Werk aan de weg, werk aan projecten

Hier vindt u een overzicht van actuele bouwplannen en -projecten en weg- en rioleringswerkzaamheden.

Asfaltwerkzaamheden Groeneweg en zijwegen 

We starten op 15 juni 2020. We verwachten dat onze werkzaamheden gereed zijn op 15 juli 2020, mits we geen hinder ondervinden van de weersomstandigheden.

Wij pakken de werkzaamheden gefaseerd aan, namelijk:
- Fase 1: Start werk op 15 juni 2020, einde werk op 24 juni 2020.
- Fase 2: Start werk op 25 juni 2020, einde werk op 6 juli 2020.
- Fase 3: Start werk op 7 juli 2020, einde werk op 15 juli 2020.

Asfaltonderhoud Dr. Ackensweg, Kerkesleutel en Akelei

We beginnen op 25 mei en verwachten dat het werk eind juni klaar is. Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. Daarom hebben we het werk opgesplitst in 2 fases. Van 25 mei t/m 5 juni werken we aan de Dr. Ackensweg en de Kerkesleutel. Van 8 t/m 26 juni werken we aan de Akelei.

Werkzaamheden waterleiding Oude Heirbaan / Teventweg Partij

In de week van maandag 25 mei 2020 start de firma Van Geleuken in opdracht van WML met werkzaamheden aan het waterleidingnet. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een nieuwe hoofdleiding voor water. Tijdens de werkzaamheden hebben omwonenden tijdelijk geen water. Zij worden vooraf hierover geïnformeerd.

Wegwerkzaamheden Oude Heirbaan Partij

Op dinsdag 2 juni start BLM Wegenbouw met de herinrichting van de Oude Heirbaan ter hoogte van gemeenschapshuis A ge Wienhoes. Door deze werkzaamheden is de Oude Heirbaan voor doorgaand verkeer gestremd. Volgens planning zullen de werkzaamheden t/m vrijdag 5 juni duren.

Asfaltonderhoud N278 Wittem

Op donderdag 28 mei en vrijdag 29 mei voert KWS Infra Eindhoven asfaltonderhoud uit aan de N278 op de kruising met de Wittemerallee en de Partijerweg. Het verkeer op de N278 kan de werkzaamheden altijd passeren. De aansluiting met de Partijerweg is tijdens de ochtenduren afgesloten. Verkeer wordt door een kleine omleiding via de Capucijnenweg omgeleid.

Asfaltwerkzaamheden aan de Rodestraat

We starten met de voorbereiding op maandag 25 mei en de werkzaamheden duren tot en met woensdag 3 juni. Op dinsdag 2 en woensdag 3 juni brengen we het asfalt aan. Uiteraard proberen we de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden zijn de woningen met auto niet bereikbaar. Wij vragen u, uw auto op maandag 25 mei vóór 7:00 in een van de omliggende straten te parkeren.
De bewoners van de Hub Ortmansstraat en Julemontstraat kunnen de wijk verlaten door linksaf de Rodestraat in te rijden en hierna via de van Cosselaer- of van Pallantstraat hun weg te vervolgen.

Groot onderhoud aan de Rodestraat en een deel van de Van Pallantstraat

We starten op 7 mei met de voorbereiding en de werkzaamheden duren tot en met 20 mei. Op 20 mei wordt het asfalt aangebracht. Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. Let op: Tijdens deze werkzaamheden zijn de woningen met auto niet bereikbaar. Wij vverzoeken u om uw auto in de omliggende straten waar geen werkzaamheden worden uitgevoerd te parkeren.
Tijdens de werkzaamheden kunt u de afvalcontainers zoals gebruikelijk gewoon aan de straat zetten. Wij zorgen dat ze bereikbaar zijn voor de vuilophaaldienst en zetten ze ook terug.

Asfaltonderhoud Rode Kruisweg

We beginnen op 1 mei 2020. En we verwachten dat het werk af is op 8 mei 2020. Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen  bereikbaar. Maar we vragen u wel om uw auto buiten ons werkgebied in de omliggende straten te parkeren.

Asfalteren Mechelbeeklaan

De werkzaamheden aan beginnen op vrijdag 1 mei 2020. Ook hier wordt eerst slechts 3 cm van de bestaande asfaltverharding verwijderd, waardoor de woningen in het weekend gewoon bereikbaar zijn. Vanaf woensdag 6 mei hervatten wij de werkzaamheden. Wij hebben bewoners gevraagd om hun auto op woensdag 6 mei voor 7:00 uur buiten het werkvak te parkeren. We verwachten dat het werk klaar is op vrijdag 8 mei 2020 aan het einde van de dag.

Heeft u vragen? Bel dan met de gemeente op 14043.

Asfalteren Burggraverhof

De werkzaamheden beginnen op vrijdag 1 mei 2020. We verwijderen slechts 3 cm van de bestaande asfaltverharding, waardoor de woningen in het weekend gewoon bereikbaar zijn. Vanaf woensdag 6 mei hervatten wij onze werkzaamheden. Wij hebben bewoners verzocht om hun auto op woensdag 6 mei voor 7:00 uur buiten het werkvak te parkeren. We verwachten dat het werk klaar is op donderdag 7 mei 2020 aan het einde van de dag.

Heeft u vragen? Bel dan de gemeente via 14043.

Asfalteren Landsraderweg en parkeerplaats brandweer.

De voorbereidende werkzaamheden beginnen op 20 april 2020. De asfalteringswerkzaamheden worden uitgevoerd op 30 april en 1 mei. We verwachten dat het werk midden mei klaar is.

Heeft u vragen? Bel dan de gemeente op 14043.

Wegwerkzaamheden Slenaken; Kerkdelstraat en Anderdelstraat - juni 2020

In juni  2020 gaan we onderhoudswerk doen in de Kerkdelstraat en Anderdelstraat. Het gaat om onderhoudswerk aan asfalt en bestrating. Tegelijkertijd nemen we verkeersmaatregelen omdat bewoners ervaren dat er te hard gereden wordt en het straatbeeld onoverzichtelijk is.

Heeft u vragen hierover? Bel dan de gemeente via tel. 14 043.

Inrichting van het evenemententerrein te Partij, Oude Heirbaan 7-9

In week 15 van 2020 wordt er gestart met de inrichting van het evenemententerrein te Partij, Oude Heirbaan 7-9.
Aannemer is BLM wegenbouw BV.

Bekijk alvast het schetsontwerp (PDF, 13.4 MB).

Rioleringswerkzaamheden Mesweg - Froweinweg in Eys

Bij dit project staan diverse rioleringswerkzaamheden, de aanleg van een transportriool en de herinrichting van de Wittemerweg, Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg centraal.

Het project wordt voorbereid in samenwerking met Plangroep Heggen en dient in het eerste kwartaal van 2021 gereed te zijn voor definitieve gunning aan de aannemer. In de Wittemerweg, Mesweg en gedeelte van de Mr. Dr. Froweinweg wordt de bestaande (transport-)riolering vervangen en een separaat hemelwaterriool aangelegd.

Op woensdag 4 maart 2020 vond in de kantine van Zwart-Wit te Eys een eerste bijeenkomst plaats voor omwonenden en belanghebbenden.
Op basis van de laatste ontwikkelingen omtrent het Corona-virus is de komende bewonersavond geannuleerd. Afhankelijk van de situatie zal de bewonersavond op een later tijdstip worden ingehaald. Hierover wordt op termijn geïnformeerd. Houd onderstaande projectwebsite in de gaten.

Kijk voor alle actuele informatie op de projectwebsite van Plangroep Heggen.

Werkzaamheden waterleiding Haasstad (Stokhem)

Vanaf week 47 (18 november) start WML met de noodzakelijke vernieuwing van de waterleiding in Haasstad (Stokhem). De doorlooptijd van de werkzaamheden neemt circa 4 weken in beslag.

Om de overlast qua bereikbaarheid zoveel als mogelijk te beperken, gaat aannemer Van Geleuken die de werkzaamheden in opdracht van WML uitvoert, de nieuwe leiding aanleggen door middel van een boring onder de rijweg. Ondanks dat de rijweg niet integraal wordt open gefreesd, zal de toegangsweg tot de woningen/percelen tijdelijk geblokkeerd zijn. De apparatuur om de boorgaten te maken neemt de volle wegbreedte in beslag.
Voor fietsen (afstappen) en wandelaars blijft Haasstad bereikbaar.

Heeft u vragen neem dan contact op met Robert Laeven, opzichter hoofdleidingen via mail r.laeven@wml.nl of telefoonnummer 06-21227265.

Werkzaamheden Eys (Mesweg/Mr. Dr. Froweinweg)

Momenteel vinden door WML werkzaamheden plaats aan de Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg. Deze duren tot medio eind mei 2020. De werkzaamheden bestaan uit twee verschillende delen: aanleggen van een nieuwe hoofdleiding en het (gedeeltelijk) vernieuwen van de waterleiding naar de woningen. In beide gevallen bestaan de  werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en herstellen van de bestrating en/of aanplanting.
De bewoners zijn middels een brief hiervan op de hoogte gesteld. We proberen de overlast zoveel als mogelijk te beperken.

Voor meer informatie kunt terecht op www.wml.nl. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan via de afdeling klantenservice WML (043-309 09 09) contact op of rechtstreeks met uitvoerder Bart Van der Elzen +31624880179.

Nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening Gulpen

In april 2017 bereikten de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland (PGMH) en de gemeente Gulpen-Wittem een definitief akkoord over de aankoop van de Toeristenkerk (en het aangrenzende kerkhof) aan de Rosstraat te Gulpen. Dat was het moment, dat de gemeente samen met de samenwerkende verenigingen uit Gulpen, de huidige gebruikers van de Toeristenkerk en PGMH daadwerkelijk kon gaan werken aan het realiseren van de ombouw van de kerk tot een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) voor de kern Gulpen. Een plan, dat al eerder kon rekenen op instemming van de gemeenteraad. Die had middelen beschikbaar gesteld voor de aankoop van de Toeristenkerk, voor de sloop van de bestaande gemeenschapsvoorziening Timpaan, voor de voorlopige herinrichting van de omgeving van de Toeristenkerk en voor de definitieve inrichting van de omgeving van de Toeristenkerk.

Samenwerking

Voor het bouwkundige deel van de ombouw van de Toeristenkerk tot BMV stelde de gemeenteraad 400.000 euro beschikbaar. De Provincie Limburg heeft dit bedrag middels subsidies verdubbeld. Al ruim voor 2017 waren gemeente, PGMH, gebruikers van de Toeristenkerk en de verenigingen uit Gulpen in gesprek over de beheers- en exploitatievorm van nieuwe voorziening die gerealiseerd gaat worden. Er werd ook gekeken naar het Plan van Eisen (PvE) waaraan die voorziening zou moeten voldoen. Die gesprekken hadden tot resultaat, dat PGMH de verantwoording voor beheer en exploitatie op zich nam. Om dat te kunnen doen, hebben zij een nieuwe stichting opgericht. In die stichting hebben naast PGMH ook vertegenwoordigers van verenigingen uit Gulpen en van de huidige gebruikers van de Toeristenkerk zitting. Een belangrijk resultaat was dat er een Plan van Eisen is opgesteld.

Projectgroep

In november 2017 is een projectgroep gevormd (zie foto), die onder leiding staat van de gemeente (projectmanager Wim Herberichs) en waar verder de directievoerder (Math Sprooten van KS Bouwmanagement), vertegenwoordigers van PGMH (o.l.v. voorzitter Henk van Gelderen) en vertegenwoordigers aangewezen door de samenwerkende verenigingen uit Gulpen (de heren Paul Hick en Jan Hacking) deel van uitmaken. Bestuurlijk zijn beide wethouders bij het project betrokken. Piet Franssen vanuit het beleidsterrein accommodaties en Philip Laheij vanuit het beleidsterrein verenigingen en Samen Doen. Deze projectgroep heeft het PvE vervolmaakt, zodat het kan dienen als basisstuk voor de aanbesteding voor de keuze van een architect. Die procedure is inmiddels gestart en zal in februari 2018 worden afgerond. De projectgroep is nadrukkelijk betrokken bij de keuze van de architect op basis van de samen opgemaakte procedure. In maart neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing ten aanzien van de gunning van de architectenwerkzaamheden.

Betrokkenheid omgeving

Afhankelijk van het definitieve nieuwe plan dient het huidige bestemmingplan aangepast te worden. Omwonenden worden hierbij betrokken. Volgens de huidige planning wordt daarna de omgevingsvergunning aangevraagd (vanaf week 23 in 2018). Omwonenden kunnen dan de aanvraag inzien en op deze manier kennisnemen van de definitieve plannen. Via de projectgroep zijn PGMH, de huidige gebruikers en verenigingen uit Gulpen betrokken bij deze planvorming. Verder vindt nu ook al overleg plaats met omwonenden. En dat gebeurt ook met vertegenwoordigers van de horecagelegenheden in Gulpen. Doel van dit laatste is om ondernemers te informeren over de aard en activiteiten van de nieuwe voorziening. De voorziening zet in op de gemeenschap(activiteiten) en zal zeker geen volwaardige horecagelegenheid worden. Bij het verstrekken van informatie hierover is de nieuwe stichting, die het beheer en de exploitatie op zich neemt, nadrukkelijk partij.

Planning

De huidige planning gaat vooralsnog uit van ingebruikname van de nieuwe BMV voor Gulpen per 1 juli 2019. De betrokken verenigingen uit Gulpen zijn via de projectgroep bij de planning betrokken. Zij realiseren zich ook dat onvoorziene zaken natuurlijk kunnen noodzaken tot het aanpassen van die planning.

Verbetering openbare ruimte kern Gulpen

De gemeente Gulpen-Wittem vindt dat de openbare ruimte in de kern Gulpen een opknapbeurt moet krijgen en heeft daarom in oktober 2014 betrokkenen opgeroepen om hierover mee te denken. Tijdens twee inloopmiddagen konden inwoners en ondernemers uit de kern Gulpen kennisnemen van de eerste plannen van de gemeente en verder meepraten over het onderwerp.

In opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem heeft bureau Verbeek de openbare ruimte in de kern Gulpen bekeken. Het gaat hierbij om straatmeubilair, verlichting, terrassen, reclame, bestrating en groen. Ideeën over hoe de kern opgewaardeerd kan worden, zijn door het bureau verwerkt in een zogenaamde (beeld)kwaliteitscatalogus. Deze catalogus is bedoeld als leidraad voor toekomstige plannen in het kader van reconstructies en infrastructurele aanpassingen.

Bekijk de Kwaliteitscatalogus kern Gulpen  (PDF, 4.3 MB)

Reconstructie centrum Gulpen / Looierstraat / herinrichting markt

De gemeente Gulpen-Wittem wil aantrekkelijk zijn én blijven voor inwoners en toeristen. Om een toekomstbestendige leefomgeving te creëren en behouden is het belangrijk om in de openbare ruimte en voorzieningen investeren. Het centrum van Gulpen wordt heringericht en gereconstrueerd. Het projectgebied is opgeplitst in 2 fasen.

 • Centrumplan fase 1: reconstructie Looierstraat en Gulp in Gulpen
 • Centrumplan fase 2: herinrichting Markt, Dorpsstraat, Rosstraat, Kapelaan Pendersplein en Kiebeukel

Nieuwsbrieven

Schrijf u hier in voor deze maandberichten

Reconstructie Looierstraat en Gulp in Gulpen (fase 1)

Doel

Het doel van de reconstructie is tweeledig. Om Gulpen toekomstbestendig te maken moet de gemeente onder andere rekening houden met klimaatverandering. De capaciteit van de waterloop moet worden vergroot. Daarnaast wordt de inrichting van de direct aangrenzende omgeving heringericht en opgeknapt, zodat de Gulp weer één geheel vormt met zijn omgeving. Hierdoor wordt het centrum van Gulpen aantrekkelijker om er te verblijven. Voor toeristen, maar zeker ook voor de inwoners van Gulpen zelf!

De uitvoering van de reconstructie ligt in handen van aannemer KWS/Den Ouden en gaat op 13 augustus 2019 van start. Naar verwachting neemt dit tot medio 2020 in beslag. Bewoners, ondernemers en belanghebbenden worden betrokken bij de planvorming en fasering van de reconstructie.

Veranderingen

Om alle behoeften en wensen in één plan te laten landen, heeft de gemeente Architectenbureau Verbeek / Plangroep Heggen ingeschakeld. De voornaamste veranderingen die bij deze reconstructie horen zijn:

De Gulp wordt breder gemaakt en de kademuren worden verhoogd zodat er voldoende water doorheen kan stromen op het moment dat het waterpeil stijgt.
De kademuren worden deels vervangen door trappartijen waardoor de Gulp toegankelijker wordt. Zo kunnen inwoners en dagjesmensen volop genieten van deze sprankelende beek waaraan Gulpen zijn naam te danken heeft.
Er worden voor de heropbouw van de Gulp natuurlijke materialen gebruikt zoals Ardenner Gres en hardsteen. Dat geeft de beleving van de algehele omgeving meer sfeer en een positieve impuls.
Er wordt een nieuwe verkeersbrug gerealiseerd.
De parkeerplaatsen worden anders ingedeeld, maar het aantal plekken in de straat blijft nagenoeg gelijk.

Informatiebijeenkomsten

Bij de planvorming zijn onder andere omwonenden, ondernemers en diverse belanghebbende partijen betrokken. Door middel van informatiebijeenkomsten op 12 en 14 december 2017 heeft de gemeente Gulpen-Wittem haar plannen gepresenteerd en was er ruimte voor het stellen van vragen. Ook heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden op 18 juni over fase 1 van het centrumplan voor omwonenden. Er wordt gedurende het proces ook via bewonersbrieven gecommuniceerd.

Globale planning en bereikbaarheid

 • Van januari tot en met mei/juni 2018: voorbereidingen treffen voor de reconstructie en werkzaamheden aan kabels en leidingen. Deze werkzaamheden zijn afgerond.
 • Juli 2018: renovatie hoofdriool. Deze werkzaamheden zijn afgerond.
 • De daadwerkelijke (fysieke) start staat gepland voor 13 augustus 2019. De oplevering is gepland in juni 2020 (onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden).

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast tot een minimum te beperken. De Looierstraat zal met momenten tijdelijk worden afgesloten. Het plaatselijke verkeer wordt in dat geval omgeleid. De parkeerplaats Looiersplein blijft toegankelijk via de Nieuwstraat. Doorgaans zijn de omliggende woningen en winkels makkelijk te voet bereikbaar.

Meer informatie of vragen

Deze pagina wordt aangevuld met meer informatie zodra deze voor handen is. Ook vindt u onderaan deze publicatie situatietekeningen van het nieuwe straatbeeld en bijbehorende visualisaties terug. Heeft u een aanvullende vraag of opmerking? Neem dan contact op met de heer P. Moonen van de gemeente Gulpen-Wittem. Dat kan telefonisch door te bellen naar 14 043 of per mail: info@gulpen-wittem.nl.

De reconstructie van de Looierstraat en Gulp wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg.

Documenten

Werktekening nieuwe situatie (PDF, 1.2 MB)
Overzichtstekening huidige situatie - Looierstraat en Gulp (PDF, 3.0 MB)

Herinrichting Markt, Dorpsstraat, Rosstraat, Kapelaan Pendersplein en Kiebeukel (fase 2)

Doel

Het doel van de herinrichting/ reconstrucite is om Gulpen toekomstbestendig te maken. De inrichting van de omgeving wordt heringericht en opgeknapt. Hierdoor wordt het centrum van Gulpen aantrekkelijker om er te verblijven. Voor toeristen, maar zeker ook voor de inwoners van Gulpen zelf.

De uitvoering van de herinrichting zal plaatsvinden nadat de reconstructie van de Looierstraat en Gulp (fase 1) is afgerond. Bewoners, ondernemers en belanghebbenden worden betrokken bij de planvorming en fasering van de herinrichting. Om alle behoeften en wensen in één plan te laten landen, heeft de gemeente Architectenbureau Verbeek ingeschakeld.

Informatiebijeenkomsten

Bij de planvorming worden onder andere omwonenden, ondernemers en diverse belanghebbende partijen betrokken. Door middel van informatiebijeenkomsten en werksessies krijgen belanghebbenden de mogelijkheid om hun wensen en opmerkingen in te brengen en is er ruimte voor het stellen van vragen. De eerste bijeenkomst heeft plaats gevonden op 11 juni 2019. Deze bijeenkomst werd druk bezocht en tevens zijn de eerste opmerkingen en aandachtspunten vermeld. In september en oktober hebben nog drie werksessies plaatsgevonden, waarna op 22 januari 2020 het definitieve schetsontwerp gepresenteerd werd.

Globale planning

 • Startbijeenkomst / algemene bijeenkomst: 11 juni 2019
 • Werksessies: september – december 2019
 • Definitief schetsontwerp: 22 januari 2020 gepresenteerd
 • Besteksuitwerking en onderzoeken: 2020
 • Sanering gas- en waterleiding begin 2020
 • Uitvoering werkzaamheden: 2020 / 2021

Meer informatie of vragen

Deze pagina wordt aangevuld met meer informatie zodra deze voor handen is. Ook vindt u onderaan deze publicatie relevante documenten terug. Heeft u een aanvullende vraag of opmerking? Neem dan contact op met de heer P. Moonen van de gemeente Gulpen-Wittem. Dat kan telefonisch door te bellen naar 14 043 of per mail: info@gulpen-wittem.nl. Het centrumplan Gulpen fase 2 wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Provincie Limburg.

Documenten

Presentatie definitief schetsontwerp 22 januari 2020 (PPTX, 35.3 MB)
Definitief schetsontwerp - deel 1 (PDF, 22.2 MB)
Definitief schetsontwerp - deel 2 (PDF, 45.9 MB)

Vernieuwing N595 tussen Wittem en Wijlre

De Provincie Limburg wil samen met de gemeente Gulpen-Wittem de N595 tussen Wittem en Wijlre vernieuwen.

De indeling van de weg wordt veranderd. Daarmee wordt de weg veiliger, ook voor fietsers. De provinciale weg N595 loopt vanaf Valkenburg via Wijlre naar Wittem en vormt de verbinding tussen de A79 en de N278. De weg vervult een gebiedsontsluitende functie. Het weggedeelte tussen Wijlre en Wittem (de Wittemer Allee) is smal, bomen staan dicht op de weg en er ontbreekt een veilige fietsverbinding.

Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Limburg

Vernieuwing N598 De Hut - De Plank

De Provincie Limburg gaat de N598 van de Hut naar de Plank vernieuwen.

De belangrijkste onderdelen van de vernieuwing zijn:

 • rotondes aanleggen bij de Hut en Hoogcruts
 • een voorsorteerstrook maken om linksaf te kunnen slaan bij de Brede Hoolstraat
 • het kruispunt bij de Reijmerstokkerdorpsstraat verbeteren
 • fietspaden vervangen en aanleggen.


Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Limburg.

Project Stokhem

Ons karakteristiek Stokhem

De wegen in de kern Stokhem zijn toe aan groot onderhoud. Tevens wordt het oppervlaktewater (regenwater) zo veel mogelijk afgekoppeld van het vuilwaterriool. Deze werkzaamheden waren oorspronkelijk gepland in 2019.Op 5 maart 2018 werd door een grote afvaardiging van de kern Stokhem een dorpsplan gepresenteerd aan de gemeente Gulpen-Wittem. Het dorpsplan geeft de problematiek in Stokhem weer en stelt tevens wensen en oplossingsmogelijkheden voor.

De aangedragen knelpunten/wensen hebben betrekking op de verkeersveiligheid (gevaarlijke kruisingen, te hoge snelheid, geen of smalle loopstroken), riolering (stankoverlast en terugstromend rioolwater tot in woning bij extreme buien), wateroverlast bij extreme buien, parkeeroverlast en zachte bermen buiten de bebouwde kom, overlast bij oprijden inrit t.g.v. molgoot, wens om speelvoorzieningen voor kinderen, wens om karakteristieke uitstraling Stokhem te versterken met de juiste materiaalkeuzes zoals natuursteen en straatbaksteen, wens om antieke verlichting in heel Stokhem aan te brengen en wens om wegprofiel aan te passen in omgekeerd dakprofiel.

De wensen en knelpunten zijn intern beoordeeld uitgewerkt in een drietal varianten. In de uitwerking van de varianten is rekening gehouden met bovenstaande punten. De varianten zijn op 1 juli 2019 gepresenteerd aan de buurtvereniging en een afvaardiging van de inwoners van Stokhem. De gemeenteraad heeft extra krediet ter beschikking gesteld, waardoor de plannen tot uitvoering gebracht kunnen worden. De inwoners van Stokhem hebben een variant gekozen die nu verder uitgewerkt kan worden. Op 13 februari 2020 is het definitieve schetsontwerp en de stand van zaken gepresenteerd aan heel Stokhem en Beertsenhoven.

Globale planning

 • Besteksuitwerking Q1-Q2 2020
 • Voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken Q1-Q2-2020
 • Uitvoering Q3 2020 – Q2 2021 (nader te bepalen)

Documenten 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken