Milieumelding of -vergunning

Als de activiteiten van uw bedrijf het milieu belasten, heeft u misschien een vergunning nodig. U doet eerst online een milieumelding via de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Soms is een melding genoeg. Moet u toch een vergunning aanvragen dan krijgt u daarvan bericht. Op aimonline.nl kunt u ook alle milieuregels uit de Wet milieubeheer inzien.

Naar AIMonline.nl

Wat u moet weten

Aimonline

Op de website 'Activiteitenbesluit Internet Module' (AIM) kunt u alle milieuregels uit de Wet milieubeheer inzien. Tevens dient u via deze site de melding in. Als er sprake is van een meldingsplichtig (type B) bedrijf, dan gelden de regels en voorschriften uit het activiteitenbesluit milieubeheer. Op de landelijke informatiesite Rijkswaterstaat: Kenniscentrum InfoMil vindt u informatie over dit besluit en de regels en voorschriften die voor u/uw branche van toepassing zijn.

Door de vragen van de AIM te beantwoorden, kunt u

  • Checken of een vergunning of melding nodig is
  • Inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen
  • Online een melding Activiteitenbesluit indienen

Voor wie is de AIM bedoeld?

De AIM is bedoeld voor milieurelevante activiteiten die een bedrijfsmatige omvang hebben. Er moet sprake zijn van een 'inrichting' zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. Weet u niet zeker of dit voor u geldt? Vraag dit dan na bij uw gemeente.

Als uit de vergunningencheck via AIMonline.nl blijkt dat er sprake is van een 'type B inrichting', dan geldt er een meldingsplicht bij de gemeente. U dient de melding ten minste 4 weken voordat u de inrichting start of verandert, bij de gemeente in te dienen. Naast het indienen van het meldingsformulier dient er een tekening te worden overlegd. Waaraan deze tekening moet voldoen, leest u op het meldingsformulier. Het formulier wordt gegeneerd als u de beslisboom op de site AIMonline.nl invult. Bij het invullen van de AIMonline.nl kan ook de tekening worden bijgevoegd.

Moet u toch een vergunning aanvragen?

Dan kan dat via het Omgevingsloket Online (OLO). Hier kunt u alle benodigde documenten zoals bouwtekeningen en eventuele rapporten (bodem, geluid) bijvoegen.

Afvalwater lozen

Vaak kunt u volstaan met een melding via AIMonline.nl. Een uitzondering is het 'Besluit lozen buiten inrichtingen'. Valt u onder dat besluit, dan doet u melding bij de gemeente: telefoonnummer 14 043. U valt onder dit besluit als u bijvoorbeeld een van de volgende lozingen gaat uitvoeren:

  • Grondwater lozen afkomstig van een bodemsanering of proefbronnering
  • Grondwater lozen bij ontwatering (zoals bronbemaling)
  • Huishoudelijk afvalwater lozen in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam
  • Lozen bij reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden of andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten (zoals een brug)
  • Lozen bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen vanaf een bodembeschermende voorziening
  • Lozen bij de op- en overslag van inerte goederen (zoals bakstenen of zand)

Deze lijst is niet volledig. Weet u niet of uw activiteit meldingsplichtig is, neem dan contact op met de gemeente, cluster milieu via het contactformulier of telefoon 14 043.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken