Formatieproces Gulpen-Wittem afgerond

Persbericht "Formatieproces Gulpen-Wittem afgerond"
Fractie Franssen, Balans en CDA vormen de nieuwe coalitie

Met hulp van formateur Robbert Dautzenberg is het in de voorbije weken gelukt om
gezamenlijk tot overeenstemming te komen over het coalitieakkoord met als titel “Samen
bouwen we verder”. Hiermee gaat de nieuwe coalitie verder bouwen aan een sociaal, inclusief
en slagvaardig Gulpen-Wittem.”

“De coalitiepartijen Fractie Franssen, Balans en CDA streven naar een gemeente waar
iedereen goed kan wonen, werken en recreëren. Waar inwoners zich thuis voelen en waar
iedereen die dat wil, mee kan doen. Verder geeft de coalitie prioriteit aan de grote opgaven
op het vlak van wonen, duurzaamheid en landbouw. Specifieke aandacht heeft de coalitie
voor de Trendbreuk in het sociaal domein en de leefbaarheid in de dorpskernen.”
De coalitiepartijen nodigen alle inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke
organisaties uit om met mee te doen met het realiseren van deze opgaven. Die oproep doen
we ook aan de andere twee politieke partijen in onze gemeente.

Uitgangspunten

De afgelopen anderhalf jaar hebben Fractie Franssen, Balans en CDA in goed vertrouwen met
elkaar samengewerkt, waardoor er een stabiele basis is om gezamenlijk het
gemeentebestuur te vormen in de komende periode.

“We bouwen samen verder op de kracht en energie die bij onze inwoners en ondernemers, in
de buurten en in de dorpen aanwezig is. Daarbij realiseren we ons dat we voor grote
uitdagingen en transities staan, waaraan we samen invulling moeten geven om te komen tot
een nieuw evenwicht tussen de verschillende belangen van bewoners, ondernemers en
agrariërs, toeristen en ons kwetsbare vijfsterrenlandschap. Met de uitdagingen waarvoor we
staan is realisme noodzakelijk. Het uitvoeren van deze opgaven vraagt om een brede
bestuurlijke verantwoordelijkheid, waarbij we ons kunnen aanpassen aan de dynamiek,
kunnen doseren en (her)prioriteren. We zetten daarbij in op het toevoegen van kwaliteit in
plaats van kwantiteit, waarbij we samen zorgen voor een sociaal, inclusief en slagvaardig
Gulpen-Wittem.”

Portefeuilles

Namens Fractie Franssen wordt Piet Franssen voorgedragen als wethouder ruimte, wonen,
natuur- en milieu en tevens 1e locoburgemeester. Namens Balans wordt Frans Derksen
voorgedragen als wethouder Sociaal, vrijetijd en duurzaamheid, en namens het CDA wordt
Roger Cratsborn voorgedragen als wethouder economie, toerisme en verkeer.

Coalitieakkoord voor instemming naar de ledenvergaderingen

De drie partijen presenteren op 1 juni het coalitieakkoord “Samen bouwen we verder” aan
hun achterban, waarbij de ledenvergaderingen instemmingsrecht hebben over het
onderhandelingsresultaat. Vanaf 2 juni is het coalitieakkoord vervolgens openbaar voor
iedereen beschikbaar.

Installatie en behandeling coalitieakkoord

De installatie van de wethouders vindt plaats tijdens een extra raadsvergadering op
woensdagavond 15 juni om 19.30 uur. Tijdens deze bijzondere raadsvergadering zal ook het
coalitieakkoord worden besproken in de gemeenteraad.

Formateur

Formateur Robbert Dautzenberg blikt met plezier terug op het formatieproces en de
constructieve wijze waarop de partijen deel hebben genomen aan de besprekingen en
gezamenlijk tot overeenstemming zijn gekomen. “Er kan worden verder gebouwd op het
opgebouwde vertrouwen in de afgelopen periode en het nieuwe college kan aan de slag met
de uitdagingen en opdrachten in het coalitieakkoord.”

Bronvermelding: dit bericht is opgesteld en gepubliceerd door de formerende partijen Fractie Franssen, Balans Gulpen-Wittem, CDA op maandag 23 mei 2022.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken