Pilot luchtkwaliteit Reijmerstok: meting gestart

Een aantal inwoners van Reijmerstok, de eigenaar van een binnen Reijmerstok gelegen kippenfarm en de gemeente Gulpen-Wittem zijn gezamenlijk overeengekomen te starten met het meten van de luchtkwaliteit in Reijmerstok (pilot). Deze pilot duurt één jaar. Na de eerste vier maanden wordt een tussenevaluatie gehouden.

Op dinsdag 21 juli is, na wat vertraging als gevolg van het coronavirus, gestart met de installatie van de eerste kastjes die de metingen verrichten. Deze metingen worden gehouden bij de plaatselijk gelegen kippenfarm en op diverse locaties in en rond Reijmerstok.

Het doel van de pilot

De pilot is bedoeld om via een objectieve meting van de luchtkwaliteit inzicht te krijgen in de feitelijke situatie. Het doel hiervan is om samen kennis te vergroten over luchtkwaliteit én meer begrip te krijgen voor elkaar. De pilot is opgestart naar aanleiding van de verkenning die eerder op initiatief van de gemeente heeft  plaatsgevonden in Reijmerstok door een extern consultancybureau. De pilot is één van de uitkomsten van de verkenning, waarbij de gemeente Gulpen-Wittem geadviseerd werd een luchtkwaliteitsmeting uit te laten voeren. Het gezamenlijke doel is om een positieve bijdrage te leveren aan een gezond woon- en leefklimaat voor alle inwoners van Reijmerstok.

Uitvoering

Tijdens de pilot worden er op zes plekken in Reijmerstok meetkastjes geplaatst. De meetlocaties zijn in onderling overleg bepaald. Iedere tien minuten wordt er een automatische meting gedaan en verstuurd via een digitaal netwerk. De uitkomsten van de metingen zullen worden geïnventariseerd, geanalyseerd en gezamenlijk worden besproken met betrokkenen. De planning is om vanaf 1 augustus 2020 ‘live’ te gaan en te starten met het analyseren van de gegevens. Begin september wordt, met in acht name van de corona maatregelen, een eerste bijeenkomst gepland met de deelnemers om de eerste bevindingen met elkaar te delen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken