Werk aan de weg, werk aan projecten

Hier vindt u een overzicht van actuele bouwplannen en -projecten en weg- en rioleringswerkzaamheden.

Onderhoud veldwegen en bermen

Gulpen-Wittem telt ongeveer 110 km aan veldwegen. Een veldweg hoeft niet in een perfecte staat te zijn. Een veldweg zonder gaten nodigt uit voor sluipverkeer. Echter moeten onveilige situaties worden voorkomen.

Het doel van het onderhoud is om onze veldwegen goed te onderhouden en toegankelijk/bereikbaar te houden voor fietsers, wandelaars en landbouwverkeer ( en een enkele keer ook voor woonverkeer) , waarbij civieltechnische en milieutechnische voorwaarden in acht genomen dienen te worden.

Gepland groot onderhoud in 2023

 • Oude Maastrichterweg (Putsteeg) Gulpen - gereed
 • Kromhagerweg Eys - gereed
 • Karstraat Eys - gereed
 • Struchterweg Ingber - gereed
 • Groenendalsbergweg - gereed

Klein onderhoud (vullen van gaten) op diverse locaties.

Overzichtstekening veldwegen en bermen

Vervangen brug Kromhagerweg Eys

Het betonnen brugdek is in een slechte staat. Dit is een toegangsweg voor het achterliggende agrarisch bedrijf ( zwaar transport). Voorlopig is hier een gewichtsbeperking opgelegd. De werkvoorbereiding is opgestart in 2022 en loopt door in 2024. Na het verkrijgen van vergunningen/toestemmingen en bij voldoende budget kan dit uitgevoerd worden.

brug in Eys, wegwerkzaamheden

Beheer en onderhoud civiele kunstwerken

Gulpen-Wittem heeft ca. 160 kunstwerken in beheer en onderhoud. Daarnaast zijn er ook kunstwerken in beheer van de Provincie, Waterschap Limburg en van particulieren. Naar aanleiding van onderzoek en inspecties wordt een onderhoudsprogramma opgesteld. Dit onderhoud varieert van het vervangen/repareren of schilderen van een leuning tot het compleet vervangen van een brugdek.

Herstel uitspoelingen civiele kunstwerken

Door de wateroverlast in 2021 zijn bij diverse kunstwerken uitspoelingen geconstateerd. Het gaat om de kunstwerken in de Bornbergerweg Nijswiller

 • Ireneweg Nijswiller
 • Schulsbergweg Nijswiller
 • Slenakerweg Billinghuizen (Karsveld)
 • Botterweck Wahlwiller

Waterhuishouding Beversbergweg Gulpen

In 2024 en 2025 wordt de waterhuishouding aan de Beversbergweg in Gulpen onderhouden en geoptimaliseerd. 

Dit project wordt samen met de reconstructie 'Koningin Julianastraat e.o. Gulpen' opgepakt. De werkvoorbereiding start in 2023. 

Plattegrond werkzaamheden

Koningin Julianastraat e.o. Gulpen

Op dit moment wordt de gas- en waterleiding vervangen. In 2024/2025 vindt er een rioolconstructie plaats. De werkvoorbereiding en overleg met bewoners start in 2023. 

Bouwtekening wegconstructie

Toegangsweg Wezelderweg Eys

In overeenstemming met bewoners is een ontwerp opgesteld. Enexis en WML moeten haar leidingen vervangen en daarna kan de gemeente de riolering vervangen en een regenwaterriool aanleggen. Daarna wordt de verharding vervangen. Geplande uitvoering eind 2023.

Parkeerplaats Wahlwiller

Naar aanleiding van de bewonersavond in november 2022 zijn de opmerkingen/aandachtspunten beoordeeld en grotendeels verwerkt in het definitieve ontwerp. Dit wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Schetsontwerp parkeerplaats Wahlwiller

Parkeervakken met bestrating en met asfalt

Bewonersbrief werkzaamheden parkeerplaats Wahlwiller 24 juli 2023 (PDF, 338.3 kB)

Aanpak wateroverlast Meester Beukenweg en Burg. Pappersweg Mechelen

De gemeente gaat in 2023 en 2024 een regenwaterriool aanleggen in de Gonthofweg en een gedeelte van de Burgemeester Pappersweg in Mechelen. Bovendien gaan we openbare verhardingen afkoppelen, waarbij vuilwater en hemelwater van elkaar worden gescheiden. Dit is een belangrijke maatregel om het gemeentelijke rioolstelsel klaar te maken voor de toekomst. Door klimaatverandering neemt het aantal zware buien toe. Dit leidt steeds vaker tot problemen. Het scheiden van het vuilwater en hemelwater zorgt ervoor dat het regenwater beter afgevoerd kan worden en het riool niet overbelast raakt. Bovendien gaat het schone regenwater niet meer onnodig naar de zuiveringsinstallatie.

Aangezien de straat hiervoor moet worden opengebroken, is dit een goed moment om ook de bovengrondse inrichting, zoals verharding en beplanting, te vernieuwen.

Planning

Start uitvoering is gepland eind 2023.

Hoe het project verder verloopt leest u op de website van Plangroep Heggen.

Overzicht werkzaamheden Mechelen

Overzichtsschets werkzaamheden Mechelen

Vervangen van gas- en waterleidingen in de Koningin Julianastraat e.o. in Gulpen

Op maandag 19 september is Enexis gestart met werkzaamheden vanaf kruising Kiebeukel/Koningin Julianastraat richting Prinses Christinastraat. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de bodemgesteldheid duren de werkzaamheden ongeveer 18 weken.

De aannemer zal het trottoir opengraven, leidingen leggen, sleuf verdichten en weer bestraten. Woningen zijn tijdens de werkzaamheden toegankelijk via loopschotten. Tijdens het vervangen van de gasleiding zullen ook de huisaansluitingen overgezet worden van de oude op de nieuwe leiding.

Te verwachten overlast en werktijden

Om de leiding te vervangen zal gegraven moeten worden. Hierdoor kan enige geluids- en trillingoverlast ontstaan. Ook kan door modder de stoep/straat vervuild raken. We zullen indien nodig de vervuilde locaties laten schoonmaken.

Daarnaast kan vanwege de werkzaamheden de toegang tot de straat tijdelijk afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Veiligheidsvoorschriften maken ongehinderde toegang namelijk niet altijd mogelijk. De aannemer streeft ernaar om de toegang zo snel mogelijk weer vrij te geven. De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door BAM Energie & Water. Werktijden zijn van 07:30u tot 16:15 uur.

Parkeerverbod tijdens de werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden van 07:30 uur tot 16:15 uur wordt een parkeerverbod rondom de werklocatie ingesteld. Er mogen dan geen voertuigen in de straat geparkeerd worden ter hoogte van de werkzaamheden.

Contactpersoon aannemer

Uitvoerder namens BAM Infra Energie & Water is dhr. R.Heffels. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-15885512 . U kunt hem benaderen voor aanvullende informatie, vragen, aan- en/of opmerkingen.

Onderhoudswerkzaamheden wegen 2023

In het voorjaar start in de gemeente Gulpen-Wittem de uitvoering van Groot Onderhoud wegen 2023. Voordat de werkzaamheden daadwerkelijk starten, worden bewoners geïnformeerd via een brief.

Het gaat vooral om het vervangen van asfaltverhardingen. Het vervangen gebeurt door het frezen van de bestaande asfaltverharding en het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt. Ook wordt op verschillende plaatsen een oppervlaktebehandeling (slijtlaag) aangebracht die de levensduur van de rijbaan verlengt. Het herstraten van diverse verhardingen, zoals stoeptegels en betonstraatstenen, wordt waar nodig gecombineerd met het asfaltonderhoud.

Gepland groot onderhoud 2023

Omdat niet alles tegelijk opgeknapt kan worden, gebeurt dat in deze volgorde:

1. Werk aan de weg in de dorpen
2. Werk aan verbindingswegen
3. Werk aan de weg in het buitengebied

Slenaken:

 • Waterstraat: asfalt vervangen door klinkers - week 34 t/m 36
 • Schilbergerweg en Kerkdel: asfaltonderhoud - gereed

Nijswiller:

 • Gedeelte Schulsbergweg (buiten bebouwde kom): asfaltonderhoud + slijtlaag - week 36
 • Parkeerplaats sv Nijswiller (asfaltonderhoud + slijtlaag) - gereed
 • Hofstraat: gedeelte herstraten en gedeelte vervangen klinkers - gereed
 • Op d’r Welsch: asfalt vervangen door klinkers - gereed

Wijlre:

 • Gedeelte Keizer Willempad: asfaltonderhoud + slijtlaag - gereed
 • Gedeelte Tienbundersweg: asfaltonderhoud + plaatselijk herstraten - gereed
 • Jan van Houtemstraat + zijwegen: asfaltonderhoud + plaatselijk herstraten - gereed

Eyserheide:

 • Eyserheid binnen bebouwde kom: asfaltonderhoud + plaatselijk herstraten - week 35 t/m 38

Epen:

 • Heerstraat/ Wilhelminastraat/ Bovenpad: asfaltonderhoud - week 38

Heijenrath:

 • Kruising Vaarzegel-Landsraderweg en ged. Landsraderweg: asfaltonderhoud - gereed

Landsrade-Crapoel:

 • Aubelsweg: plaatselijk asfaltherstel

Mechelen en Malleziep:

 • Gedeelte volledig en gedeelte plaatselijk herstraten - gereed

Euverem:

 • Oude Luikerweg: plaatselijk asfaltherstel - week 37
 • Slenakerweg nabij vakantiepark: plaatselijk asfaltherstel - week 37

Gulpen:

 • Aardakker-Sleedoorn: asfaltonderhoud en plaatselijk herstraten - gereed

Gepland klein houd 2023:

 • Klinkers vervangen door asfalt
 • Kleine asfaltreparaties (gaten in rijweg)

Contact

Neem voor opmerkingen, suggesties en klachten contact op met projectleider Leon Dautzenberg via e-mailadres: L.Dautzenberg@abzinfra.nl of telefoonnummer 06-46082121. Of met toezichthouder Chretien Merk via telefoonnummer 06- 15460554.

Plaatsing laadpalen voor elektrische voertuigen

Gemeente Gulpen-Wittem stimuleert het rijden met elektrische voertuigen. Daarom plaatst de gemeente de komende 10 jaar 150 laadpalen (300 publieke laadpunten). Dat gebeurt in fases. In 2022 worden 10 laadpalen geplaatst (20 laadpunten) op daarvoor gereserveerde parkeerplaatsen.

Locaties laadpalen

 1. Laadpaal ID 1729-51: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Witteweg 1, 6271 CE Gulpen
 2. Laadpaal ID 1729-52: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Willem Vliegenstraat 14, 6271 DA Gulpen
 3. Laadpaal ID 1729-53: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Oude Maastrichterweg 13, 6271 EA Gulpen
 4. Laadpaal ID 1729-57: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Cobbejennegats 1, 6271 BC Gulpen
 5. Laadpaal ID 1729-58: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Schoolstraat 5, 6271 JD Gulpen
 6. Laadpaal ID 1729-66: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Looiersplein 3, 6271 HD Gulpen
 7. Laadpaal ID 1729-67: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Burgemeester van Laarstraat 38, 6321 CW Wijlre
 8. Laadpaal ID 1729-78: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de De Goerschenweg 2, 6281 CH Mechelen
 9. Laadpaal ID 1729-102: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Mesweg 6, 6287 BH Eys
 10. Laadpaal ID 1729-110: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Lijsterstraat 1, 6287 BA Eys.

Voor de uitvoering heeft de gemeente een contract afgesloten met Vattenfall. Er zijn veel ontwikkelingen die de komende jaren invloed hebben op de verdere ontwikkeling van elektrisch rijden en laadinfrastructuur. Daarom gebeurt de plaatsing van laadpalen in fases. Hierbij bekijkt de gemeente steeds naar de laadbehoefte van dat moment.

Plaatsingsleidraad

Om de uitrol goed te laten verlopen, is er een plaatsingsleidraad. Met deze leidraad is per wijk bepaald waar mogelijkheden zijn voor parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen. Heeft u interesse in het plaatsingsbeleid? Stuur dan een mail naar samengroen@gulpen-wittem.nl. Dan ontvangt u de leidraad.

Reconstructie Mesweg – Mr.Dr. Froweinweg Eys

Alle actuele informatie over het project, zoals de planning, wegafsluitingen en omleidingen vindt u op de website van aannemer Wegenbouw Kurvers.

Vernieuwing N595 tussen Wittem en Wijlre

De Provincie Limburg wil samen met de gemeente Gulpen-Wittem de N595 tussen Wittem en Wijlre vernieuwen.

De indeling van de weg wordt veranderd. Daarmee wordt de weg veiliger, ook voor fietsers. De provinciale weg N595 loopt vanaf Valkenburg via Wijlre naar Wittem en vormt de verbinding tussen de A79 en de N278. De weg vervult een gebiedsontsluitende functie. Het weggedeelte tussen Wijlre en Wittem (de Wittemer Allee) is smal, bomen staan dicht op de weg en er ontbreekt een veilige fietsverbinding.

Uitnodiging | Informatiebijeenkomst N595 Wittemer Allee

Augustus 2023: De afgelopen tijd stond in het teken van het afsluiten van de haalbaarheidsfase en de start van de planvormingsfase van het project. Een ingenieursbureau voerde verder onderzoek uit en stelde het schetsontwerp naar aanleiding van verscheidene zienswijzen bij. Binnenkort wordt het ontwerpbestemmingsplan van Wittemer Allee in procedure gebracht. Ook is er een definitief schetsontwerp klaar. Dit delen wij graag met u.

Informatiebijeenkomst 21 september

Op donderdag 21 september organiseert het projectteam (Gemeente Gulpen-Wittem en Provincie Limburg) een informatiebijeenkomst voor alle geïnteresseerden. De bijeenkomst is in de kloosterbibliotheek van Kloostertuin Wittem (Wittemer Allee 32). U kunt binnenlopen tussen 17.00 en 19.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt onder andere het meest recente ontwerp en de planning van het project voor de komende tijd gedeeld. Ook wordt het bestemmingsplan toegelicht en is er ruimte om vragen te stellen.

Aanmelden

Omdat het projectteam graag vooraf inzicht wil hebben in het aantal deelnemers aan deze informatiebijeenkomst dienen geïnteresseerden zich vooraf aan te melden. Wilt u zich aanmelden? Stuur dan een mail naar n595wittemerallee@prvlimburg.nl. Let op: aanmelden kan tot en met dinsdag 19 september!

Ga voor meer informatie naar de website van de Provincie Limburg

Reconstructie N598 met vrijliggend fietspad

De Provincie Limburg gaat in 2023 en 2023 de N598 van de Hut naar de Plank vernieuwen. 

De belangrijkste onderdelen van de vernieuwing zijn:

 • rotondes aanleggen bij de Hut en Hoogcruts
 • een voorsorteerstrook maken om linksaf te kunnen slaan bij de Brede Hoolstraat
 • reconstructie Rijksweg 
 • aanleg vrijliggend fietspad


Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Limburg.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken