Wateroverlast Zuid-Limburg

Zware regenval en wateroverlast in Zuid-Limburg


Rijk vergoedt ook schade door hoogwater aan personenauto’s van particulieren

Is uw auto door het hoogwater in juli zo beschadigd dat hij technisch total loss is verklaard? Dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de rijksoverheid. Dit is op 9 september 2021 bekendgemaakt.

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) wordt toegepast op de hoogwatersituatie in Limburg. Iedereen (dus niet alleen ondernemers) kan geleden schade melden. Dit kan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het gaat om een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. De RVO neemt contact op met de aanvrager. Op de site van het RVO leest u meer over de soorten schade,  hoe u kunt melden en wat er daarna gebeurt.
U kunt een schade melden tot uiterlijk 15 december 2021.


Aanvraag indienen rampenfonds: aanvraagtermijn verstreken

Is uw huishouden door de wateroverlast ernstig getroffen? Het Nationaal Rampenfonds wil aan alle ernstig getroffen huishoudens eenmalig maximaal 1.000 euro schenken.De aanvraagtermijn is op 1 september 2021 verlopen. Lees meer op de website van het rampenfonds. 


Belastingdienst stelt speciaal nummer en e-mailadres in voor getroffenen 

De belastingdienst biedt hulp aan 'op maat' aan inwoners en ondernemers die getroffen zijn door wateroverlast. De belanstingdienst houdt rekening met persoonlijke omstandigheden.

Telefoon: 088-15 42 600 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur).
E-mail: wateroverlast@belastingdienst.nl

Voor ondernemers kunt u daarbij denken aan:

 • helpen met het versneld afhandelen van aangiften zodat teruggaven eerder verleend kunnen worden;
 • het herstellen van (geautomatiseerd) opgelegde boetes bij het niet betalen van bijvoorbeeld de BTW- en/of loonaangifte;
 • mogelijkheden bespreken van versnelde behandeling van voorlopige verliesverrekening.

Voor zowel ondernemers als burgers kunt u denken aan dienstverlening als:

 • het verlenen van tijdelijk uitstel van belastingbetaling;
 • bieden van hulp bij het tijdelijk stopzetten van motorrijtuigenbelasting.

U kunt ook voor andere fiscale vragen in verband met de watersnood contact opnemen. Ondernemers die gebruik maken van een fiscaal adviseur kunnen zich via hun adviseur melden via de bovenstaande contactgegevens.
 


Kabinet presenteert schaderegeling wateroverlast Limburg en Noord-Brabant

Het kabinet heeft op vrijdag 13 augustus ingestemd met de schaderegeling om tegemoet te komen in materiële schade die is ontstaan door onder meer de overstromingen in juli dit jaar. Deze regeling is in nauwe samenwerking met de regio tot stand gekomen en zal zo spoedig mogelijk in werking treden. De schade in Limburg en een deel van Noord-Brabant is immens. Voor alle getroffenen is hun verzekering het eerste aanspreekpunt. De verzekeraars zijn reeds gestart met het vergoeden van geleden schade. Zoals direct na de ramp aangekondigd wil het kabinet burgers, bedrijven, organisaties en overheden graag financieel bijstaan met een tegemoetkoming in onverzekerbare schade. De tegemoetkomingen zijn nu per categorie bekend.

Meer informatie en een overzicht van de tegemoetkoming per categorie vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


Regeling tegemoetkoming schade hoogwater Limburg juli 2021

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) geldt voor het hoogwater in Limburg van juli 2021. Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen melden via deze pagina hun schade. Het gaat hierbij om een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. Vanaf 9 augustus kunt u uw schade melden via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij nemen later contact met u op om u te laten weten of u recht heeft op vergoeding van een deel van uw schade.

Bekijk de regeling op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.


Wateroverlast in Limburg: bekijk alle regelingen

De overheid ondersteunt getroffen ondernemers bij de gevolgen van de wateroverlast in Limburg. Door overstromingen moesten veel bedrijven de deuren sluiten. De ramp zorgde voor veel schade. Naast de Wet tegemoetkoming schade bij rampen mag u nu ook een beroep doen op een aantal coronaregelingen die u helpen bij omzetverlies als gevolg van waterschade.

Ga voor een overzicht van regelingen naar de website van de Kamer van Koophandel.


Update (23 juli) over de grote schoonmaak in Gulpen-Wittem

De wateroverlast heeft op plekken veel schade veroorzaakt en sporen achtergelaten. Aan woningen en gebouwen, maar ook in de openbare ruimte. Samen met verantwoordelijke instanties heeft de gemeente direct een schoonmaakactie opgestart. Dit is er inmiddels gebeurd:

 • Alle toegangswegen zijn opgeruimd en schoongeveegd.
 • Grind, stenen, los gespoeld materiaal en achtergebleven afval is zoveel mogelijk verwijderd.
 • Alle kolken zijn gereinigd zodat onze wegen het water weer goed kunnen afvoeren.
 • Op dit moment worden alle zandvangers nog flink opgeschoond.
 •  Het Waterschap werkt op dit moment aan het verwijderen van drijfhout en andere rommel uit onze beken en rivieren.
 • Op centrale afvalpunten kunnen inwoners en ondernemers nog steeds onbruikbaar huisraad kwijt.

Deze maatregelen moeten er in elk geval voor zorgen dat het waterafvoersysteem van onze beken, rivieren, en ons wegennetwerk, voor dit moment weer zo goed mogelijk op orde is.


Eén informatienummer voor heel Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg is een publieksinformatienummer, een speciaal telefoonnummer, ingericht voor vragen van inwoners over wateroverlast en hoogwater. Het nummer is 0800 13 51


Schade en verzekeringen

Verzekeraars zetten zich in om snel de verzekerde schade uit te keren aan getroffen klanten in Limburg. Verschillende maatschappijen vermelden op hun websites hoe klanten waterschades aan huizen, bedrijfspanden en voertuigen kunnen doorgeven. Ook is Stichting Salvage namens verzekeraars nog altijd aanwezig in het getroffen gebied om hulp te bieden.

Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Het kabinet heeft overstroomd Limburg tot rampgebied uitgeroepen. Daarbij is de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing verklaard. Zodra duidelijk is wat dit betekent voor de schade die niet wordt vergoed door uw verzekeraar, zullen wij u via deze website informeren. Bekijk veelgestelde vragen over dit onderwerp (PDF, 268.4 kB).

Blijf in contact

Naast informatie op hun websites en social mediakanalen geven verzekeraars advies over wat u moet doen op het moment dat u weer terug mogen naar hun woningen. Het is belangrijk dat u contact opneemt met uw verzekeraar of adviseur om te horen hoe u het beste de schade kunnen melden. Maar ook op welke manieren u de schade kunnen vastleggen en of er bijvoorbeeld instructies zijn bij het opruimen. Pas wanneer het water is gezakt kan er door de brandweer en reconditioneringsbedrijven effectief water weggepompt worden. Deze bedrijven beoordelen wat er in huis of aan een pand hersteld of gereinigd kan worden en wat verloren is gegaan.

Tips en adviezen

 • Neem altijd eerst contact op met je verzekeraar of adviseur om de schade te melden.
 • Maak video's en foto's van jouw auto of de situatie in en rondom het huis.
 • Zorg dat je bereikbaar bent voor je verzekeraar of adviseur, ook op je tijdelijke adres.
 • Pas op voor zogenaamde experts of bemiddelaars waar je niet zelf om hebt gevraagd en die ook niet door de verzekeraar zijn gestuurd.
 • Vraag altijd voor welk bedrijf ze werken en zet nooit zomaar een handtekening.
 • Is de situatie veilig? Begin dan met opruimen.
 • Verzamel eventueel facturen van belangrijke, grote aankopen die beschadigd zijn.
 • Documenteer ook de gemaakte kosten als gevolg van de wateroverlast

Bekijk voor meer advies de folder van Stichting Salvage (PDF, 349.7 kB).

Schade aan uw Rijksmonument

Bent u eigenaar van een Rijksmonument en heeft uw pand schade opgelopen vanwege de wateroverlast? Dan kunt u dit melden bij het incidententeam van de Rijksoverheid voor Cultureel Erfgoed.


Steun voor inwoners en werkgevers vanuit het Rijk

Het kabinet staat met een aantal regelingen inwoners en werkgevers bij die zijn getroffen door de overstromingen in Limburg.

Bekijk meer informatie op de website van Rijksoverheid.


Oproep Visit Zuid-Limburg

Wees welkom! Het merendeel van alle hotels, restaurants en accommodaties in het Heuvelland zijn geopend en ontvangen u graag. Maar let wel op als u op pad gaat in de gebieden waar het water hoog heeft gestaan.


Ziggo

Ziggo komt gedupeerden van de overstromingen in Limburg en Noord-Brabant tegemoet met extra lokale hulp. Er worden mobiele servicepunten ingezet die naar de getroffen gebieden toe komen om mensen te helpen met vragen, verzoeken en voor het direct inplannen van reparatiesafspraken. Wanneer uw Ziggo-apparatuur waterschade heeft opgelopen, wordt dit kosteloos vervangen door de leverancier.

Lees meer: https://www.ziggo.nl/klantenservice/limburg.


Hoogwater en gezondheidsrisico's

De zeer hoge waterstand van de rivieren en beken in Zuid-Limburg zorgt ervoor dat het slib en andere stoffen in dit water zich breed kunnen verspreiden over de oevers. Gezondheidsrisico’s bestaan alleen als er ook blootstelling plaatsvindt aan het slib. Door het opvolgen van de adviezen van de GGD (zie onderstaande link) kan blootstelling aan slib voorkomen worden. 

Lees meer: https://www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/hoogwater-en-gezonheidsrisicos


Afvalcontainers op centrale punten

Moet u vanwege de wateroverlast natte en onbruikbare spullen kwijt? Dan vindt u op de volgende centrale punten een container.

 • Wijlre, Van Wachtendonckplein               
 • Partij, Partijerweg, achterzijde tankstation (naast de glasbak)
 • Mechelen, parkeerplaats Dr. Janssenplein
 • Wahlwiller, parkeerplaats aan de JF Kennedystraat (ter hoogte van de glasbakken)
 • Nijswiller, parkeerplaats Hoek Kerkstraat / Schulsbergweg
 • Epen, parkeerplaats Wingbergermolen
 • Slenaken, parkeerplaats Dorpstraat
 • Gulpen, parkeerplaats SV Gulpen
 • Eys, parkeerplaats naast de gymzaal

Ik heb wateroverlast. Met wie moet ik contact opnemen?

Maak melding van wateroverlast bij de gemeente op de volgende manier:

 1. Stuur een mail naar wateroverlast@gulpen-wittem.nl
 2. Neem telefonisch contact op door te bellen naar 14 043
 3. Spoed? Bel onze wachtdienst via 06 22 45 25 30

U kunt ook onderstaande afbeelding raadplegen. Wie u belt, hangt af van uw situatie.

wateroverlast

Voorbeeld

 • Is een ruimte volgelopen met water? Dit moet u zelf regelen.
 • Is er risico op kortsluiting of brand?  Bel de brandweer via 0900 0904.
 • Is de riolering in uw straat verstopt?  Bel de gemeente Gulpen-Wittem via 14 043.
 • Bent u zelf in gevaar? Bel 112.

(Dreigende) wateroverlast door beken die buiten hun oevers treden

Als u ziet dat een beek buiten zijn oever is getreden, dan kan dat voor ernstige (verkeers)hinder zorgen. U kunt hiervan melding maken via het Centraal Meldpunt Water voor Limburg: (0800) 03 41. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/contact
 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken