Resultaten inwonersonderzoek waterbewustzijn bekend

Ruim 1.250 inwoners van Limburg deden in maart mee aan een onderzoek naar waterbewustzijn. Door het invullen van een vragenlijst gaven de deelnemers inzicht hoe goed zij zijn voorbereid op extreme wateroverlast. Tevens werd duidelijk welke informatie zij nodig hebben. De uitkomsten worden meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.

Ondanks alle aanpassingen in het watersysteem de komende jaren, is er geen garantie dat extreme wateroverlast niet meer voorkomt. Het is daarom belangrijk dat inwoners van Limburg zich bewust zijn van de gevaren en zich voorbereiden. Uit het onderzoek blijkt dat lang niet iedereen goed is voorbereid op extreme wateroverlast. De meeste mensen vinden wel dat ze zelf ook een verantwoordelijkheid hebben om zich voor te bereiden. Een derde van de deelnemers kan informatie vinden over wat zijzelf kunnen doen om goed voorbereid te zijn. Deelnemers geven aan dat ze die informatie graag willen vinden op de gemeentelijke website of één specifieke website. Daarbij vindt men dat de overheid duidelijker moet communiceren over maatregelen bij extreme wateroverlast en wat ze daarbij van inwoners verwacht.

Vervolg

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de verdere aanpak goed af te stemmen op de behoefte van inwoners. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan één website waar alle informatie over wateroverlast te vinden is. Daarnaast komt er een mogelijkheid om advies op maat te krijgen over maatregelen op het eigen perceel. Deze plannen worden de komende tijd verder uitgewerkt.

Programma WRL

Een jaar na de ernstige overstromingen in Limburg, is in juli 2022 het Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) gestart. Binnen dit programma werken de Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en het Rijk samen om de bewoners van Limburg beter te beschermen en voor te bereiden op extreme wateroverlast. Het programma WRL bedankt alle deelnemers voor het invullen van de vragenlijst.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken