Wijlre ‘omarmt’ zelfsturing

Op dinsdagavond, 4 december maakten inwoners van Wijlre kennis met ‘Zelfsturing’. Het gehele College van Burgemeesters en Wethouders was ook bij deze dorpsbijeenkomst. Maar belangrijker, er waren maar liefst meer dan 90 inwoners aanwezig. Zij vormen immers de gemeenschap van Wijlre. 

De gemeente organiseerde deze avond om de bewoners kennis te laten maken met het project zelfsturing. De informatie werd door de inwoners positief ontvangen. Dertien mensen meldden zich aan voor de initiatiefgroep en nog eens hetzelfde aantal mensen zijn bereid om zich in te zetten voor een aantal onderwerpen. Zelfsturing is al geïmplementeerd in bijna alle kernen van Gulpen-Wittem.

Wijlre

Wijlre kent een bloeiend verenigingsleven. Er gebeurt al veel. Toch legt de gemeente aan bewoners de vraag voor om zich op dorpsniveau ook te verenigen in de vorm van een bewonersnetwerk. Andere dorpen zijn Wijlre al voorgegaan en die profiteren nu ook van een centraal aanspreekpunt voor inwoners, verenigingen én gemeente als het gaat om de leefbaarheid in het dorp.

‘Zelfsturing’

Kenneth Leunissen, intern coördinator leefbaarheid bij de gemeente Gulpen-Wittem legt uit dat een gemeente met Zelfsturing de verantwoordelijkheid voor de leefomgeving zoveel als mogelijk daar wil leggen waar die thuishoort: bij de inwoners van Wijlre zelf. De gemeente vindt burgerinitiatieven van groot belang en schept voorwaarden hiervoor zoals o.a. een budget van 150.000,- jaarlijks  beschikbaar te stellen. Bewonersnetwerken kunnen gebruik maken van onafhankelijke (proces)ondersteuning in de persoon van de extern coördinator leefbaarheid; Gé Hoeijmakers. Hij ondersteunt ook de oprichting van een kernoverleg/bewonersnetwerk in Wijlre.

Enquête

Gé Hoeijmakers heeft tijdens de jaarlijkse ‘Snuffelmarkt’ een korte enquête onder inwoners gehouden en daarnaast gesprekken gevoerd met buurtverenigingen en enkele sleutelpersonen in Wijlre. Tijdens de informatieavond zijn de resultaten van deze enquête gepresenteerd. Uit dit onderzoek blijkt dat Wijlre geprezen wordt om haar natuur, rust, verenigingsleven en dorpsgevoel. Meerdere ouderen missen een ontmoetingsplek of verbindende activiteiten (“ het wordt minder”). Ook zou aandacht besteed moeten worden aan het behoud van het voorzieningenniveau van winkels en gemeenschap.

Opbrengst van de avond
De aanwezige inwoners van Wijlre hebben de enquête aangevuld met meer dan 60 aandachtspunten. Deze zijn geclusterd en geven aan dat met name aandacht wordt gevraagd voor verkeersproblematiek, groenbeheer en natuur, inrichting van de openbare ruimte en de gemeenschapsaccommodatie.
Dertien personen stellen zich beschikbaar voor een initiatiefgroep die verder vorm gaat geven aan de organisatie van een kernoverleg/bewonersnetwerk in Wijlre. Zij gaan aan de slag met de onderwerpen uit de enquête en bewonersavond. Daarnaast zijn ongeveer 13 personen bereid zich in te zetten voor een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld; vernieuwing centrum Wijlre, welzijn, hoeskamer Wijlre en veiligheid.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gé Hoeijmakers via mail egge@xs4all.nl of via www.gulpen-wittem.nl 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken