Een melding doen

Is er iets kapot bij u in de buurt? Ziet u een gevaarlijke situatie? Meld het ons meteen. Ook als het gaat om rondslingerend afval of vernielingen. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in. Melden kan ook buiten kantooruren.

Afval: Meldingen over het legen van uw afvalcontainer kunt u doorgeven aan het Rd4-servicepunt: tel. 045 5437100 (ma t/m vrij van 8.00 - 17.00 uur), e-mail info@rd4.nl.
Bladeren: informatie over bladkorven in de gemeente.
Openbare verlichting: Meldingen over defecte straatverlichting kunt u rechtstreeks doorgeven aan Ziut, beheerder van openbare verlichting.
Riolering: Problemen met het riool op uw eigen perceel, bijvoorbeeld een verstopping of stankoverlast, dient u zelf of een door u ingeschakeld bedrijf te verhelpen. Alle andere meldingen over het riool BUITEN uw eigen perceel kunt u bij de gemeente doen. Huurders moeten bij de betreffende verhuurder of woningvereniging melding doen. Bekijk wat er wel en niet in het riool thuishoort (PDF, 291.4 kB).

Direct melden via meldingsformulier

Of bel 14 043

Melden bij andere instanties

 • Klachten over het legen van de afvalcontainer bij het Rd4-servicepunt: telefoonnummer 045 - 5437100 (ma t/m vrij van 8.00 - 17.00 uur), e-mailadres info@rd4.nl.
 • Zwervend, gewond of dood dier: Meldnummer 144 red een dier (verwaarlozing en mishandeling).
  Dierenbescherming Limburg/dierenambulance: 0900 - 7009000, Dierenambulance Limburg-Zuid: 0900 - 4433224.
 • Meldingen over defecte straatverlichting kunt u rechtstreeks doorgeven aan Ziut, beheerder van openbare verlichting.
 • Meldingen of klachten over gebreken op of aan de provinciale weg kunnen aan de Provincie Limburg doorgegeven worden middels een digitaal klachtenformulier of telefoon 043 - 3897777. De Provincie pakt het dan verder op.
 • Meldingen voor de politie bij spoed: 112 bellen, geen spoed: 0900 - 8844 (belkosten) of zonder belkosten via het meldformulier. Direct contact met de wijkagenten: Roland Dobbelstein of Theo Finger.
  Meld Misdaad Anoniem: iets melden zonder uw naam of adres op te geven bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000 (gratis). U kunt daar ook iets online melden en toch anoniem blijven. Via Meld Misdaad Anoniem krijgt de politie informatie en kunt u helpen om uw omgeving veiliger te maken. Overige meldingen politie: www.politie.nl

Gemeentelijke onkruidbestrijding en snoei- en maaiwerkzaamheden

Onkruid op verharde delen zoals stoepen en fietspaden wordt bestreden door branden, hete lucht of borstelen. Dit gebeurt maandelijks tussen mei en oktober.
Sinds enkele jaren bestrijdt de gemeente onkruid niet meer met chemische middelen, maar op milieubewuste wijze door branden, hete lucht of borstelen. Hiermee verwacht de gemeente dat het straatbeeld op een acceptabel niveau blijft.

Gemeentelijke hagen worden circa twee keer per jaar tussen juni en september machinaal gesnoeid. Bermen worden twee tot drie keer per jaar tussen mei en november gemaaid. Bij het beheer van het gemeentelijke groen wordt ook rekening gehouden met de biodiversiteit. Bij snoei- en maaiwerkzaamheden wordt rekening gehouden met het behoud van voedselplanten voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten.

Wat kunt u melden via bovenstaand meldingsformulier?

U kunt problemen bij u in de buurt melden over bijvoorbeeld:

 • openbare ruimte
 • hondenpoep
 • prullenbakken
 • wegdek/trottoir
 • uitvoering parkeercontrole
 • tijdelijke verkeersmaatregelen
 • wandelpaden/recreatie
 • riolering
 • speeltoestellen
 • sportvelden
 • verkeersveiligheid
 • gemeentelijke begraafplaatsen
 • groenonderhoud
 • overlast door jeugd
 • illegaal dumpen (huishoudelijk) afval
 • milieu (overlast door geur, geluid, trillingen,stof enz.)
 • bouwen, slopen, ruimtelijke ordening
 • kadavers, dode dieren, ongedierte
 • kabels en leidingen
 • bebording en markeringen
 • wateroverlast (géén riolering)
 • bereikbaarheid dorpskernen

Spoed buiten kantooruren

Wilt u buiten kantooruren een gevaar voor de omgeving of ernstige overlast melden, zoals een omgewaaide boom, een gevaarlijk gat in het wegdek of een verstopt riool in gemeentegrond? Doe dan een spoedmelding.

 • Buiten kantooruren kunt u het wachtdienstnummer van de buitendienst bellen: 06 - 22 45 25 30
 • Bij spoedeisende klachten op het gebied van milieu bij evenementen en bedrijven: 06 - 15 87 28 87

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken