Mantelzorgcompliment aanvragen

Bent of kent u een mantelzorger?

Zorgen voor een ander is niet vanzelfsprekend. Een mantelzorger heeft namelijk niet persé gekozen voor deze taak maar draagt toch zorg voor de gezondheid van dierbaren om zich heen, door ze te ondersteunen in het dagelijks leven. Mantelzorg kan intensief zijn en gaat soms wel 24 uur per dag door. We mogen trots zijn op deze kanjers. Zij verdienen een groot mantelzorgcompliment! Vindt u dat ook? Deel dan ook een mantelzorgcompliment uit! Of attendeer mantelzorgers erop dat zij hun zorgvragers helpen om dit aan te vragen.

Wat is het mantelzorgcompliment?

Het mantelzorgcompliment is een jaarlijkse vergoeding voor mantelzorgers. Het is een geldbedrag van maximaal 200 euro. De hoogte van het geldbedrag is afhankelijk van het aantal aanvragen.

Wie vraagt het mantelzorgcompliment aan?

Degene die de zorg ontvangt, kan het mantelzorgcompliment bij de gemeente aanvragen. Kan hij of zij dit niet (meer), dan kan de mantelzorger hem/haar hierbij ondersteunen.

Wie komt in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een mantelzorgcompliment gelden de volgende voorwaarden:

  1. Degene die de zorg ontvangt (de zorgvrager), moet in de gemeente Gulpen-Wittem wonen (thuiswonend of verzorgings-/verpleeghuis). De mantelzorger mag wel buiten de gemeente Gulpen-Wittem wonen.
  2. De zorgvrager krijgt voor tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden hulp (niet zijnde gebruikelijke hulp) van de mantelzorger(s). Dit moet in ieder geval zo zijn voor het jaar 2022.
  3. De hulp die door de mantelzorger wordt verleend betreft hulp die niet als gebruikelijke hulp kan worden aangemerkt. Gebruikelijke hulp is hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten.
    Bijvoorbeeld: het doen van boodschappen voor uw hulpbehoevende partner kan worden aangemerkt als gebruikelijke hulp.
  4. De zorgvrager mag één mantelzorgcompliment (ter hoogte van maximaal 200 euro) aanvragen per jaar. Krijgt de zorgvrager hulp van meerdere mantelzorgers, dan mag hij of zij dit bedrag over hen verdelen.   

Onderzoek mantelzorgers door stichting MEE

Stichting MEE adviseert en begeleidt mantelzorgers en hun naasten. Stichting MEE onderzoekt wat mantelzorgers nodig hebben om de zorg vol te kunnen houden.

Krijgt u op dit moment (nog) geen zorg via de gemeente? Dan neemt stichting MEE graag contact op met uw mantelzorger(s) voor een gesprek. Het doel van dit gesprek is om te bespreken hoe zwaar de mantelzorger de zorg vindt. Of om mensen informatie te geven over hulp via de zorgverzekering.

De gemeente heeft daarnaast, in het kader van het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik, de plicht om in geval van twijfel nader onderzoek te doen.

Vraag het mantelzorgcompliment aan

Het mantelzorgcompliment kunt u jaarlijks vanaf 1 augustus tot 1 december aanvragen. Na 1 december worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen. Het aanvraagformulier moet u volledig en naar waarheid invullen. Zonder een volledig ingevuld formulier kunnen wij de aanvraag helaas niet in behandeling nemen. 

Nadat wij uw formulier ontvangen hebben, bekijken we of u in aanmerking komt voor het mantelzorgcompliment. Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment krijgt u tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden hulp (niet zijnde gebruikelijke hulp) van uw mantelzorger(s) in 2022. Gebruikelijke hulp is de normale, dagelijkse hulp die partners, ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden, omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren, zoals bijvoorbeeld het doen van boodschappen.

Als uw aanvraag beoordeeld is, ontvangt u een brief. Dan is ook de exacte hoogte van het geldbedrag bekend. Het mantelzorgcompliment wordt vóór Kerst 2022 uitbetaald.

Vragen?

Heeft u vragen over het mantelzorgcompliment? Neemt u dan contact op met het Wmo-loket via tel.14 043 van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, of via mail wmo-loket@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken