Stookontheffing

In de gemeente Gulpen-Wittem zijn er regels opgesteld die het stoken van snoeiafval mogelijk maken. Deze mogelijkheid wordt geboden als er sprake is van instandhouding van waardevol cultuurlandschap. Denk hierbij aan laagstamfruitbomen, hagen en kleine houtopstanden (landschapselementen).

Mag men met een stookontheffing altijd stoken?

Nee. In de maanden juni, juli, en augustus mag er standaard niet gestookt worden. Ook niet als men in het bezit van een stookontheffing is. Verder is het advies op de website www.natuurbrandrisico.nl altijd leidend. Wat houdt dit in? Als er op deze website fase 2 (extra alert) voor Zuid-Limburg aangegeven staat, dan mag er géén gebruik worden gemaakt van de stookontheffing! Hou deze website dus in de gaten. U kunt een formulier stookontheffing via mail bij de gemeente aanvragen. Het ingevulde formulier stuurt u vervolgens naar:

Gemeente Gulpen-Wittem
T.a.v. Klantcontactcentrum
Postbus 56
6270 AB  Gulpen

Stookontheffing via mail aanvragen

Voorwaarden voor de aanvraag van de ontheffing

Als u een ontheffing aan gaat vragen, dan kunt u aan de hand van onderstaande voorwaarden al zelf beoordelen of u in aanmerking komt voor deze ontheffing. Als niet aan de voorwaarden en afstandseisen wordt voldaan, kan de ontheffing zeker niet worden verleend.

Voorwaarden:

De ontheffing is locatiegebonden en het te verbranden materiaal dient afkomstig te zijn van het perceel waarvan het snoeihout afkomstig is. Tevens gelden er afstandseisen van de stookplaats ten opzichte van brandgevoelige objecten.

De volgende afstanden dienen in acht te worden genomen:
a.            vreugdevuren en traditionele vuren binnen het grondgebied van de gemeente Gulpen-Wittem op door het gemeentebestuur erkende feesten, zoals Oudjaar, Pasen en Sint Maarten: een minimale afstand van 50 meter tot alle gebouwen, 10 meter van oppervlaktewateren, 10 meter van bomen en struiken en 100 meter tot andere brandgevoelige objecten,
b.            kampvuren binnen het grondgebied van de gemeente: een minimale afstand van 30 meter tot gebouwen op het eigen perceel en 50 meter tot gebouwen van derden, 10 meter van oppervlaktewateren, 10 meter van bomen en struiken en 100 meter tot andere brandgevoelige objecten,
c.            Voor het verbranden van snoeiafval en rooiafval t.b.v. onderhoud van cultuurlandschap op alle percelen: een minimale afstand van 30 meter tot gebouwen op het eigen perceel en 50 meter tot gebouwen van derden, 10 meter van oppervlaktewateren, 10 meter van bomen en struiken en 100 meter tot andere brandgevoelige objecten.

Bezwaartermijn van 6 weken

Tot slot dient u er rekening mee te houden dat na het verstrekken van de ontheffing er 6 weken mogelijkheid is om bezwaar in te dienen. Gedurende die periode kunt u niet stoken.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken