Bosomvorming Eyserbos

Stichting het Limburgs Landschap is dag in dag uit bezig om haar natuurterreinen zo optimaal mogelijk te beheren. Goed voor een soortenrijke natuur en daarmee meteen ook een fraaie en gevarieerde natuurlijke omgeving om volop van te genieten. In het Eyserbos worden de komende maanden werkzaamheden uitgevoerd om het natuurlijk karakter van dit bos te herstellen.

Natuur onder druk

Ondanks alle beheerinspanningen in het verleden staat de natuurkwaliteit nog steeds erg onder druk. De depositie [neerslag] van onder andere stikstof door de jarenlange hoge uitstoot afkomstig uit de landbouw, maar ook uit verkeer en industrie, zorgt nog steeds voor een sterke verzuring en vermesting. De problemen die hiermee samenhangen worden door het rijk en de provincie onderkend. Met geld afkomstig uit de PAS [Programmatische Aanpak Stikstof], een overheidsprogramma gericht op het terugdringen van (de effecten) van stikstof in onder andere de natuur, kan Het Limburgs Landschap in een aantal bijzondere natuurgebieden extra natuurherstelmaatregelen uitvoeren. De herstelmaatregelen bestaan uit een aantal onderdelen voor een hogere biodiversiteit en robuustere natuur. De herstelmaatregelen richten zich op het verwijderen van de toplaag van de bodem met een te veel aan stikstof; het bevorderen van de structuur van het bos en het aanplanten van ontbrekende (inheemse) boomsoorten voor een diverser bos.

Werk in uitvoering

Van half december tot in maart worden de herstelmaatregelen uitgevoerd. Voor de insecten die in deze omgeving voorkomen, en daarmee voor alle dieren die van insecten leven, is een zo natuurlijk mogelijke samenstelling van de bossen van levensbelang. Daarom worden boomsoorten die hier niet van nature voorkomen, zoals populier, Amerikaanse eik en Douglas weggehaald. In de plaats van de populieren worden lindes en hazelaar aangeplant die met hun goed verteerbaar blad zorgen voor verbetering van de bosbodem. Een groot deel van de Amerikaanse eiken wordt gekapt en vervangen door beuk. Aan de oostkant bestaat een deel van het bos uit een menging van berk en Douglas. De Douglas wordt hier vervangen door diverse inheemse loofhoutsoorten, zoals beuk, haagbeuk, zomer- en wintereik, zomer- en winterlinde, hazelaar en zoete kers. Het zal in het begin wennen zijn maar binnen enkele jaren krijgt deze bosomvorming gestalte door de groei van spontane en aangeplante bomen en struiken. 

Welkom

Door al deze werkzaamheden ontstaat lokaal tijdelijk enige overlast, maar uiteindelijk gaat de natuur er op vooruit. U bent en blijft dan ook van harte welkom in de natuurgebieden van Stichting het Limburgs Landschap.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken