Interreg Euregio Maas-Rijn stelt 6,9 miljoen euro ter beschikking om internationale samenwerking op gebied van waterveiligheid te bevorderen

Na de overstromingen van juli 2021, die zowel België, Duitsland als Nederland troffen, hebben 12 partijen uit de 3 landen de handen ineen geslagen om samen te werken aan het bestrijden van wateroverlast en het vergroten van de waterveiligheid. Zij zijn zich ervan bewust dat de overlast nooit helemaal verholpen kan worden. Het klimaat verandert en extreme weersituaties zullen helaas steeds vaker voorkomen. Daarom wordt ook geïnvesteerd in het tijdig waarschuwen van inwoners bij dreigende overstromingen. Door een bijdrage van Interreg van in totaal bijna 7 miljoen, wordt deze grensoverschrijdende samenwerking mogelijk gemaakt.

Interreg Euregio Maas-Rijn

Interreg is een Europees fonds ter stimulering van grensoverschrijdende samenwerking. De Euregio Maas-Rijn heeft in 2021 te maken gehad met ernstige overstromingen, waarbij meer dan 200 dodelijke slachtoffers te betreuren waren. Het Interregbureau van deze Euregio heeft daarom besloten om 6.9 miljoen euro vrij te maken, waarmee partners in het gebied projecten kunnen starten. Deze projecten richten zich op 3 onderwerpen:

1. Het verbeteren van de weers-  en watervoorspellingen
2. Het versterken van de crisisbestrijding
3. Het klimaatrobuust maken van de ruimtelijke inrichting

Voor alle onderwerpen zijn projectvoorstellen gemaakt, in totaal voor ruim 8 miljoen euro en deze zijn recentelijk goed gekeurd door de Interreg-autoriteit. De projecten starten binnenkort en lopen tot eind 2023. Interreg draagt 90% bij aan de kosten.

Een nieuwe opgave

De overstromingen van 2021 hebben tot een nieuwe opgave geleid. De Euregio moet zich voorbereiden op grotere weersextremen dan eerder aangenomen. Dat vraagt om nieuwe inzichten en leidt tot nieuwe kennisvragen. Een korte greep uit de geplande activiteiten uit de projectvoorstellen:

• Er wordt een grensoverschrijdend meetnet ingericht, onder meer in de Geul. Daarmee kunnen inwoners eerder worden gewaarschuwd bij aankomend hoogwater. Er worden camera’s geplaatst om de doorstroming van beken te controleren, er wordt nagegaan of de weersvoorspellingen nog nauwkeuriger kunnen worden gemaakt, onder meer met radarbeelden.
• Er wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van afval in snelstromend water. Met name in België is daardoor veel schade ontstaan. Er wordt een veldlaboratorium ingericht, waarin wordt geëxperimenteerd met snelstromend water en de effecten daarvan.
• Verder worden Flood Barriers aangeschaft, mobiele waterkeringen die bij dreigende wateroverlast op kritieke locaties kunnen worden opgebouwd. Kwetsbare objecten kunnen zo worden beschermd.  
• Ook wordt er onderzoek gedaan naar wat hoogwater doet met het profiel van de Maas. Voor de Roer worden de voorspellingsmodellen verbeterd, waarmee gerekend wordt aan het gedrag van de rivier en aan het beheer van de stuwmeren, die in belangrijke mate de afvoer van de Roer bepalen.
• Er wordt een grensoverschrijdend Masterplan gemaakt voor de rivier de Wurm, die tot veel schade heeft geleid, en er worden overstromingskaarten gemaakt voor de belangrijkste wateren.

Opmaat

In totaal worden meer dan 50 activiteiten en onderzoeken uitgevoerd. Projectpartners zien dit project als start van een verdere internationale samenwerking. De ambitie is om op stroomgebiedsniveau maatregelen te treffen, niet gehinderd door de landsgrenzen.

Burgemeester Nicole Ramaekers: “Ook in Gulpen-Wittem streven we in het kader van hoogwaterbescherming al een lange tijd (onder andere) naar goede en betrouwbare meet- en waarschuwingssystemen, die niet stoppen bij de grenzen van ons land. Omdat het water via Gulpen-Wittem het land binnenstroomt, hebben we een ontzettend groot belang bij vroegtijdig kunnen signaleren en alarmeren bij dreigende overstromingen. En om dat te bereiken is een grensoverschrijdend meetsysteem dat ons gezamenlijk in staat stelt prognoses te maken van cruciaal belang. Alleen op deze manier creëren we de mogelijkheid om de mensen binnen onze gemeente én in de lagergelegen gebieden te kunnen waarschuwen voor het natuurgeweld dat zich aandient. We zijn dan ook heel blij met deze Euregionale samenwerking en de bijdrage van Interreg.”

Vertegenwoordigers uit Nederland, België, Duitsland en Waterschap Limburg starten samenwerking

Op woensdag 6 juli kwamen vertegenwoordigers uit Nederland, België, Duitsland en van Waterschap Limburg bijeen om de start van de internationale samenwerking te markeren. Vanuit Gulpen-Wittem waren burgemeester Nicole Ramaekers en wethouder Piet Franssen aanwezig.

Foto: Waterschap Limburg.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken