College biedt ontwerpbegroting 2019 aan

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerpbegroting 2019 aangeboden aan de gemeenteraad. De meerjarenraming sluit met een structureel overschot van € 130.000.

Met het coalitieprogramma ‘buiten de gebaande paden’ heeft het college van de gemeente Gulpen-Wittem duidelijke doelen gesteld voor deze bestuursperiode. Een ‘open’ bestuursstijl waarbij de inwoner centraal staat is het uitgangspunt. Met deze eerste begroting van de nieuwe coalitie wordt een kader gegeven voor de verdere inhoudelijke discussie: een solide kader, reëel en transparant. Dit kader gebruiken we in 2019 om het huidige beleid te evalueren en waar nodig aan te passen, als daar vanuit de maatschappij vraag naar is.

Strategische visie

Met de wensen vanuit de maatschappij als vertrekpunt gaan we in 2019 de strategische koers van Gulpen–Wittem bepalen. We formuleren helder wat inwoners, bedrijven en instellingen van ons mogen verwachten en staan meer dan voorheen open voor een andere rolinvulling. De strategische visie wordt een belangrijk ijkpunt voor toekomstig beleid voor het bestuur van Gulpen-Wittem, maar ook voor de organisatie die in 2019 een verdere ontwikkeling doormaakt. We houden bij het ontwikkelen van de nieuwe visie tevens rekening met het Cittaslow gedachtegoed, waarbij het verbeteren en borgen van een goede kwaliteit van leven het uitgangspunt is.

Sociaal en cultureel domein

We blijven inwoners ondersteunen zodat ieder die dat nodig heeft de juiste hulp ontvangt om zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Hulpvragen worden in de toekomst nog meer centraal gesteld, waarbij we streven naar een aanpak die zich richt op preventie. We versterken het beleid specifiek als het gaat om bestrijding van kinderarmoede. Ook in 2019 zetten we in op de zelfredzaamheid van de gemeenschap en gebruiken we de visie ‘Samen Doen’ als instrument voor het bereiken van de gestelde doelen. Méér staat de leefwereld van onze inwoners centraal en minder de systemen waarmee de gemeente haar dienstverlening heeft ingericht. Tot slot werken we verder aan het behoud en het versterken van ons cultureel erfgoed.

Fysieke domein

In het fysieke domein ligt de nadruk op het beheren en onderhouden van de bestaande infrastructuur. Denk daarbij aan de kwaliteit en uitstraling van het groen, de omgeving, de wegen maar ook dorpspleinen. Onderdelen die elk een bijdrage leveren aan een prettige leefomgeving. Lopende projecten worden voortgezet, mits deze leiden tot vernieuwing en verbetering. Conform coalitieakkoord worden bewoners, ondernemers en zelfsturingsgroepen hierbij nadrukkelijk betrokken. Daar waar het gaat om waterveiligheid zijn diverse projecten in het kader van riool relevant waarbij, daar waar mogelijk, tevens de infrastructuur wordt aangepakt. Een belangrijk speerpunt is het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het preventief aanpakken van wateroverlast.

Lokale lasten

De hondenbelasting wordt per 1 januari 2019 afgeschaft. De rioolbelasting stijgt niet. Voor eigenaren van woningen gaat het om een stijging van de lokale woonlasten met maar 1 procent ten opzichte van 2018, zoals eerder vastgelegd in de nota Lokale Heffingen. Voor huurders gaat het om een stijging van 2 procent. Dit betekent dat de woonlasten in de gemeente Gulpen-Wittem minder stijgen dan de door het Centraal Planbureau voorspelde stijging van de kosten van levensonderhoud in 2019. 

De gemeenteraad behandelt de begroting tijdens de raadsvergadering op donderdag 8 november aanstaande.

Begroting 2019 Gemeente Gulpen-Wittem (PDF, 18.1 MB)
 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken