Home > Actueel > Nieuws > Handhavingsjaarverslag 2011

Handhavingsjaarverslag 2011

Dit item is verlopen op 19-04-2012.

Op 31 januari 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders het jaarverslag handhaving 2011 vastgesteld. In dit verslag leest u hoe de gemeente in 2011 haar handhavingstaak heeft uitgevoerd.

In zijn algemeenheid kunnen we terugkijkend op 2011 concluderen dat er weer stappen vooruit zijn gezet om te komen tot een goede manier van integraal handhaven. Ook de wijze waarop burgers en bedrijven worden benaderd heeft in 2011 aandacht gehad. Zo is met klagers contact opgenomen voorafgaand aan het opstarten van een formele procedure. Bekeken is of er door middel van “praten in plaats van procederen” een oplossing mogelijk is. In sommige gevallen heeft dat tot een positief resultaat geleid.

2012 en verder
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan nieuw handhavingsbeleid en aan een beter en meer integraal uitvoeringsprogramma handhaving 2012. In dat kader is er ook een enquête gehouden onder de inwoners. Burgers konden via deze enquête aangeven waar, wat hun betreft, de prioriteiten van het geactualiseerde handhavingsbeleid zouden moeten komen te liggen. In totaal hebben 191 burgers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun opinie te laten horen. In de top drie staan: hondenpoep, zwerfafval en illegaal dumpen afval. Vanzelfsprekend nemen we deze items mee bij het toezicht en de handhaving in 2012.

Ook in 2012 zullen we volop toezicht houden en in gesprek gaan met betrokkenen om samen te kijken naar een oplossing en zo nodig handhavend optreden, om dit prachtige stukje Nederland mooi en leefbaar te houden!

Wij willen hierbij iedereen die heeft gereageerd op onze enquête daarvoor hartelijk danken! Mocht u gedurende het jaar nog suggesties hebben laat ons dat dan weten.