Inspraak gemeentelijk beleid Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning 2019

Het college van de gemeente Gulpen-Wittem heeft op 31 juli 2018 ingestemd met het ter brede inspraak aanbieden van de concept verordening Jeugdhulp 2019 Maastricht Heuvelland en de concept verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Gulpen-Wittem 2019. Inwoners van gemeente Gulpen-Wittem worden hierbij uitgenodigd om mee te denken en inspraak te leveren op de nu voorliggende concepten.

Doel verordeningen

De verordening Jeugdhulp geeft uitvoering aan de Jeugdwet. In de Jeugdwet is bepaald dat de gemeente een plicht heeft te voorzien in jeugdzorg. De aard en omvang van de jeugdvoorziening wordt door de gemeente bepaald (maatwerk). Het doel van het jeugdzorgstelsel is jeugdigen en ouders waar nodig tijdig bij hun situatie passende hulp te bieden, met als beoogd doel ervoor te zorgen dat de eigen kracht van de jongere en het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin worden versterkt.

De verordening Maatschappelijke ondersteuning geeft uitvoering aan de Wmo2015. Deze verordening vormt de basis om maatwerk en passende ondersteuning te bieden aan burgers uit Gulpen-Wittem die zelf of samen met hun omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie. Zij kunnen een beroep doen op ondersteuning door de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.

Beide verordeningen zijn procesgericht. Ze beschrijven met name het proces waarin de inwoners met een ondersteuningsvraag en de gemeente samen komen tot passende ondersteuning op maat. De gemeente Gulpen-Wittem heeft ook een aantal extra (bovenwettelijke) proceswaarborgen opgenomen, waarbij het belang van de cliënt voorop staat. In de verordeningen staat ook een hardheidsclausule, om ook in uitzonderlijke gevallen aan oplossingen te kunnen werken.

Inspraakdocumenten

Hierbij bieden wij u ter inspraak de volgende stukken aan:

  1. De concept Inspraak verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Gulpen-Wittem 2019; (PDF, 735.7 kB)
  2. De concept Inspraakversie verordening Jeugdhulp 2019 Maastricht-Heuvelland. (PDF, 433.4 kB)

Daarnaast treft u per verordening een document aan waarin uitgebreid en artikelsgewijs wordt toegelicht wat er gewijzigd is ten opzichte van de eerste versie van de verordeningen en de reden van de wijziging.

Reacties

Tot en met 14 september 2018 kunt u reageren op deze voorstellen. U kunt uw schriftelijke reactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem, Postbus 56, 6270 AB Gulpen. U kunt ook reageren via info@gulpen-wittem.nl

Uw reactie wordt door ons meegenomen in het verdere proces tot besluitvorming. De raadsbehandeling over de definitieve concepten vindt plaats in de periode van oktober tot en met december 2018.

Downloaden

De documenten waarop u kunt inspreken, kunt u hieronder downloaden:

Voorbehoud

De rijksoverheid wil per 1 januari 2019 het zogenaamde abonnementstarief Wmo invoeren. Dit komt dan in de plaats van de huidige (verlaagde) eigen bijdrageregeling in de Wmo. Het is nu nog niet duidelijk hoe dit abonnementstarief er precies uit gaat zien. De regels hiervoor hebben we dan ook nog niet in deze concept-verordening kunnen opnemen. Als die duidelijkheid er wel komt, wil de gemeente dit nog kunnen opnemen in deze verordening. De gemeente moet daarom de mogelijkheid hebben om per 1 januari 2019 zaken te kunnen wijzigen t.o.v. de nu voorliggende inspraakversie. U kunt in uw inspraakreactie breder adviseren dan enkel op de huidige tekst van het betreffende artikel, maar ook uw advies geven over deze ontwikkeling en hoe de gemeente hiermee om zou kunnen gaan.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken