De Omgevingswet en veranderingen fysieke leefomgeving

Naar verwachting gaat op 1 januari 2024 de Omgevingswet in. Deze wet is gericht op de fysieke leefomgeving en zorgt voor veel veranderingen in de wijze waarop initiatieven/plannen kunnen worden ontwikkeld. Met name procedureel veranderen er een aantal zaken in de diverse verguntrajecten en omgevings/bestemmingsplanwijzigingen. Deze overgang willen we voor iedereen zo goed mogelijk laten verlopen. Daarom informeren wij u over de wijze waarop we met nieuwe ontwikkelingen omgaan en over het indienen van concept-ontwerp bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen tot het einde van dit jaar.

Vanaf 1 januari 2024: Omgevingsplan onder de Omgevingswet

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet vormen alle geldende bestemmingsplannen - samen met de zogenaamde bruidsschat (voormalige rijksregels) en enkele gemeentelijke verordeningen - het tijdelijke omgevingsplan Gulpen-Wittem. Dit tijdelijke omgevingsplan vormt straks het nieuwe toetsingskader voor nieuwe plannen en ontwikkelingen.

Vanaf 1 januari 2024 gaan we samen met initiatiefnemers om tafel als het voor een initiatief nodig is om een wijziging omgevingsplan op te stellen. Wij gaan ervan uit dat we tegen die tijd kunnen aangeven wat een wijziging omgevingsplan precies inhoudt. En wat daarvoor nodig is. Helaas is op dit moment nog teveel onduidelijk over de exacte standaarden waarop een omgevingsplan moet berusten, in relatie tot de mogelijkheden en onmogelijkheden van het nieuwe landelijke digitale omgevingsloket. Er wordt door de landelijke overheid nog steeds aan dit omgevingsloket gewerkt. De kans bestaat dat ook na 1 januari 2024 dit nieuwe omgevingsloket nog niet optimaal functioneert. Wij verwachten echter dat de meeste initiatieven gebruik kunnen maken van eenvoudigere procedures en via een omgevingsvergunning afgehandeld kunnen worden.

Daarnaast raden wij aan om bij nieuwe plannen en/of ontwikkelingen van enige omvang of importantie toch altijd even vooraf contact te zoeken met de gemeente. En niet direct via het omgevingsloket een aanvraag in te dienen.

Hoe gaan we vanaf oktober 2023 om met aanvragen voor bestemmingsplanwijzigingen onder de huidige Wet ruimtelijke ordening en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht als de Omgevingswet 1 januari 2024 in werking treedt

Om een bestemmingsplan onder de huidige wet te laten vaststellen door de gemeenteraad moet het ontwerp-bestemmingsplan  vóór 1 januari 2024 ter inzage worden gelegd. Dat betekent dat een compleet ontwerp-bestemmingsplan inclusief alle onderzoeken tijdig aangeleverd moet zijn. En vóór de terinzagelegging voldoende tijd aanwezig is voor controles en eventuele bijstellingen, overleggen met andere overheden en belangenorganisaties, besluitvorming door het college van B&W en de bekendmaking  van het ontwerpbestemmingsplan.

Bent u momenteel bezig met de voorbereiding van een initiatief en/of een bestemmingsplanwijziging? Dan gaan we graag met u in overleg om te bekijken of én in welke vorm dit nog haalbaar is onder de huidige regelgeving. Of dat uw initiatief als een wijziging omgevingsplan onder de Omgevingswet moet worden voorbereid.

Hoe gaan we vanaf oktober 2023 om met aanvragen omgevingsvergunning

Voor initiatieven die vergund kunnen worden met een reguliere omgevingsvergunning of met een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingplan door middel van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, geldt dat op de aanvragen die worden ingediend vóór 1 januari 2024 het huidige recht (Wabo) van toepassing blijft. Worden deze aanvragen na 1 januari 2024 ingediend, dan is de Omgevingswet hierop van toepassing.

Vanaf 1 januari geldt ook de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)

Deze nieuwe wet (die wordt opgenomen in de Omgevingswet) houdt in dat de gemeente voor de eenvoudigere bouwwerken (onder andere: verbouwingen, bouwen woning, 1-laagse bedrijfsgebouwen) enkel nog omgevingsvergunning afgeeft voor het ruimtelijk deel (toets omgevingsplan/welstand) van het betreffende bouwwerk. De wet treedt gefaseerd in werking. Per 1 januari 2024 geldt de Wkb voor nieuwbouwplannen, vanaf 1 juli 2024 ook voor verbouwplannen.

Als gevolg van deze wet toetst en controleert de gemeente bouwplannen niet langer op bouwtechnische aspecten (o.a. constructie, veiligheid). Hiervoor moet de initiatiefnemer zelf een onafhankelijke partij - de zogenoemde kwaliteitsborger - inschakelen. De kwaliteitsborger meldt de start en de oplevering van het bouwwerk bij de gemeente. De gemeente geeft aan de hand van deze melding toestemming voor het in gebruik nemen van het bouwwerk.

Vragen?

Neem dan contact op met team Omgeving via het algemene nummer 14 043. Of stuur een mail naar info@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken