Diverse subsidies

De gemeente Gulpen-Wittem verleent diverse subsidies waaronder aan verenigingen, de Samen Doen Regeling, de Budgetsubsidie en de Incidentele subsidie.

Subsidieregeling Duurzame verenigingsgebouwen 2022

De gemeente Gulpen-Wittem biedt subsidie aan voor de verduurzaming van gebouwen en terreinen van stichtingen en verenigingen. We bieden deze subsidie aan omdat we het belangrijk vinden dat het haalbaar is voor stichtingen en verenigingen om te investeren. Daarnaast wordt zo bijgedragen aan de energietransitie en andere duurzaamheidsdoelstellingen.

Voor wie?

Verenigingen en stichtingen die zijn gevestigd Gulpen-Wittem.

Waarvoor?

Alle ingrepen die aantoonbaar bijdragen aan een lagere energievraag, een groter aandeel duurzame energie, een betere biodiversiteit, een betere waterhuishouding of op een andere manier aan de klimaatbestendigheid van het gebouw of terrein bijdragen, vallen onder deze regeling. Het kan bijvoorbeeld gaan om zonnepanelen of led-verlichting, maar ook om de realisatie van een wadi of groen dak.

Komt uw vereniging of stichting in aanmerking?

Het gaat om maximaal 50% bijdrage aan een duurzame ingreep per aanvraag. Het maximale subsidiebedrag is € 10.000. De kosten van de verduurzaming moeten daarnaast minimaal € 5.000,- bedragen na aftrek van eventuele andere subsidies. De eigen bijdrage is daarmee minimaal € 2500,- per aanvraag. Voldoet uw aanvraag niet aan de voorwaarden of kunt u onvoldoende de toekomstbestendigheid aantonen dan kan het college besluiten om geen subsidie toe te kennen.

Hoe dient u een aanvraag in?

Het aanvraagformulier kunt u per mail opvragen bij team subsidies. Mail: subsidies@gulpen-wittem.nl. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 

Wanneer vraagt u subsidie aan?

U doet de aanvraag voorafgaande aan de realisatie van een duurzame ingreep, niet tijdens of na realisatie en tijdens de looptijd van 01-03-2022 tot en met 31-12-2022.

Wat is het subsidieplafond?

Het subsidieplafond is € 75.000,-

Subsidie afkoppelen regenwater

Door het veranderende klimaat komt extreme neerslag steeds vaker voor, maar ook de hitte en droogte neemt toe. De impact op de omgeving hiervan is duidelijk merkbaar. We zien bij extreme neerslag veel water op straat en soms zorgt dit ook voor wateroverlast in woningen. Door de grote hoeveelheden verhard oppervlak stroomt veel water af naar het riool en bij extreme neerslag kan het riool deze hoeveelheden niet verwerken. Door samen de uitdaging aan te gaan kunnen we ervoor zorgen dat het water niet langer naar het riool afvoert maar daar waar het valt door de grond wordt opgenomen. We hebben dan minder wateroverlast, hoeven minder schoon regenwater te zuiveren en houden we het grondwater op peil. Daarom is het goed om het verhard oppervlak dat afstroomt naar het riool af te koppelen. Ook u kunt hierin een bijdrage leveren door het regenwater dat op uw perceel valt vast te houden op uw eigen terrein en niet langer af te voeren naar het riool. Om dit te stimuleren stelt de gemeente Gulpen-Wittem een subsidie beschikbaar aan de particulieren en bedrijven die de afvoer van het regenwater afkoppelen van het riool.

Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater

Met deze stimuleringsregeling wil de gemeente Gulpen-Wittem particulieren, bedrijven, stichtingen en corporaties stimuleren om (schone) verharde oppervlakken die nu bij neerslag afvoeren naar het riool, af te koppelen. Het voordeel hiervan is dat de wateroverlast minder wordt, u een bijdrage levert aan het tegen gaan van de verdroging, de oppervlaktewaterkwaliteit verbetert doordat minder rioolwater overstort op oppervlaktewater en er minder schoon water gezuiverd wordt in zuiveringsinstallatie. De stimuleringsregeling loopt tot uiterlijk 31 december 2021. Hierbij geldt op is op en wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Wat is afkoppelen?

Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Dit doet u door de verharde oppervlakken van uw perceel niet meer af te voeren naar het riool, maar door het regenwater vast te houden op uw eigen terrein. Denk hierbij aan uw oprit, het dak van uw woning of garage of een betegeld terras. Vaak kan met eenvoudige ingrepen hemelwater op eigen terrein worden hergebruikt of in de bodem worden geïnfiltreerd. Zo wordt de riolering minder belast en is er meer capaciteit in het riool beschikbaar om bij hevige neerslag wateroverlast te voorkomen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor subsidie?

In de stimuleringsregeling (zie hieronder) staat aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor deze regeling in aanmerking te komen. Op hoofdlijn zijn de voorwaarden als volgt:

 • Het af te koppelen oppervlak is momenteel aangesloten op een vuilwaterriool.
 • Het af te koppelen oppervlak bedraagt minimaal 40 m2 of meer. Het af te koppelen oppervlak wordt horizontaal gemeten (gemeten in het bovenaanzicht).
 • De voorgestelde wijze van afkoppeling moet voldoen aan de eisen uit de voorkeurstabel afkoppelen (zie hieronder).
 • Woningen nieuw gebouwd of herbouwd vanaf 2003 mogen het regenwater niet meer afvoeren naar de riolering en komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.
 • Woningen gelegen in het buitengebied die aangesloten zijn op drukriolering of een individuele behandelaar afvalwater (IBA) komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

 • Bij het afkoppelen van oppervlakken van 40 tot en met 300 vierkante meter bedraagt de subsidie €9 per vierkante meter, inclusief BTW.
 • Bij oppervlakken groter dan 300 vierkante meter vergoedt de gemeente de werkelijke kosten van het afkoppelen tot maximaal €9 per vierkante meter inclusief BTW.

Subsidieaanvraag

Subsidie voor het afkoppelen van regenwater kunt u aanvragen door online een aanmeldformulier op de website van Royal HaskoningDHV in te vullen. Dit formulier kunt u via onderstaande link openen en digitaal invullen. Uw aanmelding wordt vervolgens in behandeling genomen.

Na ontvangst van het aanmeldformulier neemt een adviseur contact met u op voor het maken van een afspraak voor een adviesgesprek bij u aan huis. De adviseur bespreekt met u de afkoppelmogelijkheden. Na dit besprek ontvangt u een advies op maat. Op basis van dit advies besluit u of u gebruik wilt maken van de subsidieregeling.

U mag pas starten met de werkzaamheden als uw aanvraag is goedgekeurd. De werkzaamheden moeten uiterlijk binnen 6 maanden na subsidieverlening zijn uitgevoerd.

Het opvangen van regenwater kan op heel veel verschillende manieren. Op Waterklaar staan veel voorbeelden en informatie zoals of u in aanmerking komt voor een subsidie.

Downloaden

Landelijke isolatiesubsidies

U kunt met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) subsidie ontvangen voor 5 typen isolatiemaatregelen. Dat kan als u eigenaar bent van de koopwoning en deze woning uw hoofdverblijf is of direct na renovatie wordt. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden deze maatregelen uitvoerig beschreven.

Subsidies gemeente Gulpen-Wittem

In april 2021 heeft de gemeenteraad de “Algemene Subsidie Verordening Gulpen-Wittem 2021” (ASV) vastgesteld. Dit is de grondslag voor subsidieregelingen. Deze regelingen zijn op dit moment vastgelegd in het document “Beleidsregels Subsidieverordening Gemeente Gulpen-Wittem 2018”. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met subsidies@gulpen-wittem.nl.

Welke subsidieregelingen zijn er?

Er zijn vier hoofdregelingen, namelijk:

 • de Basissubsidie (jaarlijkse subsidie voor verenigingen)
 • de Samen Doen Regeling (voor maatschappelijke activiteiten die door verenigingen of burgers worden georganiseerd, inclusief Zelfsturing)
 • de Budgetsubsidie (subsidie aan semiprofessionele organisaties)
 • de Incidentele Kunst & Cultuursubsidie

De gemeente wil een subsidiebeleid waarin het accent ligt op Samen Doen (maatschappelijke meerwaarde van activiteiten en initiatieven). In de gemeente worden veel goede en zinvolle activiteiten georganiseerd door verenigingen, organisaties en burgers waardoor het prettig wonen is in Gulpen-Wittem. Het is belangrijk dat deze activiteiten blijven bestaan, en het liefst uitgebreid of vernieuwd worden. Zo kunnen onze inwoners meedoen aan de maatschappij, naar eigen wil en kunnen. De initiatiefnemers van deze activiteiten zijn veelal verenigingen en (burger)initiatieven.

Subsidies worden alleen verleend voor activiteiten die het gemeentelijk beleid ondersteunen.

Aanvraagformulieren subsidies

Aanvraagformulieren voor subsidies kunt u per mail opvragen bij team subsidies. Mail: subsidies@gulpen-wittem.nl.

Vragen over subsidies

Neem voor vragen of het maken van een afspraak contact op met team subsidies. Mail: subsidies@gulpen-wittem.nl, telefoonnummer 14 043.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken