Monument verbouwen of restaureren

Bent u eigenaar van een monument? En wilt u uw pand verbouwen, veranderen, restaureren of anders gebruiken?

Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. In het Omgevingsloket kunnen initiatiefnemers op verschillende manieren inloggen om een aanvraag of melding te doen.

U kunt misschien een vergoeding krijgen van de onderhoudskosten die u maakt, bijvoorbeeld voor schilderwerk. Daarvoor dient u een verzoek in voor monumentensubsidie.

Wat u moet weten

Voor eigenaren van rijksmonumenten staan verschillende geldstromen ter beschikking:

1. Belastingvoordeel

Kosten voor reparatie, onderhoud of vervanging van onderdelen van uw rijksmonument zijn aftrekbaar bij de belasting. U dient dan vooraf een verzoek in te dienen bij de belastingdienst/ kantoor Amersfoort/ Bureau Monumentenpanden. Kijkt u voor meer informatie op de website van de Belastingdienst: werkzaamheden aan uw rijksmonumentenpand.

2. Instandhoudingssubsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Eigenaren van woonhuizen en boerderijen zonder agrarische functie komen in aanmerking voor een lening. Eigenaren van panden uit overige categorieën (zoals kerken, kloosters, kastelen, molens en dergelijke) komen in aanmerking voor subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De RCE beoordeelt de subsidieaanvragen. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed: instandhoudingssubsidie.

3, Een laagrentende lening af te sluiten bij het Nationaal Restauratiefonds

Eigenaren van woonhuizen en boerderijen zonder agrarische functie komen in aanmerking voor een lening bij het Nationaal Restauratiefonds. De leningen bij dit fonds hebben een lage rente, die in veel gevallen fiscaal aftrekbaar is. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Nationaal Restauratiefonds: rijksmonument restauratie.

De stichting ERM is opgericht om de kwaliteit van het restaureren van monumenten op een breed gedragen kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Daartoe werken opdrachtgevers, overheden en bij het restaureren betrokken specialisten en bedrijven samen in de netwerkorganisatie ERM.

Meer informatie

De website Monumentenregie informeert over een groot aantal wetten en regels. De eerste vraag die aan het begin van een restauratieproces uitgezocht moet worden is of een gebouw een beschermde status heeft. Daarna kunnen de inhoudelijke eisen aan de gewenste restauratie worden geïnventariseerd. Die zijn meestal terug te vinden in algemene regels of vergunningen. Tot slot is het belangrijk om allerlei eisen te onderzoeken die aan het proces worden gesteld.

Op Monumenten.nl vindt u allerhande informatie over monumenten. Over de financiering en het bezit van een monument. Over onderhoud en restauratie en verhalen uit de praktijk.

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland voert het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed uit in Nederland. Het samenstellen van een inventaris van immaterieel erfgoed hoort daarbij. Het Kenniscentrum stelt zich ten doel om immaterieel erfgoed te promoten en toegankelijk te maken, om de sector te stimuleren en professionaliseren en om de participatie eraan te stimuleren.

Jong erfgoed
Eigenaren van huizen uit de 20ste eeuw kunnen gebruik maken van de Toolkit voor eigenaren van een modern huis. De toolkit bestaat uit verschillende onderdelen en geeft informatie over onder andere het vaststellen van de architectonische waarde van een modern huis, onderhoud en restauratie, wet- en regeling en financieringsmogelijkheden. Op de website van het Iconic Houses Netwerk is de toolkit te raadplegen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken