Diverse subsidies

De gemeente Gulpen-Wittem verleent diverse subsidies waaronder aan verenigingen, de Samen Doen Regeling, de Budgetsubsidie en de Incidentele subsidie.

Subsidies verduurzamen woning

Met subsidies en financiële middelen wordt het verduurzamen van uw woning en het besparen van energie voor u nog aantrekkelijker. De WoonWijzerWinkel heeft een aantal landelijke subsidiepotjes op een rij gezet. Er zijn tevens provinciaal, regionaal en lokaal veel subsidies beschikbaar. Deze zijn goed te vinden via de Energiesubsidiewijzer van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Subsidieregeling Duurzame verenigingsgebouwen 2022

De gemeente Gulpen-Wittem biedt subsidie aan voor de verduurzaming van gebouwen en terreinen van stichtingen en verenigingen. We bieden deze subsidie aan omdat we het belangrijk vinden dat het haalbaar is voor stichtingen en verenigingen om te investeren. Daarnaast wordt zo bijgedragen aan de energietransitie en andere duurzaamheidsdoelstellingen.

Voor wie?

Verenigingen en stichtingen die zijn gevestigd Gulpen-Wittem.

Waarvoor?

Alle ingrepen die aantoonbaar bijdragen aan een lagere energievraag, een groter aandeel duurzame energie, een betere biodiversiteit, een betere waterhuishouding of op een andere manier aan de klimaatbestendigheid van het gebouw of terrein bijdragen, vallen onder deze regeling. Het kan bijvoorbeeld gaan om zonnepanelen of led-verlichting, maar ook om de realisatie van een wadi of groen dak.

Komt uw vereniging of stichting in aanmerking?

Het gaat om maximaal 50% bijdrage aan een duurzame ingreep per aanvraag. Het maximale subsidiebedrag is € 10.000. De kosten van de verduurzaming moeten daarnaast minimaal € 5.000,- bedragen na aftrek van eventuele andere subsidies. De eigen bijdrage is daarmee minimaal € 2500,- per aanvraag. Voldoet uw aanvraag niet aan de voorwaarden of kunt u onvoldoende de toekomstbestendigheid aantonen dan kan het college besluiten om geen subsidie toe te kennen.

Hoe dient u een aanvraag in?

Het aanvraagformulier kunt u per mail opvragen bij team subsidies. Mail: subsidies@gulpen-wittem.nl. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 

Wanneer vraagt u subsidie aan?

U doet de aanvraag voorafgaande aan de realisatie van een duurzame ingreep, niet tijdens of na realisatie en tijdens de looptijd van 01-03-2022 tot en met 31-12-2022.

Wat is het subsidieplafond?

Het subsidieplafond is € 75.000,-

Subsidie afkoppelen regenwater

Door het veranderende klimaat komt extreme neerslag steeds vaker voor, maar ook de hitte en droogte neemt toe. De impact hiervan op de omgeving is duidelijk merkbaar. We zien bij extreme neerslag veel water op straat en soms zorgt dit ook voor wateroverlast in woningen. Door de grote hoeveelheden verhard oppervlak stroomt veel water af naar het riool en bij extreme neerslag kan het riool deze hoeveelheden niet verwerken. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het regenwater niet langer naar het riool gaat maar daar waar het valt door de grond wordt opgenomen. We hebben dan minder wateroverlast, hoeven minder schoon regenwater te zuiveren en houden het grondwater op peil. Daarom is het goed om het verhard oppervlak dat afstroomt naar het riool af te koppelen. Ook u kunt hierin een bijdrage leveren door het regenwater dat op uw perceel valt vast te houden op uw eigen terrein en niet langer af te voeren naar het riool. Om dit te stimuleren stelt de gemeente Gulpen-Wittem een subsidie beschikbaar aan particulieren en bedrijven die de afvoer van het regenwater afkoppelen van het riool.

Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater

Gemeente Gulpen-Wittem wil met deze stimuleringsregeling  particulieren, bedrijven, stichtingen en corporaties stimuleren om (schone) verharde oppervlakken die nu bij neerslag afvoeren naar het riool, af te koppelen. Het voordeel hiervan is dat wateroverlast minder wordt, u een bijdrage levert aan het tegen gaan van de verdroging, de oppervlaktewaterkwaliteit verbetert doordat minder rioolwater overstort op oppervlaktewater en er minder schoon water gezuiverd wordt in zuiveringsinstallatie. De stimuleringsregeling loopt tot uiterlijk 31 december 2023. Hierbij geldt: op is op en wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Wat is afkoppelen?

Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Dit doet u door de verharde oppervlakken van uw perceel niet meer af te voeren naar het riool, maar door het regenwater vast te houden op uw eigen terrein. Denk hierbij aan uw oprit, het dak van uw woning of garage of een betegeld terras. Vaak kan met eenvoudige ingrepen hemelwater op eigen terrein worden hergebruikt of in de bodem worden geïnfiltreerd. Zo wordt de riolering minder belast en is er meer capaciteit in het riool beschikbaar om bij hevige neerslag wateroverlast te voorkomen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor subsidie?

In de stimuleringsregeling (zie hieronder) staat aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor deze regeling in aanmerking te komen. Op hoofdlijn zijn de voorwaarden als volgt:

 • het hemelwater op het perceel is legaal aangesloten op het riool;
 • het hemelwater moet op eigen terrein infiltreren in de bodem of op een andere manier verwerkt worden en mag geen negatief effect hebben op de omgeving;
 • afkoppeling geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de principes van de voorkeurstabel afkoppelen;
 • het hemelwater kan worden afgevoerd naar de openbare ruimte indien daar hemelwatervoorzieningen (niet zijnde riool) aanwezig zijn waarvan de capaciteit voldoende is;
 • de afkoppeling komt in principe niet voor een subsidie in aanmerking na het bouwjaar 2003 van het pand;
 • het oppervlak van het horizontaal gemeten af te koppelen verhard oppervlak bedraagt ten minste 20 m² per aanvraag als bedoeld in artikel 6;
 • een aanvrager kan in totaal voor maximaal 500 m² horizontaal gemeten verhard oppervlak afkoppelsubsidie aanvragen;
 • Een vierkante meter verhard oppervlak op privaat terrein komt slechts éénmalig voor subsidie in aanmerking;
 • de subsidie geldt alleen voor dakvlakken, terrassen of andere verharding waarvan hemelwater schoon kan worden afgevoerd naar infiltratievoorzieningen op privaat terrein of naar een gemeentelijke hemelwatervoorziening;
 • eenmaal afgekoppelde oppervlakken mogen niet meer aangekoppeld worden;
 • de afkoppeling gaat op de meest efficiënte en milieuvriendelijke wijze;
 • De afkoppeling moet binnen zes maanden na afgifte van de subsidiebeschikking zijn uitgevoerd en dient na realisatie ervan in stand te worden gehouden en naar behoren te blijven functioneren;
 • Woningen gelegen in het buitengebied die aangesloten zijn op drukriolering of een individuele behandelaar afvalwater (IBA) komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.

​Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Subsidie bedraagt een vast bedrag van € 20 per m² (horizontaal gemeten) afgekoppeld verhard oppervlak bij het vasthouden van het afgekoppelde hemelwater op het private terrein middels een bergingsvoorziening met een bergingseis van minimaal 35 mm per m2 afgekoppeld oppervlak.

Wanneer u uw dak vervangt door een groen (begroeid) plat dak bij een pand ouder dan het bouwjaar 2003 en het dakoppervlakte tenminste 20 m2 betreft kunt u hier eveneens subsidie voor aanvragen. U ontvangt hiervoor een subsidie van € 20 per m² (horizontaal gemeten).

Subsidie bedraagt een vast bedrag van € 10 per m² (horizontaal gemeten) afgekoppeld verhard oppervlak bij het afvoeren van het afgekoppelde hemelwater middels een voorziening naar een openbare hemelwatervoorziening (niet zijnde riool) of een andere vorm van afkoppelen passende binnen de voorwaarden.

Subsidieaanvraag

Subsidie voor het afkoppelen van regenwater kunt u aanvragen via het email adres: afkoppelen@gulpen-wittem.nl
Vermeld in de e-mail uw Naam, Adres en Telefoonnummer!
Uw aanmelding wordt vervolgens in behandeling genomen.
Na ontvangst van het aanmeldformulier neemt een adviseur contact met u op voor het maken van een afspraak voor een adviesgesprek bij u aan huis. De adviseur bespreekt met u de afkoppelmogelijkheden. Na dit besprek ontvangt u een advies op maat. Op basis van dit advies besluit u of u gebruik wilt maken van de subsidieregeling. U mag pas starten met de werkzaamheden als uw aanvraag is goedgekeurd. Het opvangen van regenwater kan op heel veel verschillende manieren. Op Waterklaar staan veel voorbeelden en informatie zoals of u in aanmerking komt voor een subsidie.

Wilt u de complete verordening “Stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen gemeente Gulpen-Wittem 2022-2023" ontvangen? Vraag deze dan via mail aan bij afkoppelen@gulpen-wittem.nl.

Subsidies gemeente Gulpen-Wittem

In april 2021 heeft de gemeenteraad de “Algemene Subsidie Verordening Gulpen-Wittem 2021” (ASV) vastgesteld. Dit is de grondslag voor subsidieregelingen. Deze regelingen zijn op dit moment vastgelegd in het document “Beleidsregels Subsidieverordening Gemeente Gulpen-Wittem 2018”. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met subsidies@gulpen-wittem.nl.

Welke subsidieregelingen zijn er?

Er zijn vier hoofdregelingen, namelijk:

 • de Basissubsidie (jaarlijkse subsidie voor verenigingen)
 • de Samen Doen Regeling (voor maatschappelijke activiteiten die door verenigingen of burgers worden georganiseerd, inclusief Zelfsturing)
 • de Budgetsubsidie (subsidie aan semiprofessionele organisaties)
 • de Incidentele Kunst & Cultuursubsidie

De gemeente wil een subsidiebeleid waarin het accent ligt op Samen Doen (maatschappelijke meerwaarde van activiteiten en initiatieven). In de gemeente worden veel goede en zinvolle activiteiten georganiseerd door verenigingen, organisaties en burgers waardoor het prettig wonen is in Gulpen-Wittem. Het is belangrijk dat deze activiteiten blijven bestaan, en het liefst uitgebreid of vernieuwd worden. Zo kunnen onze inwoners meedoen aan de maatschappij, naar eigen wil en kunnen. De initiatiefnemers van deze activiteiten zijn veelal verenigingen en (burger)initiatieven.

Subsidies worden alleen verleend voor activiteiten die het gemeentelijk beleid ondersteunen.

Aanvraagformulieren subsidies

Aanvraagformulieren voor subsidies kunt u per mail opvragen bij team subsidies. Mail: subsidies@gulpen-wittem.nl.

Vragen over subsidies

Neem voor vragen of het maken van een afspraak contact op met team subsidies. Mail: subsidies@gulpen-wittem.nl, telefoonnummer 14 043.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken