vuil en water uit de kolk. Dit opgezogen mengsel van vuil en water brengt de kolkenzuiger naar de afvalverwerkingsinstallatie waar het verder wordt verwerkt. Wij verzoeken u om bij het parkeren rekening te houden met de kolken onder uw voertuig.

Ongemak

Als de kolkenzuiger aan de zijkant van de weg stilstaat en bezig is, kan voor de andere weggebruikers even ruimtegebrek ontstaan. Hiervoor vragen wij uw begrip. Let ook goed op bij het passeren van de kolkenzuiger.

Planning

De werkzaamheden duren gemiddeld 1 tot 2 weken.

Gebied 1 Reymerstok: 1 week
Gebied 2 Mechelen: 1 week
Gebied 3 Wijlre: 1 week
Gebied 4 Wittem: 1 week
Gebied 5 Gulpen: 2 weken
Gebeid 6 Wahlwiller/ Nijswiller: 1 week

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken