Gemeentelijke adviescommissie

Vanaf 1 januari 2024 één commissie: de Gemeentelijke adviescommissie Mergelland

Vanaf 1 januari 2024 zijn de vroegere monumentencommissie, kwaliteitscommissie en de dorpsbouwmeester samengevoegd tot één commissie: de Gemeentelijke adviescommissie Mergelland. Als een inwoner een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen aanvraagt, wordt door de gemeente gekeken welke adviezen nodig zijn. De taken van de adviescommissie zijn vastgelegd in een verordening.

Is het nodig uw plan te beoordelen aan ‘redelijke eisen van welstand’?

Als dat zo is, dan zal de commissie hier een advies over uitbrengen. Een onafhankelijke deskundige beoordeelt op het gebied van welstand of een gebouw of uiting in de omgeving past en of het een kloppend plaatje is. Wij noemen deze deskundige de dorpsbouwmeester. De dorpsbouwmeester gebruikt de welstandsnota als uitgangspunt voor zijn beoordelingen. Hij adviseert het college van burgemeester en wethouders over de plannen die zijn ingediend.

In de welstandsnota leest u welke regels voor uw locatie gelden (op basis van adres). De gemeentelijke adviescommissie adviseert burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd.

Gaat uw plan over een monument of karakteristiek pand?

Bent u eigenaar van een monument of een karakteristiek pand? Wilt u uw pand verbouwen, veranderen, restaureren of anders gebruiken? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Een onafhankelijke deskundige op het gebied van erfgoed beoordeelt uw initiatief, of een gebouw of uiting in de omgeving past, en of het een 'kloppend plaatje' is. Deze erfgoeddeskundigen maken onderdeel uit van de Gemeentelijke adviescommissie Mergelland en adviseren het college van burgemeester en wethouders over de plannen die zijn ingediend.

Is het nodig uw plan te beoordelen op landschappelijke inpassing?

Als er een aanvraag Omgevingsvergunning is gedaan voor ontwikkelingen/activiteiten in het buitengebied, die niet passen binnen de regels van het geldende bestemmingsplan buitengebied, wordt beoordeeld of het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (GKM) op deze aanvraag van toepassing is. De gemeente informeert de aanvrager hier dan over.

Heeft u plannen/ideeën op locaties in het buitengebied (en die afwijken van het bestemmingsplan), maar bent u nog niet zo ver dat er sprake is van een aanvraag omgevingsvergunning? Neem dan contact op met de gemeente om uw plan/idee te bespreken. In een gesprek kunnen wij dan uitleggen of wij medewerking kunnen verlenen aan uw initiatief en of het GKM op uw initiatief bettrekking heeft.

Toelichting GKM: Het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu is een verzameling van regels die gelden voor bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Gulpen-Wittem. Het GKM geldt voor zaken als woningbouw, een bedrijfsuitbreiding, nieuwe agrarische bedrijven enz. Dergelijke ontwikkelingen zijn alleen mogelijk als er een kwaliteitsverbetering en/of een harmonieuze inpassing in datzelfde buitengebied plaatsvindt. In groter verband kan het bijvoorbeeld gaan over de aanleg van nieuwe natuur- of landschapselementen. In de Gemeentelijke adviescommissie Mergelland zitten onafhankelijke deskundigen die toetsen of wordt voldaan aan de vereisten zoals deze zijn vastgelegd in het GKM, en of er sprake is van een kwaliteitsverbetering. De juridische basis voor het GKM ligt in de intergemeentelijke structuurvisie Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul.

Wanneer zijn de openbare bijeenkomsten in 2024?

Dorpsbouwmeester

 • Dinsdag 2, 16, 30 januari 2024
 • Dinsdag 13, 27 februari
 • Dinsdag 12, 26 maart
 • Dinsdag 9, 23 april
 • Dinsdag 7, 21 mei
 • Dinsdag 4, 18 juni
 • Dinsdag 2, 16 , 30 juli
 • Dinsdag 13, 27 augustus
 • Dinsdag 10, 24 september
 • Dinsdag 8, 22 oktober
 • Dinsdag 5, 19 november
 • Dinsdag 3, 17, 31 december

Erfgoed

 • Donderdag 11, 25 januari 2024
 • Donderdag 8, 22 februari
 • Donderdag 7, 21 maart
 • Donderdag 4, 18 april
 • Donderdag 2, 16, 30 mei
 • Donderdag 13, 27 juni
 • Donderdag 11, 25 juli
 • Donderdag 8, 22 augustus
 • Donderdag 5, 19 september
 • Donderdag 3, 17, 31 oktober
 • Donderdag 14, 28 november
 • Donderdag 12, 26 december

Landschap/landbouw

 • Vrijdag 26 januari 2024
 • Vrijdag 1 maart
 • Vrijdag 29 maart
 • Vrijdag 26 april
 • Vrijdag 31 mei
 • Vrijdag 28 juni
 • Vrijdag 30 augustus
 • Vrijdag 27 september
 • Vrijdag 25 oktober
 • Vrijdag 29 november
 • Vrijdag 13 december

Aanmelden

De bijeenkomsten van de commissie zijn openbaar. Wilt u een bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact op met de gemeente via mail: info@gulpen-wittem.nl. Vermeld uw naam, het aantal personen waarmee u komt en eventueel het onderwerp dat voor u relevant is. U ontvangt vervolgens een bevestiging en, indien van toepassing, een tijdsindicatie.

De commissie bestaat uit de volgende leden

 • Rob Brouwers; stads- of dorpsbouwmeester/erfgoeddeskundige
 • Henk Verheij; plaatsvervangend stads- of dorpsbouwmeester
 • Christian Uwer; erfgoeddeskundige
 • Theo Custers; erfgoeddeskundige
 • Stefan Loo; erfgoeddeskundige
 • Joop Schaghen; landschapsdeskundige
 • Johannes D’Ansembourg; landbouwdeskundige
 • Hans de Jongh; landschapsecoloog

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken