Privacy

De gemeente Gulpen-Wittem gaat voorzichtig om met uw persoonlijke gegevens. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft altijd vertrouwelijk en conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. We geven nooit zomaar gegevens aan anderen, behalve als dat volgens de wet verplicht is of als dat nodig is om te kunnen voldoen aan uw verzoek. En we gebruiken uw gegevens alléén voor het product of de dienst waar u om vraagt.

Bekijk tevens het privacystatement op deze website.

Wat u moet weten

  • Meestal geeft u uw gegevens zelf. Soms mogen wij informatiesystemen raadplegen. Bijvoorbeeld als u schuldhulpverlening of een bijstandsuitkering aanvraagt
  • Hebben wij gegevens over uw gezondheid nodig, dan leggen wij u uit waarom. Medische gegevens van uw behandelaar krijgen wij alleen met een door u getekende verklaring
  • Soms is het nodig uw gegevens uit te wisselen met instellingen of instanties waarmee wij samenwerken. Bijvoorbeeld als die betrokken zijn bij een plan dat met u is opgesteld. Dit bespreken wij altijd van tevoren met u en gebeurt nooit zonder uw toestemming

Bijzondere situaties

In uitzonderlijke situaties komt het voor dat wij uw gegevens delen zonder dat u dit (meteen) weet. In dat geval wegen andere belangen zwaarder dan die van u. Bijvoorbeeld bij een melding over huiselijk geweld, kindermishandeling of in het kader van jeugdbescherming. Maar ook bij opsporing van fraude of wanneer er sprake is van een ernstig voorval in de wijk. Ook dan worden nog steeds alleen de noodzakelijke gegevens verwerkt.

Gegevens inzien

Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben verwerkt in een dossier? Dan kunt u vragen om uw dossier in te zien of een kopie te ontvangen. U hoeft niet aan te geven waarom u dit wilt. In uw dossier leest u hoe wij aan uw gegevens komen en met wie we ze hebben gedeeld.

Aanvragen

Persoonlijke gegevens over werk en inkomen inzien: www.inlichtingenbureau.nl

Gegevens aanpassen

Staan in uw dossier niet de juiste gegevens of is het niet compleet? Dan kunt u ons vragen uw dossier aan te passen. Dit kan niet altijd. Bijvoorbeeld als er een juridische procedure loopt waarbij de gegevens van belang zijn. Als het niet kan, kunt u wel een eigen verklaring hierover in het dossier laten opnemen. Ook kunnen wij soms uw gegevens afschermen, zodat niet iedereen ze kan zien.

Als wij uw verzoek niet of niet helemaal inwilligen, dan leggen we altijd uit waarom. U kunt hierover een besluit of beschikking krijgen. Hiertegen kunt u bezwaar aantekenen.

Gegevens verwijderen

De wet geeft aan dat u ook kan verzoeken om uw gegevens te verwijderen. Dit kan niet altijd, maar alleen in die gevallen waar de gemeente geen plicht heeft om de data actueel te houden of wanneer er sprake is van een wettelijke bewaarplicht. Als wij uw verzoek niet of niet helemaal inwilligen, dan leggen we altijd uit waarom. U kunt hierover een besluit of beschikking krijgen. Hiertegen kunt u bezwaar aantekenen.

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente met uw gegevens is omgegaan, dan kunt u een klacht indienen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken