Samen sterk voor verbeteren verkeersleefbaarheid in Gulpen-Wittem

Samen sterk voor verbeteren verkeersleefbaarheid in Gulpen-Wittem

De verkeersleefbaarheid staat onder andere in Gulpen-Wittem regelmatig onder druk naarmate er meer mensen een bezoek brengen aan het Heuvelland. Het is een veel besproken onderwerp dat inmiddels bij veel inwoners en ondernemers hoog op de agenda staat. Er zijn inwoners die vaak en veel overlast ervaren, in alle vormen. De overlast is vaak het gevolg van (het grote aantal) bezoekers dat zich op verschillend manieren en met verschillende voertuigen verplaatst van A naar B. Deze opgave is veelomvattend en het aanpakken van de overlast is niet eenvoudig, zo bleek al eerder uit de praktijk. De gemeente wil samen met de gemeenschap van Gulpen-Wittem verkeersleefbaarheid bevorderen door fysieke maatregelen te nemen en door goed gedrag te stimuleren. Er gebeuren al verschillende dingen om dat te bereiken.

Geluidsmetingen met decibelmeters

Onder andere in de Dorpsstraat te Slenaken is een decibelmeter geplaatst die monitort hoeveel geluid een verkeersdeelnemer produceert. Geluidsoverlast houdt namelijk verband met hoe inwoners de verkeersleefbaarheid in hun omgeving ervaren. De meter moet gemotoriseerd verkeer, en in het bijzonder motorrijders, bewustmaken van hun geluidproductie en aansporen op het produceren van minder geluid om geluidsoverlast terug te dringen. De bestuurder ziet meteen of hij teveel geluid produceert of niet, door middel van een smiley. De borden zijn mobiel en kunnen ook op andere plekken ingezet worden.

Deci met fiets  Deci met motor

Uitvoering mobiliteitsplan - waaronder afsluiten stiltegebieden

De gemeente gaat aan de slag met onderdelen die in het Mobiliteitsplan zijn opgenomen en dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Een van de onderdelen om verkeersoverlast te beteugelen betreft het invoeren van een proef, waarbij stiltegebieden worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, anders dan bestemmingsverkeer. Er heeft op 5 juli jl. een inloopavond plaatsgevonden waarbij omwonenden van 2 beoogde stiltegebieden hun ideeën en mening over de aanpak van de proef met elkaar en met de gemeente konden delen. De uitkomst vormt aanleiding om de aanpak bij te stellen. De gemeente gaat aan de slag met een participatieaanpak om alle belanghebbenden goed te kunnen consulteren. Hieruit zal onder andere moeten blijken of de stiltegebieden volledig moeten worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Verkeerscampagne ‘Aardig op weg’

In het verlengde van het instellen van fysieke maatregelen wil de gemeente benadrukken dat verkeersleefbaarheid een opgave is die we in gezamenlijkheid moeten oplossen. We benutten het zomerseizoen om bewustwording rondom dit thema te vergroten en vragen daar door middel van een verkeerscampagne nadrukkelijk aandacht voor, onder andere bij recreanten en toeristen. ‘Hier zijn we aardig op weg – minder haast, meer genieten’ is het motto van de campagne. We stimuleren goed gedrag in het verkeer en in de openbare ruimte, zodat iedereen die zich door de gemeente beweegt méér rekening houdt met onze kwetsbare leefomgeving én met elkaar. Vanaf 15 juli, de start van de zomervakantie voor regio Zuid, worden verkeersdeelnemers een aantal weken achter elkaar geconfronteerd met deze boodschap. Die is onder andere zichtbaar door middel van grote posters in bushokjes in de hele gemeente.

Samen aardig op weg

“We kunnen alleen stappen zetten als we samenwerken om de verkeersleefbaarheid in onze gemeente te verbeteren. We willen iedereen die onze gemeente bezoekt aan het denken zetten” legt wethouder Henri-Pierre Waaifoort (Toerisme en Recreatie) uit. “De verkeersleefbaarheid staat regelmatig onder druk. We zijn een gastvrije gemeente en bezoekers vormen een belangrijke bron van inkomsten voor ondernemers, maar te veel drukte brengt ook overlast met zich mee. Die uit zich in de praktijk in heel veel dingen: lawaai, ongepast gedrag, stank, snelheid en het gevoel van massatoerisme. Veel inwoners ervaren dat als een last. We voelen als gemeente de urgentie om er aandacht voor te vragen, ondanks de complexiteit van de opgave en het gegeven dat er vooralsnog geen eenduidige oplossing voor dit probleem bestaat. Als we een manier vinden om in Gulpen-Wittem het motto van de campagne samen na te leven, dan zijn we daadwerkelijk aardig op weg naar het verbeteren van onze verkeersleefbaarheid.” 

Geen eenduidige oplossing voor deze complexe opgave

De verkeersleefbaarheid staat niet alleen in Gulpen-Wittem onder druk. Tot een eenduidige aanpak voor deze opgave komen is niet eenvoudig. Dat blijkt uit eerdere gemeente-overstijgende samenwerkingsverbanden waaronder Team Heuvelland, die zijn gestrand vanwege het gebrek aan eensgezindheid over de maatregelen. Deze campagnes sluit aan bij de visie zoals opgenomen in het Mobiliteitsplan dat door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem is vastgesteld in februari 2021: ‘De gemeente Gulpen-Wittem verbetert de verkeersleefbaarheid voor haar inwoners, bezoekers en ondernemers door te werken aan het realiseren van een duurzaam bereikbare gemeente’. Daarnaast is de gemeente nog steeds in overleg met andere gemeenten en het initiatief ‘Zuid-Limburg Bereikbaar’. In gezamenlijkheid is er onlangs een oproep naar de Provincie Limburg gegaan om van toeristisch/ recreatief verkeer een speerpunt te maken in het collegeprogramma.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken